Підручник Географія 9 клас - В. М. Бойко - Підручники і посібники 2017

РОЗДІЛ II ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

Тема 2. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

§ 16. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО СВІТУ ТА УКРАЇНИ

Пригадайте, яке значення мають ліси для життєдіяльності людини. Де в Україні поширені найбільші лісові масиви?

СКЛАД І ЗНАЧЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА. Лісове господарство охоплює види економічної діяльності, пов’язані з вирощуванням і заготівлею лісу та одержанням дикорослої лісової продукції. До його складу входять:

• лісівництво (вирощування й посадка саджанців, догляд і охорона лісів);

• лісозаготівля (рубання лісу для заготівлі ділової та паливної деревини, вирубування лісу під сільськогосподарські площі);

• збирання дикорослих лісових продуктів (жолудів, каштанів, моху, соків, живиці, природних смол, корку, бальзамів, дикорослих луб’яних рослин, матеріалів для плетіння — верби, очерету, бамбуку тощо, збирання насіння дерев і чагарників для лісонасаджень та ін.).

Отже, продукція лісового господарства переважно є сировиною для переробної промисловості (деревообробного і целюлозно-паперового виробництв, легкої та харчової промисловості), будівельним матеріалом, паливом або має декоративно-побутове призначення.

Діяльність лісового господарства поширюється на лісовкриті території планети. У минулому ліси (разом з чагарниками) майже суцільно вкривали природні зони, які ми називаємо лісовими, а також гірські території до певної висоти. Сьогодні великі частини цих зон у помірному, тропічному, субтропічному, субекваторіальному й екваторіальному поясах — це найгустіше заселені й залучені до сільськогосподарського обігу території планети. Збережені ліси поширені там лише окремими ареалами і плямами, а лісистість (відношення площі, укритої лісом, до загальної площі певної території) становить 20-30 %. Такий показник мають, наприклад, більшість країн Середньої та Південної Європи, які повністю лежать у межах лісових природних зон. Такою ж є лісистість Полісся в Україні. Більші масиви лісів поки що збереглися в зонах тайги (у Євразії та Північній Америці), екваторіальних лісів (у Південній Америці та Африці). Завдяки лісогосподарській діяльності людина не лише вирубує ліси, але й доглядає за ними та насаджує нові лісові масиви навіть на тих територіях, що донедавна були безлісими. Прикладом штучно насадженого лісу є найбільший у Франції лісовий масив на приморській піщаній рівнині Ланди. В Україні такий штучний ліс охоплює Нижньодніпровські піски в Херсонській області.

Україна у просторі й часі

Рукотворний ліс у степу

Упродовж 200 років на Херсонщині заліснювали територію, щоб закріпити рухомі Нижньодніпровські (Олешківські) піски. Найбільше дерев висадили у 1970-і роки. Сьогодні в рукотворному лісі росте 12 видів сосни (найбільші площі займають сосна кримська та звичайна). Штучний ліс Херсонщини є одним з найбільших у світі за площею (72 тис. гектарів).

ЛІСИ І ЛІСОВІ РЕСУРСИ. Ліси мають багатоцільове призначення. Вони утворюють найбільші екосистеми на Землі. Надзвичайно важливі ліси для фотосинтезу, стабілізації кисневого балансу атмосфери, поглинання вуглекислого газу, а також збереження родючості ґрунтів, чистоти підземних вод. Вони є домівкою тварин, місцем збереження рослинного розмаїття, важливим джерелом деревних, харчових, кормових, технічних, лікарських та інших ресурсів.

Світові лісові ресурси визначаються трьома головними показниками: площа лісів, лісистість і запаси деревини. Площа лісів світу становить 4,2 млрд га, пересічна лісистість сягає 32 %, а запаси деревини оцінюють у 530 млрд м3.

Протягом століть ліси вирубують під орні землі, плантації й пасовища. На Землі лише за останні 200 років лісистість зменшилася удвічі. Збезлісення окремих регіонів стало критичним. Із цим пов’язані вкрай негативні явища: ерозія ґрунтів, збіднення біологічного розмаїття, зменшення вироблення кисню в планетарному масштабі. Окрім того, деревина здавна була будівельним матеріалом і паливом, сировиною для виробництва целюлози, паперу тощо. Світова заготівля деревини сягнула 5 млрд м3, з яких близько половини використовують для обігріву житла і приготування їжі. Це призводить до щорічного зменшення площі лісів щонайменше на 20 млн га.

ЛІСОВІ ПОЯСИ ПЛАНЕТИ. Ліси світу утворюють дві великі широтні смуги — північну і південну, співвідношення площі лісів і запасів деревини між якими приблизно однакове. Північний лісовий пояс розташований у зоні помірного, частково субарктичного і субтропічного географічних поясів. Там переважає лісозаготівля хвойних порід дерев, значно менше — широколистих порід. Попри інтенсивне вирубування, площа лісів північної смуги не лише не зменшується, а й зростає завдяки лісовідновленню і лісорозведенню у США, Канаді, Швеції, Фінляндії, Китаї.

Південний лісовий пояс утворюють тропічні й екваторіальні ліси. Їх здавна використовують як паливо й інтенсивно вирубують під орні землі та пасовища. У наш час додалася масштабна лісозаготівля для експорту деревини цінних широколистих порід у країни Європи, Північної Америки та Японію. Це призводить до швидкого зменшення площі лісів в окремих країнах (Бразилії, Індонезії, Малайзії, країнах Екваторіальної Африки, Австралії) та всьому південному поясі.

Близько третини лісових площ планети зосереджено в Азії (мал. 64). Серед країн світовим лідером є Росія (мал. 65), на території якої росте близько 20 % лісів планети. Загалом у першій п’ятірці «лісових» держав зосереджено понад половину лісових площ світу. За лісистістю лідирують Суринам, Ганаі Габон, у яких цей показник перевищує 80 %. Водночас є практично безлісі країни (Катар,Оман, Єгипет). Менше від 1 % території вкривають ліси в Кувейті, Саудівській Аравії, Алжирі,Ісландії.

Мал. 64. Розподіл площі лісів між регіонами світу (2016 р.)

Мал. 65. Країни з найбільшими площами лісів, млн га (2016 р.)

Найбільші обсяги лісозаготівлі мають США, Росія, Канада, Бразилія, Китай, Індонезія. Протягом останніх десятиліть у географії лісозаготівлі відбуваються суттєві зміни: якщо у другій половині ХХ ст. країни північного поясу значно випереджали країни південного, то сьогодні зберігається тенденція до зменшення такої диспропорції.

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ. За загальною площею лісів Україна входить до першої десятки країн Європи, водночас лісистість її території низька — менше 16 %. Наша країна не має оптимального рівня лісистості (20 %), за якого найбільш ефективно використовуються земельні ресурси, формується екологічно стабільне середовище й найповніше проявляються всі корисні властивості лісу.

Ліси поширені дуже нерівномірно. Вони зосереджені переважно на Поліссі та в Українських Карпатах. Поліські та карпатські області мають найбільші показники лісистості (максимальний — у Закарпатській (51 %). У двох областях (Сумській і Черкаській) він близький до середньоукраїнського значення, а в решті — нижчий від нього. Найнижчі показники мають Запорізька, Миколаївська і Херсонська області.

Ліси України за призначенням і розміщенням виконують переважно екологічні (водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі) функції й мають обмежене промислове використання. Понад 16 % лісів, які належать державі, входять до природно-заповідного фонду України.

Запас деревини в лісах оцінюють у 2,1 млрд м3. Тривалий час її заготівля в Україні відбувалася в обсягах, менших від приросту лісових запасів. Тому запас деревини поступово збільшувався.

Проте з початку ХХІ ст. заготівля лісу в державних господарствах почала різко зростати, а в останні кілька років до неї додалися неконтрольовані вирубування лісів, що належать територіальним громадам. Суцільні вирубування лісів (особливо в гірській місцевості) загрожують довкіллю, а також нищення лісових масивів іншими видами нелегальної діяльності (наприклад, масштабний видобуток бурштину на Поліссі).

Світ у просторі й часі

Успішність лісового господарства

Вражаючі успіхи у веденні лісового господарства демонструє Китай. Лише упродовж п'яти років (2011-2015) у країні було посаджено 30 млн га лісу. Лісистість Китаю зросла від 16 до 21,5 %, а у 2020 р. має сягнути 23 %. Зменшуються обсяги промислової заготівлі деревини, натомість нові лісові масиви створюють для захисту басейнів рік Янцзи і Хуанхе, закріплення пісків, виведення із сільськогосподарського обігу зруйнованих ерозією земель, розвитку лісового туризму.

Мал. 66. Лісистість території України

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1.Які види економічної діяльності охоплює лісове господарство?

2. Порівняйте два головні лісові пояси планети. У чому полягає їх подібність та відмінність?

3. Проаналізуйте діаграму на мал. 64 і з'ясуйте, у якому регіоні світу найбільша частка земель зайнята лісами. Поміркуйте, чому.

4. Охарактеризуйте світові лісові ресурси. Які країни світу забезпечені лісовими ресурсами достатньою мірою?

5.Які проблеми пов'язані з використанням лісових ресурсів світу?

6.Якою є лісистість вашої області? Як використовують ліси у вашій місцевості?

Яким видам лісогосподарської діяльності доцільно надавати першочергове значення в Україні? Чому?

ШУКАЙТЕ В ІНТЕРНЕТІ

З'ясуйте проблеми, що стосуються вивозу лісу-кругляка з нашої держави в інші країни. Поміркуйте, чи вигідно Україні його вивозити. Відповідь обґрунтуйте.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити