Підручник Географія 9 клас - Й. Р. Гілецький - Ранок 2017

ВСТУП

СПРОБУЙТЕ ВІДПОВІСТИ

1. Що вважають об'єктом вивчення тієї чи іншої науки?

2.Які окремі науки входять до системи географічних наук?

1. Об'єкт вивчення економічної географії

У попередніх курсах ви вивчали в основному природу Землі — окремих її оболонок (літосфери, атмосфери, гідросфери, біосфери), географічної оболонки в цілому, а також у межах материків і океанів, своєї країни, місцевості. Ту частину географії, яка вивчає природу Землі, називають фізичною географією.

Проте в курсі 8 класу частина навчального матеріалу підручника була присвячена вивченню населення нашої держави та світу в цілому. А населення є об’єктом вивчення економічної і соціальної географії, яку ще називають соціально-економічною або суспільною. Така назва цієї частини географії пов’язана з тим, що об’єктом її вивчення є суспільство — сукупність людей, об’єднаних певними відносинами, обумовленими історично змінним способом виробництва матеріальних і духовних благ.

Суспільство розвивається за своїми законами, які в багатьох випадках дуже відрізняються від тих, що діють у природі. Однак для забезпечення власних потреб люди тісно взаємодіють із навколишньою природою, створюючи в процесі господарської діяльності технічні об’єкти (житлові будинки, мости, заводи) (мал. 1). Частина природних об’єктів була видозмінена людиною тільки частково та пристосована для задоволення власних потреб (насаджені лісосмуги, парки, кар’єри, засіяні поля) (мал. 2). Такі об’єкти називають техногенними. Сукупність технічних і техногенних об’єктів у географічній оболонці ще називають техносферою. Усі об’єкти техносфери створені у процесі господарської діяльності людини. Під господарською діяльністю, або працею, розуміють цілеспрямовану діяльність людей зі створення матеріальних і духовних цінностей, які необхідні для задоволення потреб кожної людини й суспільства в цілому.

Техносфера та взаємозв’язки між її елементами, які сформувалися в процесі господарської діяльності, є об’єктом вивчення економічної географії як однієї з частин суспільної географії.

2. Взаємодія господарства й природи в географічному середовищі

Частину природи (географічної оболонки), яка безпосередньо пов’язана з життям і діяльністю людського суспільства, називають географічним середовищем. Зараз воно займає понад 60 % площі поверхні земної кулі. Географічне середовище охоплює всі об’єкти живої й неживої природи, як не змінені людиною, так і порушені антропогенними процесами.

Мал. 1. Технічні об'єкти, створені в процесі господарської діяльності людини.

Мал. 2. Розорані поля, засіяні різними сільськогосподарськими культурами, є типовим техногенним ландшафтом в Україні.

Мал. 3. Видобуток і вивезення залізної руди (а) та вироблена з неї розплавлена сталь (б).

Для забезпечення власних потреб люди впродовж тисячоліть займалися певними видами діяльності, найдавнішими з яких були збиральництво, мисливство та рибальство. Пізніше виникли землеробство і тваринництво, ремесла. Усі найдавніші види господарської діяльності людини, як і більшість сучасних, тісно взаємодіють із природою. Компоненти та сили природи, які використовуються в господарській діяльності, поділяють на природні ресурси та природні умови.

Слово «ресурс» означає запас, тобто те, що може бути використано людиною в її господарській діяльності. Під природними ресурсами розуміють компоненти та сили природи, які безпосередньо використовуються в господарській діяльності. Зазвичай вони є сировиною або джерелом енергії для виробництва. Наприклад, залізна руда є сировиною, тобто тим матеріалом, із якого на металургійних заводах виплавляють сталь (мал. 3). Щоб її виробити з очищеної руди, необхідна енергія, яку отримують, спалюючи вугілля та газ. Отже, залізна руда, вугілля й природний газ є природними ресурсами.

Ліс є сировиною для виробництва меблів, паперу тощо. Енергія Сонця зараз усе ширше використовується не тільки для вирощування культурних рослин (соняшнику, рису тощо), а як джерело для виробництва електричної енергії.

Компоненти та сили природи, які впливають на виробництво, але безпосередньо в ньому не використовуються, називають природними умовами. До природних умов належать рельєф, клімат, заболоченість території тощо. Вони визначають умови проживання населення, здійснення будівництва житлових будинків, мостів, доріг, впливають на діяльність різних видів транспорту, урожайність сільськогосподарських культур, але безпосередньо з них нічого не виробляють.

Однак з урізноманітненням видів господарської діяльності людства все більше елементів географічного середовища на сьогодні також розглядаються як природні ресурси. Так, узбережжя водойм і самі водойми, ліс, сонячне світло використовуються для активного відпочинку, який передбачає різноманітні мандрівки (мал. 4), плавання, дихання чистим повітрям. Відновлення здоров’я та працездатності людини шляхом відпочинку на природі зараз називають рекреацією, а всі елементи природного довкілля, які для цього використовуються, — рекреаційними ресурсами.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО…

Свіже повітря містить достатню для організму кількість кисню, а тому сприяє бадьорому, активному настрою, високій працездатності. Повітря зі зниженим вмістом кисню, наприклад у задушливому, погано провітрюваному приміщенні, призводить до швидкої втоми, появи головного болю. Отже, навіть просте перебування на свіжому повітрі є одним із видів відпочинку людини, що необхідний для збереження і зміцнення здоров'я.

Мал. 4. Мандрівка горами — один із видів активного відпочинку.

Проте не лише природа впливає на господарство, а й господарська діяльність впливає на природу. Причому цей вплив в останні десятиліття зріс у багато разів. Його негативні наслідки призвели до виникнення глобальної екологічної проблеми (проблеми виживання людства у зв’язку з погіршенням стану природного довкілля). Цей процес відбувається в географічному середовищі з двох причин: скорочення запасів природних ресурсів і забруднення довкілля. Через бурхливе зростання кількості населення Землі різко збільшилася потреба в прямих засобах забезпечення його біологічного існування — у кисні, воді, їжі. Проте вони не йдуть у жодне порівняння з обсягами використання природних ресурсів у господарській діяльності. Зараз підприємства потребують значно більше атмосферного кисню (переважно в процесі використання палива), у тисячу разів більше води. Також витрачається все більше деревини, металів, мінеральних, будівельних матеріалів, сільськогосподарської сировини.

Господарська діяльність людини, як і її повсякденна життєдіяльність, супроводжується викидами в природне довкілля різних відходів, зокрема шкідливих для людини й інших живих організмів. Тому й виникла потреба в охороні природи й раціональному використанні природних ресурсів.

3. Економічна географія в системі географічних наук. Значення знань з економічної географії

Предметом дослідження всіх географічних наук є вивчення особливостей та закономірностей розміщення об’єктів і явищ на планеті. Економічна географія досліджує особливості та закономірності розміщення господарства. Проте вона тісно взаємопов’язана з усіма іншими географічними науками, із якими разом становить систему географічних наук (мал. 5).

Упродовж двох останніх століть чітко окреслилися два блоки географічних наук: природничо-географічний (фізична географія) і суспільно-географічний (суспільна географія).

Мал. 5. Місце економічної географії в системі географічних наук.

На сьогодні сформувалися ще два блоки — еколого-географічний (геоекологія) і картографо-географічний (картографія).

Економічна географія є однією з чотирьох складових суспільно-географічного блоку географічних наук. Крім неї, сюди входить географія населення, яка вивчає закономірності та просторові особливості формування й розвитку сучасного населення і населених пунктів. Соціальна географія досліджує взаємовідносини між різними спільнотами людей, спосіб життя населення. Політична географія вивчає відносини між державами, політичними організаціями.

Вивчаючи географію в 9 класі, ви певною мірою торкатиметеся кола питань, які стосуються всіх чотирьох складових економічної і соціальної (суспільної) географії. Адже особливості розвитку та просторового розміщення господарства в Україні й світі тісно взаємопов’язані з особливостями розселення населення, умовами його життя, політичними процесами.

Оскільки життєдіяльність суспільства неможливо уявити без зв’язків із природою, то економічна географія використовує фізико-географічні знання, а отже, тісно пов’язана з фізичною географією. Геоекологічна ситуація залежить від особливостей господарської діяльності, а з іншого боку, сама впливає на розміщення підприємств.

Знання з картографії дозволять краще розуміти географічні карти, на яких відображені різні види господарської діяльності, що вивчає економічна географія.

Знання загальних закономірностей розвитку й розміщення господарства на Землі, а також в окремих регіонах та країнах є необхідними для кожної освіченої людини. А науковці, які мають глибокі знання з економічної географії, розробляють рекомендації, спрямовані на раціональне розміщення господарства, що сприятиме забезпеченню гідних умов життя населення та не завдаватиме шкоди довкіллю.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО…

За даними звіту Світового фонду дикої природи, люди використовують на30 % більше ресурсів, ніж планета в змозі відтворити. Нераціональне використання ресурсів призводить до скорочення площі лісів, зневоднення ґрунтів, забруднення води та атмосфери, а також різкого зниження кількості багатьох видів рослин і тварин. У результаті «екологічний борг» людства перед природою щорічно оцінюється в 4—4,5 трлн доларів США, що вдвічі перевищує суму, яку витратили держави світу для виходу зі світової економічної кризи 2008—2009 рр.

ЗАКРІПЛЮЄМО ЗНАННЯ

1. Що є об'єктом вивчення економічної географії як однієї з частин суспільної географії? 2. Що таке географічне середовище? 3. Яким чином господарство перебуває у взаємодії з географічним середовищем? 4. Яке місце посідає економічна географія в системі географічних наук? 5. Яким є значення знань з економічної географії та які завдання вирішують науковці, що вивчають економічну географію?

ЗАСТОСОВУЄМО ЗНАННЯ, ПРАЦЮЄМО ТВОРЧО

1. Користуючись додатковою літературою або джерелами мережі Інтернет, підготуйте коротке повідомлення про одного з вітчизняних економіко-географів.

2*. Використовуючи здобуті знання про економічну географію та інші відомі вам науки, накресліть у зошиті схему її зв'язків з іншими географічними та негеографічними науками.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити