Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2017

Розділ ІV Секторальна структура світового господарства та господарства України: третинний сектор

Четвертий розділ підручника характеризує третинний сектор економіки. Він включає в себе економічну діяльність у сфері транспорту, торгівлі, туризму, освіти, науки та фінансів, комп’ютерного програмування й інформаційних послуг і охоплює всі види діяльності, що не завершуються виробництвом готового продукту, але сприяють процесу виробництва, покращуючи продуктивність праці.

Слід зауважити, що у розвинутих країнах світу цей сектор економіки найбільший за кількістю зайнятих. Суспільство, яке формується в цих країнах, називають постіндустріальним.

У реальному житті перехід до третинного сектора економіки пов’язаний із вивільненням все більшої кількості людей із продуктивного процесу, заміною їх на автоматизовані та роботизовані верстати і виробничі лінії. Людські ресурси, які вивільняються при цьому, сприяють розвитку сфери послуг.

Тож розпочинаємо знайомство з третинним сектором економіки.

ПРАЦЮЮЧИ НАД ЧЕТВЕРТИМ РОЗДІЛОМ, ВИ:

ü дізнаєтеся про країни з найбільшою протяжністю автомобільних шляхів; найвідоміші спеціалізовані центри освіти й науки, технополіси, заклади охорони здоров’я в Україні та своєму регіоні тощо;

ü навчитеся пояснювати поняття «зовнішня торгівля», «туризм», «рекреаційні ресурси», «інфраструктура туризму»; «кредит», «фінансовий центр», «офшор», «аутсорсинг»; аналізувати вплив природних і суспільних чинників на розвиток туризму; поширення глобальних проблем та їх прояв на території України, складники та основні положення концепції сталого розвитку, роль світової громадськості та міжнародних організацій у їх розв’язанні тощо;

ü оціните особливості кожного виду транспорту і його роль у перевезенні вантажів та пасажирів в Україні та у світі;

ü зрозумієте залежність обсягів торгівлі між країнами від рівня їхнього економічного розвитку та інтеграційних процесів у світі.

Тема 1. Транспорт

§ 36. ТРАНСПОРТ, ЙОГО РОЛЬ у НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ Й ФОРМУВАННІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

1. Якими видами транспорту Ви та Ваші близькі користуєтеся найбільше?

2. Оцініть переваги та назвіть недоліки цих видів транспорту.

Транспорт, його роль у національній економіці та світовому господарстві. Транспорт — необхідна умова виникнення і розвитку територіального поділу праці. Він стає можливим лише тоді, коли відбувається інтенсивний обмін товарами і послугами між окремими територіями, які беруть участь у цьому поділі. Розширення територіального (географічного) поділу праці, його удосконалення і саме виникнення нових ефективних форм значною мірою залежить від рівня розвитку транспорту.

Транспорт є важливим чинником формування територіальної структури господарства, прискорює процес територіальної концентрації промисловості, забезпечує функціонування господарських комплексів.

Вплив транспортного чинника залежить від рівня розвитку транспортної системи. Чим більше розвинута, розгалужена і різноманітна транспортна мережа, тим більше функціонує ефективних транспортних засобів, тим сприятливішим є транспортне положення будь-якого об’єкта (міста, промислового підприємства, курорту тощо). Недостатній розвиток транспортної системи обмежує можливості формування і подальший розвиток господарства певної території, країни, регіону світу (мал. 118).

Транспортний чинник визначає галузеву і територіальну структуру господарства. Будь-яке перевезення сировини чи готової продукції потребує витрат. Через це зростає вартість продукції, що перевозиться. Тому доцільно розміщувати господарські об’єкти там, де транспортні витрати будуть найменшими — в населених пунктах, де перетинаються магістралі різних видів транспорту. Їх називають транспортними вузлами.

Інфраструктура — сукупність підприємств і установ, що обслуговують виробничу сферу та сферу послуг і надають послуги для здійснення необхідних зв’язків між складовими частинами господарства, а також забезпечують умови життя населення.

Мал. 118. Сучасна транспортна розв’язка у США

Вантажообіг (змінний, добовий, тижневий, місячний, річний) — основний показник роботи транспорту. Обчислюється як добуток кількості (у вагових або об’ємних одиницях) основних та допоміжних вантажів, які переміщуються, на відстань перевезення, або як кількість вантажу, перевезеного на певну відстань за певний час. Вимірюється в тоннокілометрах.

Транспортний вузол — це центральний пункт збирання, сортування, перевалки і розподілу вантажів для визначеного району.

Саме формування світового господарства почалося з інтенсивного розвитку транспорту. Великі географічні відкриття, а з ними і зародження перших глобальних торговельних мереж стали можливими завдяки розвитку транспорту. Подальший розвиток, розширення, ускладнення світових господарських зв’язків стали основою виникнення світового господарства сучасного типу. Перспективи формування майбутнього світового господарства теж напряму пов’язані з розвитком і вдосконаленням транспорту та глобальної транспортної мережі.

Види транспорту, їхні переваги й недоліки. Транспортні засоби поділяються на види за різними критеріями. Так, їх можна поділяти на транспорт загального призначення (який обслуговує перевезення вантажів між господарськими об’єктами і перевозить населення), внутрішньовиробничий (переміщення сировини, матеріалів, робітників усередині підприємств) і особистого користування (легкові автомобілі, мотоцикли, велосипеди, квадроцикли, снігоходи, яхти, човни тощо). За характером роботи, що виконується, виділяють пасажирський і вантажний транспорт. Можна класифікувати транспортні засоби і за використанням різних природних і штучних шляхів сполучення. За цією ознакою виділяють наземний транспорт (автомобільний, залізничний, гужовий, в’ючний), водний (морський, річковий, озерний), повітряний транспорт (мал. 119).

Мал. 119. Структура сучасного транспорту та його техніко-технічні характеристики

Проалізувавши мал. 119, розкажіть, якими з цих видів —транспорту Ви вже користувалися. Які ваші враження від них?

Особливий вид утворюють засоби безперервного транспортування вантажів і пасажирів: трубопровідний транспорт, стрічкові транспортери, конвеєри, ескалатори тощо. Все більшого поширення набувають такі види транспорту, як транспорт на повітряній і магнітній подушці, підвісні монорейкові дороги, трубопроводи для сипких вантажів, які перекачуються в суміші з водою чи нафтою (пульпопроводи) або у струмені з повітрям(пневматичні трубопроводи), в особливих капсулах-контейнерах. Динамічно розвивається й космічний транспорт.

Транспортні магістралі — найбільші транспортні шляхи, що мають державне чи міжнародне значення.

Використовуючи додаткові джерела знань, підготуйте інформацію про розвиток космічного транспорту.

Звичайно, що кожний вид транспорту має власні переваги і недоліки. Їх оцінка змінюється під впливом науково-технічного прогресу (НТП).

Обсяг перевезень — кількість вантажу, перевезеного або заявленого вантажовідправником і прийнятого перевізником для доставки одержувачу (в тоннах).

Мал. 120. Сучасний транспорт: а) салон найбільшого авіалайнера А380; б) круїзний лайнер; в) швидкісний французький потяг TGV

Наприклад, ще років 30 тому вважали, що залізничний транспорт у перевезенні пасажирів не витримує конкуренції з автомобільним, і особливо з авіаційним. Нині, у зв’язку із запровадженням швидкісних потягів, від цієї думки вимушені відмовитися. Недоліком водних видів транспорту є їх безумовна прив’язка до морів і річок, що звужує просторові можливості використання цих видів транспорту. Вважалося, що в перевезенні пасажирів цей порівняно повільний вид транспорту теж не має перспектив. Однак розвиток міжнародного туризму призвів до буму морських перевезень і будівництва величезних круїзних лайнерів (мал. 120). Більш того, в перевезенні вантажів і господарській глобалізації й інтеграції морському транспорту немає конкуренції. Зростає і перевезення вантажів за допомогою авіаційного транспорту. Раніше вважалося, що він придатний лише для пасажирських перевезень. Проте спорудження найбільшого вантажного літака у світі Ан-225 «Мрія» значно розширило можливості вантажних авіаперевезень. Вітчизняні літаки користуються попитом на світовому ринку. Їх хочуть виробляти у кооперації з Україною Китай, Саудівська Аравія та інші країни. Причиною цього є необхідність збільшення переміщення вантажів між материками за допомогою авіаційного транспорту.

Транспорт — необхідна умова виникнення і розвитку територіального поділу праці. Вплив транспортного чинника на формування територіальної структури господарства залежить від рівня розвитку транспортної системи.

Транспорт забезпечує перевезення сировини, матеріалів чи готової продукції, внаслідок чого зростає вартість продукції, що перевозиться. Тому доцільно розміщувати господарські об’єкти так, аби транспортні витрати були найменшими.

Перспективи формування майбутнього світового господарства теж напряму пов’язані з розвитком і вдосконаленням транспорту та глобальної транспортної мережі.

Транспортні засоби поділяються на види за різними критеріями: на транспорт загального призначення, внутрішньовиробничий, особистого користування, за характером роботи, за використанням різних природних і штучних шляхів сполучення тощо. Кожний вид транспорту має власні переваги і недоліки, які змінюються під впливом науково-технічного прогресу.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Назвіть та схарактеризуйте основні переваги і недоліки різних видів транспорту.

2. Дайте визначення понять «транспортний вузол», «транспортна магістраль», «обсяг перевезень», «вантажообіг».

3. Поясніть особливості кожного виду транспорту і його роль у перевезенні вантажів та пасажирів.

4. Поясніть роль транспорту в розвитку сучасного господарства.
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити