Підручник Географія 9 клас - Г. Д. Довгань - Ранок 2017

РОЗДІЛ І НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

ТЕМА 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

§ 2. Національна економіка

Ви дізнаєтесь:

♦ ознаки понять «національна економіка», «економічний розвиток»

♦ про показники економічного розвитку та якості життя

Пригадайте:

♦ приклади промислових підприємств вашої місцевості

♦ організації та заклади, до яких ви (ваша родина) зверталися за послугами

Зусилля людини спрямовані на те, щоб покращити своє життя, задовольнити свої бажання, а точніше, потреби. За останні 100 років людство досягло величезних успіхів. Щоб переконатися в цьому, досить уважно подивитися навколо: для нас звичними речами є холодильники, пральна машина, телевізор, мобільний телефон, комп’ютер тощо. Усе це — результат господарської діяльності людини. Сучасній людині є де застосувати свої вміння: існують тисячі професій, більшість із яких пов’язані із сільським господарством, промисловістю, сферою послуг.

1. Поняття про національну економіку.

Національна економіка (господарство) — це історично сформована сукупність підприємства установ, які працюють на території певної держави з метою задоволення потреб людей і підвищення їхнього рівня життя. Первинною ланкою економіки є підприємство — самостійний господарський суб’єкт, який здійснює виробничу, науково-дослідну, торговельну та іншу діяльність. Будь-яке підприємство виробляє продукцію або надає послуги. Послуги — це вид економічної діяльності, у процесі якої задовольняються певні потреби, але не створюються матеріальні блага. Прикладом послуг Є освіта. ВИ навчаєтесь у школі, а отже, задовольняєте свої потреби в знаннях, без яких неможлива повноцінна практична діяльність у сучасному світі.

Мал. 1. Державне підприємство «Завод "Електроважмаш»» (м. Харків).

Термін «економіка» має грецьке походження. У буквальному значенні економіку можна розглядати як господарство, яке ведеться відповідно до певних правил і норм із метою забезпечення умов життя людей та задоволення їхніх потреб. Стає зрозумілим, чому терміни «економіка» і «господарство» використовують як синоніми.

Для того щоб забезпечити виготовлення різноманітних товарів та надання послуг, а також їх обмін і розподіл в економіці (господарстві) взаємодіють різні виробництва. Це групи підприємств і установ, які випускають однорідні види продукції (мал. 1) або спеціалізуються на наданні однотипних послуг.

Підприємствам, які покращують якість управління, послуг та товарів, а також не тільки дбають про власний прибуток, але й роблять великий внесок у соціальний та економічний розвиток своєї країни, надається статус «Державне підприємство року».

2. Валовий внутрішній продукт як основний показник економічного розвитку.

Основним показником економічного розвитку є валовий внутрішній продукт (ВВП). ВІН виражає сукупну вартість усього обсягу кінцевих товарів і послуг, вироблених на території країни незалежно від національної належності підприємств. Зазвичай ВВП розраховується за один рік. Важливість цього показника зрозуміла — чим більше «заробила» країна та ЇЇ громадяни, тим більше коштів вони можуть використовувати на придбання необхідних товарів та послуг і тим більшими будуть відрахування додержавного бюджету.

Показник ВВП не тільки свідчить про обсяг продукції, що виробляється Й споживається, від нього залежать такі сфери життєдіяльності, як освіта, культура, охорона здоров’я тощо.

Таблиця

ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ (у фактичних цінах)*

Рік

Валовий внутрішній продукт, млн грн

2000

170070

2005

441452

2010

1 120585

2012

1 404669

2014

1 566728

2015

1 979 458

2016

2 383002

Незважаючи на складну економічну й політичну ситуацію в країні, загальний показник ВВП України, розрахований у гривні (без урахування інфляції), зростає (див. таблицю).

Якщо показник ВВП поділити на середню кількість населення країни за окремий рік, то ми отримаємо показник валового внутрішнього продукту на одну особу. Він дає уявлення про кількість кінцевих товарів і послуг, що В середньому припадає на одного жителя країни (іншими словами, скільки отримав би кожен житель країни, якби весь її річний дохід був розподілений між усіма громадянами порівну). Для зручності порівняння використовують розрахунок ВВП на одного жителя В доларах США. Існують різні способи його обчислення. Найбільш простий — перевести річний показник із національної грошової одиниці в долари, виходячи з обмінного курсу. За цим способом ВВП на одного жителя України із 2014 р. значно знизився І зараз є порівняно невисоким (2015 р. — 2000 дол. США). Основна причина — різке падіння курсу гривні у зв’язку зі зниженням обсягів виробництва.

Цей спосіб не завжди об'єктивно оцінює рівень економічного розвитку країни. Більш точні розрахунки пов'язані з визначенням ВВП за паритетом купівельної спроможності (ПКС). Для цього порівнюють вартість близько 1000 основних товарів та послуг і 10—20 типових об'єктів будівництва в національній валюті й доларах США. Дослідження показують, що в Україні цей спосіб розрахунку дає в 3—4 рази вищий показник ВВП на одну особу, хоча за європейськими мірками він залишається невисоким.

Аналогічним до ВВП єінший показник — валовий національний дохід (ВНД). Це сукупна вартість усіх товарів І послуг, вироблених протягом року на території держави (тобто ВВП країни), а також прибутки, що надходять до країни із-за кордону від національних компаній (у нашому випадку українських), і вирахування прибутків, країни закордонними виведених із компаніями.

3. Індекс людського розвитку.

Важливим показником економічного розвитку країни, а також якості життя Є індекс людського розвитку (ІЛР).

* За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Мал. 2. ІЛР не є всеосяжним критерієм розвитку людини, але він дозволяє побачити прогрес соціально-економічного розвитку окремих країн і зв'язки, що існують між доходами та іншими показниками якості життя. Так, він бере до уваги те, що однією з основних універсальних потреб людини є довголіття.

Якість життя передбачає не тільки врахування кількості спожитих матеріальних благ, а й рівень задоволення духовних потреб, стан особистої безпеки, частку державних витрат на освіту та охорону здоров'я, довголіття, стан навколишнього середовища, дотримання прав людини, соціальну рівність. Урахувати всі ці показники для різних країн — дуже складне завдання.

Показник ІЛР був запропонований Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) наприкінці 1980-Х рр. Для його визначення використовують три основні компоненти: довголіття, освіченість і валовий національний дохідна одну особу (він використовується для оцінки матеріального стану). Базовий показник довголіття — середня тривалість майбутнього життя при народженні (мал. 2). Освіченість розглядається як здатність до отримання Й накопичення знань, а також ДО обміну інформацією.

ІЛР може мати значення від 0 до 1. Середньосвітовий показник індексу у 2015 р. становив 0,711 (очікувана тривалість життя — 71,5 року, середня тривалість навчання (у роках) — 12,2, очікувана тривалість навчання (у роках) — 7,9, ВНД на одну особу — 14 301 дол. США). Чим ближче показник до 1,тим вищою є якість життя в країні. Залежно від значення ІЛР країни зазвичай класифікують за рівнем розвитку: дуже високий, високий середній і низький. Тривалий час у списку країн із найвищим показником ІЛР лідерами є Норвегія, Австралія, Швейцарія, Канада. У 2015 р. цей список знову очолила Норвегія.

Україна впродовж останніх років входить до групи країн із високим рівнем ІЛР. У 2015 р. вона посіла 81-ше місце з індексом 0,747 (це вище за середньосвітовий рівень). Країну характеризують такі показники: очікувана тривалість життя — 71 рік, середня тривалість навчання (у роках) — 11,3, очікувана тривалість навчання (у роках) — 15,1,ВНД (за ПКС) на одну особу — 8178 дол. США. Якщо порівняти із середньосвітовими цифрами, стане очевидним, що найкращими є показники в освітній сфері (за освіченістю Україна випереджає частину країн із дуже високим рівнем ІЛР). Натомість показник ВНД на одну особу є відносно низьким. Серед колишніх республік СРСР найвище місце в рейтингу2015 р. посіли країни Балтії: Естонія — 30-темісце , Литва — 37-Ме, Латвія — 46-те.

Головне

♦ Національна економіка — це історично сформована сукупність підприємства установ, які працюють на території певної держави з метою задоволення потреб людей і підвищення їхнього рівня життя.

♦У складі економіки (господарства) взаємодіють різні виробництва. Це групи підприємств і установ, які випускають однорідні види продукції або спеціалізуються на наданні однотипних послуг.

♦ Основний показник економічного розвитку — валовий внутрішній продукт (ВВП). Він виражає сукупну вартість усього обсягу кінцевих товарів І послуг, вироблених на території країни незалежно від національної належності підприємств.

♦ Загальний показник ВВП України, розрахований у гривні, зростає.

♦ Для характеристики економічного розвитку і якості життя найчастіше використовують такий показник, як індекс людського розвитку (ІЛР).

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Дайте визначення поняття «національна економіка». 2. Якою діяльністю може займатися підприємство? 3. Назвіть основні складові поняття «економічний розвиток». 4. Поясніть використання ВВП як основного показника економічного розвитку. 5. Як і з якою метою розраховується індекс людського розвитку?

Поміркуйте

1. Чому більш точне визначення ВВП пов'язано з його розрахунками за паритетом купівельної спроможності?

2. Зберіть і проаналізуйте дані та висловіть своє ставлення до дій керівництва адміністрації вашого району (населеного пункту) щодо покращення якості життя населення.

Набуваємо практичних навичок

Чи замислювалися ви про якість життя своєї родини? Які заходи треба запровадити для її покращення?

Порадник

Покращити якість життя можна не лише завдяки економічній діяльності (наприклад створення підприємств, для яких є відповідні умови у вашій місцевості), а й увагою до екологічного стану довкілля, налагодженням взаємовідносин у родині (деякі із цих заходів можете здійснити і ви самі).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити