Підручник Географія 9 клас - О. Ф. Надтока - Оріон 2017

РОЗДІЛ IV ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 2 ТОРГІВЛЯ

§ 41 СВІТОВИЙ РИНОК

* Які об’єднання країн ви знаєте? Поміркуйте, з якою метою вони створені.

СВІТОВИЙ РИНОК ТОВАРІВ І ПОСЛУГ.

Одним з виявів масштабної конкуренції між країнами та їхніми національними економіками є світовий ринок. Ще Адам Сміт свого часу зауважував, що кожна країна має виробляти певний вид продукції. Ці слова сьогодні підтверджуються тим, що кожна з національних економік намагається заволодіти певним сегментом світового ринку. Саме з метою володіння ринками збуту продукції створюються різноманітні інтеграційні об’єднання, зокрема такі, як Європейський Союз чи АСЕАН (детальніше — далі по тексту).

Світовий ринок товарів і послуг — це сфера торговельних відносин між різними країнами, що ґрунтується на міжнародному поділі праці. Цей ринок сформувався на основі розвитку міжнародної торгівлі як форми економічних зв’язків між країнами, що спеціалізувалися на виробництві певних видів продукції.

На міжнародному ринку існує конкуренція за здобуття ринків інших держав. А ціни, що складаються на цьому ринку, відбивають не усереднені національні витрати, а середні витрати виробництв, що реалізують товари на міжнародному ринку.

Міжнародна товарна біржа — це масовий ринок товарів, купівля-продаж яких здійснюється за зразками або стандартами без наявності власне товарів на біржі. Тут можуть бути лише зразки. Отже, це торгове місце, де зустрічаються продавці й покупці, укладають угоди, а товари постачають до місця призначення згідно з угодою.

Характерною рисою товарних бірж є те, що вони перебувають під впливом великих транснаціональних корпорацій.

Тому ціни на них переважно диктують монополії. Міжнародні біржі є здебільшого акціонерними компаніями. Найвідомішими є Нью-Йоркська (мал. 215) та Лондонська товарні біржі. Через них збувають величезні обсяги різноманітних товарів. Тому фактична ціна товару залежить не від найбільших його виробників (наприклад, кави: Бразилія, Колумбія, В’єтнам, Ефіопія, Перу), а від діяльності бірж.

Міжнародні товарні аукціони — це спеціально організовані в певних місцях ринки, які діють періодично й на яких методом публічних торгів по черзі відбувається продаж раніше оглянутих товарів. Товар на аукціоні може не бути представлений, бо ним може бути порт, завод, будівля, земельна ділянка тощо. Товар передається тому покупцеві, який запропонував найвищу суму.

Міжнародні торги та ярмарки — це ринки товарів і послуг, які організовуються періодично. На них зустрічаються продавці й покупці, продають товари, укладають угоди. Вони бувають регіональні, національні й міжнародні.

Мал. 215. Будівля Нью-Йоркської товарної біржі

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ'ЯЗКІВ.

Реальна трансформація зовнішньоекономічної діяльності будь-якої країни передбачає взаємодію всіх чинників внутрішньо-економічного розвитку зі зміною співвідношення між ними. Для цього необхідна тісніша взаємодія національної економіки зі світовою, що зумовлюється значною потребою в нових технологіях, інвестиційних і фінансових ресурсах.

Процеси внутрішньої трансформації національної економіки слід розглядати водночас і як процеси входження до світового господарського простору, оскільки формування зовнішнього сектору економіки є складовою формування ринкової економічної системи.

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності для національної економіки є реакцією на потреби розвитку національних факторів виробництва. Участь у міжнародному поділі праці є умовою формування сучасної економічної структури, яка має забезпечити нормальний розвиток вітчизняного виробництва й повніше задоволення потреб членів суспільства. Зовнішньоекономічна діяльність повинна формуватись як органічна складова національної економіки, що пов’язує її з господарствами інших країн для розв’язання комплексу проблем щодо задоволення різноманітних потреб суспільства у сфері виробництва та споживання.

Зовнішньоекономічні зв’язки — торговельні, виробничі, науково-технічні та інші економічні зв’язки країни з іншими державами. Зовнішня торгівля товарами та послугами — найпростіша форма зовнішньоекономічних зв’язків. Упродовж тривалого часу вона розвинулася від поодиноких трансакцій до регулярних великомасштабних операцій, які здійснюються на основі міждержавних угод. Зовнішня торгівля була і є важливою формою зовнішньоекономічних зв’язків. Крім торгівлі, різновидами зовнішньоекономічної діяльності є: міграція робочої сили, рух капіталів, міжнародний кредит та міжнародні валютно-фінансові відносини.

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ ВПЛИВАЄ НА СВІТОВИЙ РИНОК ТОВАРІВ І ПОСЛУГ.

У світі налічується понад 4000 міжнародних організацій, що виконують різні функції: загальнополітичні, економічні, валютно-фінансові, культурні, спортивні та ін. За охопленням території вони поділяються на загальносвітові, міжрегіональні, регіональні.

Чільне місце серед них посідає Організація Об’єднаних Націй (ООН) (мал. 216). Членами ООН є понад 170 держав, зокрема й Україна, яка була серед країн-фундаторів. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. Головне завдання ООН — підтримання миру і стабільності у світі.

Мал. 216. Штаб-квартира ООН у Нью-Йорку (США). Вид з острова Рузвельта

До структури ООН входять:

► Рада Безпеки;

► Секретаріат;

► Міжнародний суд;

► Економічна і соціальна рада.

Головним органом є Генеральна Асамблея ООН.

Серед міждержавних організацій вирізняються Рада Європи, Європейський парламент, Європейський Союз (ЄС) тощо.

Європейський Союз (мал. 217) є потужною політичною й економічною організацією, створеною у формі економічного союзу з найвищим рівнем інтеграції економік держав, що передбачає спільну зовнішню економічну політику, спільний ринок послуг, матеріальних благ, капіталу і праці, а також спільну валюту, яка використовується в 19 країнах ЄС (табл. 30).

Висловіть власну думку щодо членства України в ЄС.

Таблиця 30.

Список країн-членів ЄС за хронологією вступу

Дата вступу до ЄС

Країна

Кількість членів (загалом)

25 березня 1957 р.

Бельгія, Італія, Люксембург Німеччина, Нідерланди, Франція

6

1 січня 1973 р.

Велика Британія, Данія, Ірландія

9

1 січня 1981 р.

Греція

10

1 січня 1986 р.

Іспанія, Португалія

12

1січня 1995 р.

Австрія, Фінляндія, Швеція

15

1 травня 2004 р.

Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, Чехія

25

1 січня 2007 р.

Болгарія, Румунія

27

1 липня 2013 р.

Хорватія

28

НАФТА (мал. 24 на с. 37)— це Північноамериканська зона вільної торгівлі, до якої входять США, Канада та Мексика. НАФТА має низку характеристик, котрі відрізняють її як від західноєвропейської, так і від інших моделей міжнародної економічної інтеграції. НАФТА є найбільшою у світі регіональною зоною вільної торгівлі з населенням 478 млн осіб і сукупним ВВП 20,7 трлн дол. США — близько 30 % світового ВВП.

Мал. 217. Штаб-квартира Європейського Союзу в Брюсселі (Бельгія)

Ольгерд-Іполит Бочковський — український учений, теоретик-візіонер, який іще на початку ХХ ст. розробив ідею нової «супердержави» під назвою Європейський Союз. Свої думки він найповніше виклав у книжці «Національна справа», яка побачила світ 1920 р. у Відні. Український політолог уже тоді закликав реформувати міжнародне право, виробити нові його норми, що давало шанс на створення якщо не всесвітнього, то принаймні європейського союзу народів. Ознайомитися докладніше з діяльністю та поглядами Ольгерда Бочковського ви можете, прочитавши його праці: «Європа була моєю духовною батьківщиною» і «Трибун поневолених народів. Шлях Ольгерда Бочковського», розміщені на сайтах видань «Тиждень» і «День».

АСЕАН (мал. 24 на с. 37)— це асоціація десяти країн Південно-Східної Азії. Її основною метою є інтеграція економічної діяльності країн-членів. До АСЕАН входять Філіппіни, Малайзія, Індонезія, Сингапур, Таїланд, Бруней, Камбоджа, Лаос, М’янма та В’єтнам.

Україна має членство в багатьох міжнародних організаціях загальносвітового та європейського масштабів. Зокрема вона представлена у Світовій організації торгівлі (СОТ) (мал. 207 на с. 168). Участь у ній дає змогу нашій країні використовувати потенціал торговельних зв’язків.

Є велике прагнення України й до членства в Європейському Союзі. Але для цього необхідно значно підвищити рівень життя населення, загальний рівень розвитку та відповідний рівень законодавчої бази країни. Євроінтеграційний напрям є найважливішим для України. 21 березня 2014 р. було підписано політичну, а 27 червня економічну частини Угоди про асоціацію України з ЄС. З червня 2017 р. в Україні почав діяти безвізовий режим з ЄС. Відтоді всі громадяни України за наявності біометричного паспорта можуть відвідувати 30 країн Європи. А отже — долучатися до її культурних цінностей і відчувати себе повноцінним членом європейського простору й спільноти.

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Світовий ринок товарів і послуг — це сфера торговельних відносин між різними країнами, що ґрунтується на міжнародному поділі праці.

2. Європейський Союз об’єднує 28 держав.

3. Україна має членство в багатьох міжнародних організаціях загальносвітового та європейського масштабів, зокрема — у Світовій організації торгівлі (СОТ).

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Схарактеризуйте світовий ринок товарів і послуг. Назвіть його основні особливості.

2. Які особливості міжнародних товарних аукціонів?

3. Схарактеризуйте діяльність міжнародної товарної біржі.

4. У чому полягає особливість зовнішньоекономічної діяльності країни?

5. Назвіть, які країни входять до НАФТА та АСЕАН. Чим відрізняються ці міжнародні організації?

6. Спробуйте провести соціологічне дослідження, опитавши 20 представників різного віку від 20 до 75 років та різних верств населення: студентів, робітників (фермерів), службовців, пенсіонерів щодо вступу України до Європейського Союзу:

► Чи вигідним для нашої країни буде вступ в ЄС?

► Які перспективи для українців дає входження до ЄС?

► Яке ваше особисте ставлення до членства України в ЄС?

► Чи є у вас родичі, друзі, знайомі, що живуть у країнах ЄС?

7. Підготуйте короткий виступ про структуру та основні функції ООН, особливості членства України в цій організації.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити