Підручник Географія 9 клас - Т. Г. Гільберг - Оріон 2017

Розділ 1 НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

ТЕМА 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

§ 4. Чинники розміщення виробництва та форми просторової організації національної економіки

Чи з’явились у вашому населеному пункті (обласному центрі) нові підприємства? Чим це обумовлено? Які чинники, на вашу думку, впливають на розвиток сільського господарства?

ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Розміщення виробництва на території країн, регіонів і світу відбувається під дією певних умов. Ті з них, які мають вирішальний вплив на вибір місця для зведення відповідних об’єктів, називають чинниками розміщення виробництва. Виділяють такі основні їх види: сировинний, паливний, енергетичний, трудовий, споживчий, транспортний, екологічний, науковий тощо (мал. 14). На розміщення конкретних підприємств впливає не один, а кілька чинників одночасно.

Мал. 14. Головні чинники розміщення підприємств

ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИННИКІВ РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА. Сировинний чинник обумовлює розміщення підприємств добувної промисловості біля джерел сировини.

Паливний є визначальним у розміщенні видів діяльності, які використовують для виробництва продукції великі обсяги мінерального палива: вугілля, природного газу, нафти. До таких виробництв належить, наприклад, теплоенергетика.

Енергетичний чинник впливає на розміщення підприємств, які на виробництво одиниці продукції використовують велику кількість енергії. Такі виробництва називаються енергоємними. Наприклад, виплавка алюмінію. Тому підприємства з виробництва енергоємної продукції розміщують біля великих електростанцій.

Чинник трудових ресурсів істотно впливає на розміщення виробництв, заснованих на використанні великої кількості трудових ресурсів.

Це працеємні виробництва. Наприклад, у легкій промисловості до таких виробництв належить швейне виробництво.

Споживчий чинник впливає на розміщення виробництв, які виробляють продукцію, що користується широким попитом у населення. Це продукти харчування, одяг, взуття тощо.

? Поміркуйте, на які підприємства вашої місцевості істотний вплив має транспортний чинник. Як він проявляється? З якими чинниками взаємодіє?

Дізнайтеся більше

У Китаї відбувається «велике переміщення забруднення». Брудні виробництва «переїзджають» зі східних районів углиб материка. Це загрожує погіршенню екологічної ситуації в цих регіонах.

Роль транспортного чинника важлива для більшості видів діяльності, продукція яких споживається не на місці її виробництва, а постачається в інші райони. Тому значна частина промислових підприємств розміщена у великих транспортних вузлах, морських портах, поблизу ліній магістральних залізниць, нафто- та газопроводів.

У розміщенні виробництв велике значення має екологічний чинник, пов’язаний з охороною навколишнього середовища. До виробництв, які характеризуються великими викидами забруднюючих речовин або іншим шкідливим впливом на навколишнє середовище, висувають підвищені вимоги щодо їх розміщення. Найбільш важливо враховувати екологічний чинник у розташуванні підприємств хімічної промисловості, металургії, енергетики.

ФОРМИ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Підприємства різних виробництв по-різному розташовані на території одне відносно одного, а також щодо населених пунктів, своїх сировинно-ресурсних баз тощо. В одних випадках вони мають одиничне, в інших — групове або комплексне розміщення. Ці групи утворюють певні територіальні об’єднання, підприємства в них більшою чи меншою мірою використовують спільну інфраструктуру, з’єднані виробничими зв’язками (постачання деталей, матеріалів, напівпродуктів). Таким чином виникають різні форми просторової організації господарства (мал. 15).

Первинний сектор економіки тісно взаємодіє з природним середовищем. Він має переважно ареальні форми поширення: сільськогосподарські зони й райони, лісогосподарські й лісопромислові райони та ділянки, рибопромислові зони й райони, гірничодобувні басейни, райони, ареали.

Підприємства переробної промисловості, більшість яких розміщені в населених пунктах, утворюють такі елементи територіальної структури, як промисловий пункт (одне підприємство), промисловий центр — населений пункт із кількома малопов’язаними підприємствами, промисловий вузол — місто або група близько розташованих населених пунктів з великою кількістю взаємопов’язаних підприємств. За наявності значного центру вузол може перетворитися на промислову агломерацію. Поєднання всіх цих елементів просторової організації, що взаємодіють на певній території, утворює промисловий район.

Мал. 15. Основні форми просторової організації національної економіки

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ

✵ На розміщення виробництва впливають різноманітні чинники: сировинний, паливний, енергетичний, трудовий, споживчий, транспортний, екологічний тощо.

✵ Виокремлюють такі форми просторової організації національної економіки: промислові (пункти, центри, вузли, агломерації, райони); сільськогосподарські (зони й райони); лісогосподарські й лісопромислові (райони та ділянки); рибопромислові (зони й райони); гірничодобувні (басейни, райони, ареали).

Знаю і вмію обгрунтувати

1. Назвіть чинники, які впливають на розміщення виробництва.

2. Поясніть, чим відрізняється промисловий пункт від промислового вузла.

3. Заповніть у зошиті таблицю 2.

Таблиця 2

Чинники розміщення виробництва

Сектор промисловості

Чинники


Сировинний

Паливний

Енергетичний

Трудовий

Споживчий

Транспортний

Екологічний

Добувна
Переробна
Значення чинників: - незначне, + суттєве, ++ значне, +++ дуже значне.

4. Назвіть виробництво, розміщене найближче до вашого навчального закладу. Подумайте і вкажіть чинники, які відіграли найбільшу роль у визначенні його місця розташування.

5. Поясніть, як економіко-географічне положення вашого регіону впливає на розвиток виробництва.

Працюю з картою

Користуючись картою форзаца та легендою до неї, наведіть приклади промислових центрів, вузлів, районів, сільськогосподарських зон.

Шукаю в Інтернеті

За допомогою інтернет-ресурсів дізнайтеся, які нові підприємства відкрились в Україні цього року. Зайдіть на офіційний сайт одного з них й отримайте якнайбільше інформації. Знайдіть цей населений пункт на карті атласу. Спробуйте пояснити, які чинники відіграли найбільшу роль у виборі місця розташування підприємства. Відповідь обґрунтуйте.

Генерую ідеї

Уявіть, що ви плануєте розпочати власний бізнес. Який вид діяльності ви оберете? Поясніть чому.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити