Підручник Географія 9 клас - С. Г. Кобернік - Абетка 2017

Розділ IV ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ВИВЧАЮЧИ РОЗДІЛ, ВИ

дізнаєтесь про:

✵ склад третинного сектора господарства та його зростаючу роль у сучасному світі;

✵ взаємозв'язок між рівнем економічного розвитку країни і значенням сфери послуг в її господарстві;

✵ істотні ознаки понять «транспортний вузол», «транспортна магістраль», «обсяг перевезень», «вантажообіг», «туризм», «рекреаційні ресурси», «інфраструктура туризму», «кредит», «фінансовий центр», «офшор», «аутсорсинг»;

✵ особливості різних видів транспорту, найбільші транспортні вузли, міжнародні транспортні коридори та домінуючу роль транспорту в експорті послуг Україною;

✵ види торгівлі, показники зовнішньої торгівлі, залежність обсягів торгівлі між країнами від рівня інтеграційних процесів у світі;

✵ види туризму, вплив природних і суспільних чинників на їх розвиток;

✵ найвідоміші спеціалізовані центри освіти й науки, технополіси, заклади охорони здоров'я в світі та Україні;

навчитеся:

✵ наводить приклади найбільших за вантажообігом морських портів та за пасажирообігом аеропортів світу, країн з надшвидкісними залізницями та найбільшою протяжністю автомобільних шляхів;

✵ пояснювати транзитне значення транспортних магістралей в Україні;

✵ показувати на карті головні регіони світової торгівлі;

✵ обґрунтовувати рівень розвитку туризму в окремих регіонах, країнах, районах України;

✵ оцінювати вплив різних чинників на розвиток освіти й науки в країні;

✵ пояснювати особливості розміщення найбільших міжнародних фінансових центрів, країн-офшорів, аутсорсингу в світі, прискорений розвиток аутсорсингу інформаційних технологій в Україні

АНОНСУВАННЯ РОЗДІЛУ

У постіндустріальному суспільстві третинний сектор господарства, який надає різноманітні види послуг, став ключовим сектором економіки. Задовольнивши матеріальні потреби, люди все більше звертають увагу на забезпечення комфортності життя та умов праці, свій інтелектуальний та духовний розвиток.

У розвинутих країнах третинний сектор господарства зростає найвищими темпами. Там він становить основну частину економіки як за кількістю працюючих (понад 60 % економічно активного населення), так і за часткою ВВП. Наприклад, у більшості країн ЄС у сфері послуг працює 65 - 75 % економічно активного населення. У США сфера послуг забезпечує 80 % усього приросту зайнятості в країні. Водночас вивільнюються робочі місця у промисловості в зв'язку зі зростанням продуктивності праці, механізацією та автоматизацією праці. Частка сфери послуг у структурі ВВП у США становить 72 %, у Нідерландах - 78 %, в Ізраїлі - 81 %. В Україні також зростає частка сфери послуг. Нині вона забезпечує робочі місця понад 60 % зайнятих у господарстві та перевищує 40 % у < структурі виробництва ВВП. Найбільшими секторами сфери послуг в середині Україні є транспорт, торгівля, ремонт автомобілів, зв'язок, фінанси та кредит. Швидкими темпами розвиваються готельне господарство, громадське харчування (особливо послуги мережі швидкого харчування «фаст-фудів»), ремонтно-будівельні послуги, індустрія розваг.

Послуги, як правило, не завершуються виробництвом матеріального продукту, але сприяють процесу виробництва, підвищують продуктивність праці. Хоча деякі види послуги все ж передбачають виробництво матеріальних благ, наприклад громадське харчування (ресторани, кав'ярні, їдальні, бари), ательє пошиття одягу.

Вивчаючи третій розділ курсу, ви ознайомитеся з найважливішими видами послуг, їх значенням у сучасному господарстві та перспективами розвитку в Україні та світі.

ТЕМА 1 ТРАНСПОРТ

§ 38. ЗНАЧЕННЯ ТА СТРУКТУРА СФЕРИ ПОСЛУГ. ПОСЛУГИ ЗВ'ЯЗКУ ТА ТРАНСПОРТУ

Пригадайте! 1. Що таке постіндустріальне суспільство? 2. Що таке послуга та сфера послуг? 3. Чим послуга відрізняється від виробництва матеріальних благ? 4. Які вам відомі види послуг? 5. Що таке інфраструктура? Яка її роль у господарстві?

Сучасні тенденції розвитку сфери послуг. Сучасний світ вимагає залучення до економічного та громадського життя усе ширших верств населення, усе більшого потоку інформації, високого ступеня інтеграції спільних людських зусиль для розв’язування суспільно значущих завдань. Такі тенденції розвитку суспільства висувають нові вимоги до сфери послуг. Зміни відбуваються не лише у кількості наданих послуг. Виникли нові їх види, що пов’язані з науково-технічним прогресом. Наприклад, набирають обертів нові засоби зв’язку (електронна пошта, стільниковий зв’язок), які поступово витісняють традиційні: телеграф, пошту, стаціонарні телефони. Активно розвиваються консалтингові (консультативні), маркетингові (з вивчення ринку), управлінські, хай-тек (новітні техніка і технології) послуги. Якісно нових форм набули туристичні послуги.

Порівняйте за зазначеними вимогами послуги кількох установ сфери послуг однакового профілю у вашій місцевості (магазинів, перукарень, банків тощо). Використайте реєстраційний (кілька разів скористуйтеся особисто послугами та оцініть їх) та соціологічний (зберіть та проаналізуйте відгуки споживачів) методи. Зробіть висновок, чи відповідає рівень послуг установи задекларованим вимогам. Поміркуйте, як здатна споживацька спільнота впливати на якість послуг.

Рівень надання послуг. Мета функціонування сфери послуг - зробити наше життя комфортнішим. Для сфери послуг характерні вищі прибутки, ніж у виробничій сфері. Оцінюючи її якість, прийнято говорити про клас сервісу - рівень надання послуг. Нині у боротьбі за споживача заклади приділяють йому неабияку увагу. Оцінюючи рівень обслуговування, говорять про третій, другий, перший, економ-клас, бізнес-клас, вищий, преміум (люкс) рівні надання послуг. Якість обслуговування означає сукупність умов, які забезпечують замовнику під час отримання послуг максимальне задоволення за мінімальних затрат часу. Дотримання задекларованого рівня обслуговування є обов’язковою вимогою не лише розвитку, а й самого існування будь-якого закладу. Інакше воно не витримає конкурентної боротьби на ринку аналогічних послуг. Основними вимогами до рівня послуги є її надійність (своєчасність), доброзичливість обслуговуючого персоналу та взаєморозуміння з покупцем, безпека (якість), очевидність (зовнішній вигляд персоналу, засоби обслуговування, наявність інших клієнтів).

Структура сфери послуг. Сфера послуг включає всі види комерційних дій одних людей (установ) на користь інших. Працюючих у сфері послуг називають обслуговуючим персоналом.

До послуг належить чимало видів діяльності: зв’язок, транспорт (вантажний і пасажирський), торгівля (гуртова та роздрібна), фінансова діяльність, наука, освіта, культура, інформаційна галузь, охорона здоров’я, фізкультура і спорт, туризм, індустрія розваг, шоу-бізнес, житлово-комунальне господарство, соціальне обслуговування, охоронні послуги, апарат управління, армія, органи безпеки тощо (мал. 158).

Мал. 158. Основні види послуг

Для нормального функціонування сфери послуг створена спеціальна система служб та споруд - інфраструктура: виробнича та соціальна. Саме від рівня її розвитку перш за все залежить рівень надання послуг.

Вам уже відомо, що за секторальною моделлю економіки Алана Фішера та Коліна Кларка сфера послуг становить третинний сектор економіки. У зв’язку з диференціацією послуг окрім третинного виокремлюють ще четвертинний та п’ятинний сектори, які охоплюють різні за рівнем складності та рівнем кваліфікації обслуговуючого персоналу види послуг.

1. За допомогою § 3 підручника пригадайте характер послуг, що їх надають третинний, четвертинний та п'ятинний сектори економіки. 2. У формі таблиці згрупуйте названі у тексті види послуг за їх належністю до різних секторів економіки та поясніть результати своєї роботи.

Розподіл послуг за секторами економіки

Риса порівняння

Сектор економіки

третинний

четвертинний

п'ятинний

1

Характер та рівень складності послуг
2

Склад послуг
3

Рівень кваліфікації обслуговуючого персоналу
За напрямом діяльності установ послуги можна об’єднати у кілька груп: соціально-побутові, лікувально- оздоровчі, культурно-освітні, ділові.

Послуги зв’язку. Для забезпечення функціонування виробництва та комфортного життя людей важливими є послуги зв’язку. Ця діяльність пов’язана зі встановленням та функціонуванням різних засобів передачі та поширення інформації: телефонного зв’язку, радіоточок, телевізійних установок, обслуговуванням мереж провідного мовлення, наданням в оренду каналів, ліній зв’язку, абонентських пристроїв. Сучасна система зв’язку - це кілька основних складників: міжнародна мережа Інтернет; електричний, у тому числі стільниковий (мобільний, супутниковий) зв’язок; телеграфний та поштовий зв’язок.

Існує кілька мереж зв’язку. Для забезпечення потреб у послугах зв’язку всіх споживачів діє мережа загального користування. Є відомчі мережі, які експлуатуються юридичною або фізичною особою для задоволення власних потреб. Працюють також державні системи урядового (спеціального) зв’язку, які забезпечують передачу інформації, що містить державну таємницю, і діють в інтересах управління країною в мирний і воєнний час. Телекомунікації України значно відстають від телекомунікацій розвинутих країн за обсягами і рівнем технологій, хоч за останні роки цей ринок став більш відкритим і лібералізованим.

Транспортні послуги. Послуги, що пов’язані з переміщенням людей або сировини, напівфабрикатів чи готової продукції з одних місць до інших, називаються транспортними. Такі послуги споживач одержує лише під час їх надання. У 2015 р. серед послуг, що були надані Україною на світовому ринку, найбільшу частку (54,1 %) традиційно становили саме транспортні.

Рівень розвитку транспорту в країні залежить від багатьох чинників. З одного боку, він визначається економічними чинниками: загальним рівнем розвитку господарства та ступенем участі країни у міжнародному географічному поділі праці. З іншого - географічними передумовами: площею країни, ступенем заселеності території, характером природних умов.

Згрупуйте згадані у тексті види послуг за напрямом їх діяльності.

Мал. 159. Види транспорту

За сферами використання транспорт поділяють на особистий, відомчий та загального користування (мал. 159). За дальністю перевезень транспорт буває міждержавним, міжміським (приміським та далекого сполучення) та міським. За видами перевезень транспорт поділяють на пасажирський та вантажний. Пасажирський транспорт перевозить людей, які здійснюють поїздки з ділових або особистих міркувань, а також їхній багаж. Вантажний транспорт забезпечує виробничі зв’язки між підприємствами. Він перевозить товари від виробника до місць споживання або подальшої переробки. Такі перевезення можуть здійснюватися або самими виробниками продукції, або спеціалізованими транспортними установами.

За використаними засобами пересування є кілька видів транспорту. До наземних видів належать залізничний, автомобільний, трубопровідний, електронний (лінії електропередачі), гужовий (на тваринах). Водні види транспорту - морський, річковий та озерний. Повітряний транспорт представлений авіаційним.

Транспорт взаємодіє з усіма виробництвами національного та світового господарства. Для перевезень використовують усі види транспорту, кожний з яких має свою специфічну сферу застосування. Для оцінювання роботи різних видів транспорту існує ряд техніко-економічних характеристик (мал. 160). Перш за все це обсяг перевезень - кількість вантажів (тонн) або пасажирів (осіб), що їх протягом року перевозить певний вид транспорту. Вантажообіг (пасажирообіг) враховує окрім кількості перевезених вантажів або людей ще відстань, тому вимірюється у тонно-кілометрах або пасажиро-кілометрах.

Якісною характеристикою транспорту є швидкість перевезень. Собівартість перевезень відображає суму витрат, що необхідні для здійснення перевезень вантажів або пасажирів. Працемісткість показує, скільки треба осіб для обслуговування транспортних засобів певного виду. Важливою ознакою транспорту є пропускна спроможність трас, яка показує, скільки транспортних засобів може одночасно перебувати на дорозі. Найменша вона у залізничного транспорту, найбільша - у морського та авіаційного. Суттєвим недоліком роботи певних видів транспорту є їх значна залежність від погоди та сезонних змін, наприклад авіаційного, автомобільного, водних видів транспорту. Важливо підвозити вантажі або пасажирів безпосередньо до місця призначення, тобто «від воріт до воріт» (маневреність транспорту). Це під силу лише автомобільному транспорту.

Основою роботи транспорту є мережа транспортних шляхів. Не усі дороги використовуються з однаковою інтенсивністю.

Мал. 160. Техніко-економічні характеристики роботи транспорту

Поміркуйте, які види транспорту характеризуються великим обсягом перевезень, але малим вантажообігом (пасажирообігом). Чим це можна пояснити?

1. Оцініть техніко-економічні характеристики кожного з видів транспорту. Знайдіть їх переваги та недоліки. 2. Поміркуйте, чому не існує універсального виду транспорту, а використовують їх різні види.

Магістраль (від лат. magistralis - керівний) - головна транспортна лінія з найбільшою інтенсивністю руху.

Можливість перевантажувати товари або здійснювати пересадку пасажирів є у населених пунктах, в яких перетинаються різні дороги, - транспортних вузлах.

Транспортний вузол - населений пункт, у якому сходяться декілька транспортних шляхів, тому здійснюється обмін вантажами або пасажирами між ними.

Установи пасажирського транспорту також можуть надавити додаткові послуги людям під час довготривалих перевезень: забезпечення питною водою, харчуванням, надання умов для відпочинку, бронювання квитків, сезонних знижок на перевезення, організації чартерних (поза розкладом на спеціальне замовлення) рейсів, охорони багажу під час перевезень та особистої безпеки громадян, забезпечення культури обслуговування пасажирів тощо.

ПЕРЕВІР СЕБЕ

1. Як змінюється роль сфери послуг у сучасному світі та в Україні? 2. За якими ознаками оцінюють рівень надання послуг? 3. Назвіть основні види послуг. Розподіліть їх за секторами економіки. 4. Оцініть значення зв'язку для розвитку господарства. 5. Назвіть види транспорту за використаними засобами пересування. 6. Назвіть основні техніко-економічні характеристики транспорту. 7*. Як, на вашу думку, змінюватиметься роль сфери послуг у майбутньому? 8*. Поміркуйте, чи можливо створити універсальний вид транспорту, який максимально відповідав би усім потребам господарства.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити