Підручник Географія 9 клас - Т. Г. Гільберг - Оріон 2017

Розділ 5 ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ РОЗВ'ЯЗАННЯ. СТАЛИЙ РОЗВИТОК

§ 49. Сталий розвиток - стратегія людства на ХХІ століття

Який взаємозв’язок між виробництвом і природою? Як діяльність людини впливає на природу? Як природа впливає на господарську діяльність людей?

СТАЛИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА. Сталий розвиток — це сучасна концепція взаємодії суспільства і природи з узгодження між економічним та соціальним розвитком суспільства й збереженням довкілля. При цьому має місце такий розвиток суспільства, за якого задоволення потреб сучасних поколінь не має ставити під загрозу можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби.

Сталий розвиток — це насамперед економічне зростання, за якого ефективно розв’язуються найважливіші проблеми життєзабезпечення суспільства без виснаження, деградації та забруднення довкілля.

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. У Стокгольмі відбулася перша Всесвітня конференція ООН (1972 р.) з навколишнього середовища, на якій проголошено основні принципи подолання глобальних екологічних проблем. Це стало початком створення таких міжнародних природоохоронно-екологічних організацій і програм, як «Програма ООН з навколишнього середовища» (ЮНЕП) і «Людина і біосфера» (МАБ). У 1982 р. Генеральна Асамблея ООН ухвалила Всесвітню хартію охорони природи.

Друга Всесвітня конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку відбулась у Ріо-де-Жанейро в 1992 р. На ній було прийнято «Порядок дня на ХХІ століття» — план людства щодо досягнення стійкого розвитку. «Декларація Землі» була прийнята тільки у 2000 р., на 55-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Вона заснована на таких головних принципах:

■ повага й турбота про живі угруповання;

■ екологічна доцільність;

■ соціальна та екологічна справедливість;

■ демократія і ненасилля.

У 2015 р. в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся Саміт ООН для прийняття Порядку денного розвитку людства на період після 2015 р. Проблематика Саміту охоплювала всі аспекти соціально-економічного розвитку, конкурентоспроможності країн, екологічної та енергетичної безпеки, глобального партнерства.

Конференція ООН з питань клімату 2015 р. у м. Парижі уклала міжнародну угоду щодо утримання підвищення температури не вище 1,5 °С (Паризька угода) і зменшення викидів СО2 на період від 2020 р.

Дізнайтеся більше На пересилку спаму щорічно витрачається 33 млрд кВт ∙ год. електроенергії, що супроводжується викидом в атмосферу майже 17 млн т вуглекислого газу.

СКЛАДНИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Сталий розвиток — це керований розвиток. Основою його керованості є системний підхід та сучасні інформаційні технології, які дозволяють швидко моделювати різні варіанти напрямів розвитку, з високою точністю прогнозувати їхні результати та вибирати найоптимальніший.

Парадигма сталого розвитку включає вимоги до захисту довкілля, соціальної справедливості та відсутності расової й національної дискримінації. Людство має навчитися жити в певних обмеженнях, які визначаються ємністю біосфери, скоротити обсяги ресурсів, які вилучають з природи, і зменшити кількість відходів своєї життєдіяльності, що повертаються у природу. Це основа екологічно стійкого розвитку.

Стійкий соціальний розвиток означає збалансоване розв’язання демографічних проблем, проблем зайнятості, рівня і якості життя, розширення доступу до знань, культурних цінностей, забезпечення громадянських прав й особистої безпеки людей.

Економічно стійкий розвиток передбачає структурні й територіальні зрушення у світовій економіці, підвищення інтенсивності та продуктивності господарства, досягнення оптимальних, з точки зору збереження рівноваги між суспільством і природою, темпів економічного розвитку (мал. 159).

Мал. 159. Складові сталого розвитку

Таким чином, сталий розвиток — це процес гармонізації, поєднання між собою навколишнього середовища, економіки й добробуту людей у триєдину систему (мал. 159). Це можливо за умови вдосконалення управління природокористуванням, економікою та суспільством на всіх рівнях: глобальному, регіональному, національному й локальному.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Вона передбачає суттєві зміни в усіх сферах суспільного життя. Так, сталий розвиток висуває на порядок денний політичних інститутів проблеми, пов’язані з пошуком балансу між необхідністю глобального управління та збереженням державного суверенітету країн, пошуком ефективних методів вирішення глобальних і локальних питань, визначенням ефективного політичного ладу тощо. Перед економікою — проблему балансу між потребами суспільства та можливостями навколишнього середовища.

Концепція сталого розвитку ґрунтується на п’яти головних принципах:

■ людство може надати розвитку сталого й довготривалого характеру, для того щоб він відповідав потребам людей, які живуть зараз, не втрачаючи при цьому можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби;

■ обмеження у сфері експлуатації природних ресурсів відносні. Вони пов’язані з сучасним рівнем техніки й соціальної організації, а також зі здатністю біосфери до самовідновлення;

■ необхідно задовольнити елементарні потреби всіх людей і всім надати можливість реалізувати себе в житті. Без цього сталий і довготривалий розвиток просто неможливий;

■ необхідно урівноважити можливості тих, хто користується надмірними грошовими й матеріальними благами, з екологічними можливостями планети, зокрема щодо використання енергії;

■ чисельність і темпи росту населення мають відповідати потенціалу глобальної екосистеми Землі.

Ця концепція ставить фундаментальне завдання поєднати динамічний економічний розвиток з наданням рівних можливостей кожному члену суспільства за рахунок підвищення ефективності використання ресурсів та ліквідації залежності між економічним зростанням і забрудненням довкілля. Отже, концепція сталого розвитку має на меті об’єднати три головні складові: економічний, соціальний, екологічний.

УКРАЇНА І СТАЛИЙ РОЗВИТОК.

актуальними для України. Неузгодженість темпів економічного розвитку й вимог екологічної безпеки, домінування природоємних видів економічної діяльності з високою питомою вагою ресурсо- та енергоємних застарілих технологій, сировинна орієнтація експорту, відсутність культури відповідного масового споживання як наслідок зумовили наближення антропогенного навантаження на природу до граничної межі її екологічної стійкості. За нею починаються кризові та катастрофічні зміни в природі, що негативно впливають на життєдіяльність людини й суспільства.

Шляхи вирішення головних екологічних проблем України зазначено у стратегії сталого розвитку «Україна — 2020 р.».

Дізнайтеся більше

Ознайомтесь детальніше зі стратегією «Україна — 2020 р.» на сайті Верховної Ради України.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ

• Стратегія сталого розвитку спрямована на те, щоб не допустити подальшу деградацію навколишнього природного середовища, а в майбутньому забезпечити оптимальне співвідношення між розвитком суспільства і природи.

• Стратегія сталого розвитку «Україна — 2020 р.» — основний документ, який визначає напрямки та пріоритети розвитку України на період до 2020 р.

Знаю і вмію обґрунтувати

1. Як ви розумієте поняття «сталий розвиток»?

2. Назвіть міжнародні заходи, на яких обговорювалися питання глобальних екологічних проблем та сталого розвитку.

3. Обґрунтуйте передумови виникнення проблеми сталого суспільного розвитку.

4. Визначте головні принципи концепції сталого розвитку.

5. У чому, на вашу думку, полягають основні завдання сталого розвитку?

6. Доведіть на прикладах, чому питання сталого розвитку є дуже актуальним для України.

7. Що означає — жити за принципами сталого розвитку?

8. Концепція сталого розвитку веде до переосмислення поняття «економічне зростання». Наведіть аргументи, що підтверджують те, що формальне економічне зростання не завжди поліпшує добробут.

Шукаю в Інтернеті

Користуючись інтернет-ресурсами, ознайомтеся із цілями сталого розвитку.

Генерую ідеї

Уявіть, що ви — організатор підприємства, яке взялося за очищення водойми у вашій місцевості. Які заходи й у якій послідовності ви будете здійснювати? Поясніть чому.

Мал. 160. Проекти міст майбутнього

? Поміркуйте, як у цих проектах (мал. 160) втілено ідеї сталого розвитку. Спробуйте розробити власний проект.

АКАДЕМІЯ НЕСТАНДАРНИХ РІШЕНЬ

КЕЙС 12

ДИСКУТУЄМО

У ході дискусії учених про перспективи розвитку АЕС прозвучала така точка зору: «Людство проявляє вразливу недалекоглядність, слабо використовуючи альтернативні джерела енергії (енергію Сонця, вітру, припливів, відпливів, геотермальну). Їм належить майбутнє енергетики».

Яку точку зору в цій дискусії поділяєте ви? Відповідь аргументуйте.

КЕЙС 13

ОБГОВОРЮЄМО

Передвісником сучасних підходів та ідей сталого розвитку слід вважати засновника Академії наук України Володимира Вернадського, який майже століття тому створив учення про ноосферу, єдність людини і природи, їхній тісний взаємозв’язок і взаємний вплив.

Обговоріть причини виникнення ідей сталого розвитку.

КЕЙС 14

ДІЄМО ВЖЕ СЬОГОДНІ

Глобальна програма зі сталого розвитку складається із 17 амбітних цілей сталого розвитку задля подолання бідності, викорінення нерівності та несправедливості, а також протидії кліматичним змінам. Що ви можете зробити вже сьогодні?

Для того щоб запропонувати своє рішення, виконайте таке:

1. Дізнайтеся більше про цілі сталого розвитку.

2. Оберіть найважливіші цілі сталого розвитку для України.

3. Дбайте щодня про свою планету.

4. Організуйте захід для сталого розвитку.

5. Візьміть участь в інформаційній компанії «Чемпіони сталого розвитку» (ttp://www.un.org.ua).

МІЦНІ ЗНАННЯ — СТРАТЕГІЧНЕ МИСЛЕННЯ

1. Зіставте рівень гостроти глобальних проблем у світі та в Україні. Через які негативні явища проявляються ці проблеми у вашому регіоні? Що вже роблять і що, на вашу думку, потрібно зробити для подолання цих явищ?

2. Які світові громадські міжнародні організації, що беруть активну участь у розв’язанні глобальних проблем людства, вам відомі? Наведіть приклади розв’язання глобальних проблем за допомогою таких організацій.

3. Яке міжнародне об’єднання ставить за свою основну мету вивчення «сценаріїв» майбутнього розвитку людства в його взаєминах із природою?

4. Назвіть причини виникнення глобальної енергетичної проблеми.

5. Що спільного між енергетичною й сировинною проблемами? Чи є між ними відмінності?

6. Чому саме в країнах, що розвиваються, найбільше виявляється гострота продовольчої, демографічної, соціальної, економічної та екологічної проблем?

7. Назвіть основні документи світової спільноти зі сталого розвитку.

8. Назвіть глобальні проблеми, що становлять найбільшу загрозу для сталого розвитку людської цивілізації.

9. Сьогодні часто можна почути легенду про Всесвітній потоп. Давні люди вважали, що потоп посланий на Землю за волею Бога як покарання за гріхи людству. Нині грядущий потоп пов’язують з техногенною діяльністю людини. Що при цьому мають на увазі?

10. Схарактеризуйте роль географії в розв’язанні глобальних проблем людства.

11. Назвіть подібні й відмінні ознаки екологічних проблем у розвинених країнах і країнах, що розвиваються.

12. Запропонуйте заходи з поліпшення екологічної ситуації в Україні. Складіть їхню коротку характеристику.

13. Назвіть чинники, що визначають необхідність переходу України до сталого розвитку.

14. У двох країнах однакова середня заробітна плата. Чи можна сказати, що обидві країни мають однаковий рівень життя? Дайте розгорнуту відповідь.

15. Розкрийте головну мету сталого розвитку та основні його цілі.

16. У чому суть стратегії сталого розвитку «Україна — 2020 р.»?
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити