Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2017

Розділ 1 Національна економіка та світове господарство

Тема 1. Національна економіка

§ 3. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Поміркуйте, від чого більше буде залежати добробут Вашої родини: від загальних доходів її членів (заробітна плата батьків, пенсія дідуся і бабусі, стипендія брата чи сестри тощо) чи від доходів на «душу населення» родини? Поясніть чому.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) та його структура. Основним показником економічного розвитку країни є валовий внутрішній продукт (ВВП) на душу населення. Важливими показниками є також валовий національний продукт (ВНП) і національний дохід (НД).

Для України ВВП є основним ще й тому, що, на відміну, скажімо, від США чи Японії, ВНП не має зараз великого значення. Але про це пізніше. Простіше кажучи, ВВП — це загальна вартість усіх вироблених у країні продуктів і наданих послуг. На території країни можуть також знаходитися підприємства іншої країни чи іноземної корпорації. Наприклад, завод фірми «Кока- Кола», який знаходиться під Києвом. Вартість продукції заводу зараховують не у ВВП України, а у ВНП США.

Виходить, що ВВП України фактично дорівнює ВНП, оскільки її підприємств за межами території самої держави дуже мало. Водночас ВВП і ВНП США різняться дуже сильно, тому що країна має багато міжнародних корпорацій із безліччю філій по всьому світу. Тобто зрозуміло, що різниця між ВВП і ВНП визначається тим, що до валового національного продукту включають доходи фірм і громадян певної країни, отримані за кордоном.

Валовий внутрішній продукт

(ВВП) — це сукупна вартість кінцевого продукту (продукції, товарів і послуг), створеного за певний період (переважно за рік) у країні з використанням чинників виробництва, що їй належать.

Валовий національний продукт (ВНП) — це сукупна вартість усього обсягу товарів і послуг, вироблених країною за рік, включаючи також вартість продукту, створеного не тільки в самій країні, а й за кордоном із використанням чинників виробництва, що належать цій країні.

Проте з нього виключають доходи зарубіжних компаній та осіб, які займаються виробничою діяльністю в цій країні. В США і багатьох інших країнах доходи громадян і фірм, отримані за кордоном, ідуть на банківські рахунки цих держав, а для України характерний протилежний процес: громадяни вивозять з країни зароблений чи отриманий якимось іншим шляхом капітал за кордон, де він і осідає, збагачуючи ці країни і збіднюючи Україну.

Національний дохід фактично є чистим продуктом держави або новоствореною, наприклад за 1 рік, вартістю. Його обчислюють, віднявши від усієї сукупності створених у суспільстві матеріальних і нематеріальних благ суму, яка йде на відновлення спрацьованих у процесі їх виробництва засобів. Отже, національний дохід — це та частка ВНП, яка використовується для споживання і нагромадження.

Валовий внутрішній продукт України в 2015 році становив близько 91 млрд доларів США (мал. 9).

Порівнявши ВВП України і, наприклад, Іспанії, в якій він у 15 разів більший, робимо висновок, що економічний потенціал нашої країни використовується вкрай неефективно. Іншого пояснення тому, що гірше забезпечена ресурсами Іспанія є в 15 разів багатшою за Україну, крім масового розкрадання ВВП держави і його вивезення за кордон (у ту ж Іспанію), знайти неможливо.

Мал. 9. Частка найбільших країн світу в загальносвітовому ВВП (за даними Міжнародного валютного фонду на 2015 рік)

? Використовуючи статистичні дані чисельності населення країн світу шкільного географічного атласу та дані мал. 9, з’ясуйте, чи залишаться на І і ІІІ місцях Китай та Індія, якщо порахувати дані ВВП на душу населення.

Порівняємо ВВП України і Великої Британії. В останньої він більш як у 30 разів перевищує український. А тепер порівняємо деякі ресурси обох країн. Так, за територіальним ресурсом Велика Британія поступається Україні більш як у 2,5 раза. Якість ґрунтів явно не на користь Великої Британії, як і порівняння інших природних умов і ресурсів. Якщо врахувати визначений британською консалтинговою фірмою «Рендалл» найвищий у Європі транспортний рейтинг України і найбільш сприятливе для розвитку економіки географічне положення, то невідповідність нинішнього стану економіки нашої країни її економічному потенціалу стає ще очевиднішою.

Отже, на розвиток економіки будь-якої країни, поряд з об’єктивними чинниками, впливають і суб’єктивні. Вони залежать від професійного рівня управління господарством, країн-еталонів, із яких варто брати приклад; поширення корупції, правильного вибору моделей його розвитку, раціонального інтегрування в найефективніші міжнародні економічні об’єднання тощо.

Індекс людського розвитку (ІЛР) обраховується на основі трьох показників: очікувана тривалість життя (довге і здорове життя), рівень грамотності населення (середня кількість років,

витрачених громадянами країни чи регіону на навчання) та рівень життя (ВНП на душу населення в доларах США за паритетом купівельної спроможності) (мал. 10).

Залежно від значення ІЛР країни світу нині класифікують наступним чином: дуже високий рівень ІЛР (42 країни), високий (43 країни), середній (42 країни), низький рівень (42 країни). У 2014 році найвищий рівень ІЛР мали Норвегія, Австралія та Швейцарія. Фактично ці країни

впродовж уже декількох років є світовими лідерами за цим показником.

Індекс людського розвитку (ІЛР) — інтегральний показник, який щороку розраховується і публікується Організацією Об’єднаних Націй (ООН) із метою порівняння рівня життя, освіченості, грамотності й довголіття населення різних країн світу.

Паритет купівельної спроможності — співвідношення двох або декількох грошових одиниць, валют різних країн, що встановлюється за їх купівельною спроможністю стосовно певного набору товарів і послуг.

Мал. 10. Картосхема країн світу за показником ІЛР. Чим темніший колір, тим вищий показник

У 2016 р. Україна посіла 83-тю сходинку за ІЛР ООН серед 187 країн, опустившись за останні роки на декілька позицій. Значення індексу для України визначається тим, що у нас низький рівень життя і мала його тривалість, але є доступ до якісної освіти. Ці показники ніби урівноважують один одного, даючи змогу нашій державі увійти в першу сотню країн світу за ІЛР.

Серед пострадянських країн на перших місцях за цим показником цілком очікувано знаходяться країни Балтії, які вчасно увійшли до ЄС і НАТО й отримали від цих ефективних інтеграційних об’єднань значну допомогу. Вони розвиваються за високими стандартами людського життя, які прийняті в ЄС і США. Найближчими сусідами України в рейтингу ООН за рівнем ІЛР є латиноамериканські країни Беліз і Перу. Найгірші показники спостерігаються в африканських країнах Сьєрра-Леоне, Чаді і Центральноафриканській Республіці.

Показник ІЛР свідчить про дуже неефективне і навіть злочинне використання наявного в Україні економічного потенціалу.

Економічний потенціал відображає економічну могутність держави, досягнутий розвиток продуктивних сил, обсяг національних багатств і можливість їх зростання. Він складається з наявних природних ресурсів, працездатного населення, кваліфікованих кадрів, матеріальних запасів і резервів, досяг нень науки і техніки, рівня освіти і культури громадян. Відповідно складниками економічного потенціалу є природо- ресурсний, виробничий (промисловий, транспортний, сільськогосподарський), трудоресурсний, фінансовий, науковий.

За допомогою карт атласу оцініть природоресурений потенціал України.

Величину економічного потенціалу характеризують фактичний обсяг і структура виробництва матеріальних благ. Чим більші масштаби і вища інтенсивність виробництва, тим суспільство є багатшим. У нього кращі показники індексу людського розвитку, воно має більші можливості для подальшого розширення виробництва і задоволення будь-яких матеріальних і духовних потреб населення.

Економічний потенціал може бути великим, але використовуватися неефективно і нерозумно. Трапляється і навпаки — ресурсів для розвитку і поліпшення ІЛР у державі ніби й немає, але вона економічно процвітає, її громадяни почуваються щасливими. Наприклад, Сінгапур — карликова (за розмірами) країна, що не має природних ресурсів і навіть питної води, проте є однією з найбагатших країн світу з високим рівнем ІЛР.

Економічний потенціал країни — сукупність її економічних можливостей, які можна використати для потреб суспільства. Це всі наявні в державі ресурси: виробничі фонди, матеріальні, фінансові, природні, трудові та інші ресурси.

Використовуючи ресурси Інтернету, наведіть приклади інших країн, які успішно розвиваються і знаходяться на перших місцях у світі за ІЛР.

Інший яскравий приклад сьогодення — Росія. Країна з найбільшими у світі площею і природними ресурсами належить до небагатих країн планети. У державі з найбільшими на Землі енергетичними ресурсами населення деяких регіонів узимку потерпає від холоду. Отже, економічний потенціал цієї країни використовується неефективно. Особливо вражає світове співтовариство те, що ця держава замість того, щоб вирішувати власні гострі внутрішні проблеми, використовує свої ресурси для створення проблем для інших держав. Ураховуючи всі складові економічного потенціалу України, особливо інтелектуальні та креативні здібності української нації, наша держава повинна посідати у світі одне з провідних місць за ІЛР.

Основним показником економічного розвитку країни є валовий внутрішній продукт (ВВП) на душу населення. Важливими показниками є також валовий національний продукт (ВНП) і національний дохід (НД).

Економічний потенціал країни складається з наявних природних ресурсів, матеріальних запасів і резервів, працездатного населення і кваліфікованих кадрів, досягнень науки і техніки, рівня освіти і культури її громадян.

Статистичні дані та економічні показники розвитку України вказують на те, що економічний потенціал нашої країни використовується вкрай неефективно. На розвиток економіки будь-якої країни, поряд з об’єктивними чинниками, впливають і суб’єктивні: професійний рівень управління господарством, правильний вибір моделей його розвитку, поширення корупції, раціональне інтегрування в найефективніші міжнародні економічні об’єднання тощо. ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення понять «ВВП», «ВНП», «індекс людського розвитку», «економічний потенціал».

2. Поясніть, чому британська консалтингова фірма «Рендалл» визначила транспортний рейтинг України в Європі як найвищий.

3. Схарактеризуйте риси економіко-географічного положення України, які створюють сприятливі умови для розвитку її господарства.

4. Поясніть причини, за яких основні показники економічного розвитку країни є невисокими.

5. Використовуючи мал. 9 та політичну карту світу шкільного географічного атласу, назвіть країни світу, які мають найвищі показники ІЛР. Який ІЛР мають країни-сусіди України?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити