Підручник Географія 9 клас - Г. Д. Довгань - Ранок 2017

ВСТУП

§ 1. Економічна географія в системі географічних наук

Ви дізнаєтесь:

♦ про об'єкт вивчення економічної географії

♦ про зв'язки економічної географії з іншими науками

♦ про актуальність та практичну спрямованість завдань, які вирішує економічна географія

Пригадайте:

♦ географічні науки та приклади взаємозв'язків між ними

♦ що таке географічна оболонка та антропогенний ландшафт

♦ методи географічних досліджень

Географія — дивовижна наука. Вона відкриває перед вами навколишній світу всьому його різноманітті. Вивчаючи цю науку, ви поринули у сповнені пригодами подорожі й дослідження, розкрили таємниці створення і використання географічних карт, познайомилися з природою материків, океанів і своєї Батьківщини, дізналися про унікальні зміни, які відбуваються з населенням Землі в останнє століття. А зараз географія запрошує вас дослідити основні види господарської діяльності людей як в Україні, так і в усьому світі.

1. Об'єкт економічної географії та її місце в системі географічних наук.

Ви вже знаєте, що більшість географічних наук можна об’єднати у дві групи — фізико-географічні та суспільно-географічні (мал. 1). Економічна географія належить до суспільно-географічних наук. Її об'єктом є просторова (територіальна) організація виробничої діяльності суспільства. Другою складовою суспільної географії є соціальна географія, яка досліджує суспільні групи, взаємозв’язки між ними , умови життя та діяльності населення в різних сферах, зокрема трудовій, побутовій, духовній. Третя складова — політична географія. Вона вивчає організацію політичного життя суспільства (держави з точки зору виконання нею основних функцій, кордони), розміщення і відносини між різними політичними силами, а також зв’язки між ними.

Економічна, соціальна і політична географія тісно пов’язані між собою. Разом вони досліджують суспільство та просторову організацію його життєдіяльності. Зважаючи на те, що об’єктом дослідження географії є географічна оболонка, суспільство ця наука розглядає як один із її компонентів.

Мал. 1. Географічні науки.

Дослідити складові виробничої діяльності суспільства може тільки група наук. Тому економічна географія включає географію промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту, сфери послуг. Кожна із цих наук досліджує закономірності розміщення та розвитку окремих видів господарської діяльності (їхню територіальну організацію) у світі, в окремих регіонах і державах.

Фізична та суспільна географія досліджують певний простір. Тому вони мають можливість комплексно його вивчати, установлюючи взаємозв’язки між природними й суспільними об’єктами (мал. 2). У цьому проявляється принцип єдності системи географічних наук. Він допоможе вам вивчати господарську діяльність населення в розвитку, аналізуючи зміни, що відбуваються в часі та просторі.

Мал. 2. Природа — середовище існування людини. Географія вивчає і природу, і людину та її практичну діяльність. Тому географія займає унікальне положення на межі природничих та суспільних наук.

Мал. 3. Компоненти географічного середовища.

На межі фізичної та суспільної географії розвивається країнознавство. Ця комплексна наука вивчає природу, населення Й господарство країн світу.

Особливе місце серед географічних наук посідає картографія — наука про вивчення, моделювання та відтворення простору, поєднання та взаємозв’язки об’єктів, явищ природи та суспільства.

2. Взаємодія господарства і природи в географічному середовищі.

Частину географічної оболонки, із якою людина безпосередньо взаємодіє у своєму житті та виробничій діяльності, називають географічним середовищем. Саме воно забезпечує суспільство необхідними умовами для існування (наприклад атмосферне повітря, води гідросфери, ґрунти, рослини і тварини) й основними природними ресурсами (наприклад корисні копалини) (мал. 3). Географічне середовище впливає не тільки на матеріальний, а Й на духовний світ людини, її здоров’я і настрій.

Із появою та розвитком людського суспільства його роль у географічній оболонці постійно зростає. Обживаючи планету, людина змінювала природу і створювала штучне середовище, наприклад транспортні магістралі, промислові підприємства, населені пункти. Це призвело до перетворення природних ландшафтів на антропогенні, тобто створені людиною. Тому зараз людину оточують як природні, так і штучно створені об’єкти. Вони поєднуються в понятті «навколишнє середовище». І дійсно, у більшості районів світу людину оточують не первісні ліси, степи або савани, а населені пункти, рілля й пасовища. Людське суспільство все більше впливає на географічне середовище, разом вони стають творцями навколишнього середовища (мал. 4).

Мал. 4. Зміни у взаємодії господарства і природи в географічному середовищі.

3. Значення знань з економічної географії.

Використовуючи зв’язки з іншими науками й маючи власний потужний науковий потенціал, економічна географія проводить різнопланові дослідження розвитку й розміщення господарства, розробляє рекомендації щодо вдосконалення його територіальної організації. Українські фахівці беруть участь у складанні стратегічних планів розвитку регіонів і міст, готують пропозиції щодо раціонального розміщення господарських об’єктів, здійснюють експертизу проектів у сфері регіонального управління й прогнозування, досліджують проблемні території та окремі населені пункти, дають оцінку можливостям раціонального використання природно-ресурсного потенціалу.

Так, співробітники Інституту географії Національної Академії наук України виявили особливості територіальної організації виробництва в регіональному промисловому комплексі (на прикладі Київського Придніпров’я); розкрили сутність взаємозв’язків територіальних систем розселення населення і розміщення виробництва; розробили аспекти соціально-економічного розвитку територій України з підвищеним рівнем забруднення; визначили пріоритетні напрямки господарського розвитку України.

Про увагу до економіко-географічних та економічних досліджень свідчить факт запровадження в 1968 р. Нобелівської премії у сфері економічних наук. У 2008 р. її лауреатом став американець Пол Кругман. Він уславився дослідженнями в напрямку, що відомий як «нова економічна географія».

Головне

♦ ДО суспільно-географічних наук належать економічна, соціальна і політична географія, які тісно пов’язані між собою.

♦ Об’єктом економічної географії є просторова організація виробничої діяльності суспільства.

♦ Географічне середовище — це частина географічної оболонки, із якою людина безпосередньо взаємодіє у своєму житті та виробничій діяльності.

♦ Значення економічної географії полягає у проведенні різнопланових досліджень розвитку й розміщення господарства, створенні рекомендацій щодо вдосконалення його територіальної організації.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Що вивчає економічна географія? 2. Із якими науками найбільш тісно пов'язана економічна географія? Чому? 3. Дайте визначення поняття «географічне середовище». 4. Із якою метою проводяться географічні дослідження? 5. Як ви вважаєте, який із перелічених видів господарської діяльності найбільше потребує знання суспільної географії: сільське господарство, транспортні перевезення, виробництво автомобілів, будівництво, комунальне господарство? Обґрунтуйте свою точку зору. 6. Ознайомтеся зі змістом підручника, зверніть увагу на основні теми, що вивчаються. Разом із членами сім'ї підберіть книги з домашньої бібліотеки, у яких розповідається про географічні об'єкти. складіть перелік наявних у вас джерел географічних знань.

Поміркуйте

Ви ознайомилися зі схемою, що унаочнює зв'язки економічної географії з іншими географічними науками (мал. 1, с. 6). Чи вважаєте ви її повною? Наведіть приклади інших наук (у тому числі з інших галузей знань), із якими пов'язана економічна географія.

Практичне завдання

Складіть схему «Економічна географія», указавши науки, що входять до її складу.

Працюємо самостійно

Назвіть основні джерела географічних знань та вкажіть, яку інформацію можна отримати за їх допомогою.

Додаткова література

1. Географічна енциклопедія України. Т. 1—3. — К., 1989—1993.

2. Голіков А. П. Вступ до економічної і соціальної географії : підручник / А. П. Голіков, Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко. — К. : Либідь, 1997.

3. Жупанський Я. І. Історія географії в Україні. — Львів : Світ, 1997.

4. Матвієнко В. Етапи і напрямки формування української суспільно-географічної думки // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. — Тернопіль : Підручники й посібники, 2000. — Випуск 2. — С. 77—82.

5. Олійник Я. Б. Вступ до соціальної географії : навч. посібник / Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко. — К. : Товариство «Знання», КОО, 2000.

6. Пістун М. Д. Основи теорії суспільної географії : навч. посібник. — К. : Вища школа, 1996.

7. Развитие географической науки в Украинской ССР. — К. : Наукова думка, 1990.

8. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії : навч. посібник. — Одеса : Астропринт, 2001.

9. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики : навч. посібник. — Одеса : Астропринт, 2005.

10. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії : навч. посібник. — Львів, 2003.

Періодичні видання (інтернет-джерела)

1. Міжрегіональний збірник наукових праць «Часопис соціально-економічної географії» (http://www.geograf.com.ua/chseg)

2. Науковий збірник «Економічна та соціальна географія» (http://bullеtin-esgeograph. org.ua/index.php)

3. Український географічний журнал (http://ukrgeojournal.org.ua/)

4. Часопис соціально-економічної географії : Міжрегіон. зб. наук. праць // Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна (http://soc-economregion.univer.kharkov.ua/)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити