Підручник Географія 9 клас - О. Ф. Надтока - Оріон 2017

РОЗДІЛ І НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

ТЕМА 1. Національна економіка

ТЕМА 2. Світове господарство

Приймаємо щось, що є досвідом, що було випробувано, деякі європейські системи, не системи конфліктів і воєн, а системи демократії, захисту прав людини, захисту меншин, конкурентної економіки, верховенства права…

Александр Кваснєвський, президент Польщі (у 1995-2005 рр.)

Довідник юного економгеографа

Кількість країн та територій у світі — 258

Кількість суверенних держав у світі — 194

Україна - незалежна і суверенна держава

Середньосвітовий показник ВВП на душу населення — 10 553 дол. США

ВВП на душу населення в Україні — 4 024 дол. США

Найвищий показник ВВП на душу населення — 173 377 дол. США (Монако)

Найнижчий показник ВВП на душу населення — 229 дол. США (Бурунді)

Показник ВВП на душу населення США (найбільша економіка світу) - 52 392 дол. США

ВВП за даними Списку ООН, 2013 р.

Міркуємо над проблемами

Яким чином глобалізація може змінити «економічне обличчя світу»?

Чи функціонує національна економіка України злагоджено, як єдиний організм?

Людина — це економічний ресурс чи споживач економічних благ?

Чи здійснюється взаємний вплив секторальної та територіальної структур господарства?

Чи можна побудувати економіку країни, яка не залежала б від світових економічних процесів?

Чи впливає економічна ситуація всередині України на процеси світового ринку?

ТЕМА 1 НАЦІОНАЛБНА ЕКОНОМІКА

МОЇ ОРІЄНТИРИ:

► називати ознаки понять «національна економіка», «валовий внутрішній продукт», «індекс людського розвитку»;

► розрізняти сектори національної економіки (первинний, вторинний, третинний), форми просторової організації господарства (економічні райони, елементи територіальної структури промисловості, сільського господарства тощо);

► розуміти вплив природних і суспільних чинників на розміщення виробництва (природні умови, сировинний, паливно-енергетичний, водний, працересурсний, споживчий, транспортний, науковий, екологічний, військово-стратегічний);

► характеризувати форми суспільної організації виробництва (концентрація (зосередження), дисперсія (розосередження), комбінування, спеціалізація, кооперування, агломерування)

§ 2 ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК І НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

* Які основні відмінності між фізичною та економічною географією?

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК.

Уперше питання національної економіки почав досліджувати в XIX ст. німецький економіст Фрідріх Ліст. Він звернув увагу на те, що визначальним чинником економічного становлення країни є рівень її суспільного розвитку. Для того щоб слабші країни могли наздогнати розвиненіші, необхідно контролювати й пришвидшувати рівень їхнього економічного розвитку через створення для них сприятливих умов. Це досягається шляхом відповідної економічної, фінансової та торговельної політики.

Сучасна наука економічний розвиток трактує як процес переходу від одного етапу економічного розвитку до іншого, причому на новому етапі виробляються, крім старих груп товарів і послуг, ще й абсолютно нові.

Економічний розвиток характеризується кількісними та якісними показниками розвитку національної економіки за певний проміжок часу. Вони можуть збільшуватися (настає економічне зростання) і зменшуватися (це свідчить про економічний спад).

Аналіз економічного розвитку здійснюється за допомогою спеціального інструментарію, до якого належать показники потенційного чи реального валового національного продукту (ВНП). Стійке підвищення сукупного виробництва товарів і послуг, обсяг яких вимірюється в показниках ВНП, свідчить про економічне зростання.

Пригадайте з історії, на які періоди поділяють розвиток людства та що для них характерне.

Розрізняють два типи економічного зростання:

► екстенсивний — обсяги суспільного продукту зростають за рахунок кількісного збільшення факторів виробництва. Наприклад, коли в країні для підвищення виробництва м’яса збільшують поголів’я худоби, а для збільшення виробництва зерна — посівні площі;

► інтенсивний — зростання масштабів випуску продукції на підставі ефективніших чинників виробництва за рахунок використання досконалішої техніки й нових технологій.

В основі економічного розвитку лежить виробництво, складовими якого є праця, фінанси, природні ресурси (зокрема, земля), технологія, інформація. Чинниками економічного зростання є попит і пропозиція. Причинами вповільнення темпів економічного зростання є безробіття, низькі темпи впровадження досягнень науки й технологій.

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА.

Наша Батьківщина є значною за розмірами території європейською країною, що належить до найбільш населених країн континенту й має потужний ресурсний потенціал. З погляду економічної і соціальної географії Україна є досить цікавим об’єктом дослідження, оскільки має доволі потужну національну економіку.

Національна економіка — це взаємообумовлена система виробництва, обміну, розподілу та споживання продуктів матеріального і нематеріального виробництва, що історично склалася та розвивається на даній території.

Основою національної економіки є національний ринок. Вирізняють кілька його сегментів:

► ринок споживчих товарів і послуг. Саме на ньому формується попит на всі кінцеві блага, які виробляє національна економіка;

► ринок економічних ресурсів. Він тісно пов’язаний з ринком споживчих товарів і послуг. Складовими ринку економічних ресурсів є ринок землі, ринок паливних ресурсів, ринок електроенергії тощо;

► ринок праці. На ньому формуються вільні відносини між роботодавцями й робітниками;

► фінансовий ринок. Він виконує функцію «кровоносної системи» національної економіки. На ньому здійснюється обіг грошей, цінних паперів, валюти й немонетарного золота.

ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ТА ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНІ ПРОДУКТИ.

Сукупну ринкову вартість усього обсягу кінцевого виробництва, яка відображається сукупністю всіх товарів і послуг, вироблених і реалізованих країною протягом певного періоду часу, називають валовим внутрішнім продуктом (ВВП).

Географія на щодень

Показниками розвитку національної економіки є валовий внутрішній продукт (ВВП) та валовий національний продукт (ВНП).

Таблиця 1.

Показники ВВП на душу населення окремих країн світу (2014 р.) (за даними Світового банку)

Назва країни

ВВП на душу населення (у дол. США)

Назва країни

ВВП

на душу населення (у дол. США)

Бразилія

11 612

Німеччина


47 627

Єгипет

3436

Польща


14 442

Індія

1630

США


54 629

Китай

7594

Швейцарія


84 733

Мадагаскар

449

Узбекистан


2130

Нігер

949

Україна


3082

Валовий національний продукт (ВНП), на відміну від попереднього показника, не містить даних про іноземних виробників, які працюють у певній країні. Для характеристики або порівняння розвитку економіки країн часто використовують дані ВНП на душу населення — числове вираження частки ВНП, поділене на показник кількості населення країни. За цим показником Україна належить до групи середньо розвинених країн (табл. 2).

Поміркуйте, чому показники українського ВНП значно вищі, ніж ВВП (табл. 2)?

Таблиця 2.

Показники ВНП на душу населення окремих країн світу (2015 р.)

Назва країни

ВНП на душу населення (у дол. США)

Назва країни

ВНП на душу населення (у дол. США)

Бразилія

11 530

Німеччина

47 640

Єгипет

3050

Польща

13 690

Індія

1570

США

55 200

Китай

7400

Швейцарія

88 120

Мадагаскар

440

Узбекистан

2090

Нігер

403

Україна

3560

Скориставшись електронним ресурсом «Вікіпедія», зіставте показники ВВП та ІЛР у країнах Європи і Близького Сходу.

Географія на щодень

Значення ІЛР, які характеризують рівень економічного розвитку: низький — < 0,5, середній — 0,5 - 0,8, високий — ≥ 0,8.

ІНДЕКС ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ.

Сьогодні широко застосовують такий показник, як індекс людського розвитку (ІЛР), сформульований ученими-економістами в 1990 р. Це універсальний інструмент для загального порівняння рівня життя різних країн і регіонів. Він враховує рівні грамотності, освіченості, довголіття, рівень життя, оцінений через ВНД на душу населення за паритетом купівельної спроможності в певній країні. Згідно з ним, країни Близького Сходу дещо відстають від країн Європи, що не можна сказати про показники ВВП.

Індекс людського розвитку є традиційно високим у європейських, північноамериканських країнах, в Австралії та Новій Зеландії. Найнижчий він — у країнах Африки. У країн, які належать до десятки найрозвиненіших, ІЛР завжди вищий за 0,9. Світовими лідерами за цим показником є Норвегія, Австралія, Швейцарія, Нідерланди, США (2014 р.). Показник ІЛР для кожної країни вказує на обсяг дій, спрямованих на досягнення середньої тривалості життя 85 років, повної грамотності населення й цілковитого охоплення навчанням молоді, рівня середньорічних доходів на душу населення розміром 40 тис. дол. США за паритетом купівельної спроможності національної валюти.

Україна за показником ІЛР перебуває вище середньосвітового рівня. Дослідження цього показника проводяться щодо 188 країн. Україна у 2014 р. була на 83-му, у 2015 р.— на 81-му, у 2016 р. — на 84-му місці за ІЛР. Нас «тягне донизу» невисокий показник тривалості життя, а «піднімає вгору» високий рівень освіти.

Таблиця 3.

Показники індексу людського розвитку в Україні (2013 р.)


Індекс людського розвитку (ІЛР)

0,74

Здоров’я

Очікувана тривалість життя при народженні (років)

68,8

Освіта

Середня тривалість освіти (дорослих) (років)

11,3

Дохід

ВНД на душу населення в дол. США (2005 р.)

6428

Нерівність

Скоригована з урахуванням нерівності значення ІЛР

0,672

Бідність

Індекс багатовимірної бідності (%)

0,008

Стать

Індекс тендерної нерівності, значення

0,338

Стійкість

Викиди двоокису вуглецю на душу населення (тис. т)

7,0

Демографія

Загальна кількість населення обох статей (тис.)

44 940,3

Зведені індекси

Не зв’язані з доходами ІЛР

0,813

Інновації та технології

Стаціонарних і стільникових телефонів абонентів на 100 осіб

145,8

Торгівля, економіка та доходи

Індекс доходів

0,615

Певною мірою тотожним «індексу людського розвитку» є термін «якість життя». Відомий економіст Богдан Гаврилишин основними показниками якості життя вважав: цілковиту політичну свободу, високий рівень добробуту, соціальну справедливість і співжиття з природою. Він зазначав, що лише чотири країни світу — Норвегія, Швеція, Швейцарія та Австрія — повною мірою відповідають цим критеріям.

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Економічний розвиток складається з фаз економічного зростання та спадів.

2. Національна економіка — це взаємообумовлена система виробництва, обміну, розподілу та споживання продуктів матеріального й нематеріального виробництва, що історично склалася та розвивається на даній території.

3. Валовий внутрішній продукт — це сукупна ринкова вартість усього обсягу кінцевого виробництва, яка відображає сукупність усіх товарів і послуг, вироблених і реалізованих економікою країни протягом певного часу.

4. Валовий національний продукт — це сукупна ринкова вартість обсягу кінцевого виробництва товарів і послуг, вироблених і реалізованих лише національними виробниками економіки країни (без іноземних виробників, що працюють на території країни) протягом певного часу.

5. Індекс людського розвитку — це цифровий показник, що відображає економічний стан країни через визначення рівнів грамотності, освіченості та довголіття населення.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Зіставте поняття «економічний розвиток» та «економічне зростання». У чому полягає відмінність між ними?

2. Дайте визначення понять «валовий внутрішній продукт» і «валовий національний продукт». Визначте їхні спільні й відмінні риси.

3. На основі таблиць 1 і 2 на с. 13, 14 зіставте показники ВВП та ВНП у європейських й інших країнах. Зробіть висновок.

4. Поміркуйте (пригадавши матеріал 8 класу), чому показники індексу людського розвитку Австралії є вищими, ніж у США.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити