Підручник Географія 9 клас - Г. Д. Довгань - Ранок 2017

Основні терміни та поняття

Агломерування — процес установлення та розширення стійких виробничих зв’язків між суміжними територіями, що зумовлює утворення виробничих агломерацій.

Аграрні відносини — особливий вид економічних відносин, що формуються в суспільстві щодо землеволодіння й землекористування, а також виробництва, розподілу та споживання сільськогосподарської продукції.

Аутсорсинг — передання підприємством ряду певних виробничих функцій іншим компаніям, що спеціалізуються на відповідній діяльності.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) — сукупна вартість усього обсягу кінцевих товарів і послуг, вироблених на території країни за рік незалежно від національної належності підприємств.

Вантажообіг — добуток кількості перевезених за певний час вантажів на відстань перевезень (вимірюється в тонно-кілометрах, т ∙ км).

Географічне (навколишнє) середовище — частина географічної оболонки, із якою людство безпосередньо взаємодіє в процесі свого життя та господарської діяльності. Географічне середовище, на відміну від природного середовища, включає як природні, так і антропогенні комплекси.

Глобалізація — складний процес, що охоплює всі сторони людського розвитку і втілюється у зростаючій взаємозалежності країн світу в результаті формування єдиного світового господарського простору.

Експорт — вивезення товарів і послуг за кордон.

Зовнішня торгівля — вид економічних відносин між країнами, який складається з експорту (вивезення) та імпорту (ввезення) товарів та послуг.

Імпорт — купівля та ввезення з-за кордону товарів і послуг для внутрішнього споживання.

Індекс людського розвитку (ІЛР) — інтегрований (комплексний) показник, що являє собою середнє арифметичне трьох показників: довголіття (здатність прожити довге й здорове життя), освіченості й валового національного доходу на одну особу (він використовується для оцінки матеріального стану).

Комбінування — поєднання взаємопов’язаних, але різнорідних виробництв на одному підприємстві (комбінаті).

Концентрація — зосередження виробництва на великих підприємствах або значної кількості підприємств однієї чи суміжних видів діяльності на обмеженій території.

Кооперування — організація виробничих зв’язків між підприємствами для випуску певної кінцевої продукції.

Кредит — надання грошей або товарів у борг за умови повернення та оплати відсотка за користування.

Міжнародна економічна інтеграція — процес господарського та політичного об’єднання країн на основі розвитку глибоких стійких взаємозв’язків та розподілу праці між національними господарствами, взаємодія їх економік на різних рівнях та в різних формах.

Міжнародний поділ праці (МПП) — спеціалізація країн світу на виробництві певних видів продукції та послуг, які пропонуються на світовий ринок.

Міжнародні транспортні коридори (МТК) — транспортні магістралі та сукупність різних видів транспорту, що забезпечують значні перевезення вантажів і пасажирів на напрямках їх найбільшої концентрації.

Національна економіка — історично сформована сукупність підприємств та установ, які працюють на території певної держави з метою задоволення потреб людей і підвищення їхнього рівня життя.

Обсяг перевезень — маса перевезених вантажів (або кількість пасажирів) за певний проміжок часу (добу, місяць, рік).

Офшор — територія з максимально сприятливими умовами для надання фінансових послуг.

Пасажирообіг — добуток кількості перевезених за певний час пасажирів на відстань перевезень (вимірюється в пасажиро-кілометрах, пас. · км).

Промисловість — складова матеріального виробництва, яка об’єднує підприємства, що виробляють електроенергію, знаряддя праці, предмети побуту, забезпечує потреби в паливі, сировині, матеріалах та різноманітних товарах.

Рекреаційні ресурси — компоненти природи та культурно-історичні комплекси, що сприяють відновленню та розвитку фізичних і духовних сил людини, її працездатності.

Ресурсозабезпеченість — співвідношення розвіданих запасів мінеральних ресурсів та розмірів їх використання.

Світове господарство — історично сформована сукупність взаємопов’язаних у результаті міжнародного поділу праці національних господарств країн світу.

Світовий ринок — система обміну товарами та послугами на міждержавному рівні.

Світовий фінансовий центр — місто з високою концентрацією найбільших банків, бірж та інших фінансових установ.

Сільське господарство — вид економічної діяльності, що займається матеріальним виробництвом: вирощуванням культурних рослин (рослинництво) та розведенням свійських тварин (тваринництво) із метою забезпечення населення продуктами харчування та промисловості сировиною.

Спеціалізація — зосередження діяльності підприємства на виробництві певної однорідної продукції.

Спеціалізація території — зосередження господарської діяльності території на виробництві певного виду продукції, переважна частина якої призначена для обміну (торгівлі).

Транснаціональні корпорації (ТНК) — великі господарські об’єднання, до складу яких входять первинне материнське підприємство та його закордонні філії.

Транспорт — складова третинного сектору господарства, результатом роботи якої є переміщення вантажів та пасажирів.

Транспортна система — територіальне поєднання взаємопов’язаних видів транспорту, що забезпечують перевезення вантажів та пасажирів.

Транспортний вузол — місце перетину або розгалуження трьох та більше шляхів сполучення одного або декількох видів транспорту.

Транспортні магістралі — найважливіші транспортні шляхи, що характеризуються високою пропускною здатністю.

Туризм — тимчасове переміщення людей у вільний час із місця свого постійного проживання в іншу країну або місцевість або в межах своєї країни з метою відпочинку, оздоровлення, пізнання навколишнього світу тощо.

Туристична інфраструктура — сукупність різних підприємств туристичної діяльності (готелі, туристичні комплекси, кемпінги, мотелі, пансіонати, підприємства харчування, транспорту, заклади культури, спорту тощо), які забезпечують прийом, обслуговування та перевезення туристів.

Чинники розміщення виробництва — сукупність умов і ресурсів, необхідних для вибору найбільш вигідного місця розміщення господарського об’єкта або групи об’єктів, які виробляють однорідну продукцію.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити