Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Ранок 2017

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СВІТУ

Тема 2. Населення світу

§ 15 Проблеми зайнятості, безробіття. Рівень і якість життя населення

1. Чи існують проблеми зайнятості в Україні? 2. Що таке безробіття? Які соціальні наслідки має це явище?

1. ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ, БЕЗРОБІТТЯ.

Для будь-якої країни важливою є наявність у її складі якомога більшої кількості людей працездатного віку. Працездатний вік у кожній із них визначається по-різному. У середньому це період життя людини від 15 до 65 років. Зростання середньої тривалості життя населення та зменшення частки людей молодого віку в розвинених країнах зумовлюють збільшення працездатного віку (мал. 1).

Працездатне населення Великої Британії становить 66 % від його загальної кількості (населення віком до 15 років складає 17 %), а в Нігерії — 55 % (населення віком до 15 років дорівнює 41 %). Тож можна зробити висновок, що із часом Нігерія не відчуватиме нестачі трудових ресурсів, на відміну від Великої Британії.

Однак не все працездатне населення має можливість або бажання працювати, а для суспільства передусім важливі не потенційні, а реально працюючі. Тому виділяють ще й економічно активне населення — людей, які в цей час працюють у господарстві або активно шукають роботу. У цілому вони становлять близько 75 % усіх працездатних у світі. Частка економічно активного населення в розвинених країнах вища, ніж у країнах, що розвиваються.

За допомогою інтернет-ресурсу соuntrymeters.info/en/ визначте кількість працездатного населення у високорозвинених країнах і країнах, що розвиваються. Зробіть висновки щодо перспектив цих країн, пов'язаних із забезпеченістю трудовими ресурсами.

СЛОВНИК

Економічно активне населення — частина населення обох статей, яка пропонує свою працю для виробництва товарів і надання різноманітних послуг. Трудові ресурси — наявне працездатне населення (чоловіки та жінки віком від 16 до 60 (62, 65) років), а також працюючі підлітки та пенсіонери.

Мал. 1. Частка населення, старша за 60 років, та середній вік населення (за даними ООН на 2016 р.).

Люди працюють у різних галузях господарства. Одні зайняті в промисловості, інші — у сільському господарстві, на транспорті, у сфері послуг (крамницях, ресторанах, школах, лікарнях, туристичних фірмах тощо). Кожна сфера діяльності важлива для людей. Із розвитком суспільства й економіки відбувається перерозподіл зайнятих у різних сферах господарства. Люди час від часу втрачають або за власним бажанням залишають роботу в одних галузях і знаходять її в інших. Між однією роботою та пошуком іншої іноді проходить певний час, коли людина є безробітною.

Безробіття — це переважання вільної робочої сили над попитом на неї. Основними показниками безробіття є частка безробітних серед економічно активного населення, тривалість безробіття — середній час, який витрачає безробітний у пошуку нового місця роботи.

У розвинених країнах до безробітних відносять людей, які зареєстровані як такі в урядових службах зайнятості. Розрізняють фрикційне, структурне й циклічне безробіття.

Фрикційне безробіття викликано постійним рухом населення: з одного регіону до іншого, від однієї професії до іншої, з одного етапу життя в інший (наприклад навчання, робота, пенсія).

Структурне безробіття виникає внаслідок структурної перебудови господарства під впливом науково-технічного прогресу, закриття застарілих підприємств, зникнення цілих галузей і професій та також супроводжується зменшенням кількості управлінського персоналу. До цього виду безробіття дуже близьке конверсійне безробіття, яке виникає в результаті скорочення армії та різноманітного персоналу, зайнятого в галузях військової економіки.

Циклічне безробіття зумовлюється циклічним спадом в економіці, коли зменшується сукупний попит на товари й послуги. Через це скорочується зайнятість населення, а безробіття зростає. Саме тому циклічне безробіття іноді називають безробіттям, пов’язаним із дефіцитом попиту. Воно є результатом зниження сукупного попиту на робочу силу.

Таким чином, частина економічно активного населення неминуче час від часу втрачає роботу. Ці люди стають безробітними та починають шукати нове місце роботи. У кожній країні з ринковим господарством існує й ринок праці. Це форма перерозподілу економічно активного населення між різними сферами зайнятості, цивілізований спосіб залучення робочої сили до господарської діяльності.

СЛОВНИК

Безробіття — складне економічне, соціальне та психологічне явище, за якого частина економічно активного населення не має роботи й заробітку.

Рівень безробіття — відношення кількості безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, до населення працездатного віку.

Ринок праці — система економічних відносин, механізм, економічний простір, у якому взаємодіють покупці й продавці праці, що узгоджують ціни й умови праці між роботодавцями та найманими працівниками.

У різних країнах світу ринок праці діє неоднаково. Так, у США відсутня централізована система наймання робочої сили. Кожний штат по-своєму регламентує рівень зайнятості, допомогу безробітним, діяльність страхових фондів тощо.

Поцікавтеся, як знайшли роботу ваші близькі. Чи користувалися вони при цьому послугами служби зайнятості?

Своєрідна модель ринку праці існує у Швеції. Тут держава активно втручається в його формування: за допомогою прийнятих законів, податків, урядових капіталовкладень у ті чи інші сфери господарства вона вирішує проблему зайнятості та навіть визначає рівень оплати праці.

У Японії, у свою чергу, діє так званий довічний найм на роботу, який гарантує працевлаштування на фірмі до досягнення пенсійного віку. При цьому розмір платні й усіх додаткових виплат (премій, заохочень тощо) залежить від віку та стажу роботи.

2. РІВЕНЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ.

Рівень життя та його якість — взаємопов’язані категорії. Рівень життя (ВВП на одну особу, тривалість життя, частка безробітних, забезпеченість житлом тощо) визначається як інтегральний показник, який спирається на об’єктивні показники. А якість життя — інтегральний показник, який визначає рівень не лише багатства, але й комфорту, безпеки танавіть щастя в тій чи іншій країні й регіоні (мал. 2).

Мал. 2. Чинники, що впливають на якість життя.

Таким чином, якість життя визначається на основі як об’єктивних, так і суб’єктивних показників (відчуття людиною задоволення від життя в країні, щастя, комфорту тощо).

Із року в рік, лише міняючись місцями, лідерство за якістю життя зберігають Норвегія, Швейцарія, Швеція, Нова Зеландія, Данія, Фінляндія, Австралія, Канада, Нідерланди.

Проаналізуйте дані таблиці. Зробіть висновки.

Таблиця

РЕЙТИНГ КРАЇН СВІТУ ЗА ЯКІСТЮ ЖИТТЯ (2015 р.)

Місце в загальному рейтингу

Країна

Економіка

Підприємницькі можливості

Управління

Освіта

Здоров'я

Захист і безпека

Особиста свобода

Соціальний капітал

і

Норвегія

4

5

8

5

4

8

3

2

2

Швейцарія

2

3

1

18

3

13

11

9

3

Данія

9

2

3

3

16

7

8

3

4

Нова Зеландія

14

17

2

6

19

11

2

1

5

Швеція

7

1

4

17

12

5

7

8

6

Канада

8

15

7

2

11

9

1

6

7

Австралія

12

14

10

1

15

15

9

4

8

Нідерланди

10

13

12

4

5

19

13

7

9

Фінляндія

33

8

5

7

13

3

18

5

10

Ірландія

18

18

14

8

17

4

6

10

69

Індонезія

39

90

78

78

93

70

123

21

70

Україна

127

52

120

37

79

54

90

41

71

Азербайджан

51

70

94

82

68

71

92

80

ВИСНОВКИ

■ Економічно активне населення — це люди, які в цей час працюють у господарстві або активно шукають роботу. Зростання середньої тривалості життя населення та зменшення частки людей молодого віку в розвинених країнах впливають на збільшення працездатного віку населення. Через те, що не все працездатне населення має можливість або бажання працювати, для суспільства передусім важливі не потенційні, а реально працюючі.

■ Безробіття — це складне економічне, соціальне та психологічне явище, за якого частина економічно активного населення не має роботи й заробітку. Рівень безробіття визначається як відношення кількості безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, до населення працездатного віку. Розрізняють фрикційне, структурне та циклічне безробіття.

■ Рівень життя та його якість — взаємопов'язані категорії; це показник, який визначає рівень не лише багатства, але й комфорту, безпеки та навіть щастя людей у тій чи іншій країні.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення понять «економічно активне населення», «трудові ресурси», «безробіття», «ринок праці», «якість життя населення».

2. На основі знань про кількість, відтворення та вікову структуру населення країн і регіонів світу назвіть регіони та країни світу, які мають надлишок і нестачу економічно активного населення.

3. Оцініть роль населення в економічному розвитку суспільства.

4. За якими критеріями оцінюються рівень і якість життя населення?

5. Поясніть, чому в різних країнах світу ринок праці діє неоднаково.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити