Підручник Географія 9 клас - Т. Г. Гільберг - Оріон 2017

Розділ 1 НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

ТЕМА 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

§ 8. Сучасне світове господарство та особливості його розвитку

Які структури господарства ви знаєте? Назвіть основні форми організації виробництва.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА. За сучасних умов світове господарство дедалі більше набуває ознак цілісності. Цей процес об’єктивно зумовлений дією таких чинників: науково-технічний прогрес, соціалізація, глобалізація й інтернаціоналізація (мал. 22).

Мал. 22. Сучасні особливості розвитку світового господарства

Сучасні тенденції розвитку світового господарства визначились наприкінці ХХ ст. Нині широко використовують інформаційну техніку й технології, що сприяють значній економії праці. Важливим стає й те, що до сфери індустріалізації та інформатизації включають не тільки промисловість, а й сільське господарство, транспорт.

Для сучасного періоду міжнародного економічного розвитку характерне широке залучення країн у світові зв’язки. Це пов’язано з тим, що масштаби сучасного виробництва переросли національні рамки. У міжнародних масштабах переміщують не лише товари, а й чинники виробництва, насамперед капітал і робочу силу. Для нормального підтримання та розвитку національного виробництва стає необхідною взаємодія з іншими країнами, участь у міжнародному поділі праці та обміні. Національні господарства так тісно взаємопов’язані, що іноді складно провести їхні межі. Наприклад, японська автомобільна компанія виробляє автомобілі у Великій Британії. Якій країні «зарахують» цю продукцію — Великій Британії чи Японії?

Інший приклад: Європейський Союз (ЄС), у якому майже відсутні економічні кордони. (Наведіть приклади, які показують інші важливі аспекти інтернаціоналізації.)

Дізнайтеся більше

Сучасна японська стратегія підготовки кадрів базується на «трьох китах»: 1) розвиток у кожного здібностей управління; 2) створення можливостей для самоствердження та самореалізації; 3) необхідність розуміння кожним збільшення власного внеску в розвиток суспільства.

На розвиток світового господарства істотний вплив має науково-технічний прогрес. Створення нових видів виробництва дедалі складніших виробів потребує залучення підприємств у різних частинах світу.

Нині жодна з країн не може самостійно використати всі досягнення сучасної науки і техніки, тому треба об’єднувати зусилля в цій сфері, що сприятиме встановленню тісних економічних і науково-технічних зв’язків між країнами, формуванню стійких структур у світовому господарстві.

Необхідно об’єднати зусилля країн для розв’язання глобальних проблем (екологічних, продовольчих тощо) у взаємній допомозі в екстремальних ситуаціях (землетруси, ядерні аварії тощо), для освоєння багатств Світового океану й космосу, збереження вже набутих людством знань, ідей і для перероблення й використання дедалі складніших інформаційних систем, створення міжнародного інформаційного банку даних, яким могла б користуватись відповідно до своїх потреб кожна країна світового співтовариства.

Формуванню цілісності світового господарства сприяє розвиток відповідної інфраструктури: прокладання міжнародних транспортних коридорів, глобальних систем зв’язку та ін.

Україна активно бере участь у техніко-економічних відносинах із країнами в Центральній і Східній Європі.

Світові можливості

Розвиток космонавтики зумовив виникнення аерокосмічної промисловості. У космосі співпрацюють різні країни світу.

Мал. 23. Український ракетоносій «Зеніт» перед запуском європейського телекомунікаційного супутника зв’язку в Бразилії

Відкриваємо України

Україна — потенційно багата країна, через яку проходить п’ять з десяти міжнародних транспортних коридорів Європи. Налагоджено виробництво ракетоносіїв, супутників та обладнання для дослідження космосу. Україна є значним виробником військової техніки.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Глобалізацію можна розглядати як процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції. В економічній сфері вона характеризується такими ознаками: поширення ринкової економіки, поглиблення міжнародного географічного поділу праці, активне переміщення виробничих, фінансових і трудових ресурсів у масштабах планети. Глобалізація супроводжується концентрацією дедалі більших обсягів виробництва товарів і послуг у ТНК. Крім масштабної економії на ресурсах, вони також виграють у результаті застосування нових, більш досконалих технологій виробництва. Усе це, з одного боку, сприяє зменшенню собівартості виробництва, а отже, і цін, а з іншого — І призводить до концентрації величезних фінансових ресурсів. На 500 ТНК припадає майже чверть виробленої у світі продукції, понад третина експорту товарів, вироблених переробною промисловістю, і 80 % торгівлі технологіями.

Важливими умовами глобалізації є розвиток транспорту й зв’язку. За останнє століття швидкість пересування збільшилась у 102 рази, зв’язку — у 107 разів, обробки інформації — у 106 разів. Водночас глобалізація породжує у світовому господарстві нові проблеми й суперечності. Так, основні фінансові ресурси та провідні наукові центри розташовані в розвинених країнах. В умовах глобалізації це дозволяє їм одержувати чималі прибутки. Проблемою залишається розшарування населення за доходами, зумовлене функціонуванням ринкової економіки.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ

За сучасних умов світове господарство дедалі більше набуває ознак цілісності. Основними тенденціями розвитку світового господарства є: науково-технічний прогрес, глобалізація й інтернаціоналізація.

• Сучасний етап господарського розвитку характеризується широким використанням інформаційної техніки й технологій.

• Міжнародні економічні відносини посідають провідне місце у світовому господарстві.

• Глобалізація охоплює всі сфери життя сучасного суспільства — економічну, політичну, соціальну.

Знаю і вмію обґрунтувати

1. Як ви вважаєте: чи можна серед чинників розвитку світового господарства виділити найважливіший? Відповідь агрументуйте.

2. Прикладом якого чинника розвитку світового господарства є ЄС, у якому відсутні економічні кордони?

3. Що таке глобалізація? Що стало її передумовами?

4. Оцініть вплив глобалізації на темпи розвитку світового господарства та національних економік країн різних типів.

5. Назвіть відомі вам приклади вияву глобалізації в Україні.

Шукаю в Інтернеті

Перший з технополісів створено в Каліфорнії (США) — це Силіконова долина із центром ум. Стенфорд. За допомогою інтернет-джерел підготуйте розповідь про нього. Обґрунтуйте появу технополіса саме в цій місцевості. Дізнайтесь, чи є технополіси в Україні.

Генерую ідеї

Зазначте вид продукції, винахід і випуск якої можна вважати прикладом переходу до принципово нової техніки або технологій: мобільні телефони, плазмові телевізори, пластмаси, кондиціонери, кар’єрні вантажні автомобілі. Винахід чого може привести до нового етапу розвитку економіки? Поясніть свою точку зору.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити