Підручник Географія 8 клас - С. Г. Кобернік - Літера 2016

Розділ IV НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ І СВІТУ

Тема 5. Зайнятість населення у світі й Україні

§ 58. Проблеми зайнятості населення в Україні

Пригадайте: 1. У яких сферах діяльності працюють люди, що живуть у вашій місцевості? 2. Кого вважають безробітним? 3. Чому безробіття є негативним явищем для економіки країни?

• Зайнятість населення. Економічно активне населення задіяне в різних видах господарської діяльності, виконуючи певну роботу. Роботою вважають будь-яку діяльність у межах виробництва або надання послуг.

Зайнятість - це економічна діяльність громадян, пов’язана із задоволенням особистих та суспільних потреб і така, що, як правило, приносить їм дохід у грошовій або іншій формі.

Вирізняють кілька видів зайнятості. Постійна зайнятість передбачає роботу, яка виконується на основі трудового договору, укладеного на невизначений термін. Якщо термін зайнятості обмежений, зайнятість може бути тимчасовою (на термін до двох місяців) та сезонною (яку через природні і кліматичні умови виконують не весь рік, а протягом певного періоду, але не довше шести місяців). Існує також випадкова зайнятість. Це робота, яка має одноразовий характер.

За сферами господарства трудові ресурси розподіляються нерівномірно в різних за рівнем розвитку типах країн. Але в цілому в сучасному світі зростає кількість осіб, які працюють у сфері послуг, і скорочується - у виробничій сфері.

Мал. 247. Структура зайнятості населення

Так, у розвинутих країнах частка зайнятих у невиробничій сфері (наука, освіта, медицина, культура, торгово-фінансова діяльність тощо) становить до 60-80 %. У промисловості зайнято в середньому близько 25-40 %, а кількість зайнятих у сільському господарстві постійно зменшується - зазвичай 3-6 %.

У найбідніших країнах світу, де головна мета економіки - задовольнити первинні потреби людей (їжа й одяг), більшість людей зайняті у малопродуктивному сільському господарстві (75-90 % працездатного населення). Частка зайнятих у промисловості не перевищує 10-20 %, у сфері послуг - до 10 %.

Завдання: Поясніть причини різної частки зайнятих у виробничій сфері та сфері послуг у розвинутих країнах і країнах, що розвиваються.

В Україні у виробничій сфері, яка виробляє матеріальні блага, зайнято 38,8 % населення. З них у промисловості - 18,4 %, сільському господарстві - 15,4 %, будівництві - 5 %. У сфері послуг працює 61,2 % населення (мал. 247). Спостерігається відплив зайнятих із державного сектора економіки до приватних і спільних підприємств.

• Проблеми зайнятості населення. Конституція України визначає право людини на працю і трудову діяльність. Кожен має право на працю, що передбачає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Кожен має право на належні, безпечні та здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від установленої законом. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. Вони мають право на соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, безробіття з незалежних від них обставин.

Незважаючи на гарантії Конституції, в Україні наявні проблеми з використанням трудових ресурсів. Найгостріша з них - безробіття. Воно виникає тоді, коли пропозиція робочої сили перевищує попит на неї. В Україні з прийняттям Закону «Про зайнятість населення» в 1991 р. вперше законодавчо визначили, хто вважається безробітним.

Безробітні - це особи працездатного віку, які відповідають таким умовам: не мають прибуткового заняття (роботи), втратили роботу з незалежних від них причин, шукають роботу або намагаються організувати власну справу та готові приступити до роботи протягом наступних двох тижнів.

Безробітними також є громадяни, що вперше виходять на ринок праці; особи, які навчаються за направленням служби зайнятості, знайшли роботу і чекають відповіді, але поки не працюють. За українським законодавством безробітні повинні бути зареєстровані в органах служби зайнятості. Це дає право на одержання грошових виплат із безробіття. Існує частина незареєстрованих людей, що не мають роботи.

Безробіття характеризується рівнем і тривалістю. Рівень безробіття показує частку офіційно зареєстрованих безробітних від кількості працездатного населення. Більше ніж половина безробітних в Україні не мають роботи упродовж часу, що перевищує 1 рік. Така висока тривалість безробіття - наслідок недостатньо динамічного розвитку економіки.

Безробіття вважають, з одного боку, важливим стимулятором активності населення, яке працює, а з іншого - великим суспільним лихом. Експерти Міжнародної організації праці прогнозують, що найближчими роками рівень безробіття у світі досягне в середньому 10 %. У більшості країн Африки він уже нині становить близько 25 %.

Наслідки безробіття в Україні значні. Через нього на заробітки за кордон виїхали 7 млн наших співвітчизників, або понад 15 % населення. При цьому серед емігрантів 67 % становлять чоловіки, а 33 % - жінки. Через занепад сільського господарства близько 2 млн селян живуть лише із присадибного господарства. Частина людей мають тимчасові підробітки. У понад 2 млн осіб неповне робоче навантаження (неповний робочий день чи неповний тиждень). Нині найвищий рівень офіційного безробіття характерний для західних областей України: Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської і Тернопільської. Найнижчі показники в Києві й Одеській області.

Для розв’язання проблеми зайнятості потрібно створювати нові робочі місця, залучати безробітних до здобуття нових професій. Держава має допомагати їм у створенні приватних підприємств. Подолання безробіття безпосередньо пов’язане з розвитком суспільного виробництва, підприємництва, насамперед малого й середнього бізнесу.

Перевір себе

1. Що таке зайнятість населення? Які бувають її види?

2. Як відрізняється структура зайнятості у різних за рівнем економічного розвитку типах країн? Чим це можна пояснити?

3. Кого вважають безробітними?

4. Якими показниками характеризується безробіття?

5. Наведіть приклади прояву різних видів безробіття. Поясніть їхні причини.

✓6. Поміркуйте, чи здійснює безробіття руйнівний вплив на економіку України.

Проект для краєзнавця

1. Підготуйте повідомлення про зайнятість населення у вашій місцевості.

2. Після переходу до ринкової економіки у країні виникла проблема працевлаштування, з’явилися безробітні. З’ясуйте, у яких сферах господарства в основному залучене населення вашої місцевості. Яку кількість безробітних зареєстровано? Які існують перспективи для їхнього працевлаштування?

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Щорічно у світі народжуються близько 133 млн осіб, що майже дорівнює населенню такої країни, як Росія. Щодоби на світ з’являються 365 тис. нових землян. Це трохи менше населення Ісландії і дорівнює кількості жителів таких міст України, як Кременчук, Рівне, Чернівці або Хмельницький. Щохвилини на Землі народжуються 254 дитини, а щосекунди - троє. Вчені обчислили, що теоретично кожна жінка за своє життя може народити до 35 дітей, якщо не буде близнюків. Проте таке трапляється дуже рідко. Відомий випадок, коли одна з громадянок Чилі мала 55 дітей. Щоправда, вона завжди народжувала двійні і трійні.

У 1937 р. в СРСР було проведено перепис населення, за результатами якого кількість населення України порівняно з початком 1933 р. значно скоротилася. Матеріали перепису було знищено, статистику народонаселення засекречено. За стислими даними, в Україні на початку 1937 р. проживали 30,2 млн осіб. У січні ж 1933 р. чисельність населення становила 31,9 млн осіб.

За останні 20 років США «переманили» понад 200 тис. фахівців з усього світу: науковців, інженерів, лікарів. Підготовка кожного з них у США обійшлася б у 50 тис. доларів. Тому чистий прибуток країни від цього становить 10 млрд доларів.

ТЕМИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ І МІНІ-ПРОЕКТІВ

1. Як виникли люди на Землі та розселилися по материках.

2. Міграційна політика в різних країнах світу.

3. Заходи демографічної політики в різних країнах світу.

4. Урбанізація: благо чи прокляття людства?

5. Світові міста.

6. Як сформувалася українська нація.

7. Етнографічні групи українців.

8. Корінні народи в Україні.

ДІЗНАЙМОСЯ БІЛЬШЕ

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу й України

1. Стадник О. Г. Географія населення з основами демографії / О. Г Стадник. - Харків : Вид. група «Основа», 2009. - 112 с.

2. http://www.universum.kiev.ua/index.php/2009-09-18-12-57-46/2013-01-31-11-57- 35/161-2014-04-29-08-14-14.html (інформація для виконання практичної роботи № 12 «Аналіз статевовікових пірамід України та окремих країн світу»).

Тема 2. Розселення

1. Вступ до соціально-економічної географії України. Населення: матеріали до тем / В. Д. Грома, Т. Г. Назаренко. - Харків : Основа, 2015. - 110 с.

2. http://pidruchniki.com/1447092438814/rps/chiselnist_rozmischennya_naselennya_ uкгауіпі (для виконання дослідження щодо визначення регіонів України з найбільшою і найменшою густотою населення).

Тема 3. Етнічний склад населення

1. Україна: Повна енциклопедія / авт.-упоряд. В. М. Скляренко, Т. В. Іовлева, В. В. Мирошнікова, М. О. Панкова. - Харків : Фоліо, 2006. - 463 с.

2. http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/r_mowa/strony_ukr02/rozne/etnografia.htm (інформація про етнографічні групи українців).

Тема 4. Релігійний склад населення

1. Єрмановська Г. Е. Релігії народів світу : [енциклопедія] / Г. Е. Єрмановська. - Київ : Укрвидавполіграфія, 2014. - 319 с.

2. http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Publ/SacralUkraine/Religion.html (інформація про сучасну релігійну ситуацію в Україні).

Тема 5. Зайнятість населення у світі й Україні

1. http://www.dcz.gov.ua/control/uk/statdatacatalog/list/category?cat_id=30543 (сайт Державної служби зайнятості України, інформація про ситуацію на ринку праці).

2. https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm (статистичні дані про населення України).Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити