Підручник Географія 9 клас - Г. Д. Довгань - Ранок 2017

РОЗДІЛ І НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

ТЕМА 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

§ 4. Чинники розміщення виробництва

Ви дізнаєтесь:

♦ що потрібно брати до уваги при розміщенні підприємства

♦ як чинники розміщення виробництва впливають на географію окремих видів господарської діяльності

Пригадайте:

♦ що таке природні умови та які їх особливості на території України

♦ види природних ресурсів

Перш ніж вирішити, яку виробничу діяльність обрати та де розташувати підприємство,проводять ретельний економічний аналіз. Він має врахувати всі чинники,які можуть підвищити обсяги продукції, що виробляється, зменшити витрати та збільшити прибутки. Ці знання допоможуть вам зрозуміти, чому в одних місцях побудовані теплові електростанції, в інших — атомні; як Україна перетворилася на одного з найбільших виробників сталі у світі; чому країна має всі передумови для того, щоб стати важливим світовим центром із виробництва сільськогосподарської продукції.

1. Поняття про чинники розміщення виробництва. Природні чинники.

Чинниками розміщення виробництва називають сукупність умов і ресурсів, необхідних для вибору найбільш вигідного місця розташування певного господарського об’єкта або групи об’єктів. Для кожного виробництва характерні свій набір і поєднання чинників розміщення. При цьому вплив одних чинників може бути вирішальним, інших — суттєвим або незначним. Так, для гірничодобувної промисловості головним є сировинний чинник (мал. 1). Для чорної металургії (виробництво чавуну та сталі) цей чинник є суттєвим. Крім сировини, при розміщенні металургійного комбінату необхідно брати до уваги наявність транспортних магістралей (потрібно перевозити значні обсяги сировини та готової продукції), палива (у цьому випадку коксу, який виробляють зі спеціального виду вугілля — коксівного), споживача, трудових ресурсів, води(чорна металургія є найбільшим споживачем води в промисловості, вона необхідна для охолодження та очищення) (мал. 2).

Сировинний чинник також має велике значення для розміщення лісопильної, целюлозно-паперової, цементної, частково харчової (наприклад олійної, молочноконсервної, цукрової) промисловості. Так, виробництво цукру передбачає використання великої кількості цукрового буряку. Його перевезення на далекі відстані недоцільне: по-перше, це дорого, по-друге, погіршується якість цукрового буряку як сировини.

Для розміщення й розвитку рослинництва вирішальне значення має чинник природних умов.

Серед них найбільшу роль відіграють земельні та агрокліматичні ресурси, оскільки розвиток рослин визначається кількістю тепла і вологи, якістю ґрунтів.

Мал. 1. Єристівський гірничозбагачувальний комбінат у м. Горішні Плавні (раніше — Комсомольськ)* Полтавської області. Географія підприємств гірничодобувної промисловості залежить від розміщення найбільших родовищ корисних копалин.

Мал. 2. Вироби з високоміцного сірого чавуну. На сировину та паливо припадає до 90 % усіх витрат при виробництві чавуну. Для того щоб виплавити 1 т цього металу, потрібно 1,2—1,5 т коксівного вугілля, 1,5 т залізної руди, понад 0,5 т флюсових вапняків, 200 кг марганцевої руди і до 30 м3 води.

*Відповідно до Закону України № 317-УІП «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» в Україні відбувається процес перейменування населених пунктів і адміністративних одиниць. Станом на 20 липня 2016 р. було перейменовано 917 населених пунктів, 20 районів і 27 районів у містах.

Мал. 3. Дніпровська гідроелектростанція (Дніпрогес) — найстаріша з каскаду ГЕС на річці Дніпро. Розташована в місті Запоріжжі.

Для отримання електроенергії тут побудовано греблю, яка перекрила течію річки і підняла рівень води в ній. Вода падає з висоти і змушує обертатися гідравлічні турбіни, що виробляють електроенергію.

Розміщення рослинництва залежить і від водного чинника. Як і сировинний, він передбачає використання природних ресурсів (здебільшого прісної води річок та озер). Вирішальне значення цей чинник має для розташування гідроелектростанцій (ГЕС) (мал. 3). Також значними є витрати води при виробництві целюлози, бавовняних і шовкових тканин, синтетичних волокон.

2. Суспільні чинники розміщення виробництва.

Природні чинники найбільше впливають на розміщення підприємств у первинному секторі та частково у вторинному. Для більшості виробництв, які набули розвитку в останні століття, найбільше значення мають суспільні чинники.

Паливно-енергетичний чинник найбільше впливає на підприємства, які споживають велику кількість паливних корисних копалин та/або електроенергії. Прикладом перших є теплові електростанції (ТЕС), які працюють на вугіллі, природному газі та мазуті (виробляється з нафти).

Транспортний чинник різною мірою впливає на більшість складових структури господарства. Це пов’язано з необхідністю перевозити сировину, матеріали, обладнання та готову продукцію. Значення цього чинника змінюється залежно від вартості перевезень та їх частки В усіх витратах на виробництво готової продукції. На ці показники впливають вартість продукції, відстань перевезень та вид транспорту. Дешеві вантажі (наприклад залізні та марганцеві руди, вугілля, пісок, щебінь) невигідно перевозити на великі відстані. Однак деякі з них використовуються в значних обсягах. Тому для виробництв, які їх використовують як сировину і матеріали (чорна металургія, промисловість будівельних матеріалів, теплоенергетика), дуже важлива наявність транспортних магістралей, які можуть регулярно, у великих обсягах і не дуже дорого перевозити ці вантажі.

Мал. 4. Із розвитком науково-технічного прогресу, який супроводжується зростанням наукоємності й ускладненням виробництва, роль якісних характеристик трудових ресурсів суттєво збільшується.

Вплив працересурсного чинника залежить від того, скільки людської праці вкладено у виготовлення одиниці продукції. До найбільш трудомістких виробництв, зокрема, належать машинобудування (у першу чергу електроніка, приладобудування, автомобілебудування) та легка промисловість. Порівняно низькою є залежність від кількості трудових ресурсів у добувній промисловості, енергетиці, металургії. Зауважимо, що крім кількості, трудові ресурси мають і якісні характеристики — освіта, кваліфікація, вік, дисциплінованість, працьовитість тощо (мал. 4).

Споживчий чинник найбільше впливає на атомну енергетику, частково харчову промисловість, виробництво окремих видів будівельних матеріалів, меблеву промисловість. Так, на споживача орієнтовано виробництво хлібобулочних та кондитерських виробів (вони швидко псуються) (мал. 5), бетону, залізобетону, цегли (цю продукцію перевозити дорожче Й складніше, ніж сировину, яка дуже поширена), тепла на теплоелектроцентралях (за допомогою носія — нагрітої води — тепло надходить до будівель). Менше від споживача залежать виробництва, які випускають дорогу Й складну продукцію, наприклад електроніку.

В останні десятиліття зростає значення наукового чинника. Найбільше він впливає на виробництва, які виготовляють продукцію або надають послуги з використанням новітніх досягнень науки і техніки. Також важливими ознаками таких виробництв є значні капіталовкладення в науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи і швидке оновлення продукції. Найбільш яскравим прикладом виробництв, для яких велике значення має науковий чинник, є електроніка та ІТ- індустрія (мал. 6).

Розглянуті чинники здебільшого вирішують завдання, пов’язані з отриманням максимальних прибутків за мінімальних витрат. Проте через зростання впливу господарства на стан довкілля із середини XX ст. постала необхідність враховувати екологічний чинник.

Мал. 5. Хлібобулочні вироби. Хлібозавод обслуговує відносно невелику територію. Тому його продукція має бути свіжою.

Він ґрунтується на загальнонаціональних інтересах і найбільше значення має ДЛЯ розміщення підприємств, Які є великими забруднювачами. До них належать ТЕС, металургійні комбінати, хімічні, нафтопереробні та целюлозно-паперові заводи. При їх будівництві враховуються густота заселення, концентрація шкідливих виробництв, мікрокліматичні умови (наприклад переважаючі напрямки вітрів).

Останніми роками в Україні зростає значення військово-стратегічного чинника. Зважаючи на те, що стратегічною метою зовнішньої політики нашої держави є не тільки європейська, а і євроатлантична інтеграція, Україна згорнула військово-технічне співробітництво з Росією. Так, припинені поставки обладнання, яке може використовуватися для виготовлення військової техніки. Проектування та будівництво нових підприємств, у тому числі тих, які виробляють або можуть виробляти продукцію військового призначення, можливо тільки в районах, віддалених від східного державного кордону.

Чинники розміщення виробництва тісно пов’язані між собою і прямо або опосередковано впливають на розвиток та розміщення як окремих підприємств, так і груп об’єктів, а також на територіальну організацію господарства територій і країн.

Головне

♦ Чинники розміщення виробництва — це сукупність умов і ресурсів, необхідних для вибору найбільш вигідного місця розміщення певного господарського об’єкта або групи об’єктів.

♦ До природних чинників розміщення виробництва належать: чинник природних умов, сировинний та водний чинники.

♦ До суспільних чинників розміщення виробництва належать: паливно-енергетичний, транспортний, працересурсний, споживчий, науковий, екологічний, військово-стратегічний чинники.

Мал. 6. Характерною рисою наукоємної продукції є постійне оновлення модельного ряду. Це передбачає швидке вдосконалення продукції завдяки досягненням науковців та їх тісним зв'язкам із виробником.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Дайте визначення поняття «чинники розміщення виробництва». 2. Розкажіть про природні чинники. 3. Наведіть приклади виробництв, у розміщенні яких вирішальне значення має сировинний чинник. До яких секторів економіки вони належать? 4. Які чинники впливають на розміщення металургійного комбінату? 5. Наведіть приклади суспільних чинників розміщення виробництва. Поясніть необхідність урахування окремих із них за вашим вибором.

Поміркуйте

1. Чому необхідність враховувати екологічний чинник під час розміщення виробництва виникла тільки в минулому столітті?

2. Чому екологічний чинник не завжди враховується приватними підприємцями? Висловіть своє ставлення до цього.

Практичні завдання

1. Використовуючи карти «Добувна промисловість» та «Корисні копалини» в атласі, поясніть вплив сировинного чинника на розміщення підприємств добувної промисловості.

2. Розрахуйте, скільки води необхідно для виробництва 6 млн т сталі (приблизно стільки за рік виробляє металургійний комбінат «Арселор Міттал Кривий Ріг»), якщо на виробництво 1 т сталі необхідно 200 м3 води.

Набуваємо практичних навичок

уявіть, що вам потрібно обрати місце для невеликої пекарні з виробництва хлібобулочних виробів. Які чинники ви візьмете до уваги? Укажіть конкретне місце у вашому населеному пункті та обґрунтуйте економічну ефективність свого рішення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити