Підручник Географія 9 клас - Т. Г. Гільберг - Оріон 2017

Розділ 1 НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Тема 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Тема 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

ТЕМА 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Ви дізнаєтесь

♦ що таке національна економіка

♦ про показники економічного розвитку

і навчитесь

♦ розрізняти сектори національної економіки

♦ пояснювати вплив природних і суспільних чинників на розміщення виробництва

♦ характеризувати форми суспільної організації виробництва

§ 2. Національна економіка - складна господарська система

Як ви розумієте слова Аристотеля: «Багатство — це те, що ми витрачаємо, а не те, що зберігаємо»? Як створюють і вимірюють багатство країни?

ЩО ТАКЕ НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Національна економіка — це система економічних суб’єктів і зв’язків між ними з виробництва, розподілу, обміну та споживання товарів і послуг. У її складі виділяють просторову та видову структури. Сучасна національна економіка характеризується певними ознаками (мал. 4).

Мал. 4. Основні ознаки національної економіки

Національні компанії можуть здійснювати економічну діяльність і за межами країни, а іноземні — у її межах.

Співвідношення видів економічної діяльності відрізняється в різних країнах. Що розвиненіший науково-технічний потенціал, то досконаліша система господарювання, вищі економічна й соціальна ефективність виробництва та рівень життя населення.

Структурними елементами національної економіки є види економічної діяльності — особливі її частини, які виділяють за ступенем і напрямом перероблення сировини чи створення послуг.

Одним із критеріїв структуризації національної економіки за секторами є форма власності. Виділяють приватний та державний сектори. До приватного належать домогосподарства й приватні підприємства. Державний об’єднує державні підприємства й заклади виробничої та соціальної сфер, що перебувають у державній і муніципальній власності.

ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ (ВВП). Валовий внутрішній продукт (ВВП) — сукупна вартість усього обсягу кінцевих товарів і послуг, вироблених у країні впродовж року. ВВП обчислюють за територіальною ознакою. Це сукупна вартість продукції сфери виробництва та послуг незалежно від національної приналежності компаній, розташованих на території країни.

У процесі створення ВВП всі суб’єкти одержують доходи в тій чи іншій формі. Таким чином, сума всіх доходів має дорівнювати величині вартості всіх вироблених товарів і послуг.

Якщо рівність доходів і витрат порушується, то економіка перебуває у стадії рецесії (спаду) чи депресії (застою).

ВВП дає можливість визначити економічний потенціал країни, її місце у світовому господарстві. Розміри ВВП провідних країн світу показано на малюнку 5.

Стан економіки країни за умов тривалого спаду виробництва називається економічною депресією. Це може бути викликано серйозними прорахунками в економічній стратегії, загостренням внутрішньополітичної ситуації, внутрішніми та зовнішніми військовими конфліктами тощо.

Кризовий стан економіки виявляється в коливанні темпів розвитку або чергуванні підйомів і спадів. Це перехідний стан, який може привести або до поступового оздоровлення, або до економічного занепаду країни.

? Користуючись базою даних Світового банку, з’ясуйте, до якої групи за обсягом ВВП належить Україна.

Мал. 5. ВВП провідних країн світу у 2015 р., трлн дол. США

? За допомогою додаткових джерел інформації визначте, який показник ВВП на душу населення в Україні. До якої групи належить наша держава?

Економіка розвинених країн характеризується не обов’язково високими, але стабільними темпами розвитку. Тривалі й різкі економічні підйоми можуть «підірвати» національну економіку.

Для повної характеристики рівня економічного розвитку країни доцільно зважати на різні показники. Найважливіші з них подано на малюнку 6.

Мал. 6. Основні показники економічного розвитку

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ЙОГО ПОКАЗНИКИ. Економічний розвиток відображає зміни в усіх сферах господарського життя країни. Він є складним процесом, у якому взаємодіють позитивні та негативні чинники. Політичні й військові потрясіння, соціальні конфлікти, екологічні катастрофи можуть призупинити розвиток економіки будь-якої країни, відкинути її на кілька десятиліть назад. (Використовуючи знання з історії, наведіть відповідні приклади.)

Для визначення рівня економічного розвитку країни використовують систему показників. Основним показником є ВВП та його вартість на душу населення. Залежно від його значення країни поділяють на розвинені та країни, що розвиваються (мал. 7).

Про рівень економічного розвитку країни свідчать показники виробництва та споживання базових видів продукції на душу населення — енергії, автомобілів, паперу, зерна, м’яса тощо.

Показники ефективності економіки найповніше характеризують рівень економічного розвитку країни: результативність використання основних чинників виробництва — енерго-, матеріаломісткість (наукоємність), продуктивність праці тощо.

Національний дохід (НД) на душу населення — сукупний дохід, створений на території відповідної держави (ВВП за винятком амортизації основного капіталу, непрямих податків на підприємства, з додатком чистих односторонніх переказів). Це узагальнений показник економічного розвитку країни й ефективності національної економіки.

Рівень і якість життя населення визначають за такими показниками: середня тривалість життя, рівень освіти, тривалість робочого дня, забезпеченість житлом, кількість лікарів, учителів на 1000 осіб, величина добового бюджету особи тощо.

? З’ясуйте, яка країна посідає перше місце за показником ВВП на душу населення.

Мал. 7. Країни за обсягом ВВП на душу населення за даними Світового банку, 2014 р.

Оцінюють рівень розвитку країни також на підставі характеристики структури видів економічної діяльності. Висока частка переробних видів є ознакою високорозвинутої економіки.

Для визначення ступеня розвитку національної економіки використовують спеціальні показники. Найважливіші з них: валовий внутрішній продукт (ВВП), експорт, імпорт, рівень безробіття, інфляція, дефіцит бюджету та ін.

ІНДЕКС РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ. Для зіставлення рівня життя населення різних країн і регіонів використовують такий показник, як індекс розвитку людини.

Індекс розвитку людини (ІРЛ) — інтегральний показник, що обчислюють для порівняння країн й виміру рівня життя, письменності, освіти та довголіття як основних характеристик людського розвитку. Індекс публікує ООН у щорічному звіті про розвиток людства від 1990 р. Для України його почали визначати від 1993 р. Для обчислення ІРЛ враховують такі показники:

■ очікувана середня тривалість життя (фізичний стан людей);

■ рівень писемності населення країни (середня кількість років, витрачених на навчання) й очікувана тривалість навчання (духовний та інтелектуальний розвиток);

■ матеріальне забезпечення населення (рівень реального доходу на душу населення, оцінений через ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності в доларах США).

У найбільш розвинених країнах ІРЛ наближається до 1, мінімальні показники — майже 0,2 (мал. 8). Показники рівня і якості життя населення взаємозв’язані.

Мал. 8. Індекс розвитку людини в країнах світу, 2014 р.

? Користуючись різноманітними джерелами інформації, з’ясуйте, який показник ІРЛ характерний для України за останній рік.

Світові можливості

П’ятірка країн-лідерів за ІРЛ в 2016 р.: Фінляндія, Канада, Данія, Австралія, Швейцарія.

Відкриваємо Україну

Українці належать до найбільш освічених націй. Кількість осіб з вищою освітою в державі вища за середньоєвропейський рівень. Україна посідає четверте місце у світі за цим показником.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ

• Національна економіка є системою економічних суб’єктів і зв’язків між ними, яка має просторово визначену організаційну структуру.

• Для визначення ступеня розвитку національної економіки використовують показник ВВП.

• Основним показником економічного розвитку країни є розмір ВВП на душу населення.

• Для зіставлення рівня життя населення різних країн і регіонів використовують індекс розвитку людини (ІРЛ).

Знаю і вмію обгрунтуйте

1. Що таке національна економіка? Які її основні ознаки?

2. Які показники використовують для характеристики рівня соціально-економічного розвитку країни?

3. Назвіть складові ІРЛ. Проаналізуйте структуру ІРЛ в Україні за останній рік.

4. Чим відрізняються країни з високим, середнім і низьким рівнями доходів населення?

5. Використовуючи матеріали параграфа та додаткові джерела інформації, визначте, за якими показниками Україна наближається до високорозвинених, а за яким — до менш розвинених країн світу.

6. Які відмінності між поняттями «економічний розвиток» і «темпи економічного розвитку»?

7. За графіками на малюнку 9 визначте, який стан економіки характеризує кожний з них.

Мал. 9. Темпи економічного розвитку

Працюю з картою

Знайдіть на карті шкільного атласу й позначте на контурній карті п’ять країн- лідерів з найбільшим значенням ВВП на душу населення та за ІРЛ у світі.

Шукаю в Інтернеті

На офіційному сайті Державної служби статистики України знайдіть дані щодо змін ВВП за останні 10 років. Побудуйте графік за зразком (мал. 9) та поясніть відповідні зміни.

Мал. 10. Емблема Державної служби статистики України

Генеруй iдeї

Продумайте й запропонуйте додаткові показники рівня якості населення країн світу. Обґрунтуйте свою позицію.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити