Підручник Географія 9 клас - О. Ф. Надтока - Оріон 2017

РОЗДІЛ ІІ СЕКТОРАЛЬНА СТРУКТУРА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. ПЕРВИННИЙ СЕКТОР

ТЕМА 2 ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

§ 20 ОСОБЛИВОСТІ ВИДОБУВАННЯ МЕТАЛІЧНИХ РУД В УКРАЇНІ

* Ознакою якого рівня розвитку країни є переважання металургійної промисловості: низького, середнього чи високого?

РОЗМІЩЕННЯ ТА ВИДОБУВАННЯ ЗАЛІЗНИХ І МАНГАНОВИХ РУД В УКРАЇНІ.

Територія України багата на деякі руди металів (мал. 85). Їхнє розміщення, насамперед, пов’язане з геологічною будовою. В Україні зосереджені значні поклади залізних руд. Загальні їх запаси становлять понад 27 млрд т. Одним з найбільших у світі є Криворізький залізорудний басейн (Кривбас) (мал. 86). Він охоплює родовища, що тягнуться смугою завдовжки понад 100 км через Дніпропетровську, Кіровоградську й Миколаївську області. Промислове освоєння басейну розпочалося в XIX ст. Найбільше значення для господарства мають багаті (з вмістом заліза понад 46 %) і високоякісні руди — червоні залізняки (гематити), які майже не мають шкідливих домішок. Їх видобувають у шахтний спосіб. Бідні руди (залізисті кварцити), що мають менший вміст заліза (від 20 %), розробляють у відкритий спосіб (у кар’єрах). Гірничі розробки сягають глибини понад 1000 м. Залізні руди з високим вмістом металу залягають також у Кременчуцькому (Полтавська область) і Білозерському (Запорізька область) залізорудних районах.

Мал. 86. Ландшафт Криворізького залізорудного басейну

Картографічний навігатор

Мал. 85. Карта «Рудні ресурси України»

Зіставте за картою (мал. 85) рівень забезпеченості України рудами чорних і кольорових металів.

Їх видобувають як у кар’єрний, так і шахтний способи. Перспективним може стати Приазовський залізорудний район (Запорізька область).

В Україні є дуже великі запаси манганової руди. Вони розміщені в Нікопольському басейні, до якого належать Нікопольське, Інгулецьке, Великотокмацьке родовища. За видобутком манганових руд Україна посідає провідні позиції у світі. Забезпеченість запасами окремих шахт і кар’єрів становить від 1 до 40 років. Розвідані й підготовлені до розвідки запаси манганових руд України (Нікопольський басейн і Токмацьке родовище) становлять 2,26 млрд т із середнім вмістом мангану в них 23,1 %. Усе це створює добрі передумови для розвитку чорної металургії в Україні. Оскільки родовища манганових руд розташовані поблизу покладів залізних руд, це є додатковою передумовою розвитку металургії в нашій країні.

ПРОМИСЛОВІ ЦЕНТРИ.

Придніпров’я та Донбас є регіонами, які мають найбільшу кількість індустріальних міст. Для них характерний високий рівень концентрації кар’єрів, рудників і гірничо-збагачувальних комбінатів. З великих міст яскравими представниками цієї групи є Кривий Ріг і Маріуполь. Серед середніх і малих міст — Нікополь, Мелітополь, Жовті Води, Покров.

Особливістю цих міст є характерна забудова та наявність значної площі промислових кварталів і районів у їхніх межах.

Кривий Ріг є класичним представником індустріальних міст України (мал. 87, 88). Він простягається на 126 км. Місто росло разом з розширенням обсягів видобування залізної руди. На його території є рудники, кар’єри та гірничо-збагачувальні комбінати. Через це виникають проблеми економічного та побутового плану.

РОЗРОБКА РОДОВИЩ РУД КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ В УКРАЇНІ.

Надра України досить бідні на руди кольорових металів, тому чверть товарної продукції дає вторинна їх переробка. Через брак сировини кольорова металургія України розвинена слабше, ніж чорна, і представлена окремими підвидами.

Руди кольорових металів є сировиною для металургії. Вони вирізняються двома особливостями. Перша з них полягає в бідності руд на вміст корисного компоненту. Так, типові серед них, що використовуються для виробництва міді, свинцю, цинку, олова, містять лише кілька відсотків основного металу, а інколи менше 1 %. Тому вони потребують збагачення, тобто перетворення їх на концентрати з вмістом металу 40-60 %. Другою особливістю руд кольорових металів є їх комплексність — наявність у руді кількох компонентів (кількох металів). Наприклад, у Берегівському родовищі (Закарпатська область) наявні свинець, цинк, золото.

Запаси руд кольорових металів у нашій державі представлені такими різновидами (табл. 12):

✵ ртутні руди: Микитівка (Донецька область), Вишково (Закарпатська область);

✵ нікелеві руди: Побузьке родовище (Кіровоградська область);

✵ титанові руди: Іршанське родовище (Житомирська область) (мал. 89), Самотканське (Дніпропетровська область).

Україна і світ

За обсягами розвіданих запасів манганових руд Україна посідає перше місце у світі! Ми володіємо 42 % їх світових запасів.

Мал. 87. Карта м. Кривого Рогу

Мал. 88. Промислові квартали м. Кривого Рогу

Поміркуйте, із чим пов’язані таке розташування, форма й розміри Кривого Рогу (мал. 87, 88).

Крім того, є досить незначні родовища поліметалевих, хромових, алюмінієвих, мідних й олов’яних руд. Є перспектива налагодження промислової розробки золота (Кіровоградська, Дніпропетровська та Закарпатська області).

Перспективи створення власної ресурсної бази міді пов’язані, передусім, із самородною міддю в базальтах трапової формації Волині. Україна може частково забезпечити свої потреби в свинці та цинку за рахунок супутнього оруднення на Мужіївському, що вже розробляється, і сусідньому Біганському родовищах у Закарпатті, а також Біляєвському родовищі на Західному Донбасі.

Найважливіше значення мають для України руди алюмінію, що імпортуються. У Придніпров’ї відомі Високопільське родовище залізистих бокситів (Дніпропетровська область), Смілянське родовище (Черкаська область).

УРАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ.

В епоху розвитку ядерної енергетики великого значення набуває видобування уранової сировини. Уранова руда є основою для створення ядерного палива, на якому працюють атомні електростанції. Родовища уранових руд зосереджені переважно на території Кіровоградської області (відзначається Інгульське родовище), а їх збагачення — у Дніпропетровській (Жовті Води).

Таблиця 12.

Основні родовища рудних корисних копалин

Назва

Басейн або район

Родовища

Залізна руда

Криворізький басейн

Інгулецьке, Скелеватсько-Магнетитове, Новокриворізьке, Ганнівське, Первомайське, Валявкинське

Керченський басейн

Комиш-Бурунське, Ельтичен-Ортельське

Кременчуцький район

Комсомольське, Лавриківське

Білозерський район

Північнобілозерське, Південнобілозерське, Перевензінське

Манганова руда

Придніпровський басейн

Нікопольське, Великотокмацьке, Інгулецьке

Титанова руда


Іршанське, Самотканське

Нікелеві та кобальтові руди

Побузький район

Деренюське, Капітанівське, Девладівське, Сухохутірське

Алюмінієві руди


Смілянське, Високопільське, Берегівське

Свинцеві та цинкові руди


Берегівське

Уранові руди


Інгульське, Мічурінське, Ватутінське

Золото


Мужіївське, Клинцівське


Мал. 89. Титановий кар’єр на Житомирщині

Підготуйте виступ про видобування титанових руд в Україні.

Україна і світ

В Україні є потужна мінеральна база титану, розвідані запаси ільменітових руд за сумарними ресурсами перевищують світові запаси ільменіту. Загалом відомо 40 родовищ, з яких 12 детально розвідані й розробляються. Найбільш значущими з них є родовища Іршанське, Стремигородське (Житомирська область) і Самотканське (Дніпропетровська область).

Мал. 90. Запорізький алюмінієвий комбінат — єдиний в Україні виробник первинного алюмінію

Україна має потужну мінерально-сировинну базу й належить до групи найбільших мінерально-сировинних країн світу. На її території виявлено понад 20 тис. родовищ і рудних проявів, 114 видів корисних копалин, з яких 7835 родовищ, 96 видів корисних копалин мають промислове значення і враховуються Державним балансом запасів. За своїм мінерально-ресурсним потенціалом рідкісноземельних металів Україна посідає перше місце в Європі й відома як велика рудна провінція світу.

Щодо рудної бази кольорової металургії України, то в країні видобувають уран, титан, цирконій, германій, нікель, золото, скандій і гафній. Знайдені й вивчені родовища таких нетрадиційних для України копалин, як берилій, ніобій, тантал, мідь, свинець, цинк і молібден.

ОСНОВНІ ПОТОКИ ЕКСПОРТУ РУДНОЇ СИРОВИНИ З УКРАЇНИ.

Україна є значним експортером рудної сировини. Найбільшими обсягами експортується манганова руда. У значній кількості — залізна руда та титанові концентрати. Основний потік експорту спрямований на країни Європейського Союзу. Купують рудну сировину в України Китай, США та інші держави.

Найбільше експортне значення для України мають руди та концентрати: манганові, титанові, цирконієві.

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Україна добре забезпечена рудами чорних металів. Вона входить до групи провідних країн світу з видобування залізних і манганових руд.

2. Україна недостатньо забезпечена рудами кольорових металів.

3. В Україні є перспективні для видобування родовища золота.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Назвіть найбільші родовища рудної сировини в Україні. Позначте їх на контурній карті.

2. Назвіть основні родовища манганових руд в Україні.

3. Схарактеризуйте індустріальний образ міста Кривий Ріг. Які подібні міста вам відомі?

4. Складіть список п’яти індустріальних міст України, подібних до Кривого Рогу.

5. Оцініть перспективи видобування рудних ресурсів в Україні.

6. Назвіть рідкісноземельні метали, які виплавляються в Україні.

7. Окресліть перспективи видобування золота в нашій країні.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити