Підручник Географія 9 клас - Т. Г. Гільберг - Оріон 2017

Розділ 3 ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 3. ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВИНИ ТА ПАПЕРУ

Ви дізнаєтесь

♦ про склад хімічної промисловості

♦ яку роль відіграє хімічна промисловість в економіці України

♦ які є види мінеральних добрив

♦ про підприємства хімічної промисловості та виробництва паперу в Україні

і навчитесь

♦ характеризувати сировинну базу виробництва хімічної продукції, паперу

♦ пояснювати основні чинники розміщення підприємств хімічної промисловості

♦ визначати проблеми та перспективи розвитку хімічної промисловості

♦ аналізувати зв’язки між хімічними й деревообробними виробництвами

♦ пояснювати вплив виробництва хімічної продукції й паперу на довкілля

♦ знаходити на карті найбільші регіони розвитку хімічної промисловості, країни-виробники мінеральних добрив і полімерів, центри виробництва деревини й паперу

♦ оцінювати вплив хімічного виробництва на рівень соціально-економічного розвитку країни

§ 27. Хімічна промисловість та її значення

Які хімічні вироби є у вас удома? Як ви їх використовуєте?

ЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Продукцією хімічної промисловості кожен користується щодня. Адже ви доглядаєте за волоссям за допомогою шампуню, пишете кульковою ручкою, упаковуєте бутерброд у пластиковий контейнер, працюєте за комп’ютером, клавіші якого зроблено з пластмаси. Крім того, хімічна промисловість виробляє препарати для захисту свійської худоби і птиці від хвороб, посівів від шкідників, мінеральні добрива для збільшення врожайності.

Майже всі ліки виготовляють із синтетичних сполук. Бензин також є одним із продуктів хімічної промисловості.

? Наведіть приклади продукції хімічної промисловості, яка є у вашій шкільній сумці.

СТРУКТУРА ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Хімічна промисловість складається з багатьох підвидів економічної діяльності.

На їхнє розміщення впливають різні чинники (табл. 15). Найголовніший з них — сировинний. Передусім необхідно вилучити з природного середовища відповідний корисний компонент для його подальшої переробки. Сировиною для хімічного виробництва є також побічні продукти виробничої діяльності окремих видів промисловості.

Таблиця 15. Чинники розміщення провідних підвидів хімічної промисловості

Підвиди хімічної промисловості

Чинники розміщення

сиро

винний

палив

ний

водний

трудовий

споживчий

екологічний

Гірнича хімія

+ + +

+ +

Виробництво мінеральних добрив

+ +

+

+


+ + +

+ +

Виробництво сірчаної кислоти

+ +


+ +


+ + +

+ +

Виробництво соди

+ + +

+

++ +

Основний органічний синтез

+ + +

+ + +

+ ++ +

Виробництво пластмас, синтетичних смол, синтетичного каучуку

+ +

+ + +

+ + +


+

+ +

Виробництво хімічних волокон

+ +

+ + +

+ + +

+ + +


+ +

Переробка

полімерних

матеріалів

+ ++ + +

+ + +


* Значення чинників: +++ суттєве; ++ велике; + незначне.

ПРИРОДНО-СИРОВИННА БАЗА ТА ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ. Для виробництва різноманітних хімічних продуктів видобувають фосфорити чи апатити, природну сірку і природний газ, сиру нафту. Використовують гази, що утворились у процесі виробництва чорнової міді. Вони містять чимало діоксиду сірки, що є цінною сировиною для отримання сірчаної кислоти. Для оптимального використання всіх сировинних ресурсів здійснюють комбінування різних видів промислового виробництва. Зокрема, на коксохімічному заводі виробляють не лише сірчану кислоту, а й бензол та його похідні, нафталін, аміачну й натрієву селітру, карбамід та інші види продукції.

Майже 70 % готових продуктів хімічної промисловості є напівфабрикатами для інших видів виробництв, що зумовлено багатостадійністю технологічного процесу. Це створює виняткові умови для поєднання в одному чи кількох близько розташованих населених пунктах відповідних підприємств у рамках промислового центру чи вузла. При цьому мають місце виробничі та збутові зв’язки не лише в рамках хімічної промисловості. Сірчану кислоту використовують у металургії (особливо кольоровій), пластмаси — у машинобудуванні, штучні волокна — у текстильній промисловості. Тому розміщення підприємств хімічної промисловості неподалік від основних районів чи центрів її збуту істотно впливає на зменшення транспортних витрат на перевезення готової продукції.

? З курсу хімії пригадайте властивості сірчаної кислоти.

Велике різноманіття технологій та видів мінеральної сировини, що видобувають, зумовлює різні види комбінування. Наприклад, коксохімічні заводи й підприємства чорної металургії повного циклу зазвичай розміщені поряд. Вони споживають кокс, а попутний коксівний газ, що утворюється в доменному процесі, є цінною сировиною для переробки на коксохімічному заводі. На ньому із сірководню коксового газу виробляють сірчану кислоту, собівартість якої нижча, ніж виробленої із самородної сірки чи колчедану. Агломерування застосовують, коли в одному місці поєднують кілька промислових підприємств, що послідовно переробляють відповідний вид сировини.

ПРИНЦИПИ РОЗМІЩЕННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЦТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Чинники розміщення виробництв у хімічній промисловості переважно мають однаковий вплив (табл. 15). Вирішальним є технологічні особливості отримання відповідної продукції. Наприклад, азотні добрива, що виробляють шляхом переробки природного газу з високим вмістом природного азоту, розміщують або біля відповідних свердловин, або вздовж магістральних газопроводів. Сірчану кислоту дорого й небезпечно транспортувати, тому зазвичай її виробляють у місцях споживання, довозячи відповідні складові (сірку, сірчаний колчедан, гіпс). Під час перевезення на 100 км її вартість зростає на 66 %.

У виробництві полімерних матеріалів використовують велику кількість прісної води й дешевої електричної енергії. Так, для виробництва 1 т синтетичного каучуку необхідно в середньому 10 т антрациту, виробів з поліхлорвінілової смоли — 1,3 т, автомобільних шин — 0,6 т.

У розміщенні підприємств основноїхімії орієнтуються на джерела сировини. Наприклад, на виробництво 1 т каустичної соди витрачають 1,6 т кухонної солі, 1,6 т вапняку й 1,7 т антрациту. Тому найоптимальніше будувати такі підприємства неподалік родовищ цих корисних копалин. Соду використовують для виробництва барвників, скла, хімічних волокон, окремих ліків.

? Де в Україні видобувають вапняк і кам’яну сіль?

Окремі види промислової продукції можна отримати з кількох видів сировини. Наприклад, хімічне волокно виготовляють із целюлози, бавовнику, органічних напівпродуктів. Продукт — однаковий, а використані обсяги сировини, палива, води, електроенергії — різні. Тому відповідні підприємства розміщують у районах видобування енергетичних мінеральних ресурсів, уздовж магістральних газопроводів чи у великих портово-промислових комплексах поряд з потужними водними джерелами й дешевими електрогенеруючими потужностями.

Біля джерел сировини й електроенергії розміщують підприємства гірничо-хімічної промисловості, з виробництва соди, хлору, синтетичного аміаку, карбіду кальцію з мінеральної сировини, полімерних напівфабрикатів. Неподалік джерел дешевого палива та електроенергії зводять підприємства з виробництва напівфабрикатів пластмас і гуми. Споживчий чинник є визначальним у розміщенні підприємств із виробництва сірчаної кислоти, виробів із пластмас і гуми. Значний вплив має комбінування виробництв у хімічній промисловості на основі стадійності технології виробництва кінцевої продукції та можливого використання відходів як сировини для інших видів виробництва. Це дає змогу істотно зменшити транспорті витрати та сприяє концентрації виробництва. Так формуються райони хімічної промисловості. Зосередження в одному місці кількох великих хімічних підприємств різко посилює антропогенне навантаження на прилеглу територію. Тому важливо враховувати екологічний чинник.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ

✵ Продукція хімічної промисловості є однією зі складових сучасного способу життя.

✵ Хімічна промисловість складається з гірничої хімії, основної хімії, хімії органічного синтезу, полімерних матеріалів тощо. У її основі лежить перероблення природної сировини.

✵ Окрім традиційних чинників, велике значення для розміщення відповідних підприємств мають ефекти агломерування й комбінування. Таким чином утворюються спеціалізовані хімічні промислові центри, вузли, райони.

Знаю і вмію обґрунтувати

1. Назвіть основні підвиди хімічної промисловості.

2. Які родовища хімічної сировини в Україні ви знаєте? Що є сировиною для основної хімії?

3. Схарактеризуйте значення транспортного чинника в розміщенні підприємств нафтохімічної промисловості.

4. Як комбінування впливає на виробничі зв’язки хімічної промисловості з чорною металургією?

5. До чого може призвести концентрація в одному місці відразу кількох великих підприємств хімічної промисловості?

Працюю з картою

За допомогою карти шкільного атласу встановіть розміщення підприємств основної хімії в Україні.

Шукаю в Інтернеті

За допомогою офіційного сайта Державного інформаційного геологічного фонду України з’ясуйте, у яких областях є промислові поклади гірничо-хімічної сировини. Установіть, як це впливає на роботу відповідних хімічних підприємств.

Генерую ідеї

Які види хімічного виробництва, на вашу думку, слід розвивати прискореними темпами в Україні? Обґрунтуйте чому.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити