Підручник Географія 9 клас - А.І. Довгань - Генеза 2017

Розділ 4 Третинний сектор господарства

Тема 2. ТОРГІВЛЯ

АМ ЦЕ ПОТРІБНО, ЩОБ:

v знати, які існують види торгівлі;

v розуміти сутність поняття «зовнішня торгівля»;

v характеризувати показники зовнішньої торгівлі;

v розрізняти основні регіони світової торгівлі;

v пояснювати залежність обсягів торгівлі між країнами від рівня їхнього економічного розвитку та інтеграційних процесів у світі.

§40. ТОРГІВЛЯ В УКРАЇНІ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

ü Що утворює третинний сектор господарства?

ü Який вплив здійснює глобалізація на економічну діяльність населення?

Торгівля як вид послуг. Серед сучасних видів послуг особливо важливе місце посідає торгівля. Торгівля - це діяльність з купівлі-продажу товарів і послуг. Розрізняють внутрішню та зовнішню торгівлю.

Внутрішня торгівля - це діяльність, унаслідок якої товари й послуги реалізуються в межах однієї країни. Внутрішню торгівлю поділяють на гуртову й роздрібну. Гуртова торгівля - це діяльність з придбання товарів і послуг великими або малими партіями з метою їхнього подальшого перепродажу громадянам. Натомість роздрібна торгівля - це діяльність щодо продажу товарів і послуг безпосередньо громадянам для їх особистого некомерційного використання. Отже, товар або послуга, куплені в системі роздрібної торгівлі, не підлягають подальшому перепродажу.

На розвиток роздрібної торгівлі впливає ціла низка чинників: соціально-демографічні, соціально-економічні, організаційно-економічні, техніко-економічні. До соціально-демографічних чинників належать кількісний і якісний склад населення, густота й особливості розміщення, міграційна рухливість тощо. Соціально-економічні чинники представлено такими показниками, як-от: загальний рівень економічного розвитку регіону, величина доходів населення і платоспроможність, а також зайнятість населення та ін.

Організаційно-економічні чинники характеризують вплив на розвиток роздрібної торгівлі, зокрема таких показників, як галузева спеціалізація регіону, організаційні форми торгівлі, фінансово-кредитна політика держави і банківських установ, розвиток транспортної інфраструктури в регіоні та його транспортну доступність.

Техніко-економічні чинники характеризують вплив науково-технічного прогресу на роздрібну торгівлю, що найпомітніше проявляється у швидкому впровадженні нових форм обслуговування населення, які ґрунтуються на новітніх технологіях і принципово нових підходах до задоволення потреб споживачів.

Зовнішня торгівля - це торгівля однієї країни з іншими. Вона складається із ввозу (імпорту) товарів і послуг та їхнього вивозу (експорту). Імпорт (від лат. importo - ввожу) - це є ввезення товарів у країну з-за кордону. Експорт (від лат. exporto - вивожу) - означає вивезення товарів за кордон.

Для будь-якої країни дуже важливим є співвідношення суми експорту та імпорту, так зване сальдо (від італ. saldo - залишок). Воно має бути позитивним, що дає змогу країні мати вільні кошти для розширення виробництва у своїй або чужій країні.

Зовнішня торгівля товарами. Україна здійснює торгівлю товарами з 217 країнами світу. Експортувала товари до 191 країни світу, імпортувала - з 201 країни. Експорт товарів у 2015 р. становив 38,1 млрд дол. США.

Історія географії

Упродовж кількох останніх років поспіль Україна, на жаль, більше імпортувала товарів, ніж продавала їх за кордон. Але у 2015 р. відбулися позитивні зрушення і в зовнішній торгівлі України обсяги експорту перевищили обсяги імпорту товарів.

Україна експортує передусім чорні метали, зернові культури, жири та олії тваринного чи рослинного походження, руди, шлак і золу, електричні та механічні машини, насіння і плоди олійних рослин.

До країн ЄС у 2015 р. було експортовано 34 % усіх товарів. Серед країн ЄС найбільше товарів Україна експортує до Італії та Польщі (по 5 % від загального обсягу експорту), Німеччини (3,5 %) та Іспанії (3%) (мал. 102).

Імпортує Україна природний газ, нафту та нафтопродукти, наземні транспортні засоби, механічні та електричні машини, пластмаси, полімерні матеріали та фармацевтичну продукцію. Частка країн ЄС в імпорті товарів до України становить 41 % від загального обсягу імпорту. Найбільші надходження серед країн ЄС здійснювалися з Німеччини (11 %), Польщі (6 %), Угорщини (4 %) та Італії (3 %) (мал. 103).

Мал. 102. Географічна структура експорту товарів станом на 2015 р. (%, від загального обсягу експорту)

Мал. 103. Географічна структура імпорту товарів станом на 2015 р. (%, від загального обсягу імпорту)

Мал. 104. Географічна структура експорту послуг станом на 2015 р. (%, від загального обсягу експорту)

Мал. 105. Географічна структура імпорту послуг станом на 2015 р. (%, від загального обсягу імпорту)

Серед регіонів України найбільші обсяги зовнішньої торгівлі товарами припадають на м. Київ, Дніпропетровську, Донецьку, Київську, Запорізьку, Одеську, Львівську, Харківську та Полтавську області.

Зовнішня торгівля послугами. Обсяги торгівлі послугами в Україні значно менші, ніж обсяги торгівлі товарами. Експорт послуг у 2015 р. становив 9,7 млрд дол. США. Подібно до торгівлі товарами, сальдо зовнішньої торгівлі послугами позитивне. Перевищення обсягів експорту над обсягами імпорту послуг було зумовлено в основному обсягами транспортних послуг, у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг, з переробки матеріальних ресурсів.

Серед послуг, що було надано Україною, понад половину в ід загального обсягу експорту традиційно припало на транспортні послуги. Значну частку в експорті також мають телекомунікаційні, комп’ютерні та інформаційні послуги, послуги з переробки матеріальних ресурсів, ділові послуги. Основними торговельними партнерами України серед країн ЄС можна відзначити Велику Британію, Німеччину та Кіпр (мал. 104).

У структурі імпорту послуг переважають транспортні послуги, державні та урядові послуги, послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю, ділові, послуги, пов’язані з подорожами, послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (мал. 105).

Серед регіонів країни найбільші обсяги зовнішньої торгівлі послугами припадали на м. Київ, Одеську, Дніпропетровську, Донецьку, Миколаївську, Львівську та Київську області.

ГОЛОВНЕ

Торгівля - це діяльність з купівлі-продажу товарів і послуг.

Розрізняють внутрішню та зовнішню торгівлю.

Внутрішня торгівля включає в себе гуртову та роздрібну торгівлю.

Зовнішня торгівля складається з імпорту та експорту товарів і послуг.

Україна більше експортує (вивозить) товарів і послуг за кордон, ніж їх імпортує (ввозить).

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Дайте визначення сальдо. Як воно пов'язане з імпортом та експортом?

2. Чим гуртова торгівля відрізняється від оптової?

3. Які товари пропонує Україна для експорту і що імпортує?

4. За Додатком 15 «Зовнішньоторговельний баланс України» поясніть зміни, що відбулися останніми роками в зовнішній торгівлі України.

5. Складіть перелік товарів іноземного походження, які вам доводилося купувати в Україні.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити