Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Ранок 2017

Вступ

§ 2 Тенденції розвитку сучасного світу. Роль географії в територіальній організації суспільства

1. Назвіть материки та частини світу. Знайдіть їх на карті. 2. Пригадайте, як людина відкривала й досліджувала нові території на планеті.

1. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СВІТУ.

Сучасний світ сповнений динаміки й гострих суперечностей. Стратегічні напрямки глобальних змін на політичній карті світу ніколи не бувають зрозумілими до кінця. Однак деякі тенденції розвитку сучасного світу стають більш очевидними, коли ми звертаємося до основних закономірностей розвитку людства.

Міжнародна інтеграція (економічна, політична, культурна) — об’єктивний процес зближення країн світу та їхніх суб’єктів у всіх сферах людського життя на основі спільності загальнолюдських інтересів.

У цілому початок XXI ст. ознаменувався перетвореннями, пов’язаними із загостренням боротьби між протилежними тенденціями розвитку суспільства. З одного боку, поширюються глобалізаційні процеси, які охоплюють усі сфери людської діяльності, розвиваються процеси міжнародної інтеграції. З іншого — наростають локальні (місцеві) дезінтеграційні процеси, що, як це не парадоксально, відбуваються паралельно з глобалізацією та інтеграцією. Саме в єдності й боротьбі цих протилежностей і триває розвиток народів і країн у наш час.

СЛОВНИК

Глобалізація (англ. globalization) — процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації. У ширшому розумінні — перетворення певного явища на планетарне, таке, що стосується всієї Землі.

Фактично саме в основі цих процесів і перебувають просторово-часові закономірності розвитку світу. На наших очах простір усе сильніше глобалізується й інтегрується, а територія, навпаки, усе сильніше розпадається на окремі фрагменти. Прикладом може бути Європейський Союз. Навіть не беручи до уваги вихід із нього Великої Британії, ми бачимо, що просторово це регіональне інтеграційне утворення все тісніше об’єднується, а всередині територіально все більше розпадається. Варто пригадати хоча б намагання створити незалежні держави в Шотландії (Велика Британія), Каталонії та Країні Басків (Іспанія), поділити на дві незалежні держави Бельгію тощо.

За даними мал. 1 визначте, у межах яких країн проживають «народи без держави» — курди, баски та каталонці. За допомогою додаткових джерел поясніть, чого вимагають ці народи від урядів держав, у яких вони проживають.

Очевидною є й тенденція до зростання кількості держав на політичній карті світу. Наприклад, у XIX ст. у світі існувало близько 50 країн. Із часом їхня кількість зросла до 100, потім — до 150, а нині ця цифра сягає понад 200. У світі й зараз існують великі багатонаціональні держави (імперії), які в майбутньому можуть утворити у своїх межах значну кількість нових держав.

Мал. 1. Територія проживання курдів (1) в Азії, басків (2) і каталонців (3) у Європі.

2. РОЛЬ ГЕОГРАФІЇ В ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА.

Якщо ми з вами будемо намагатися віднайти сутність усіх цих, а також багатьох інших суспільних процесів, які нині відбуваються на політичній карті світу, то нам стане зрозумілим, що справа тут у глибинних процесах змін саме в територіальній організації суспільства, тобто в географії. На початку XXI ст. все актуальнішим стає географічний закон неминучого розпаду імперій. Історія повністю підтвердила цю закономірність.

Зі шкільного курсу всесвітньої історії пригадайте та назвіть імперії, які свого часу розпалися на окремі держави.

У зв’язку з постійним ускладненням територіальної організації суспільства (на будь-яких освоєних людством територіях з’являється все більше нових об’єктів, створених руками людини) виникають нові проблеми. Тому у XXI ст. очевидну перевагу в соціально-економічному розвитку мають не великі за площею та кількістю населення країни, а малі й середні. Це пов’язано з тим, що ефективно управляти великими країнами в умовах безперервного ускладнення територіальної організації суспільства стає все важче. Звідси й той беззаперечний факт, що нині за показниками ВВП на одну особу лідерство тримають малі й навіть карликові країни.

Вам уже відомо, що валовий внутрішній продукт (ВВП) є одним із найважливіших показників розвитку економіки будь-якої країни. Він характеризує кінцевий результат виробничої діяльності економічних одиниць, із яких складається сфера матеріального і нематеріального виробництва країни. ВВП вимірюється як вартість товарів та послуг, виготовлених цими одиницями для кінцевого використання.

Таким чином, одним із фундаментальних принципів XXI ст. у галузі економічної і соціальної географії світу є гасло: «Управлятися локально, діяти глобально».

СЛОВНИК

ВВП на одну особу (за паритетом купівельної спроможності (ПКС), тобто реальний ВВП) — міра випуску продукції на одного жителя, що оцінена в доларах США постійної купівельної спроможності. Вплив інфляційних процесів за цих розрахунків нівелюється (зникає). Вищий реальний ВВП на одну особу є показником вищого рівня життя.

Таблиця

ВВП НА ОДНУ ОСОБУ В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ (за даними Міжнародного валютного фонду)

Місце

Країна

ВВП на

одну особу, дол.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

1

Люксембург

118204

101 994

103199

2

Швейцарія

86 145

80 675

79 242

3

Норвегія

97 066

74 822

70 392

4

Ірландія

54 411

51 350

62 562

5

Катар

93 990

76 576

60 787

6

Ісландія

52 688

50 854

59 629

7

США

54 360

55 805

57 436

8

Данія

61 507

52 114

53 744

9

Сингапур

56 099

52 887

52 961

10

Австралія

61 062

50 961

51 850

67

Росія

13 872

9054

8929

70

Китай

7625

7989

8113

131

Україна

2924

2004

2194

441

Індія

1600

1617

1723

За даними таблиці та політичної карти світу в атласі визначте розміри території та кількість населення країн-лідерів за показниками ВВП на одну особу. Зробіть висновки.

Очевидною є важлива роль географії в новітніх суспільних процесах, які відбуваються нині у світі. Так, перетворення України на «кухню геополітичної погоди» в Європі та світі має у своїй основі багато географічних складових. Серед них не останню роль відіграють особливості політико- та економіко-географічного положення нашої держави.

Визначальне значення має географія і у створенні раціонального адміністративно-територіального поділу країн. Усі країни, навіть невеликі, поділяються всередині на менші адміністративні одиниці (штати, області, департаменти, провінції тощо). Створення їх ефективної мережі без географічних досліджень майже неможливе. Актуальною ця проблема є і для України. Вчені-географи пропонують у декілька разів скоротити неефективні витрати на утримання адміністративного бюрократичного апарату, який нічого не вирішує, а лише поширює корупцію. Така сама проблема існує в більшості країн світу, і рано чи пізно її доведеться розв’язувати й Україні.

За допомогою додаткових джерел дізнайтеся про питання, пов'язані з децентралізацією влади в Україні (електронний режим доступу: decentralization.gov.ua/). Обговоріть знайдену інформацію на одному з уроків географії.

Перегляньте актуальні відеоматеріали «Таємниці самоврядування Баварії: голови українських громад вивчали досвід Німеччини» (електронний режим доступу: decentralization.gov.ua/ news/item/id/3848). Зробіть відповідні висновки.

ВИСНОВКИ

■ Усучасномусвітівідбуваєтьсязагостренняборотьбиміжпротилежнимитенденціямирозвиткусуспільства. З одного боку, поширюються глобалізаційні процеси та розвиваються процеси міжнародної інтеграції. Паралельно з ними наростають місцеві дезінтеграційні процеси.

■ Постійнеускладненнятериторіальноїорганізаціїсуспільствапризводитьдобільшихтруднощів. Переваги в соціально-економічному розвитку, показниках ВВП на одну особу мають не великі за площею та кількістю населення країни, а малі й середні. Адже ефективно управляти великими країнами в умовах безперервного ускладнення територіальної організації суспільства стає дедалі важче.

■ Географія має визначальне значення у створенні раціонального адміністративно-територіального поділу країн. Цей поділ без географічних досліджень майже не можливий. Проблема адміністративно-територіального поділу є актуальною і для України.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Визначте роль географії в територіальній організації життя й діяльності людства.

2. Оцініть роль географії у вивченні політичних та соціально-економічних аспектів суспільства.

3. Охарактеризуйте основні тенденції розвитку сучасного світу.

4. Проаналізуйте статистичні дані таблиці на с. 9 та назвіть країни, у яких ВВП на одну особу за останні роки (кризові для світової економіки) не зменшився, а зріс. Зробіть відповідні висновки.

Дослідження. Джерела географічної інформації

1. Розгляньте схему на мал. 2.

2. Самостійно ознайомтеся з двома-трьома джерелами географічних знань та поясніть, яку саме додаткову інформацію (крім тієї, що міститься в підручнику) вони мають. Як можна її використати під час вивчення географії?

3. Скористайтеся матеріалами офіційного сайта Інституту передових технологій (електронний режим доступу: iat.kiev.ua) та ДНВП «Картографія» (електронний режим доступу: kartographia.com.ua) і вкажіть, чи можна вважати їх джерелами географічних знань.

4. Презентуйте результати своєї роботи.

Мал. 2. Джерела географічних знань.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити