Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2017

Розділ 1 Національна економіка та світове господарство

Ми починаємо вивчення першого розділу шкільної програми з географії 9-го класу. Він присвячений таким поняттям, як «національна економіка», «світове господарство» та «економічний розвиток». Щоб оцінити економічний розвиток держави, фахівці в усьому світі порівнюють різні економічні показники, головними серед яких є валовий внутрішній продукт (ВВП) та індекс людського розвитку (ІЛР).

Безперечно, ці важливі та нові для Вас поняття є складними для вивчення. Ви опануєте їх за допомогою підручника і зрозумієте, яке місце у світовому економічному рейтингу країн посідає Україна. Ви побачите, який вплив має глобалізація сучасного світу на чинники розміщення виробництва.

Тож починаємо знайомство з поняттями, які допоможуть нам опанувати економіко-географічну інформацію про країну, де ми живемо, та про інші країни світу.

ПРАЦЮЮЧИ НАД ПЕРШИМ РОЗДІЛОМ, ВИ:

ü дізнаєтеся про основні форми суспільної організації виробництва;

ü навчитеся розрізняти первинний, вторинний, третинний сектори національної економіки, форми просторової організації господарства;

ü познайомитеся з поняттями «національна економіка», «валовий внутрішній продукт» (ВВП), «індекс людського розвитку» (ІЛР), «спеціалізація території», «міжнародний поділ праці», «світове господарство» тощо;

ü оціните вплив глобалізації на: темпи розвитку світового господарства та національних економік країн різних типів; роль окремих чинників розміщення виробництва; економічну діяльність населення;

ü зрозумієте вплив природних і суспільних чинників на розміщення виробництва, сутність тенденцій розвитку світового господарства.

Тема 1. Національна економіка

§ 2. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

1. Які професії Вам відомі? Чи хотіли б Ви опанувати навички однієї з них? Поясніть чому.

2. Поясніть, чи залежить рівень життя людини від професії та місця роботи.

Національна економіка. З часу виникнення людства основою його життя є праця. З давніх-давен праця для людини була не тільки повинністю і засобом виживання у світі. Багато чого робилося і задля краси, робота приносила задоволення і радість, давала змогу самостверджуватися, у праці людина навчалася долати труднощі та життєві негаразди.

Минули тисячоліття, і люди організувалися в держави. З’явилася можливість узгоджувати й об’єднувати працю мільйонів людей. Їх спільні зусилля, спрямовані на виконання певної роботи, розв’язання тієї чи іншої проблеми, вже не були розрізненими і безсистемними. З утворенням держав почало розвиватися господарство.

З уроків історії пригадайте та назвіть найдавніші держави.

Подивіться на себе й озирніться довкола. Ваш одяг, їжа, школа, місто чи село — це продукт діяльності окремих людей, підприємств та організацій, які щось виготовили, побудували, привезли, встановили тощо. Освітні послуги, що надає Вам школа, також є господарськими. Відпочиваючи чи лікуючись, Ви також користуєтесь послугами певних підрозділів господарства.

А тепер уявіть, що в школах нашої країни навчаються сотні тисяч дітей, в університетах — велика кількість студентів. Їхні батьки вирощують зерно, розводять худобу, випікають хліб, лікують людей, виготовляють машини, меблі, одяг, взуття тощо. Усі підприємства, де все це виготовляється, надають ті чи інші послуги (освітні, медичні, юридичні), безпосередньо чи опосередковано пов’язані між собою. Усі вони, пов’язані територією держави, транспортом, який перевозить людей і виготовлену ними продукцію, тощо, утворюють національну економіку.

Розвиток господарства на території України має свою історію, яка впливає на нього і нині. На півдні Східної Європи в умовах сприятливого клімату, на перетині давніх торговельних шляхів, у взаємодії з високорозвинутими цивілізаціями почався соціально-економічний розвиток українських земель із центром у Києві. З виникненням могутньої держави — Київської Русі він отримав новий імпульс. Проте після монголо-татарської навали економічний і культурний розвиток Київської держави загальмувався і занепав. Українські землі на довгі роки стали сировинним придатком сусідніх держав.

Починаючи з 1914 року, економіка України працювала в надзвичайно несприятливих умовах, періодично зазнаючи руйнації і потребуючи тривалої відбудови. Перша світова війна й агресія російських військ на територію України після її завершення, примусова колективізація і штучний голодомор 1932-1933 років, масові репресії, Друга світова війна, інтервенція Росії на Донбасі й анексія нею українського Криму постійно вносили і вносять сум’яття в розвиток господарства країни. Не меншої шкоди завдала командно-адміністративна система, запроваджена комуністичним режимом. Україна не могла самостійно вирішувати навіть дрібних економічних питань, залишаючись колоніальним придатком Москви.

У структурі промисловості й сільського господарства, які забезпечували насамперед інтереси імперії, переважали екологічно небезпечні енерго- і матеріаломісткі виробництва. В сільському господарстві нехтували законами раціонального природокористування. Усе це призвело до незацікавленості робітників у результатах своєї праці, низької якості продукції та продуктивності праці і, як наслідок, до важкої економічної кризи.

? Як Ви розумієте поняття «економічна криза»?

Збанкрутіла соціалістична система господарювання, не демонтована з досягненням Україною незалежності, гальмувала економічний розвиток країни. Анексування Росією Криму і втягнення економіки країни на початку 2014 року у військові дії на Донбасі поглибили економічну кризу. Зруйновано багато підприємств, обладнання яких порізано на металобрухт або демонтовано і вивезено до Росії (наприклад, Харцизький трубний завод та ін.), що призвело до втрати значної кількості робочих місць.

Національна економіка — сукупність взаємопов’язаних підприємств та організацій, що виготовляють продукцію і створюють умови і засоби для життя людей у певній країні.

Україна належить до тих небагатьох країн світу, економіка яких виробляє всю основну промислову і сільськогосподарську продукцію: легкові й вантажні автомобілі, трактори і комбайни, танки, ракети і космічні кораблі, тканини й одяг, пшеницю і жито, кукурудзу і соняшник, овочі й фрукти тощо. Напевно, легше сказати, що Україна не виробляє (мал. 6).

Мал. 6. Новий транспортний літак, виготовлений на київському підприємстві «Антонов»

? Назвіть промислову та сільськогосподарську продукцію, яку виготовляють у Вашому регіоні.

Україна посідає одне з перших місць у світі за виробництвом соняшникової олії (60% світового виробництва), меду і волоських горіхів (мал. 7). Наближається вона до цього показника за виробництвом зерна, картоплі та деякої іншої продукції. В Україні виготовлено найбільший у світі транспортний літак Ан-225 «Мрія», космічні ракети і кораблі, технологічне обладнання для різних галузей господарства, за допомогою двигунів, вироблених в Україні, інші країни запускають в космічний простір ракети тощо (мал. 8).

За складом свого господарства Україна в Європі найближча до Франції, але з більшими економічними можливостями. Це пов’язано з більш різноманітними, ніж у Франції, природними умовами і наявністю в країні практично всіх відомих людству природних ресурсів.

Мал. 7. Розлив соняшникової олії на заводі

Поняття «економічний розвиток» та його показники. Національна економіка будь-якої держави розвивається в умовах існування певної економічної системи, яка і визначає її розвиток. Ця система є сукупністю законодавчих правил і норм ведення господарства, яких населення, підприємства та організації, що виробляють певну продукцію чи надають якісь послуги, мають дотримуватися. Якщо ці правила і норми обґрунтовані й відповідають часу, якщо населення, підприємства й організації їх дотримуються, як це відбувається в багатих і високорозвинутих країнах світу — держава процвітає. Якщо ж у країні можна порушувати ці правила, даючи хабарі (корупція), тоді в національній економіці починає панувати хаос і вона деградує.

Основні способи нарощування обсягів виробництва. Суспільство в цілому, його господарство і кожне підприємство можуть розвиватися екстенсивним й інтенсивним способами. Екстенсивний розвиток пов’язаний із суто кількісним зростанням обсягів виробництва при невисокій його результативності. При цьому зростають витрати сировини, а якість готової продукції та ефективність господарювання залишаються незмінними, новітні науково-технічні досягнення застосовуються у виробництві недостатньо.

Інтенсивний розвиток характеризується збільшенням валового обсягу продукції за рахунок широкого впровадження досягнень науково-технічного прогресу, високим ступенем віддачі кожного з чинників розвитку виробництва, ресурсів, що використовуються в його процесі.

Мал. 8. Ракета Вега, запущена з космодрому Куру (Французька Гвіана) на створеному в Україні двигуні

Економічний розвиток — це перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.

Економічна система — сукупність принципів, правил і норм, які в конкретній країні визначають основні економічні відносини в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання продукції і надання послуг.

Екстенсивний (лат. extensivus — розширювальний) тип розвитку суспільного виробництва, за якого приріст продукції відбувається за рахунок кількісного збільшення факторів виробництва при незмінному технічному потенціалі: включення у виробництво додаткової робочої сили, нарощування будівництва нових підприємств, залучення все більшої кількості природних ресурсів, збільшення машинно-технічного парку тощо.

Інтенсивний (лат. intensio — напруження, посилення) тип розвитку суспільного виробництва, за якого отримання приросту продукції відбувається за рахунок більш ефективного використання земель, що обробляються, техніки, добрив, застосування новітніх досягнень науки у виробництві.

У цілому економічний розвиток є процесом руху економіки від нижчого до вищого (до більших досягнень), у результаті чого відбуваються позитивні якісні зміни в господарстві, перехід до новіших, прогресивніших форм господарювання.

Рівень економічного розвитку будь-якої країни не можна повністю охарактеризувати якимось одним показником. Для цього існує ціла їх система. До неї належать валовий внутрішній продукт (ВВП) на душу населення, національний дохід на душу населення, виробництво і споживання основних видів продукції на душу населення, рівень та якість життя населення.

Показник ВВП на душу населення є основним. Саме за ним усі країни світу поділяються на розвинуті (ВВП на душу населення понад 20 тис. доларів США) та країни, що розвиваються. Про них Ви дізнаєтеся з наступного параграфа.

Рівень економічного розвитку країни визначає і галузева структура господарства. Висока частка обробних галузей є одним із показників її високого економічного розвитку.

Національна економіка складається із взаємопов’язаних підприємств та організацій, які виготовляють продукцію і створюють умови та засоби для життя людей у певній країні.

Україна належить до тих небагатьох країн світу, національна економіка яких виробляє всю основну промислову і сільськогосподарську продукцію.

Економічна система — це сукупність принципів, правил і норм, які в конкретній країні визначають основні економічні відносини в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання продукції та надання послуг. Вона є основою для розвитку господарства в країні.

Рівень економічного розвитку країни оцінюється через систему показників: валовий внутрішній продукт (ВВП)

на душу населення, національний дохід на душу населення, виробництво і споживання основних видів продукції на душу населення, рівень та якість життя населення тощо.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення поняття «національна економіка».

2. Поясніть, чому Україна належить до країн світу, економіка яких виробляє всю основну промислову і сільськогосподарську продукцію.

3. Назвіть показники, за якими характеризується рівень економічного розвитку будь-якої країни.

4. Схарактеризуйте поняття «екстенсивний спосіб господарювання» та «інтенсивний спосіб господарювання».

5. Поясніть, чому для характеристики рівня економічного розвитку країни використовують систему показників.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити