Підручник Географія 9 клас - Г. Д. Довгань - Ранок 2017

РОЗДІЛ І НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

ТЕМА 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

§ 3. Секторальна модель економіки країни

Ви дізнаєтесь:

♦ склад первинного, вторинного й третинного секторів економіки

♦ про сучасну секторальну структуру національного господарства України

Пригадайте:

♦ види продукції промисловості, сільського господарства

♦ види комунальних послуг

♦ основні завдання транспорту

Мал. 1. Первинний сектор (сільське господарство).

Економіка розвивається за певними законами, які виникли у процесі трудової діяльності людей. Колись основними заняттями населення були збиральництво, полювання і рибальство, потім набули розвитку землеробство та скотарство. Деякі із цих занять збереглися до нашого часу, хоча характер праці дуже змінився, а головне — виникли нові професії, які можна об’єднати в певні групи. Виявляється, співвідношення між цими групами та економічним внеском людей, зайнятих у тих чи інших видах господарської діяльності, може дати уявлення про економічний розвиток країни.

1. Три сектори економіки (господарства).

Національна економіка країни має певну структуру. Під структурою розуміють внутрішню будову, що показує, із яких елементів складається економіка. Так, економіка (господарство) по діляться на складові, що характеризуються різними співвідношеннями й взаємозв’язками. Вона включає елементи (види економічної діяльності) виробничої та невиробничої сфер. Більшість підприємств виробничої сфери виготовляють матеріальні цінності. Підприємства невиробничої сфери здебільшого надають послуги.

Останнім часом набула поширення секторальна модель структури економіки, яка відбиває історичний процес розвитку суспільства. Вона включає первинний, вторинний та третинний сектори економіки. Кожен із них є частиною господарства, яка має схожі цілі, загальні характеристики, однорідні засоби праці.

Мал. 2. Вторинний сектор (переробна промисловість).

Мал. 3. третинний сектор (послуги).

Первинний сектор економіки(видобуток сировини та виробництво напівфабрикатів): сільське, лісове та рибне господарства, добувна промисловість. Цей сектор здебільшого включає діяльність, пов’язану з вирощуванням, збиранням, видобутком, очищенням та переробкою сировини на місці. Він найбільше залежить від природних умов і природних ресурсів (мал. 1).

Вторинний сектор економіки: переробна промисловість і будівництво. Цей сектор використовує продукцію первинного сектору, із якої виробляє продукти для споживання, продажу або використання в інших видах господарської діяльності. Залежність від природних умов і природних ресурсів у ньому значно зменшується, зростає значення обладнання (у тому числі складних машин) і кваліфікації трудових ресурсів (мал. 2).

Третинний сектор економіки: послуги населенню та підприємствам. Тут не передбачено створення матеріальних продуктів, але сектор впливає на обсяги ЇХ випуску та якісні показники. У третинному секторі, або сфері послуг, відбувається подальше зростання значення обладнання та кваліфікації трудових ресурсів. До цього сектору належать транспорт і торгівля, фінанси й страхування, комунальне господарство та інформаційна, освітня, наукова, медична, туристична діяльність тощо (мал. 3).

2. Зміни у співвідношенні секторів економіки (господарства).

Тривалий час у господарстві країн світу домінували виробництва первинного сектору. У цей період головним завданням людства було забезпечення основних біологічних потреб, а наявні знаряддя праці не дозволяли суттєво збільшувати обсяги виробництва.

Поступово продуктивність праці В сільському господарстві й добувній промисловості зростала, і частина трудових ресурсів «перетікала» у промисловість. Після завершення промислового перевороту (кінець ХVIII — середина XIX ст.) у більшості країн Європи, США та деяких інших державах основу господарства почали становити виробництва вторинного сектору. Виникли принципово нові знаряддя праці (обладнання), передусім парова машина, які сприяли швидкому зростанню обсягів виробництва. У XX ст. вторинний сектор охопив економіки більшості країн світу.

Із другої половини XX ст. в економічно розвинених державах на перше місце у структурі економіки виходять послуги, тобто третинний сектор. Зараз у цих країнах зростає значення наукових досліджень і розробок для виробництва. Так, у ВВП США частка сільського господарства становить менше ніж 2 %. Однак при цьому країна виробляє величезні обсяги сільськогосподарської продукції. Це дає змогу задовольнити потреби не тільки понад 300 млн. американців, а й ще багатьох мільйонів людей за кордоном, оскільки США є значним експортером цієї продукції.

Мал. 4. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» є одним із провідних підприємств промисловості та найбільшим платником податків в Україні. Її фахівці займаються не тільки розвідкою і розробкою родовищ (добуванням), а й транспортуванням та зберіганням нафти і газу, постачанням природного і скрапленого газу споживачам.

Скорочується й частка у ВВП (але не обсяги виробництва) добувної промисловості країни. Частка вторинного сектору також знижується, але повільніше, ніж первинного.

Найбільшою є частка третинного сектору, який має тривалу і сталу тенденцію до зростання. Сьогодні саме цей сектор та окремі його виробництва (наприклад електроніка) найбільше впливають на розвиток США. Цей шлях розвитку повторюють й інші країни, але з певним запізненням.

Виходячи з переважання будь-якого із секторів, виділяють такі стадії економічного розвитку країни (групи країн): аграрна, індустріальна та постіндустріальна.

Умовно сектори економіки можна описати так: первинний сектор — заготівельник, вторинний — переробник сировини та виробник матеріальних благ, третинний — обслуговувач інших секторів та населення, а також мозок і прискорювач економіки.

3. Сектори національної економіки України.

У первинному секторі національної економіки України найбільше значення мають сільське господарство та добувна промисловість (мал. 5). У вторинному секторі традиційно велику роль відіграють чорна металургія, електроенергетика, машинобудування та хімічна промисловість. Останнім часом зростає значення виробництва окремих видів продукції харчової промисловості.

За роки незалежності в Україні зміцнив позиції третинний сектор економіки, у першу чергу торгівля. Швидкими темпами розвивається зв’язок. Це пов’язано із широким упровадженням принципово нового його виду — стільникового (мобільного) зв’язку. Понад половина населення країни користується Інтернетом, який є об’єднанням комп’ютерних мереж для пошуку, зберігання та передачі інформації.

Мал. 5. Виробництво валового внутрішнього продукту в Україні за окремими видами економічної діяльності (2014 р., у фактичних цінах)*.

Головне

♦ Національне господарство країни мав певну структуру, тобто складається З різних елементів.

♦ Секторальна модель структури економіки включає первинний, вторинний та третинний сектори.

♦ Сектори економіки — це частини господарства, які мають подібні цілі, загальні характеристики, однорідні засоби праці.

♦ Тривалий час в економіці країн світу переважали виробництва первинного сектору. Сьогодні в економічно розвинених державах найбільше значення має третинний сектор.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Які виробництва входять до складу первинного сектору економіки? 2. Чому порівняно з первинним у вторинному секторі залежність від природних умов і природних ресурсів значно зменшується? 3. Розкажіть на прикладі США, яку роль відіграють сектори економіки в розвинених країнах. 4. Розкажіть про третинний сектор національної економіки України. 5. Які переваги має стільниковий зв'язок?

Поміркуйте

Коли і чому виникає можливість розвивати третинний сектор економіки?

Набуваємо практичних навичок

Проведіть міні-дослідження та з'ясуйте, яких підприємств не вистачає у вашому населеному пункті. Обговоріть у класі необхідність таких економіко-географічних досліджень і можливість їх використання в майбутній практичній діяльності.

* За даними Державної служби статистики України.

Працюємо самостійно

З'ясуйте, які значення має термін «економіка». Поясніть, чому в іноземній, насамперед англомовній, літературі розрізняють терміни «економіка» та «економікс».

Практична робота 1

Аналіз секторальної моделі економіки

1. Доповніть схему «сектори національної економіки України».

Первинний

Вторинний

Третинний

Сільське

господарство

Лісове

господарство

Рибне

господарство

Добувна промисловість

Переробна промисловість

Будівництво

Послуги
2. Використовуючи стовпчикову діаграму (мал. 5, с. 19), проаналізуйте значення секторів та окремих складових національної економіки України. Порівняйте з показниками розвинених країн.

3. Запропонуйте заходи щодо покращення секторальної структури національної економіки України.

У висновку вкажіть характерні риси секторальної моделі національного господарства України.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити