Підручник Географія 9 клас - А.І. Довгань - Генеза 2017

ВСТУП

ВАМ ЦЕ ПОТРІБНО, ЩОБ:

v дізнатися, що вивчатимете в курсі «Україна і світове господарство»;

v знати, яке місце посідає економічна географія в системі географічних наук;

v уміти пояснювати актуальність і необхідність знань з економічної географії.

§1. ОБ'ЄКТ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕІ

ü Що вивчає «Географія України»?

ü Які існують джерела географічної інформації?

Об’єкт вивчення економічної географії. Сучасна географія - це велика «родина», або, як кажуть учені, система споріднених наук. Основні з них - дві науки - це фізична (природна) географія і соціальна та економічна географія. Спільним для них є те, що обидві ці науки застосовують у своїх дослідженнях територіальний підхід і тому мають подібний об’єкт дослідження - територію, певну ділянку земної поверхні.

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

Існує думка, що територія нині стає ціннішою за власне речовинні ресурси - корисні копалини, кліматичні, водні ресурси тощо. Адже майже будь-які ресурси так чи інакше можна замінити або принаймні компенсувати їхню втрату (створюють штучні водойми і ліси, гори і водоспади, печери, збирають різних тварин у зоопарках). Між тим територія - ресурс вичерпний і невідновлюваний, його нічим не можна замінити.

Відмінності між цими двома науками полягають у тому, що фізична географія розглядає таку територію, як сукупність різноманітних природних компонентів (повітря, гірські породи, води, органічний світ), які утворюють численні природно-територіальні комплекси різного рівня складності. Натомість економічна і соціальна географія досліджує таку територію, як сукупність підприємств виробництва і населення; разом вони формують різні суспільно-територіальні комплекси (виробничі, обслуговування населення, рекреаційні та ін.). Узагальнюючи, можна стверджувати, що об’єктом дослідження сучасної географії є природно-територіальні і суспільно-територіальні комплекси (мал. 1).

Відповідно до сказаного різняться й предмети дослідження фізичної та економічної і соціальної географії. Предметом вивчення фізичної географії є територіальна організація природи земної поверхні, тобто розміщення окремих природних компонентів і природних комплексів за певними законами на певній території. Предметом вивчення економічної і соціальної географії є територіальна організація суспільства, тобто розміщення населення і господарства, а також їх сукупностей - суспільних комплексів - за певними законами на певній території. Такою територією може бути як уся планета загалом, так і окремі держави або їхні частини. Отже, предметом вивчення географії є територіальна організація природи земної поверхні і суспільства (мал. 2).

Мал. 1. Об’єкт дослідження географії

У курсі географії 8 класу ви продовжили опановувати знання з фізичної географії, вивчаючи природу України. Тоді ж ви долучилися до соціальної географії, оскільки вивчали населення нашої країни та світу загалом. Утім такі географічні пошуки є неповними, адже поза увагою залишилося господарство. Між тим географів завжди цікавило, як господарюють люди, що населяють різні частини нашої планети. Яким чином вони використовують природні ресурси в різних державах? Що спонукає людей з різною культурою підтримувати тісні торговельні зв’язки і як проявляються ці зв’язки в різних куточках планети?

Відповіді на ці та багато інших запитань шукали вчені під час спеціальних географічних досліджень. Із часом такі дослідження й заклали основу нової науки - економічної географії. Економічна географія, об’єктом якої є господарство, - галузь географії, що досліджує особливості просторового розміщення господарських об’єктів і різні форми їх територіального об’єднання (виробничо-територіальні комплекси).

Мал. 2. Предмет дослідження географії

Економічна географія поділяється залежно від особливостей предмета вивчення. Так, наприклад, предметом може бути, територіальна структура господарства в цілому або окремої галузі виробництва. Залежно від цього, виокремлюють загальну економічну географію і галузеву (географія промисловості, сільського господарства, торгівлі, транспорту тощо). Щодо території охоплення вирізняють регіональну економічну географію і географію світового господарства.

Взаємодія господарства і природи в географічному середовищі. Виробничо-територіальні комплекси обов’язково розглядаються в економічній географії з урахуванням взаємодії господарства з природою. Адже багато тисячоліть природа є головним джерелом ресурсів, які використовує для своїх господарських потреб людство. На початку людина обмежувалася прилеглою територією і впливала лише на навколишнє природне середовище - частину природи, з якою знаходилася в безпосередньому контакті. Поступовий розвиток цивілізації, техніки і технологій дав новий поштовх процесу інтенсивного перетворення природи з метою максимального використання її ресурсів.

Конфлікт між людиною і природою особливо загострився у другій половині XX ст. Саме тоді руйнівну діяльність людини почали порівнювати з дією геологічних сил Землі, оскільки вона набула планетарних масштабів.

Наслідком тривалої господарської діяльності людини, що супроводжувалася експлуатацією природних ресурсів, стало виникнення географічного середовища - частини, освоєної людиною і задіяної нею у виробництво географічної оболонки. Нині господарська діяльність людини спостерігається практично в усіх географічних поясах Землі. З подальшим розширенням сфери діяльності людини географічне середовище починає охоплювати дедалі більшу частину географічної оболонки, і не виключено, що в майбутньому може поглинути її повністю.

Тому украй важливо, поки ще не пізно, змінити ставлення людини до природи. Саме це мав на увазі наш видатний учений, академік В.І. Вернадський, розвиваючи уявлення про ноосферу - «сферу розуму». Вона, розумна діяльність, має зрештою стати вирішальним чинником у системі «людина-суспільство-природа». Адже географічне середовище є необхідною умовою існування суспільства. Тут безпосередньо відбувається життєдіяльність людини, що значною мірою визначається наявністю природних ресурсів.

Економічна географія прагне винайти такі способи територіальної організації виробництва, коли і суспільство буде почувати себе комфортно, і природі не буде заподіяно шкоди.

Економічна географія в системі географічних наук. Економічна географія посідає дуже важливе місце в системі географічних наук і тісно з ними пов’язана. Водночас вона збагачується знаннями багатьох і негеографічних наук. Серед таких, передусім, економіка і соціологія, математика і статистика, хімія та фізика, історія та екологія, містобудування і медицина тощо (мал. 3).

Мал. 3. Зв’язок економічної і соціальної географії з іншими науками

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

За даними Інтернету визначте, що досліджують науки, пов’язані з економікою.

ГОЛОВНЕ

Об’єктом вивчення економічної географії є господарство, а предметом - виробничо- територіальні комплекси.

Географічне середовище - частина освоєної людиною і задіяної нею у виробництво географічної оболонки.

Економічна географія прагне до ефективної територіальної організації виробництва, за якої природі не буде заподіяно шкоди.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАНННЯ

1. Назвіть основні споріднені науки сучасної географії.

2. Що є об’єктом вивчення економічної географії?

3. Поясніть, що вивчає економічна географія.

4. Порівняйте об’єкт вивчення фізичної та економічної географії України, знайдіть спільне та відмінне.

5. Обґрунтуйте необхідність досліджень в економічній географії з урахуванням взаємодії господарства з природою.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити