Підручник Географія 9 клас - О. Ф. Надтока - Оріон 2017

ВСТУП

МОЇ ОРІЄНТИРИ:

називати об’єкт вивчення економічної географії;

розуміти зміст поняття «географічне середовище»;

наводити приклади зв’язків економічної географії з іншими науками;

пояснювати актуальність і необхідність вивчення економічної географії

§ 1 ЩО ВИВЧАЄ ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ

ГЕОГРАФІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ.

Частину географічної оболонки, з якою суспільство безпосередньо взаємодіє у своєму житті та виробничій діяльності, називають географічним середовищем. Воно є природним оточенням людей і матеріальною основою їхньої життєдіяльності. З розширенням діяльності суспільства географічне середовище охоплює дедалі більшу частину географічної оболонки. Особливості географічного середовища полягають у різноманітності природних умов і зумовлюють пришвидшення або гальмування господарського розвитку країн. Що різноманітнішими є природні умови країни, то більший вона має потенціал суспільного та економічного розвитку.

Водночас із поняттям «географічне середовище» використовується поняття «навколишнє середовище». навколишнє середовище — це середовище життя та виробничої діяльності людини. Це навколишній (природне середовище) та матеріальний, створений людиною (техногенне середовище), світ. У міжнародних угодах під терміном «навколишнє середовище» зазвичай розуміють лише природне довкілля. Але, оскільки воно значно перетворене людиною, розглядати його окремо від техногенного недоцільно. Природне середовище має свої закони розвитку.

Якщо людина перестає впливати на штучну (техногенну) частину навколишнього середовища, із часом вона стає частиною природного середовища. Наприклад, старі парки, штучні ставки, водні канали, які давно не використовуються, занедбані шахти, кар’єри та ін.

Економічна і соціальна географія розглядає географічне середовище, у якому живе людина, як сферу взаємодії суспільства та природи. Вона називається антропосферою. Діяльність людини пов’язана з використанням різноманітних природних ресурсів, які є компонентами природи.

Пригадайте, що таке географічна оболонка. Які її складові ви знаєте?

ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ В СИСТЕМІ ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК.

Дослідження своєї країни є дуже відповідальною справою, байдуже, хто нею займається: визначні вчені, ентузіасти-аматори, учні звичайної школи. Батьківщина, рідна земля — святе місце для кожної людини. Тільки той може вважати себе справжнім патріотом, хто не лише любить і добре знає рідний край, а й сприяє його розвитку.

суспільна географія — це наука про закони й закономірності територіальної організації суспільства, механізми дії та форми прояву їх у територіальних суспільних системах, що функціонують у географічному просторі. Суспільна географія є базовою частиною географічної науки, яка комплексно вивчає антропосферу Землі, тобто географічне середовище. При цьому антропосфера розглядається як сфера діяльності людини в її взаємодії з навколишнім середовищем. У нашій країні суспільна географія утвердилась наприкінці 80-х років ХХ ст. як синтез економіко-географічних та соціогеографічних напрямів географії з розширенням предмета за рахунок вивчення просторової організації культурної, політичної, військової, медичної, екологічної та інших сфер діяльності суспільства. Суспільна географія вивчає й аналізує в єдності тріаду «населення — господарство — природа». Об’єктом її досліджень є закономірності розселення населення та розміщення господарства нашої країни. Структурними компонентами суспільної географії є географія населення, соціальна географія, економічна географія.

Економічна географія розглядає використання природних умов і ресурсів, особливості створення продуктів матеріального та нематеріального виробництва, територіальну й видову структури виробництва. Соціальна складова суспільної географії вивчає умови життя, роботи, відпочинку населення та задоволення його потреб в освіті, охороні здоров’я й інших видах соціального обслуговування (мал. 1).

Суспільна географія України тісно пов’язана з фізичною географією, оскільки спільним предметом їх дослідження є географічна оболонка нашої планети, або географічне середовище. Саме воно є ареною взаємодії природи та суспільства. Тріада «населення — господарство — природа» є перетином наукових досліджень різних гілок географії. За науковими інтересами суспільна географія є суміжною з екологією, економікою, політичною географією, картографією.

На межі фізичної та суспільної географії постійно виникають нові науки: геофізика, геохімія, геоекологія, геоінформатика, геоглобалістика.

ОСНОВНІ МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.

У фізичній і суспільній географії використовують різноманітні методи наукових досліджень, зокрема аналітичні, статистичні, картографічні, метод моделювання. Способи здобуття знань про географічні об’єкти і явища можна поділити на дві групи: загальнонаукові та спеціальні. Загальнонауковими є методи спостереження, порівняння, аналізу, математичного моделювання та статистичні. До спеціальних належать картографічні, їх використовують у всіх географічних науках. Важливими є й інші методи географічних досліджень: польові, стаціонарні, дистанційні.

Мал. 1. Схема «Система географічних наук»

Обґрунтуйте, чому економічна географія є складовою суспільної.

Які методи географічних досліджень вам відомі? Поміркуйте, які з них використовуються в економічній географії. Поміркуйте, за допомогою якого методу укладають рейтинги.

* За даними відкритих джерел інформації (2016 р.)

Для економічної і соціальної географії як складової частини суспільної географії важливе значення мають такі методи:

► картографічний — це один з найважливіших методів. Картами ви користуватиметеся впродовж вивчення всього шкільного курсу географії. До речі, цей географічний метод запозичили й використовують інші науки — історія, біологія, геологія, екологія;

► статистичний метод ґрунтується на масовому статистичному спостереженні, розрахунку й узагальненні показників. За допомогою цього методу шляхом зіставлення цифрових величин можна спостерігати динаміку економічного розвитку. Зокрема, збільшення або зменшення обсягів видобування нафти, виплавка сталі, врожайності зернових культур, тоннажу морських перевезень тощо;

► моделювання полягає в тому, що складні географічні явища відтворюють за допомогою схем, карти та комп’ютерних програм;

► економічне прогнозування — це процес розроблення економічних прогнозів, що базується на наукових методах пізнання економічних явищ і використанні сукупності методів, засобів і способів економічної прогностики.

Під час навчання ви використовуватимете певні методи географічних досліджень. Зокрема, важливою ланкою вашого навчання буде складання локальних прогнозів і розроблення проектів. Цей метод ви застосовуватимете задля здобуття географічних знань. Отже, на основі ваших знань і досвіду можна передбачити, як саме зміниться навколишнє середовище під впливом роботи промислового підприємства, яких змін зазнає акваторія моря в результаті зміни спеціалізації порту або ділянка лісового масиву після прокладання нею автомобільної дороги.

СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ. ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГНОЗ.

Кількісні параметри соціально-економічного розвитку суспільства досліджує суспільна наука статистика. Вона вивчає явища та процеси розвитку суспільства, які мають масовий характер, тобто притаманні великій кількості об’єктів. Предметом її дослідження є кількісні параметри суспільних явищ. Статистика вивчає кількісно визначені параметри, котрі мають певне економічне або соціальне значення, пов’язані з відповідним показником часу та територією. Україна відзначається високим рівнем обробки статистичних даних.

При визначенні статистичних показників (наприклад, виробництво автомобілів, молока, рівень забезпеченості областей країни медичними послугами тощо) враховують такі види статистичних закономірностей:

► закономірності зміни в часі (закономірності динаміки);

► закономірності розподілу одиниць сукупності за певною ознакою;

► закономірності зміни складу та структури (структурні зрушення);

► закономірності взаємозв'язку.

Сучасний розвиток економічної і соціальної географії, так само як і економіки, неможливий без економічних прогнозів, які необхідні для визначення шляхів розвитку суспільства й напрямів використання економічних ресурсів. В умовах науково-технічного прогресу й удосконалення економічної системи держави прогнозування стає одним з вирішальних наукових чинників формування стратегії суспільного розвитку.

Економічний прогноз — це науково обґрунтоване, ймовірне судження про можливі стани господарського об’єкта, економічної системи в майбутньому та альтернативні шляхи й терміни їхнього розвитку.

Економічне прогнозування співвідноситься із ширшим поняттям «передбачення» як випереджувального відображення дійсності, що базується на пізнанні законів природи, суспільства та мислення. Залежно від ступеня конкретності й характеру впливу на хід досліджуваних процесів розрізняють три форми передбачення: гіпотезу (загальнонаукове передбачення), прогноз, план.

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТ.

Забезпечення потреб Української держави в якісній картографічній продукції сприяє становленню нашої країни як самодостатньої, економічно розвиненої держави. Фундаментальним у створенні економіко-географічних карт (мал. 2) є:

► урахування економічних законів;

► особливості законів виробництва й розподілу продукції;

► національна політика в економічній діяльності.

Скориставшись знаннями, здобутими в процесі опанування інших навчальних предметів, сформулюйте короткі визначення понять: гіпотеза, прогноз, план.

Мал. 2. Приклад економіко-географічної карти

Уважно вивчіть легенду цієї карти (мал. 2). З’ясуйте основні відмінності між фізико-географічними та економіко-географічними картами.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМГЕОГРАФІВ.

Дослідження національної економіки як складного господарського комплексу здійснюється багато років. Цьому та суміжним з ним питанням присвячено безліч праць економістів та економгеографів.

Вагому роль у вивченні як світової, так і національної економіки, визначенні ролі економічної і соціальної географії в цих процесах відіграли дослідження вітчизняних і зарубіжних учених.

Михайло Туган-Барановський (1865-1919) — відомий український економіст, його вважають першим дослідником цього напряму в Східній Європі. Працював міністром фінансів Української Народної Республіки. У розвитку економічної науки велику роль відіграла його теорія періодичних криз. Для економічної і соціальної географії важливими є праці М. Туган-Барановського про теорію вартості, розподіл суспільного доходу, історію господарського розвитку й кооперативні основи господарської діяльності.

Михайло Туган-Барановський

Пригадайте з курсу 8 класу, який внесок в українську географічну науку зробили Павло Чубинський, Степан Рудницький, Юрій Липа, Костянтин Воблий, Володимир Вернадський, Георгій Висоцький.

Франсуа Перру

Максим Паламарчук

Франсуа Перру (1909-1987) — відомий французький економіст та економгеограф, який досліджував питання ринкових механізмів, ринкового середовища й функціонування національної економіки. Виявив, що нерівність у ринковому середовищі (різна інформованість, різні обсяги фінансування, належність до різних видів економічної діяльності) стимулює економічний розвиток. Ф. Перру зазначав, що це відіграє вирішальну роль в економічному розвитку.

Максим Паламарчук (1918-2000) — відомий український економгеограф. Досліджував теоретичні проблеми економічної географії та питання ролі продуктивних сил у розвитку господарства, розробив методику вивчення народного господарства (національної економіки). М. Паламарчук писав про вирішальну роль продуктивних сил у розвитку національної економіки.

Богдан Гаврилишин (1926-2016) — український, канадський, швейцарський економіст, дійсний член Римського клубу. Найвідомішою науковою працею цього вченого є «Дороговкази в майбутнє — до ефективніших суспільств». На думку Б. Гаврилишина, вирішальними для повноцінного розвитку національної економіки є чотири чинники: повна політична свобода, високий рівень добробуту, соціальне спрямування, екологічне спрямування (співжиття з природою).

Пол Робін Кругман (народився в 1953 р.) — американський економіст, професор Єльського університету, нобелівський лауреат, який активно пропагує свої ідеї через мережу Інтернет. Пол Кругман зазначав вплив урбанізації, міжнародної торгівлі й економічно-географічних процесів на розвиток національної та світової економіки. Один з учених, який підкреслював роль економічної та соціальної географії у вивченні економічних явищ і процесів.

ЕКОНОМвсесвіт

Користуючись інтернет-джерелами та довідковою літературою, підготуйте короткі виступи про діяльність одного зі згаданих у тексті параграфа учених та її вплив на розвиток України.

Богдан Гаврилишин

Пол Робін Кругман

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Суспільна географія — це наука про закони та закономірності територіальної організації суспільства, механізми дії та форми прояву їх у територіальних суспільних системах, що функціонують у географічному просторі.

2. Економічна географія вивчає територіальну й видову структури виробництва.

3. Економічна географія є структурним компонентом суспільної географії.

4. Для економічної географії важливе значення мають такі методи досліджень: картографічний, статистичний, моделювання, економічного прогнозування.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПРЯСНИТИ

1. Який спільний об’єкт дослідження мають фізична та суспільна географія?

2. Що є предметом вивчення економічної географії?

3. Яка роль статистики в економічних і географічних дослідженнях?

4. Дайте визначення понять «економічний прогноз» та «економічне прогнозування».

5. На основі своїх знань з географії спробуйте спрогнозувати економічний розвиток вашого населеного пункту на найближчі 10 років. Створіть основний та альтернативний плани його розвитку (обсягом одна сторінка).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити