Підручник Географія 9 клас - Т. Г. Гільберг - Оріон 2017

Розділ 2 ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

ТЕМА 2. ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

§ 17. Видобування вугілля, нафти і природного газу

Які мінеральні ресурси використовують для опалення приміщення школи, де ви навчаєтесь?

ВИДОБУВАННЯ НАФТИ ТА ГАЗУ. Нафта і природний газ — це основний вид паливних ресурсів світу, тому їх видобування доволі поширене. Проте відповідні промислові запаси є в незначній кількості країн. У Венесуелі, Саудівській Аравії, Канаді зосереджено 43,5 % усіх запасів нафти, в Ірані, Росії, Саудівській Аравії — 48,6 % природного газу. За обсягом видобування паливних мінеральних ресурсів лідерами є такі країни, як США, Канада, Австралія, Росія (додаток 1).

Більшість розвинених країн світу імпортує паливні ресурси. Тому створено спеціалізовані термінали в морських торговельних портах цих країн, прокладено мережу нафто- й газопроводів. Значні обсяги їх перевезень зумовлені великими потребами сучасного суспільства в енергетичних ресурсах.

У світі трубопроводи переважно прокладають від покладів нафти й природного газу на шельфі чи у віддалених континентальних районах (додаток 3) до основних районів споживання й переробки. Магістральні нафто- й газопроводи (наприклад, «Дружба») постачають відповідну сировину для її продажу в розвинені країни світу. (Покажіть їх на відповідній карті у шкільному атласі.)

Найбільше у світі торгують сирою нафтою, значну частину якої перевозять танкерами, тоді як природний газ переважно постачають трубопроводами в межах окремих частин світу. Для транспортування природного газу морським транспортом його необхідно згустити за від’ємної температури (скраплений газ) та під високим тиском подавати в рідкому стані до І спеціалізованих морських суден. Найбільшими експортерами природного газу трубопроводами є Росія, а в скрапленому вигляді — Катар (мал. 51).

Більшість продукції нафтогазової промисловості у світі видобувають ТНК. Вони створили розгалужені транспортно-збутові мережі від видобування до переробки/споживання рідких і газоподібних вуглеводнів.

На структуру світового видобування й споживання нафти та газу вплинуло стрімке зростання видобутку сланцевого газу у другій половині 2000-х років (мал. 52), особливо в США, де на нього припадає 34 % усього видобутого природного газу. Це дозволило США стати лідером з видобування природного газу у світі.

Дізнайтеся більше

При перевезенні природного газу морським транспортом його ціна зростає утричі.

Мал. 51. LNG-термінал у Катарі

Мал. 52. Зростання видобутку сланцевого газу у світі

Останніми роками у світі зменшились ціни на сиру нафту. Значною мірою це зумовлено економічними проблемами розвинених країн світу та широким впровадженням новітніх енергоощадних технологій.

Скорочення темпів економічного зростання в Китаї також істотно позначилося на цінах на світовому ринку нафти.

ВИДОБУВАННЯ КАМ’ЯНОГО ВУГІЛЛЯ. Кам’яне вугілля переважно використовують для виробництва електроенергії та опалення приміщень (енергетичне вугілля). На його основі виробляють майже 3/4 електричного струму світу. Значну його частину також використовують у чорній металургії та коксохімічній промисловості (коксове вугілля). У таких країнах, як Австралія й ПАР, налагоджено потужне виробництво з вугілля синтетичного пального та різноманітних інших хімічних продуктів (мал. 53). Його промислові запаси у світі є найбільшими серед інших видів мінеральних енергетичних ресурсів. На відміну від нафти, великі родовища кам’яного вугілля є на всіх континентах, що дозволяє зменшити його поставки океаном. Австралія є світовим лідером з експорту вугілля у світі. Вона постачає більше половини видобутого кам’яного вугілля до країн Далекого Сходу та Західної Європи.

ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ РОДОВИЩ ВУГІЛЛЯ, НАФТИ, ПРИРОДНОГО ГАЗУ. Найбільші відомі поклади паливних мінеральних ресурсів пов’язані з поширенням осадових басейнів, що утворились у кайнозої, мезозої, палеозої. Тектонічно найбільші поклади нафти і природного газу розміщені в областях глибокого занурення давніх кристалічних щитів. Також значні їхні запаси розташовані в крайових прогинах платформ у зоні утворення складок великих осадових товщ.

Найближче до поверхні розташований природний газ, за ним залягає нафта, а нижче — водна товща. Тому максимальні їхні запаси у світі розміщені до глибин 1-3 км. Родовища нафти й природного газу зосереджені в межах прогинів і западин земної кори, які заповнені товщою осадових порід. Що більшою є площа і глибина осадового басейну, то більшими є запаси нафти та газу в ньому.

Поклади кам’яного вугілля залягають шарами, що сформувались у палеозої. Максимальна у світі потужність вугільного пласта в родовищі Хат-Крик (Канада) становить 450 м. У вугіллі є домішки іншого мінерального походження, що істотно впливають на його теплотворну здатність і на кількість золи та пилу, що утворюється після його спалення.

? Пригадайте з попередніх курсів географії, де розташовані найбільші прогини й западини земної кори у світі та в Україні.

Мал. 53. «Дерево» продуктів переробки кам’яного вугілля

У структурі світових запасів на вугілля припадає 67 %, на нафту — 18 %, природний газ — 15 % усіх запасів. В Україні відповідно 95 %, 2,0 %, 3,0%.

НАЙБІЛЬШІ У СВІТІ БАСЕЙНИ Й КРАЇНИ ЗА ВИДОБУВАННЯМ КАМ’ЯНОГО ВУГІЛЛЯ, НАФТИ ТА ПРИРОДНОГО ГАЗУ. Відомі 600 басейнів, де виявлено майже 50 тис. родовищ нафти й природного газу. У 40 унікальних (із запасами понад 1000 млн т нафти і млрд м3 газу) зосереджена більш як половина всіх розвіданих запасів нафти й газу. Вважається, що потенційні запаси нафти й природного газу в надрах Світового океану становлять половину світових запасів. Найперспективнішими є шельфові зони, де вже розвідані й експлуатують значні їхні поклади (наприклад, у Мексиканській затоці).

Мал. 54. «Дерево» продуктів переробки сирої нафти

Найбільші промислові поклади нафти й газу виявлено в басейні Перської затоки. У ньому зосереджено 47,5 % відомих світових запасів нафти й 35 % природного газу. Тому такі країни, як Катар, мають одні з найбільших у світі запасів природного газу (13,1 %), і Кувейт — нафти (6,0 %). Найбільші у світі за запасами нафти родовище Гхавар (Саудівська Аравія) і природного газу — Північний купол (Катар) займають площі більші, ніж Чернівецька область.

? Користуючись картою шкільного атласу, назвіть шельфові зони, перспективні для видобування нафти й газу у світі.

? У яких країнах світу розташовані найбільші родовища нафти й газу?

Дізнайтеся більше

Антрацит — майже бездимний малозольний вид палива з найбільшим показником теплоти згорання серед усіх видів вугілля (8400-8750 ккал/кг).

Серед інших найбільших басейнів нафти і природного газу слід зазначити Західносибірський, Зондський, Сахарський, Гвінейської затоки, Техаський, Мексиканської затоки, Західноканадський, Північноморський басейни.

Кам’яне вугілля є одним з найпоширеніших видів енергетичних мінеральних ресурсів у світі. Відомо майже 3000 басейнів і великих самостійних його родовищ.

Що більшим є вугільний басейн і різноманітнішою його геологічна й тектонічна будова, то більше марок вугілля в ньому представлено. Тому, наприклад, у Донецькому кам’яновугільному басейні (Донбас) представлено всі марки вугілля — від бурого до антрациту. Геологічною й тектонічною будовою басейну зумовлена наявність різних домішок, що доволі істотно впливають на використання видобутого вугілля. Наприклад, кам’яне вугілля, що видобувають на шахті «Курахівська» (м. Гірник Донецької області), у середньому вміщує 9,8 г германію на одну тонну вугілля. Це єдиний його промисловий поклад в Україні.

Найбільше кам’яного вугілля видобувають країни, на території яких розміщені великі вугільні басейни. Наймасштабніше видобування й споживання кам’яного вугілля у світі — у Китаї (Бейпяо, Ордоський, Шаньсінський та інші басейни). На його основі виробляють майже 3/4 всього електричного струму цієї країни. Найбільше вугілля видобуває державна компанія «Шеньхуа Груп».

Нарощують видобування приватні компанії переважно на експорт відкритим способом у вугільних басейнах Австралії, Індонезії та ПАР. Це зумовлює розбудову відповідних транспортних комунікацій.

У країнах Європи та США видобування здійснюють у старих басейнах, таких як Аппалачський, Донецький, Верхньосілезький тощо. Добре розвинута транспортна інфраструктура та наявність кваліфікованих трудових ресурсів дає змогу заощаджувати значні кошти при введенні в експлуатацію нових лав.

Серед інших найбільших басейнів та районів видобутку слід виділити Кузнецький (Росія), Карагандинський (Казахстан), Північно-Східний (Китай), Східний (Індія), Південно-Східний (Австралія), Донецький та Львівсько-Волинський (Україна).

Світові можливості

На новій вугільній шахті «Даунья»

у 2013 р. розпочато видобування металургійного коксу в штаті Квісленд (Австралія). її потужність — 4,5 млн т вугілля на рік. Коксівне вугілля постачають на сталеливарні заводи компанії «Міцубісі» в Японії.

Основні обсяги енергетичного вугілля у світі видобувають відкритим способом, що дозволяє мати низьку його собівартість. Шахтний спосіб застосовують переважно в басейнах, де тривалий період широкомасштабної експлуатації особливо цінних марок вугілля дозволяє покривати видатки на ведення підземних розробок. Найбільшим попитом на світовому ринку користується коксівне вугілля, яке використовують для виробництва різної продукції (мал. 53).

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ

• Нафта, природний газ, кам’яне вугілля — основні види паливних ресурсів світу.

• У Венесуелі, Саудівській Аравії, Канаді зосереджено 43,5 % усіх запасів нафти, в Ірані, Росії, Саудівській Аравії — 48,6 % природного газу.

• Більшість продукції нафтогазової промисловості у світі видобувають ТНК.

• Великі родовища кам’яного вугілля є на всіх континентах.

• Найбільші у світі за запасами нафти — нафтогазоконденсатне родовище Гхавар (Саудівська Аравія) і природного газу — Північний купол (Катар).

• Що більшим є вугільний басейн і різноманітнішою його геологічна й тектонічна будова, то більше марок вугілля в ньому представлено.

• Наймасштабніше видобування і споживання кам’яного вугілля у світі — у Китаї.

Знаю і вмію обґрунтувати

1. Наведіть приклади товарів, які є у вашій оселі й виготовлені з кам’яного вугілля та нафти (мал. 53 і 54 на с. 84-85).

2. Поясніть, чому Китай видобуває найбільше кам’яного вугілля у світі.

3. Чому найбільше у світі експортує кам’яного вугілля Австралія?

4. Поясніть, чому найдовші у світі магістральні газопроводи проходять у Європі (додаток 3).

5. На підставі шкільного атласу створіть картосхему постачання природного газу до провідних країн-імпортерів (додаток 2).

Працюю з картою

Позначте на контурній карті світу найбільші родовища паливних мінеральних ресурсів та з’ясуйте, у яких басейнах вони розташовані.

Шукаю в Інтернеті

За допомогою інтернет-ресурсів складіть перелік 10 найбільших за обсягом видобування родовищ нафти й природного газу світу. За картами зі шкільного атласу встановіть, до яких тектонічних структур вони приурочені.

Генерую ідеї

Обґрунтуйте проект постачання в Україну морським транспортом скрапленого газу для забезпечення потреб населення. Насамперед з’ясуйте, скільки газу споживає населення в державі. Потім установіть потенційні країни-експортери цього виду палива у світі. Прокладіть маршрут його постачання між морськими терміналами у країні-виробнику та в Україні. Яка буде його ціна в морському терміналі на українському узбережжі? Як його постачати населенню? Які можливі внутрішні й зовнішні перешкоди та обмеження необхідно вирішити для успішної реалізації цього проекту?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити