Підручник Географія 9 клас - Г. Д. Довгань - Ранок 2017

РОЗДІЛ II ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 1. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

§ 11. Сільське господарство як складова первинного сектору

Ви дізнаєтесь:

♦ яким є значення сільського господарства для населення країни, світу

♦ про вплив природних і суспільних чинників на його розвиток і розміщення

Пригадайте:

♦ складові первинного сектору господарства

♦ структуру сільського господарства

Сільське господарство — це вид економічної діяльності, а також дуже давнє й досить поширене заняття людей. В Україні в ньому працює близько п’ятої частини економічно активного населення. Селяни не тільки забезпечують жителів нашої країни продуктами харчування та сировиною для їх виробництва, а й відправляють свою продукцію за кордон.

1. Сільське господарство, його значення в сучасному світі та Україні.

Вам добре знайома продукція рослинництва і тваринництва, оскільки кожного дня вона з’являється на наших столах.

Сучасне сільськогосподарське (аграрне) виробництво займається вирощуванням культурних рослин та розведенням свійських тварин. Воно тісно пов’язане зі вторинним і третинним секторами. Так, машинобудування забезпечує його технікою (наприклад трактори, комбайни), хімічна промисловість — добривами та засобами захисту рослин, нафтопереробна — пально-мастильними матеріалами. Транспорт перевозить сільськогосподарську продукцію, будівельники споруджують спеціальні сховища для її зберігання (наприклад елеватори), харчова і легка промисловість переробляють продукцію, яку виростили на землі. Таким чином, сільське господарство забезпечує роботою не тільки селян, а й робітників інших секторів (мал. 1).

В Україні сільське господарство має ще більше значення. Адже завдяки природним умовам, давнім традиціям і працьовитості селян у країні виробляють значно більше продукції, ніж необхідно. Деяка її частина потрапляє на світовий ринок, що забезпечує валютні надходження до держави.

Мал. 1. Взаємозв'язок сільського господарства з іншими секторами економіки.

2. Роль природних чинників у розвитку й розміщенні аграрного виробництва.

На розвиток і розміщення сільського господарства найбільше впливають природні чинники, а саме земельні та агрокліматичні ресурси.

Земля є головним засобом виробництва в сільському господарстві. Вона має унікальну властивість — родючість. Тому в першу чергу важлива не кількість земельних ресурсів, а їхня якість. Фахівці вважають, що Більшість земель нашої планети не придатні для землеробства або мають суттєві природні обмеження для його розвитку. Це перш за все гірські райони, пустелі та напівпустелі, землі з низькою родючістю ґрунтів та землі, вкриті лісами. Землі, що найбільше придатні для вирощування сільськогосподарських культур, зосереджені переважно в лісових, лісостепових і степових зонах Землі. їх частка в земельному фонді становить лише 11 % (мал. 2). Однак саме вони дають переважну більшість продукції сільського господарства. Ще 30 % земель — це луки й пасовища, їх використовують у тваринництві.

Уявлення про рівень забезпечення землями — землезабезпеченість, у тому числі ділянки сільськогосподарського призначення, дає спеціальний показник. Він розраховується шляхом ділення площі земель (сільськогосподарських угідь або окремо ріллі) на кількість населення світу, країни (області).

Другим природним чинником є агрокліматичні ресурси. Вони характеризуються кількістю опадів (особливо впродовж вегетаційного періоду — частини року, коли можливі зростання і розвиток рослин), температурою повітря та її режимом, тривалістю безморозного періоду.

Мал. 2. структура земельного фонду світу (а) та україни (б).

В Україні достатньо агрокліматичних ресурсів для виробництва сільськогосподарської продукції, хоча окремі райони час від часу потерпають від посух, суховіїв, заморозків, граду.

Важливі не тільки окремі показники агрокліматичних ресурсів, а і їх поєднання. Навіть за сприятливих температур може спостерігатися недостатня кількість опадів, і тоді отримання високих врожаїв можливе лише за умов зрошення. Отже, важливим природним чинником також є водні ресурси.

Усі розглянуті природні чинники більше впливають на розміщення та спеціалізацію рослинництва і менше — на тваринництво.

Україна належить до країн, що мають велику, переважно рівнинну територію (значну її частину займають чорноземи) і загалом сприятливі кліматичні умови (мал. 3). Разом із тим на півдні та південному сході недостатня кількість опадів і низька забезпеченість водними ресурсами, у Поліссі багато надмірно зволожених і заболочених територій (мал. 4).

Зазначимо, що на розміщення, ефективність і спеціалізацію сільського господарства впливають не лише природні чинники, а й суспільні, серед яких — працересурсний, транспортний, науковий, а також історичні традиції та рівень розвитку промисловості.

Головне

♦ Сільське господарство — це вид економічної діяльності, що займається матеріальним виробництвом: вирощуванням культурних рослин (рослинництво) та розведенням свійських тварин (тваринництво). Воно забезпечує життєдіяльність населення та продовольчу безпеку держави, дає роботу працівникам інших секторів господарства.

♦ На розвиток і розміщення сільського господарства найбільше впливають земельні, агрокліматичні та водні ресурси.

Мал. 3. Родючість українських земель відома в усьому світі: дві третини ріллі займають чорноземні ґрунти. Разом із рівнинним рельєфом і сприятливими агрокліматичними ресурсами це є основою для отримання високоякісної сільськогосподарської продукції.

Мал. 4. Для покращення якості земельних ресурсів застосовують меліорацію. Виділяють кілька видів меліорації: зрошення, осушення, хімічна меліорація, агролісомеліорація. На півдні країни гостро постає проблема зрошення й обводнювання. Для її розв'язання були споруджені канали, більшість із яких подають на поля воду річки Дніпро.

♦ Землезабезпеченість розраховується шляхом ділення площі земель (сільськогосподарських угідь або окремо ріллі) на кількість населення світу, країни (області).

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Розкажіть про значення сільського господарства у світі, Україні. 2. Як можна покращити якість земельних ресурсів? 3. Охарактеризуйте чинники, які впливають на розвиток і розміщення сільського господарства. 4. Дайте оцінку агрокліматичним ресурсам України.

Поміркуйте

Чим пояснюються особливості земельного фонду України порівняно зі світовим?

Практичне завдання

Обчисліть землезабезпеченість населення України ріллею в гектарах на одну особу, якщо відомо, що вона складає 53,9 % площі країни, а кількість населення на 1.08.2016 р. — 42 млн 650 тис. осіб.

Набуваємо практичних навичок

Відомо, що для будь-якого виду підприємницької діяльності характерні ризики. Найбільш гостро вони проявляються в сільському господарстві. З'ясуйте, які ризики пов'язані з вкладенням коштів у нього.

Порадник

Візьміть до уваги сезонність робіт, їх своєчасність, пов'язані із цим витрати й необхідність вузькоспеціалізованої техніки, вплив несприятливих погодних умов, отримання доходу тільки після збору врожаю, можливість псування продукції та потребу в її зберіганні.






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити