Підручник Географія 9 клас - Г. Д. Довгань - Ранок 2017

РОЗДІЛ IV ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 2. ТОРГІВЛЯ

§ 39. Торгівля як вид послуг. Торгівля в Україні

Ви дізнаєтесь:

♦ про основні функції, форми та показники торгівлі

♦ які особливості має зовнішня та внутрішня торгівля в Україні

Пригадайте:

♦ що таке міжнародний поділ праці, світовий ринок, світове господарство

♦ яким виробництвам належить провідне місце в економіці України

Торгівля як вид економічної діяльності виникла дуже давно. Із далеких часів торгові шляхи з’єднували країни, сприяли розвитку міст, економічному та культурному обміну. Нині в переважній частині країн світу торгівля є однією з найбільших структурних ланок економіки як за кількістю зайнятих, так і за обсягом діяльності.

1. Торгівля, її форми та показники.

Торгівля — це складова сфери послуг, яка забезпечує реалізацію товарів шляхом купівлі-продажу та виконує роль посередника між виробниками та споживачами.

За формами територіальної організації розрізняють внутрішню та зовнішню торгівлю.

Внутрішня торгівля забезпечує доставку товарів від виробника до споживача всередині однієї країни. Внутрішня торгівля, у свою чергу, поділяється на оптову та роздрібну. Особливістю оптової торгівлі є те, що вона пов’язана зі значними обсягами торгових угод, товари продаються великими партіями. із роздрібною торгівлею ми стикаємося кожного разу, коли робимо покупки. Підприємства роздрібної торгівлі — різноманітні магазини, торговельні комплекси, продовольчі та речові ринки — забезпечують продаж товарів безпосередньо споживачам, тобто нам із вами.

Зовнішня торгівля є найдавнішою формою економічних відносин між країнами. Основна мета зовнішньої торгівлі полягає у вивезенні одних товарів і послуг за межі держави (експорт) та ввезенні інших із-за кордону (імпорт).

Зовнішня торгівля дає змогу країнам спеціалізуватися на тих видах діяльності, які для них є найбільш вигідними.

Зовнішньоторговельну діяльність країни характеризує торговельний баланс — співвідношення вартості експорту та імпорту країни. Якщо держава продає товарів більше, ніж купує, то вона має додатне сальдо зовнішньоторговельного балансу; якщо імпорт перевищує експорт — сальдо від’ємне. Обсяг зовнішньої торгівлі держави визначається її зовнішньоторговельним обігом, тобто сумою вартості експорту та імпорту.

2. Зовнішня торгівля в Україні.

Основними товарами, що становлять український експорт, є продукція сільського господарства та харчової промисловості, чорні метали й вироби з них, машини та обладнання, транспортні засоби, мінеральні добрива, хімікати.

Тривалий час безперечним лідером із вивезення продукції за кордон була металургійна промисловість. Зокрема, вивезення чорних металів та виробів із них становило майже 40 % вартості всього експорту. Зараз найбільшу частку експорту складає продукція агропромислового комплексу.

Україна займає провідні позиції у світі з експорту пшениці, ячменю, кукурудзи, соняшникової олії, меду тощо.

Мал. 1. Товарна структура експорту та імпорту України (2015 р.).

Політичні та економічні події 2014 р. призвели до загострення зовнішньоекономічних відносин України та Росії. Через втрату російського ринку українські виробники, орієнтовані на експорт, були змушені шукати нові ринки збуту. У найбільш вигідному становищі опинилися аграрії. Їхня продукція виявилася конкурентоспроможною на світових ринках, на відміну від таких традиційних експортних напрямків, як металургія або машинобудування. Із 2014 р. вперше в історії України сільське господарство стало основним джерелом надходження іноземної валюти до країни.

Частка високотехнологічної продукції (зокрема аерокосмічна, електричні машини та обладнання, наукові інструменти) серед експортних товарів України складає 6,5 %. На жаль, ця цифра ще далека від показників розвинених країн і відстає навіть від рівня сусідньої Польщі.

Серед товарів, що завозяться в Україну, переважає мінеральна сировина, зокрема паливні ресурси — природний газ, нафта, нафтопродукти. Порівняно з минулими роками частка імпорту енергоносіїв знизилася. Це зумовлено стратегічною метою держави, що полягає в розвитку власного видобутку енергетичних ресурсів та їх енергозбереженні. Крім паливної сировини, Україна імпортує машини і транспортні засоби, товари хімічної та легкої промисловості, бавовну, папір, цитрусові, чай, каву тощо (мал. 1).

У 2016 р. до інших країн було вивезено українських товарів на суму 36,4 млрд дол., а імпорт склав 39,2 млрд дол. Таким чином, торговельне сальдо було від’ємним і становило 2,8 млрд дол.

3. Торговельні партнери України.

Україна здійснює зовнішньоторговельні операції з понад 200 країнами світу, але головними торговельними партнерами на сьогодні є держави Європейського Союзу. Зовнішньоторговельний обіг України з країнами ЄС перевищує 28 млрд дол. До країн ЄС експортується понад 30 % українських товарів, що надходять на зовнішній ринок, а імпорт перевищує 40 % (мал. 2).

Мал. 2. Структура експорту та імпорту України з країнами ЄС (2015 р.).

Найбільше з Європи привозять обладнання, машин та транспортних засобів, зростають закупки полімерних матеріалів, фармацевтичної продукції та паперу.

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС створює сприятливі перспективи для подальшого розвитку економічних зв’язків та поглиблення економічної інтеграції.

Найбільші експортні поставки серед країн ЄС здійснюються до Італії, Польщі, Німеччини, Іспанії. З інших країн — до США, Росії, Туреччини, Китаю, Єгипту, Індії.

Ще декілька років тому найбільшим торговельним партнером України була Росія. Зараз Україна експортує до ЄС у 2 рази більше продукції, ніж до Росії. Ця тенденція свідчить про певні позитивні зрушення в зовнішньоекономічній діяльності України. Однак тепер для того, щоб повною мірою реалізувати експортний потенціал, нашій країні необхідно перейти від сировинної структури експорту до виробництва високоприбуткової продукції та послуг.

Найбільші надходження товарів в Україну серед країн ЄС здійснюються з Німеччини, Польщі, Угорщини та Італії, серед інших країн — із Росії, Китаю, Білорусі, США.

4. Зовнішня торгівля послугами.

Обсяги торгівлі послугами в Україні значно менші, ніж товарами, але на відміну від останніх, зовнішньоторговельне сальдо у сфері послуг є додатним. Найбільшу питому вагу в загальному обсязі українського експорту становлять транспортні, комп’ютерні та інформаційні послуги; імпорту — транспортні, фінансові та туристичні. Головними партнерами України з експорту та імпорту послуг є країни ЄС, зокрема Німеччина, Польща, Велика Британія, Кіпр, а також США, Туреччина, Швейцарія.

Мал. 3. Роздрібна торгівля товарами та послугами в Україні.

5. Роздрібна торгівля товарами та послугами в Україні.

Серед товарів, що реалізуються через підприємства роздрібної торгівлі в Україні, найбільшу частку складають продукти харчування, вироби легкої промисловості, побутова техніка тощо. Провідні позиції за обсягами продажу посідають великі торговельні мережі: «АТБ - Маркет», «Фоззі груп», «Фуршет», «Караван», «Ашан», «Таврія-В» тощо.

Найбільш популярними послугами для жителів України є фінансові, фармацевтичні, туристичні, забезпечення доступу до мережі Інтернет, поштовий сервіс, послуги прокату, страхування.

У межах України обсяги роздрібної торгівлі за регіонами різняться (мал. 3). Найвищий розвиток роздрібної торгівлі спостерігається в економічно потужних регіонах та місцях найбільшої концентрації населення: Київській (разом із Києвом), Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Львівській областях.

Також існує безпосередня залежність між розміром населеного пункту та рівнем розвитку торговельних мереж: чим більшим є населений пункт, тим більше в ньому підприємств торгівлі, різноманітніший асортимент товарів і послуг. За кількістю підприємств роздрібної торгівлі товарами та послугами лідерами є найбільші міста та міста-мільйонери.

Головне

♦ Торгівля — одна з важливих складових сфери послуг. Внутрішня торгівля є з’єднуючою ланкою між виробниками та споживачами продукції в межах національного господарства. Зовнішня торгівля забезпечує товарообмін між країнами світу в умовах міжнародного поділу праці.

♦ Основними показниками зовнішньої торгівлі є обсяг та структура експорту й імпорту, зовнішньоторговельний баланс, зовнішньоторговельний обіг.

♦ Зовнішня та внутрішня торгівля посідають важливе місце в розвитку економіки України.

♦ Характерною рисою українського експорту є його сировинна спрямованість. Основну частку імпорту в Україну складають енергоносії.

♦ На нерівномірність концентрації підприємств роздрібної торгівлі в Україні насамперед впливають людність поселень та доходи населення, загальний рівень економічного розвитку регіону, розвиток транспорту.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Що таке торгівля? Назвіть основні форми торгівлі. 2. укажіть головні ознаки та показники зовнішньої торгівлі. 3. Які товари пропонує Україна для експорту і що вона імпортує? 4. Які зміни відбулися в структурі експорту та імпорту України в останні роки? 5. Назвіть країни, що є найбільшими торговельними партнерами України. 6. Поясніть чинники концентрації підприємств роздрібної торгівлі в населених пунктах та регіонах України.

Поміркуйте

1. Відомо, що у 2014—2016 рр. зовнішньоторговельний обіг України знизився. Чим це було зумовлено?

2. Продаж яких товарів та послуг на світових ринках може забезпечити Україні економічне зростання?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити