Підручник Географія 9 клас - О. Ф. Надтока - Оріон 2017

РОЗДІЛ І НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

ТЕМА 1 НАЦІОНАЛБНА ЕКОНОМІКА

§ 3 СЕКТОРАЛЬНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІКИ

* Пригадайте з курсу математики визначення поняття «сектор».

* Які сектори ви вирізнили б в економіці країни?

ТРИСЕКТОРНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІКИ.

Науковці поділяють економіку на три сектори: видобування сировини (первинний), виробничий (вторинний), сфера послуг (третинний). Цю економічну модель розробили Алан Фішер, Колін Кларк і Жан Фурастьє. К. Кларк у своїй праці «Умови економічного прогресу» (1940 р.) пов’язував зміни в секторальній структурі виробництва та зайнятості з виявленими статистикою змінами в структурі споживчого попиту. Учений установив, що в міру зростання доходів на душу населення попит на продукцію сільського господарства поступово знижується; на промислові товари — спочатку збільшується, а після досягнення певного рівня насичення ринку — скорочується; на послуги — постійно зростає. Відповідно — у структурі споживчого попиту історично переважає спочатку розвиток первинного сектора економіки, потім вторинного й нарешті — третинного.

ВЗАЄМОДІЯ МІЖ СЕКТОРАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ.

Значну частку третинного сектора в своїй економіці мають країни з високим рівнем якості життя — Норвегія, Швеція, Швейцарія, Австрія, країни Великої сімки G - 7), Ізраїль, Данія, Фінляндія. Розвиненість фінансової сфери, транспорту, торгівлі, науки, освіти та інших послуг у цих країнах вражає. Грошові надходження у третинний сектор сприяють формуванню відчутного (той, який може бути використаний найближчим часом) та невідчутного (може бути використаний у перспективі) капіталу. Це все приводить до швидкого опанування цими країнами нових технологій, їх поступального економічного розвитку та поліпшення якості життя.

Чимало країн швидко нарощують потужність вторинного сектора. Найтиповіший приклад — Китай, його ще називають «фабрикою світу». Також сьогодні відзначаються рівнем індустріалізації Бразилія, Мексика, Туреччина. Проте без відповідної високої частки третинного сектора вони не зможуть ані збалансувати свої економіки, ані забезпечити відповідно високий рівень життя населення.

Проаналізуйте основні елементи структури господарства України (мал. 3) та характер співвідношення між ними.

Мал. 3. Схема «Секторальна структура національної економіки України»

Прикладом однієї з розбалансованих економік є російська. Це — попри те, що Російська Федерація має змогу накопичувати певні фінансові ресурси. Основна проблема економіки цієї країни — базування на первинному секторі: основою здобуття її фінансових ресурсів є продаж нафти, газу, руд кольорових металів і лісових ресурсів. На противагу такій стратегії розвитку економіки, нафтовидобувні країни Близького Сходу, які отримують основні фінансові ресурси від продажу паливної сировини, вкладають значні кошти саме у третинний сектор економіки, розвиваючи фінансову сферу, освіту, формуючи сучасну транспортну інфраструктуру та скуповуючи передові технології. Усе це дає позитивні наслідки. Зокрема, Саудівська Аравія вже має членство у «Великій двадцятці».

Національна економіка України перебуває на етапі реформування. Останніми роками стрімко змінюється процентне співвідношення між секторами вітчизняної економіки. Поступово зменшується частка первинного і вторинного секторів, збільшується частка третинного. Усе це відбувається на тлі розвитку ринку ІТ- послуг, фінансових послуг і туризму.

Україна має колосальний працересурсний і науковий потенціали, володіє передовими технологіями (космічною, літакобудівною, зварювальною), тому економічний розвиток нашої країни забезпечить відповідну якість життя громадян.

ВИДОВА СТРУКТУРА ГОСПОДАРСТВА КРАЇНИ.

Структуру національної економіки розглядають через призму як трисекторної моделі, так і окремих видів економічної діяльності.

Усі підприємства України пов’язані між собою й утворюють складну структуру — національну економіку. Робота заводів, фабрик, шахт, електростанцій, сільськогосподарських підприємств створює матеріальні продукти виробництва. Тож їхня діяльність належить до сфери матеріального виробництва. Діяльність транспортних, фінансових, наукових, освітніх, культурних установ, закладів охорони здоров’я, громадського харчування, туризму створює здебільшого нематеріальні продукти у вигляді різноманітних послуг, віртуальних, інтелектуальних продуктів. Таким чином формується сфера надання послуг. Сфера матеріального виробництва розподіляється між первинним і вторинним секторами національної економіки. А сфера надання послуг повністю входить до складу третинного сектора національної економіки.

Видова структура господарства — це сукупність, співвідношення та зв’язки між різними видами економічної діяльності. Вона формується під впливом природно-географічних, соціально-економічних та історичних умов. Найменшою структурною одиницею господарства є підприємство. Основною структурною ланкою є вид економічної діяльності. Види вирізняють за спільністю продукції, професійного складу кадрів, умов праці. Вид діяльності поєднує підприємства, установи, організації, які виконують подібні функції, незалежно від географічного положення та відомчого підпорядкування. Кожний вид поділяють на підвиди, що спеціалізуються на виробництві конкретної продукції або наданні послуг.

Група тісно пов’язаних між собою видів господарства називається міжвидовим комплексом. У структурі господарства України можна виокремити такі основні міжвидові комплекси:

► паливно-енергетичний (ПЕК);

► металургійний;

► машинобудівний;

► хімічний;

► лісопромисловий;

► будівельний;

► соціальний;

► агропромисловий;

► транспортний.

ЕКОНОМвсесвіт

Існує закономірність: що вищий рівень економічного розвитку країни, то більша частка третинного сектора в її національній економіці, а отже — вищий рівень якості життя. Перевірте це, скориставшись різними джерелами інформації, у т. ч. Інтернетом. Наприклад, дізнайтеся, яку частку становить третинний сектор економіки в Норвегії, Австрії, Фінляндії, Ізраїлі, Саудівській Аравії. А яку — у Китаї, Україні, Бразилії, Мексиці, Туреччині. Зробіть висновок.

Україна і світ

Інвестування фінансових та інтелектуальних ресурсів у розвиток освіти дає змогу досягти високого рівня економічного розвитку. Цього принципу дотримуються в Японії, Швеції, Швейцарії, Фінляндії (мал. 4), Данії, Норвегії, Австрії. Дослідіть, чи освіта є пріоритетною в Україні. Свої твердження аргументуйте, використавши статистичні дані.

Мал. 4. У фінській школі навчають підприємницької діяльності

Поміркуйте, які природно-географічні та історичні умови визначають розвиток лісопромислового, хімічного, металургійного й агропромислового комплексів у нашій країні.

Національна економіка України поєднує в собі види економічної діяльності первинного, вторинного, третинного секторів. Види первинного насичують ринок сировиною, вторинного — продуктами матеріального виробництва, а третинного — комплексом послуг і продуктів інтелектуальної діяльності. Саме рівень розвитку невиробничої сфери є найважливішим показником соціально-економічного прогресу. У країнах з передовою економікою він починає переважати комплекс видів виробничої сфери. Розроблення нових технологій виробництва та створення інтелектуальних продуктів є на сьогодні найприбутковішими видами діяльності. Як приклад можна навести мережу Інтернет, через яку проходить один з найбільших у світі фінансових потоків, або напрям наукової діяльності зі створення програмного забезпечення, що є не лише одним з найприбутковіших видів діяльності, а й джерелом розвитку всіх секторів економіки.

Чи знаєте ви, що…

Економісти Світового банку (мал. 5) визначили, що головними чинниками невідчутного капіталу є «правова держава» та освіта. При цьому освіта становить 36 % його загальної величини. Кірк Гамілтон у звіті Світового банку за 2005 рік під назвою «Де міститься багатство націй?» зазначав, що багаті країни є багатими внаслідок рівня знань і досвіду населення та завдяки ефективності установ, які забезпечують економічну активність.

Мал. 5. Логотип Світового Банку

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. До первинного сектора національної економіки належать сільське господарство, лісозаготівля та добувна промисловість; до вторинного — енергетика, металургія, машинобудування, хімічна та харчова промисловість; до третинного сектора — транспорт, освіта, наука, медицина, туризм.

2. Чітка взаємодія між секторами, їх збалансованість і прогресивне зростання третинного сектора забезпечують поступальний розвиток національної економіки.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПРЯСНИТИ

1. Поясніть сутність трисекторної структури національної економіки.

2. У чому полягає відмінність спрямованості кожного із секторів економіки?

3. Доведіть, що туризм належить до третинного сектора економіки.

4. Якщо в країні стрімко розвивається лише первинний сектор економіки, чи приведе це її до економічного процвітання? Відповідь аргументуйте.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 1

Аналіз секторальної моделі економіки Мета: Навчитися групувати види економічної діяльності національної економіки України згідно з трисекторною моделлю економіки, враховуючи їхню спеціалізацію. З’ясувати роль і значення кожного із секторів.

1. Дайте визначення понять, що характеризують економіку:

► первинний сектор;

► вторинний сектор;

► третинний сектор.

2. Складіть структурну схему національної економіки України на основі трьох секторів економіки та видів економічної діяльності, які є їхніми складовими.

3. Зробіть висновки щодо взаємодії секторів економіки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити