Підручник Географія 9 клас - С. Г. Кобернік - Абетка 2017

ВСТУП

§ 1. ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ В СИСТЕМІ ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК

Пригадайте! 1. Що вивчає наука географія? 2. Які основні складові географічної науки? 2. Що ви вивчали у курсі географії8 класу? 3. Які існують методи географічних досліджень?

Об’єкт вивчення економічної географії. У минулому навчальному році ви вивчали географічний курс «Україна у світі: природа, населення». Ви ознайомилися з природними умовами і природними ресурсами нашої держави, що є об’єктом вивчення фізичної географії. Також ви дізнались про населення України і світу, що є об’єктом вивчення суспільної географії. Цього року, вивчаючи курс «Україна і світове господарство», ви ознайомитеся з економічною географією, яка є також складовою суспільної географії (мал. 1). Об’єктами її вивчення є загальні закономірності розвитку та розміщення господарства на земній кулі, а також в окремих регіонах та країнах. Тобто економічна географія відповідає на запитання де та чому розміщені ті чи інші господарські об’єкти, основою для розвитку яких є природні умови і природні ресурси. Таким чином, економічна географія вивчає і аналізує процеси, що характерні для об’єктів її вивчення: природних ресурсів, населення і господарства.

Мал. 1. Об'єкти вивчення економічної географії

Економічна географія включає ряд окремих наук, які мають конкретні об’єкти дослідження: географія промисловості, географія сільського господарства, географія послуг, а також політичну географію, медичну географію, військову географію та інші.

Взаємодія господарства і природи в географічному (навколишньому) середовищі. Природа є джерелом нашого існування. Потреби в харчових продуктах, воді, одязі, житлі, фізичному і духовному розвитку людина задовольняє за рахунок різноманітних природних багатств. Слід розрізняти поняття «природа» і «природне середовище».

Пригадайте складові частини географічної оболонки та її закономірності.

Так, під природою розуміють увесь світ. Частину природи, що її вивчає фізична географія, називають географічною оболонкою.

Внаслідок тривалого еволюційного розвитку природа під впливом господарської діяльності людини зазнала істотних змін. У результаті взаємодії людського суспільства і природи сформувалося навколишнє середовище.

Географічне (навколишнє) середовище - та частина природи, з якою взаємодіє людське суспільство.

У наш час воно охоплює понад 60 % площі суходолу, з них 1/3 зазнала докорінної зміни.

Внаслідок взаємодії господарської діяльності людини та природи між ними виник своєрідний «обмін речовин». З одного боку, з природи людина вилучає дедалі більше ресурсів. Лише протягом року з надр Землі видобувають понад 120 млрд тонн мінеральної сировини. 11 % земельного фонду планети становлять орні землі. Багато прісної води використовує людина у своїй господарській діяльності. Стрімко скорочується лісовий фонд планети. Дедалі більше природних ресурсів Світового океану залучається для потреб людства.

З іншого боку, відходи використаних у господарстві ресурсів потрапляють у навколишнє середовище. Так, 95 % мінеральної сировини йдуть у відвали і лише 5 % реально використовуються у виробництві. Щороку через господарську діяльність усіх видів (автотранспорт, електроенергетика тощо) в повітря потрапляє значно більше вуглекислого газу, ніж його здатна поглинути рослинність планети. Близько 90 % пестицидів та гербіцидів, які розсіюються на полях, забруднюють ґрунти та ґрунтові води, що стікають у водойми.

Наслідком такого кругообігу речовин між природою і людиною є виникнення й загострення глобальних екологічних проблем. Екологічними вважають комплексні проблеми, що є результатом взаємодії людини з географічним середовищем. Найактуальніші з них - забруднення навколишнього середовища, скорочення ріллі, виснаження мінеральних ресурсів та енергетична проблема (її екологічні аспекти).

Вивченням динаміки розвитку глобальних екологічних проблем займається наука геоекологія, яка зародилася наприкінці XX ст. Її поява пов’язана з посиленням тиску людини на природу, що загрожує існуванню самого людства. Основним методом дослідження геоекології є моніторинг.

Моніторинг (від англ. monitoring - спостереження) - система спостережень і контролю за станом природного середовища та змінами, що відбуваються в ньому під упливом господарської діяльності людини.

Моніторинг передбачає спостереження, оцінювання і прогнозування стану навколишнього середовища. Він здійснюється на локальному, регіональному та глобальному (біосферному) рівнях.

Оцінюванням якості навколишнього середовища стосовно життя людини займається медична географія. Вона поділяє умови існування на комфортні, дискомфортні та екстремальні. Комфортними вважаються умови, за яких здоров’ю людини нічого не загрожує. Дискомфортні умови призводять до відхилень від норми фізіологічного стану організму людини і спричиняють різні захворювання. Перебування людини в екстремальних умовах загрожує її життю і здоров’ю. Екстремальними для проживання визнано території із суворими кліматичними умовами, високогірні області, а також райони екологічного лиха.

Зв’язок економічної географії з іншими науками. Економічна географія тісно пов’язана з іншими суспільними науками: економікою, геополітикою, історією, правознавством.

Найтісніше економічна географія пов’язана з економікою. Вони спільно досліджують господарську діяльність людини та ринкові відносини. Економіка вивчає закони їх функціонування. Економічна географія вивчає їх просторову організацію, тобто закономірності розміщення в світі або на окремій території, виявляючи регіональні особливості та їх причини. Як і інші суспільні науки, економічна географія в основу вивчення ставить людину, а також господарство як спосіб задоволення її матеріальних та духовних потреб.

Наведіть приклади територій у світі та Україні, які, на вашу думку, можна віднести до комфортних, дискомфортних та екстремальних для проживання. Поясніть, що впливає на якість цих територій.

1. Поміркуйте, які існують спільні об'єкти вивчення суспільної географії та зазначених суспільних наук. 2. Як пов'язана суспільна географія з фізичною?

У сучасному світі зростає роль політичних процесів. Політичні чинники впливають на розвиток економіки, життя та діяльність людей, міжнародні відносини, стан навколишнього середовища. Це зближує суспільну географію з геополітикою.

У зв’язку зі збільшенням обсягів видобутку сировини, недосконалими технологіями виробництва, безгосподарністю та споживацьким ставленням до природи надзвичайно важливим став екологічний аспект економічної географії.

Найважливішою метою дослідження економічної географії є пошук раціонального розселення і розміщення господарства та оптимізація відносин між розвитком суспільства та природи.

Методи економіко-географічних досліджень. У своїх дослідженнях суспільна географія використовує такі основні методи: картографічний, статистичний, порівняльно-географічний, історичний, геоінформаційний (мал. 2).

Картографічний метод передбачає складання та аналіз тематичних карт світу, окремих регіонів і країн. Цей метод використовують на всіх етапах дослідження - від збирання вихідних даних до розроблення теорій.

Складаючи у школі контурну карту, ви також користуєтеся картографічним методом дослідження.

Статистичний (математичний) метод полягає в аналізі цифрових даних та побудові на їх основі найрізноманітніших графіків, діаграм, карт для всебічного аналізу сучасного стану й визначення тенденцій розвитку соціально-економічних процесів і явищ. У цьому аспекті важливе значення має достовірна статистика як інструмент дослідження економічного і соціального стану певної території. Протягом року вам доведеться також застосовувати цей метод вивчаючи ресурсозабезпеченість, порівнюючи рівень розвитку різних виробництв серед країн світу, аналізуючи динаміку виробництва певної продукції тощо.

Для складання прогнозів щодо ефективного розміщення нових галузей та підприємств на певній території застосовують порівняльно-географічний метод, який передбачає зіставлення різних регіонів, країн, міст та ін. Цього року, користуючись цим методом, ви матимете змогу оцінити роль України у світовому господарстві.

Усі сучасні економіко-географічні процеси є результатом тривалого історичного розвитку. Тому, вивчаючи формування територій держав, їх заселення та господарське освоєння, використовують історичний метод. Знання історичних змін необхідне для розуміння сучасного розміщення господарства, а також прогнозування його розвитку в майбутньому. У цьому вам допоможе знання історії.

Мал. 2. Провідні методи економіко-географічних досліджень

Дедалі більшого значення набуває геоінформаційний метод. Він полягає у створенні геоінформаційних систем (ГІС), які є сучасним засобом збирання, збереження та аналізу різноманітної інформації про територію. Цей сучасний комп’ютерний метод дає змогу поєднати модельне зображення території з інформаційними таблицями, космічними та аерозображеннями земної поверхні.

Вибір того чи іншого методу залежить від мети та об’єкта дослідження. Найдоцільнішим є поєднання кількох методів з урахуванням конкретних можливостей кожного з них.

Про що ви дізнаєтеся у курсі «Україна і світове господарство»? Цьогорічний шкільний курс географії ознайомить вас з основними законами, за якими існує національне господарство нашої держави, і з тим, яке місце воно посідає в єдиному світовому господарстві.

З першого розділу «Національна економіка та світове господарство» ви дізнаєтеся про закони функціонування господарства окремої країни та світове господарство. Також ви зможете уявити, за якими показниками визначають рівень економічного та соціального розвитку країни, на які типи поділяють країни за цими ознаками. Вам стане відомо, як склалося світове господарство й якими були етапи його розвитку та що його очікує в майбутньому. Вас зацікавить, які існують типи економічних систем, чи є ідеальна економічна модель суспільства та яка економічна система діє в Україні. Ви оціните роль науки та освіти у світі, який живе у період інформаційно-технологічної революції.

В основу другого, третього та четвертого розділів покладено принцип порівняння різних видів господарської діяльності в нашій державі зі світовими аналогами. Ви ознайомитеся з найважливішими видами виробництва: сільським та лісовим господарством, видобувною та переробною промисловістю, а також дізнаєтеся про структуру сучасної сфери послуг та її провідне значення для суспільства.

Останній розділ, «Глобальні проблеми людства», розкриє, перед якими викликами, що поставили землян на межу виживання, опинилися жителі нашої планети у ХХІ столітті. Дізнаєтеся, що лише спільними зусиллями люди здатні подолати ці проблеми, щоб надалі жити у гармонії з навколишнім світом.

Таким чином, курс «Україна і світове господарство» дасть вам уявлення про сучасне світове господарство та покаже місце нашої країни у ньому.

ПЕРЕВІР СЕБЕ

1. Що є об'єктом вивчення економічної географії? 2. Поясніть різницю між поняттями «природа» та «географічне (навколишнє) середовище». 3. Назвіть глобальні екологічні проблеми. Поясніть, з яких причин вони виникли. 4. Поясніть, з якими іншими суспільними та природничими науками пов'язана економічна географія. 5. Які традиційні та новітні методи досліджень використовує суспільна географія? 6*. Поміркуйте, яке значення мають знання з економічної географії для розвитку суспільства та окремої особистості.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити