Підручник Географія 9 клас - О. Ф. Надтока - Оріон 2017

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Шановні дев’ятикласники! Ви завершили вивчати курс «Географія:

Україна і світове господарство». Узагальнення до курсу допоможуть вам ліпше запам’ятати й зрозуміти найголовніше з вивчених тем.

► Роль економічної і соціальної географії значно посилюється у зв’язку зі світовими процесами глобалізації та національної ідентифікації, зі стрімким науково-технічним прогресом.

► Кожна освічена людина повинна добре орієнтуватися в економічних та фінансових питаннях, які постають у сучасному світі, й особливо в питаннях, що стосуються економіки та соціальної сфери її країни.

► Глобалізація та науково-технічний прогрес впливають на створення нових елементів виробничих сил, змінюють характер праці людини, зумовлюють створення новітніх засобів виробництва, видів енергії тощо.

► Для сучасних національної і світової економік характерні випереджувальні темпи розвитку трьох основних видів економічної діяльності: машинобудування, електроенергетики та хімічної промисловості.

► Швидкими темпами розвиваються інформаційні технології та принципово нові рішення у сфері транспорту.

► За класифікацією ООН, розрізняють країни з розвиненою ринковою економікою, перехідною економікою, економікою, що розвивається.

► Основними категоріями, що характеризують господарство, є його видова й територіальна структури.

► До первинного сектора належать сільське господарство й добувна промисловість, з яких Україна посідає чільне місце у світі.

► Головний район зосередження запасів нафти — Перська затока.

► Запаси рудних корисних копалин зосереджені в районах горотворення або кристалічних щитів.

► Україна є одним зі світових лідерів за видобуванням манганових, залізних і титанових руд.

► Вторинний сектор економіки: металургія, машинобудування, хімічна, легка, харчова промисловість є переробними за своєю суттю.

► Основою технологічного прогресу є машинобудування. Завдяки йому всі підприємства промисловості оснащено новими технологіями.

► Основні центри світового машинобудування: Західноєвропейський, Північноамериканський та Азійсько-Тихоокеанський.

► Основні виробництва хімічної та легкої промисловості поступово переміщуються з Європи й США до Китаю та країн Азії.

► До третинного сектора економіки належать транспорт, освіта, наука, охорона здоров’я, торгівля, громадське харчування, туризм, сфера рекреації.

► Третинний сектор має задовольняти соціальні запити людей. Тому рівень розвитку держави можна визначити за ступенем сформованості та якістю роботи цього сектора.

► Міжнародний географічний поділ праці — найвища форма суспільного поділу праці.

► Кожна країна світу відзначається своєю господарською спеціалізацією, спрямованою на потреби світового ринку.

► Світовий ринок є результатом міжнародного географічного поділу праці.

► Як особлива сфера товарно-грошових відносин, світовий ринок не є подібним до ринків національних, що діють у кожній із країн.

► Світовий ринок є складним багатокомпонентним механізмом, розвиток якого залежить від багатьох чинників. Останніми роками в ньому стрімко зростає роль третинного сектора.

► Життя населення дедалі більше залежить від якості послуг, що їх йому надають. На ринку послуг постійно зростає роль ІТ-технологій.

► Глобальні проблеми людства є своєрідними викликами для всіх жителів нашої планети.

► Розв’язання глобальних проблем потребує спільних зусиль усіх країн світу. Для цього існують різноманітні міжнародні організації, зокрема ООН.

► Основним напрямом діяльності більшості країн світу є проблема сталого розвитку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити