Підручник Географія 9 клас - Т. Г. Гільберг - Оріон 2017

ВСТУП

Ви дізнаєтесь

♦ що є об’єктом вивчення економічної географії

♦ що таке географічне середовище

і навчитесь

♦ наводити приклади зв’язків економічної географії з іншими науками

♦ пояснювати актуальність і необхідність вивчення економічної географії

§ 1. Економічна географія та її роль у вирішенні завдань розвитку країни

Що вивчає фізична географія? Що є об’єктом її вивчення? Що вивчає суспільна географія? Які методи дослідження вона використовує? Що таке географічна оболонка?

ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ. Перше питання, яке виникає при знайомстві з наукою, це — що вона вивчає? Якими способами отримують нові знання та які завдання вона вирішує?

Географія — наука про взаємодію людини і природи, збереження та створення умов для розвитку людства. Для створення умов для власного життя люди взаємодіють із природним середовищем території, а також між собою. Як наслідок складається система зв’язків і відносин між ними, тобто людське суспільство. Суспільство має різні сфери життєдіяльності — економічну, соціальну, політичну та ін.

Людське суспільство живе в ойкумені — частині Землі, яка заселена й освоєна людиною. Тому об’єктом вивчення економічної географії є господарська діяльність людства.

Економічна географія — складова суспільної географії, яка вивчає просторові процеси та форми організації господарської діяльності людства. Економіко-географічні дослідження проводять на різних рівнях — світовому (глобальному), регіональному, країн тощо.

Дізнайтеся більше

Нобелівську премію з економіки присуджують від 1969 р. Пол Круґман у 2008 р. отримав її за дослідження міжнародної торгівлі та економічної географії.

ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ В СИСТЕМІ ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК займає окреме місце поряд з іншими видами географічних наук (мал. 1). У її складі виділяють наукові напрями, наприклад географію промисловості, сільського господарства тощо. Кожна економіко-географічна наука має власний об’єкт і предмет дослідження. При проведенні відповідних наукових досліджень також застосовують знання з інших суспільно-географічних наук. Тільки таким чином можна досягнути комплексності в розумінні розвитку певної території.

Мал. 1. Місце економічної географії в системі географічних наук

ВЗАЄМОДІЯ ГОСПОДАРСТВА І ПРИРОДИ В ГЕОГРАФІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Частина географічної оболонки, яка освоєна людиною, називається географічним середовищем. Географічне середовище — необхідна умова життя й діяльності суспільства (мал. 2). Воно є місцем її проживання, найважливішим джерелом ресурсів, має великий вплив на духовний світ людей, на їхнє здоров’я та настрій.

Географічне середовище насамперед впливає на розвиток матеріального виробництва. Різноманіття природи здавна є основою поділу праці, адже добувати корисні копалини можна лише з їх родовищ, які дуже нерівномірно поширені на Землі. Для забезпечення своїх потреб людина залучає у виробництво дедалі нові природні ресурси.

У процесі праці та виробництва змінюються й розширюються межі географічного середовища.

Мал. 2. Географічне середовище

? Наведіть приклади використання нових природних ресурсів людиною.

Географічне середовище впливає

на розвиток суспільства й саме піддається його впливу. Воно здатне пришвидшувати або уповільнювати розвиток суспільства. Компоненти географічного середовища у природних умовах змінюються не так швидко, як за впливу на них людини. Змінюючи довкілля, люди водночас можуть змінити умови свого існування.

Людина відкриває дедалі нові можливості використання географічного середовища у своїх цілях. Господарська діяльність впливає на зміни

географічного середовища.

? Наведіть приклади негативного впливу господарської діяльності людини на природу у світі, Україні, вашій місцевості.

Людство має розв’язувати глобальні екологічні проблеми, щоб прийдешні покоління також могли

жити на планеті Земля. Для цього необхідно об’єднувати зусилля всіх країн світу.

ЗНАЧЕННЯ ЗНАНЬ З ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ. У сучасному світі географія відіграє неабияку роль. Природа, що нас оточує, праця, місця відпочинку, подорожі, освіта й медицина — усе це відбувається у географічному просторі.

Географічні знання допомагають обґрунтувати вибір місць для будівництва промислових і сільськогосподарських підприємств, прокладення транспортних шляхів, освоєння нових родовищ корисних копалин. Водночас вони «підказують», як людині розумно господарювати у своїй країні й на планеті загалом, не завдаючи шкоди природному середовищу. Нині великого значення набули географічні знання для впровадження екологічних способів виробництва, біотехнологій, розвитку рекреації й туризму, утилізації відходів, сміттєпереробки та ін.

Доведіть або спростуйте

«Географічна освіта необхідна для розвитку відповідальних та активних громадян сьогодення і майбутнього світу». (Міжнародна хартія з географічної освіти, 1995 p.)

Географія дає повні знання про природу, населення й господарство, необхідні для розроблення напряму розвитку будь-якої країни. Знаючи особливості поширення корисних копалин і природні умови й ресурси різних країн світу, можна правильно зрозуміти їхнє значення для світового господарства.

Напрацювання економічної географії є основою регіональної політики в усіх країнах світу. Їх застосування сприяє подоланню диспропорцій у соціально-економічному розвитку територій.

Економічна географія виконує унікальну функцію, а саме — синтезує все різноманіття інформації про навколишній світ. Подає її в зручному для сприйняття вигляді за допомогою карт, атласів, довідників, енциклопедій, баз даних, геоінформаційних систем тощо.

Знання з економічної географії сприяють розв’язанню цілого комплексу виробничих і соціальних проблем та прийняттю раціональних і виважених рішень. Що більше взаємопов’язаних чинників здатний ураховувати економгеограф, то меншим є ризик помилитися. Будь-який посібник для підприємця-початківця починається з твердження про важливість правильного вибору місця розташування компанії та ринку збуту товарів як передумови успішного ведення бізнесу.

Географія є важливим компонентом багатьох професій. Ось окремі з них: агроном, археолог, дипломат, журналіст, містобудівник, ландшафтний архітектор, лісник, маркетолог, митник, пілот, статистик тощо.

Найважливіший аспект географії — формування світогляду, інтелектуального та професійного кругозору майбутнього фахівця. Географічні знання необхідні кожній людині, щоб усвідомити свої роль і місце в житті.

Відкриваємо Україну

Відомі українські імена економгеографів: Володимир Геринович, Олексій Діброва, Максим Паламарчук та ін.

Світові можливості

Відомі світові імена економгеографів: Вальтер Кристаллер, Август Льош, Уолтер Ізард.

? Спробуйте продовжити перелік професій, для яких важливі знання з географії.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ

• Економічна географія — складова суспільної географії, яка вивчає просторові процеси та форми організації господарської діяльності людства. Об’єкт її вивчення — господарство.

• Географічне середовище є необхідною умовою життя суспільства. Що воно різноманітніше, то кращі умови для життєдіяльності суспільства.

• Господарська діяльність людини впливає на географічне середовище, що призводить до змін географічного середовища, а також розширення його меж.

• Найважливіший аспект географії — формування світогляду, інтелектуального та професійного кругозору майбутнього фахівця.

• Географія є важливим компонентом багатьох професій.

Знаю і вмію обгрунтувати

Зазначте, що є об’єктом вивчення економічної географії.

2. Наведіть приклади взаємозв’язку економічної географії з іншими науками.

3. Яка відмінність між поняттями «географічне середовище» та «природне середовище»? Поясніть.

4. Чи можна стверджувати, що сучасне суспільство почало менше залежати від природних ресурсів?

5. Як ви розумієте вислів: «Історія є географією в часі, а географія — історією в просторі»? (Жан-Жак Елізе Реклю, видатний французький географ)

6. Назвіть професії, які використовують знання з географії. Як твоя омріяна професія може бути пов’язана з географією?

Працюю з картою

Покажіть на карті світу території зі складними природними умовами. Чи вплинуло це на їх господарський розвиток?

Шукаю в Інтернеті

Відвідайте сайт Інституту географії НАН України. Дізнайтесь, які економіко-географічні дослідження проводять науковці.

Генерую ідеї

Уявіть, ви науковий співробітник і проводите дослідження на тему «Географія вищої освіти в Україні». Спробуйте з’ясувати, що буде об’єктом вашого дослідження. Сформулюйте мету дослідження й запропонуйте та обґрунтуйте два-три методи дослідження, якими ви скористаєтесь.

Мал. 3. Логотип Інституту географії НАН України


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити