Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Ранок 2017

Шановні дев'ятикласниці та дев'ятикласники!

§ 1 Об'єкти вивчення економічної і соціальної географії світу. Простір як об'єкт вивчення географії. Методи географічних досліджень

§ 2 Тенденції розвитку сучасного світу. Роль географії в територіальній організації суспільства

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СВІТУ

Тема 1. Природа і людина в сучасному світі

§ 3 Географічне середовище. Взаємодія суспільства й природи в географічному середовищі в минулому та сьогодні

§ 4 Поняття про природно-ресурсний потенціал, його оцінка у світі та в окремих регіонах. Світові природні ресурси, їх класифікація

§ 5 Світові природні ресурси. Карти світових природних ресурсів

§ 6 Природокористування на сучасному етапі, його наслідки. Шляхи збереження навколишнього середовища

Практична робота 1. Оцінка ресурсозабезпеченості окремих країн світу

Практична робота 2. Позначення на контурній карті найбільших у світі басейнів видобутку нафти, природного газу, кам'яного вугілля, залізних руд, руд кольорових металів

Тема 2. Населення світу

§ 7 Динаміка кількості населення світу, його відтворення. Механічний рух населення

§ 8 Вікова і статева структура населення

§ 9 Мовний та етнічний склад населення

§ 10 Релігія як явище культури. Світові та національні релігії

§ 11 Розміщення населення. Найбільш заселені регіони та країни світу

§ 12 Міське населення світу

§ 13 Сільське населення світу

§ 14 Зайнятість населення в країнах різних типів

§ 15 Проблеми зайнятості, безробіття. Рівень і якість життя населення

Практична робота 3. Аналіз типу відтворення населення та статевовікових пірамід окремих країн світу

Практична робота 4. Порівняння показників середньої тривалості життя в регіонах і країнах світу

Практична робота 5. Нанесення на контурну карту найбільших міст та мегаполісів світу

Проект. Палестина - батьківщина християнства та іудаїзму

Тема 3. Сучасне світове господарство

§ 16 Світове господарство. Особливості та тенденції розвитку світового господарства в умовах глобалізації суспільства

§ 17 Міжнародний поділ праці та господарська спеціалізація. Економічна інтеграція

§ 18 Структура світового господарства. Світове господарство в період науково-технічного прогресу

§ 19 Значення промисловості в сучасному світовому господарстві

§ 20 Паливно-енергетичний комплекс світу

§ 21 Географія машинобудування світу

§ 22 Географія металургії, хімічної та лісохімічної галузей світу

§ 23 Географія легкої і харчової промисловості світу

§ 24 Основні промислові регіони та центри світу

Практична робота 6. Виявлення за статистичними даними країн-лідерів із виробництва окремих видів промислової продукції (за вибором)

Практична робота 7. Побудова картодіаграми «Географія електроенергетики світу»

§ 25 Соціально-економічне значення сільського господарства

§ 26 Структура світового сільського господарства, обсяги виробництва, тенденції розвитку

§ 27 Найголовніші райони землеробства і тваринництва світу

Практична робота 8. Вивчення географії основних зернових та технічних культур світу

§ 28 Роль галузей сфери послуг у соціально-економічному розвитку суспільства

§ 29 Географія основних видів транспорту світу

§ 30 Географія зовнішньої торгівлі

§ 31 Географія фінансово-кредитної сфери. Основні фінансові центри світу

§ 32 Географія міжнародного туризму. Головні туристичні райони світу

§ 33 Поняття про постіндустріальне суспільство

Практична робота 9. Ознайомлення з об'єктами ЮНЕСКО «Світова спадщина»

Практична робота 10. Складання картосхеми основних районів міжнародного туризму

§ 34 Інтеграційні галузеві та регіональні економічні організації

§ 35 Економічна інтеграція та Україна

Практична робота 11. Участь України в роботі міжнародних економічних організацій

РОЗДІЛ II. ТИПІЗАЦІЯ КРАЇН СВІТУ

Тема 1. Політичне облаштування світу

§ 36 Політична карта світу у XX та XXI ст. Класифікація країн за державним устроєм і формою правління

§ 37 Геополітичне становище країн і регіонів

§ 38 Міжнародні політичні організації

Тема 2. Економічна типізація країн світу

§ 39 Класифікація країн за типом господарської системи та рівнем соціально-економічного розвитку

§ 40 Показники рівня розвитку країн. Основні відмінності між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються

Практична робота 12. Складання схеми «Типізація країн світу»

Тема 3. Розвинені країни світу

§ 41 Загальна характеристика країн із розвиненою економікою

§ 42 Розвинені країни Європи. Загальна характеристика

§ 43 Німеччина

§ 44 Франція

§ 45 Велика Британія

§ 46 Італія

§ 47 Японія — розвинена країна Азії

§ 49 Сполучені Штати Америки

§ 50 Канада

§ 51 Австралія — країна переселенського капіталізму

Практична робота 13. Розробка туристичного маршруту до однієї з розвинених країн світу (за вибором)

Практична робота 14. Порівняльна економіко-географічна характеристика двох розвинених країн світу (за вибором) на основі різних джерел інформації

Тема 4. Країни, що розвиваються

§ 52 Диференціація країн, що розвиваються

§ 53 Нафтодобувні країни

§ 54 Малі острівні країни. Найменш розвинені країни

§ 55 Гіганти «третього світу». Китай

§ 56 Індія

§ 57 Бразилія

§ 58 Нові індустріальні країни

Практична робота 15. Визначення тенденцій змін галузевої структури господарства країн, що розвиваються, у різних регіонах світу

Тема 5. Країни з перехідною економікою

§ 59 Загальна характеристика країн із перехідною економікою

§ 60 Росія

§ 61 Білорусь

§ 62 Молдова

§ 63 Польща

§ 64 Країни-сусіди України із Центральної Європи: Словаччина, Румунія, Угорщина

§ 65 Сусіди та партнери України: Грузія, Туреччина

Практична робота 16. Порівняння спеціалізації господарств країн-сусідів України. Оформлення результатів роботи в табличній формі (або у вигляді комп'ютерної презентації)

РОЗДІЛ III. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Тема 1. Форми міжнародних відносин

§ 66 Особливості відносин між країнами в умовах глобалізації

§ 67 Геополітика. Глобальні, регіональні та субрегіональні міжнародні відносини

Тема 2. Україна у світі

§ 68 Місце України у світі

§ 69 Міжнародне співробітництво з країнами-сусідами та країнами-членами ЄС

§ 70 Світова природна і культурна спадщина в Україні. Культурні зв'язки України з країнами світу

Практична робота 17. Аналіз матеріалів, опублікованих у засобах масової інформації, що характеризують місце України в сучасному світі

Проект. Туризм — перспективна форма міжнародного співробітництва України

Тема 3. Глобальні проблеми людства

§ 71 Поняття про глобальні проблеми людства

§ 72 Проблема війни і миру

§ 73 Демографічна та продовольча проблеми

§ 74 Енергетична і сировинна проблеми

§ 75 Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються

Практична робота 18. Аналіз карти «Глобальні проблеми людства»: визначення регіонів і країн із найбільшою концентрацією глобальних проблем; визначення за картами «гарячих точок» планети, обговорення

Проект. Взаємозв'язок і взаємозалежність глобальних проблем людства

Словник понять і термінів

Додатки


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити