Підручник Географія 9 клас - О. Ф. Надтока - Оріон 2017

РОЗДІЛ IV ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 2 ТОРГІВЛЯ

МОЇ ОРІЄНТИРИ:

► називати види торгівлі, ознаки поняття «зовнішня торгівля», показники зовнішньої торгівлі;

► показувати на карті головні регіони світової торгівлі (Європейський Союз, НАФТА, АСЕАН);

► розуміти залежність обсягів торгівлі між країнами від рівня їхнього економічного розвитку та інтеграційних процесів у світі.

§ 40 ТОРГІВЛЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

* Пригадайте з минулих навчальних курсів географії та історії, яке значення має торгівля для економіки країни.

ТОРГІВЛЯ ЯК ВИД ПОСЛУГ.

Послуга — це дія, вигода або задоволення, що забезпечує матеріальні чи духовні потреби індивідуальних і колективних споживачів. Основна суть послуги полягає в її переважно нематеріальному характері, хоч вона завжди тісно пов’язана з матеріальними елементами, які забезпечують її створення, реалізацію та споживання. Невідчутність і непомітність послуги полягає у відсутності її фізичної форми, що значно ускладнює можливість формування попиту на неї у споживача.

Послуги, що створюють й надають торговельні підприємства, слід розглядати як органічне, обов’язкове продовження торгового процесу, як необхідний компонент комерційної діяльності. Практикою доведено, що, за можливості придбати аналогічний товар у кількох постачальників як роздрібних торговців, і гуртові покупці, і звичайні споживачі віддадуть перевагу тим торговельним підприємствам, де їм буде надано більше послуг і створено більше зручностей для пошуку, відбору, придбання й доставки товару. Таким чином, поряд з товарами в матеріальній формі послуги є основними об’єктами комерційної діяльності підприємств торгівлі (мал. 208).

ФОРМИ ТОРГІВЛІ.

Торговельна діяльність реалізується через виконання нею основної функції — накопичення фінансових ресурсів шляхом здійснення внутрішньої та зовнішньої торгівлі. Принципової відмінності між внутрішньою і зовнішньою торгівлею немає. Економічна суть їх обох однакова — посередництво в реалізації товару. За своїм обсягом внутрішня торгівля посідає провідне місце. На неї припадає до 80 % усієї валової продукції економічно розвинених країн.

Мал. 207. Логотип СОТ, членами якої є 164 країни, на долю яких припадає більш як 96 % обсягів світової торгівлі

Мал. 208. Схема «Надання торгової послуги»

Уважно вивчіть та проаналізуйте схему (мал. 208).

За формами організації товарообіг на внутрішньому ринку поділяється на оптову й роздрібну торгівлю. оптова торгівля — це посередницька торгівля між промисловими й торговими представниками, а також між самими учасниками ринку, які ведуть торговельну діяльність. Об’єктами купівлі-продажу тут є великі партії товарів. Оптова торгівля здійснюється, як правило, на першій стадії руху товарів.

Формами оптової торгівлі є:

► ярмарки — своєрідні періодичні з’їзди промисловців і торговців;

► товарні біржі — оптові ринки, що діють на постійній основі. Тут можуть продаватися товари у два способи: з реальним рухом товару й розрахунком за готівку та без реального руху товарів — так звана біржова спекулятивна гра;

► аукціони — це ярмарково-біржова форма торгівлі. Через аукціони реалізується значна маса продукції, особливо сільськогосподарської.

Роздрібна торгівля — це продаж товарів різноманітного асортименту й невеликими партіями безпосередньо споживачам. В усіх країнах є підприємства роздрібної торгівлі: універсальні магазини, магазини стандартних цін (у них, як правило, реалізуються промислові товари різноманітного асортименту, згруповані за рівнем цін); багатофілійні магазини, магазини самообслуговування.

ЧИННИКИ КОНЦЕНТРАЦІЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ.

Основні критерії щодо вибору місця розташування торговельного комплексу або окремого магазину є засадничими, єдиними для всіх країн ринкової орієнтації. Вони передбачають певні дії з вивчення й аналізу регіону, області й конкретного місця функціонування торговельного підприємства.

Регіон функціонування торговельного закладу визначається параметрами частини країни або населеного пункту, в якому працюватиме цей заклад. Масштаби регіону функціонування випливають зі збутово-реалізаційної концепції торговельної фірми та перспектив її розвитку. Більшість роздрібних торговців скеровують свої зусилля на опанування локальних і регіональних ринків і тільки в міру зростання обсягів обороту розширюють свій бізнес. На регіон торгівлі суб’єкта споживчого ринку впливають також природно-кліматичні та інші чинники. Наприклад, інтенсивний збут теплого взуття й одягу в південних регіонах є неприбутковим та нелогічним.

Які книжкові ярмарки проводять в Україні (мал. 209)? Чи доводилось вам на них бувати?

Мал. 209. Логотип Форуму видавців у Львові — організатора найбільшого книжкового ярмарку в Україні

Мал. 210. Продукція будівельного маркету

Поміркуйте, в якій зоні торгівлі ліпше розміщувати магазини будівельних матеріалів (мал. 210).

Зона проектованого торговельного підприємства є певним географічним сектором, у якому проживає основний контингент покупців даного магазину: населений пункт, адміністративний район або їхня частина. Зона торгівлі поділяється на три підзони: ближню, середню та дальню. Ближня торговельна зона — це частина області функціонування, у якій зосереджено 60-65 % покупців даного торговельного комплексу і яка віддалена від нього на 0,5 км (2-4 км за кордоном). Середня зона притягнення торговельного підприємства концентрує в собі близько 20 % його покупців і простягається на 0,5-2,0 км (2-6 км за кордоном). Дальня торговельна зона торговельного комплексу в містах простягається на 10-25 км, за межами міста — 50-80 км. У ній мешкають непостійні, випадкові для даного суб’єкта роздрібної торгівлі покупці: ті, що мають альтернативний вибір поблизу; ті, у яких є вигідне транспортне сполучення з даним торговельним закладом; покупці, для яких даний магазин розташований по дорозі на роботу й назад.

Серед центрів торгівлі виокремлюють: міські центри, центри районів міста, околиці міст, центри окремих населених пунктів і сільські центри. Міські центри торгівлі за багатьма показниками є найпривабливішими і найпрестижнішими для роздрібних торговців, але їхнім загальним недоліком є порівняно високі накладні видатки з утримання магазинів. У цьому сенсі дещо привабливішими є центри торгівлі, розташовані в інших районах міста, оскільки вартість оренди приміщень або земельних ділянок тут нижча, а щільність населення в «спальних» районах вища, ніж у центрі. У розвинених країнах світу значного поширення в останні десятиліття набули торговельні центри, розташовані на околицях міст — ділових центрів цих країн, що пов’язано з відпливом середніх верств населення для проживання у приміські зони. Центр окремого населеного пункту — це сукупність торговельних підприємств у невеликих населених пунктах: малих містах і містечках. Сільські центри торгівлі охоплюють одне-п’ять торговельних підприємств з найбільш універсальним асортиментом товарів щоденного попиту.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ.

Зовнішня торгівля є однією з форм реалізації товарів. Вона охоплює: імпорт (ввезення) і експорт (вивезення) товарів. Підсумки зовнішньої торгівлі кожної країни позначаються на торговому балансі. Торговий баланс країни — це співвідношення між вартістю експорту й імпорту товарів за певний період часу (квартал, рік). Різниця між вартістю вивезених і ввезених товарів утворює сальдо торгового балансу. Торговий баланс називається активним, якщо вартість вивезених товарів перевищує вартість ввезених. Якщо навпаки, то торговий баланс пасивний.

Основними параметрами зовнішньоторговельного балансу України є експорт та імпорт товарів і послуг (мал. 211). У 2016 р. сумарний експорт становив 44 млрд 885,4 млн дол. США, імпорт — 44 млрд 548,1 млн дол. США. Найбільше товарів експортується до країн ЄС (на суму близько 15,78 млрд дол. США (2016 р.), Китаю, Туреччини, США, Білорусі. Основний імпорт товарів також припадає на країни ЄС і становить близько половини вартості всіх товарів, що надходять до України, тобто близько 19,5 млрд дол. США. Останніми роками значно скоротилися торговельні відносини з країнами СНД. В Україну переважно завозять енергоносії (природний газ, нафту), сировину для кольорової металургії та товарну деревину. Україна здійснює торговельні зв’язки з багатьма країнами світу: Китаєм, Туреччиною, Індією, Італією, Словаччиною, Угорщиною та іншими, у яких український експорт товарів помітно перевищує імпорт. Проте експортно-імпортні відносини між країнами можуть час від часу змінюватися. Зокрема, значною мірою змінилося співвідношення «експорт-імпорт» із багатьма європейськими країнами за рахунок значних поставок Україною на європейський ринок великих партій зерна, насіння соняшнику та ріпаку, молочної продукції у 2014 та 2015 рр.

Найвищу частку в експорті країни мають метали й вироби з них, продукція хімічної промисловості та пов’язаних з нею видів економічної діяльності, зерно, харчові продукти, мінеральні ресурси, передусім манганова та залізна руди тощо. Майже третина експорту товарів припадає на Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку області та м. Київ. Щодо імпорту, то провідне місце належить енергоносіям, машинам, механізмам й устаткуванню.

Україна і світ

Україна є одним з відомих у світі експортерів карбаміду — важливої хімічної сировини. Основні споживачі цієї продукції — Індія (2,8 млн т), Китай (близько 2,8 млн т), країни Латинської Америки (особливо Бразилія), Філіппіни, В’єтнам, США. Мінімальна ціна 1 т карбаміду коливається від 76 до 165, а часом і 215 дол. США. Отже, Україна має шанс закріпитися у власній експортній ніші на світовому ринку.

Картографічний навігатор

Мал. 211. Карта « Міжнародні торговельні зв’язки України»

Проаналізуйте карту (мал. 211), визначте основні напрями експортно-імпортних операцій України.

Мал. 212. Зерновий термінал компанії Agri в Миколаївському морському порту

Мал. 213. Патрульний літак Ан-72П

Україна має великі можливості з розширення зовнішньоекономічних зв’язків, зокрема за рахунок поліпшення структури зовнішньої торгівлі, підвищення в експорті частки готової продукції, переважно наукомістких видів машинобудування, хімічної та нафтохімічної промисловості.

Великий експортний потенціал має авіаційна промисловість, продукція якої користується попитом на міжнародному ринку. Йдеться, зокрема, про випуск і експорт літаків Ан-325 і Ан-74 (транспортних), Ан-72 (військово-транспортних), Ан-72П (патрульних) (мал. 213) та авіадвигунів, широке залучення для цього коштів зарубіжних країн. Непогані перспективи щодо цього має машинобудування. Розширення зовнішньої торгівлі товарами можливе за рахунок експорту створених на основі найновіших технологій і конкурентоспроможних транспортних і військово-морських суден, вантажних автомобілів, автомобілів військового призначення тощо.

НАДАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПОСЛУГ.

Крім торгівлі товарами, Україна завдяки своєму географічному положенню надає різноманітні послуги в масштабах світового та європейського ринків. Її територією проходять важливі шляхи із заходу на схід та з півночі на південь, якими здійснюються масові транзитні перевезення багатьох вантажів різних країн. Послуги надає також український морський флот. Це і визначає особливості нашого експорту послуг, у структурі якого провідне місце посідають транспортні послуги. Основним є тут трубопровідний транспорт, транзит яким природного газу й нафти з Російської Федерації до країн Західної Європи забезпечує Україні понад 60 % коштів, що надходять від усіх транспортних послуг. Тому газотранспортна система як стратегічний об’єкт перебуває у власності держави.

Мал. 214. Усі експортні та імпортні товари повинні пройти митний контроль

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Послуги є основними об’єктами комерційної діяльності підприємств торгівлі.

2. Головні торговельні партнери України — країни Європейського Союзу.

3. Основу українського експорту становлять метали, продукція хімічної промисловості, зерно, продукти харчування.

4. Україна надає транспортні послуги щодо транспортування її територією енергоносіїв з Росії до Європи.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Схарактеризуйте структуру українського експорту та імпорту.

2. Які форми торгівлі вам відомі? Сформулюйте чинники їх розміщення.

3. Які українські товари й послуги користуються попитом на світовому ринку?

4. Які послуги Україна надає країнам Європи?

5. Підготуйте короткі виступи (за вказівкою вчителя) про найбільші пункти митного контролю в Україні (мал. 214).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити