Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2017

ДОДАТКИ

Додаток 1

ЧАСТКА РОБОЧИХ-ІММІГРАНТІВ У ЗАГАЛЬНІЙ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ОКРЕМИХ КРАЇН СВІТУ

Додаток 2

ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ЩОДО ЗМІН НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ СВІТУ

регіон

кількість, млн чол.

темпи

приросту, %

темпи народжуваності, чол. на 100 чол.

темпи смертності, чол. на 100 чол.

1995

2025

1990

1995

2020

2025

1990

1995

2020

2025

1990

1995

2020

2025

СВІТ загалом

5734

8188

1,65

0,94

25,7

17,6

9,2

8,2

Африка

878

1495

2,87

1,74

42,3

24,1

13,8

6,7

АЗІЯ

3247

4758

1,73

0,89

25,9

17,0

8,5

8,1

Америка

773

1035

1,49

0,72

21,9

15,3

7,3

8,2

Європа

807

863

0,45

0,15

14,4

13,0

9,8

11,5

Австралія та Океанія

29

36

1,57

0,59

19,3

15,0

7,8

9,1

Додаток 3

КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ЗА ОБСЯГАМИ ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ (у млрд $)

Позиція

Країна

Імпорт


Світ

17 779


Європейський союз (за ВИНЯТКОМ ТОРГІВЛІ МІЖ країнами ЄС)

2 259

1

Китай

2 143

2

США

1 510

3

Німеччина

1 309

4

ЯПОНІЯ

622,0

5

Південна Корея

548,8

6

Франція

510,5

7

ГОНКОНГ

505,7

8

Нідерланди

476,5

9

Італія

450,1

10

Велика Британія

436,2

Додаток 4

КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ЗА ОБСЯГАМИ ІМПОРТУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ(у млрд $ )

Позиція

Країна

Імпорт


Світ

18 791

1

США

2 380


Європейський Союз

|2 312

2

Китай

1 960

3

Німеччина

1 319

4

ЯПОНІЯ

811,9

5

Франція

634,0

6

Велика Британія

625,0

7

ГОНКОНГ

560,0

8

Південна Корея

542,9

9

Нідерланди

488,8

10

Канада

482,1

Додаток 5

ПІДСУМКОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Варіант І

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть корисну копалину, ЩО належить ДО РУДНИХ:

2. Укажіть корисну копалину, ЩО належить ДО паливних:

3. Укажіть корисну копалину, ЩО належить ДО ХІМІЧНОЇ СИРОВИНИ:

4. Укажіть КОРИСНУ копалину, ЩО належить ДО будівельної СИРОВИНИ:

5. Позначте головну причину створення підприємств легкої промисловості майже в усіх великих містах України:

а) там є багато споживачів готової продукції;

б) великі міста є транспортними вузлами, що забезпечує швидке вивезення готової продукції;

в) великі міста добре забезпечені електроенергією, на яку орієнтована ця галузь;

г) ці підприємства орієнтуються насамперед на кваліфікованих робітників, яких багато у великих містах.

6. Укажіть чинник, що є визначальним для розташування основних центрів чорної металургії України:

а) наявність водних ресурсів;

б) наявність кваліфікованих трудових ресурсів;

в) наявність дешевої електроенергії;

г) наявність запасів залізної та марганцевої руд.

7. Яка основна причина зумовила переважання в експорті України напівфабрикатів та сировини:

а) високий попит на готову продукцію на внутрішньому ринку;

б) значні запаси природних ресурсів;

в) відсутність споживача на внутрішньому ринку;

г) низька конкурентоспроможність вітчизняної готової продукції.

8. Оберіть рису, яка найбільш вигідно характеризує економіко-географічне положення України:

а) на території не має сильних морозів та вітрів узимку;

б) розташована в тій частині Європи, де найбільш сприятливі для господарювання ґрунтово-кліматичні умови;

в) жодна з країн-сусідів не належить до економічно високорозвинутих;

г) має безпосередній вихід до морів Атлантичного та Північного Льодовитого океанів.

9. Позначте правильне твердження, що стосується залізничного транспорту України:

а) найдорожчий вид транспорту;

б) має найбільший вантажообіг в Україні;

в) залежить від погодних умов;

г) забезпечує найбільший пасажирообіг в Україні.

10. Позначте правильне твердження, що стосується автомобільного транспорту України:

а) найдорожчий вид транспорту;

б) найдешевший вид транспорту;

в) має найбільший вантажообіг в Україні;

г) другий за пасажирообігом.

11. Назвіть галузь промисловості України, яка належить до галузей міжнародної спеціалізації:

а) чорна металургія;

б) текстильна промисловість;

в) олійно-жирова;

г) кольорова металургія.

12. Виберіть негативну рису економіко-географічного положення України:

а) розміщення на перехресті важливих транспортних шляхів;

б) вихід до Чорного й Азовського морів;

в) значна витратність транзитних перевезень;

г) вихід через річку Дунай до держав Центральної Європи.

13. Зазначте держави світу, в яких утворилася найчисленніша українська діаспора:

а) Казахстан та Аргентина;

б) Канада та США;

в) США та Австралія;

г) Росія та Польща.

II. Завдання на встановлення відповідності

14. Установіть відповідність між промисловим підприємством та основним принципом його розміщення:

1 меблева фабрика

А у місцях наявності сировини

2 алюмінієвий завод

Б у місцях, де розвинена металургія

3 цукровий завод

В ближче до джерел дешевої енергії

4 верстатобудівний завод

Г у містах, де наявні кваліфіковані кадри

Д у містах, де є споживач готової продукції

15. Установіть відповідність між чинниками, що впливають на розміщення галузей господарства, і виробництвом певної продукції:

1 сировинний

А виробництво алюмінію

2 енергетичний

Б виробництво електроніки

3 споживчий

В виробництво чорнової міді

4 транспортний

Г виробництво кондитерських виробів


Д видобуток нафти

16. Установіть відповідність між експортною продукцією і країною, яка її виробляє:

17. Установіть ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ експортною продукцією і країною, яка її виробляє:

III. Завдання з вибором трьох правильних варіантів відповідей із семи

18. Назвіть підприємства різних галузей господарства України, які працюють переважно на імпортній сировині:

1 бавовняний комбінат

2 сталепрокатний завод

3 цукрова фабрика

4 афтопереробний завод

5 алюмінієвий комбінат

6 крохмальний завод

7 меблева фабрика

19. Виберіть із переліку назви атомних електростанцій:

1 Бурштинська та Дніпровська

2 Хмельницька та Рівненська

3 Канівська та Запорізька

4 Рівненська та Південноукраїнська

5 Новоазовська та Київська

6 Трипільська та Вуглегірська

7 Південноукраїнська та Запорізька

20. Укажіть твердження, які характеризують населення України:

1 вікова структура населення свідчить про процес старіння нації

2 проблема зайнятості населення характерна лише для великих і середніх міст

3 у західних прикордонних районах існує найбільш чисельна трудова міграція

4 частка чоловіків переважає в усіх вікових категоріях

5 у країні велика народжуваність та тривалість життя населення

6 депопуляція відбувається через від’ємний природний приріст

7 найчисленніша українська діаспора зосереджена в країнах Західної Європи

Варіант II

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть корисну копалину, що належить до паливних:

2. Укажіть корисну копалину, що належить до рудних:

3. Укажіть корисну копалину, що належить до технічної сировини:

4. Укажіть корисну копалину, що належить до хімічної сировини:

5. Визначте галузь, яка належить до хімії органічного синтезу:

а) виробництво мінеральних добрив;

б) виробництво СОДИ;

В) виробництво лаків і фарб;

г) видобуток хімічної сировини.

6. Виберіть твердження, що стосується населення України:

а) в Україні спостерігається явище демографічного вибуху;

б) найбільша українська діаспора проживає в Польщі;

в) другим за чисельністю населення містом України є Одеса;

г) корінним населенням України є українці та кримські татари.

7. Оберіть правильне твердження щодо зовнішньоекономічних зв’язків України:

а) у наданні туристичних послуг основну роль відіграють природно-кліматичні ресурси;

б) у структурі імпорту найбільша частка припадає на природний газ;

в) найбільше товарів експортується до країн Євросоюзу;

г) основним видом міжнародних послуг України є фінансові.

8. Виберіть правильне тлумачення терміна «спеціалізація»:

а) об’єднання технологічно пов’язаних між собою підприємств, продукція одного з яких є сировиною для іншого;

б) установлення виробничих зв’язків між підприємствами, кожне з яких спеціалізується на виробництві окремих частин одного виробу;

в) група подібних за технологією виробництва і призначенням готової продукції підприємств, які не пов’язані між собою територіальним чинником;

г) зосередження основної діяльності підприємства на виробництві вузького кола продукції, товарів або послуг.

9. Позначте правильне твердження:

а) рівень безробіття в Україні найвищий серед країн Європи;

б) в Україні порівняно мало зареєстрованих безробітних, проте для країни є характерним приховане безробіття;

в) усі безробітні зареєстровані в центрах зайнятості;

г) в Україні існує дефіцит трудових ресурсів, безробіття відсутнє.

10. Назвіть систему заходів, які вживає держава з метою регуляції кількості населення:

а) демографічна ситуація;

б) демографічний вибух;

в) демографічна криза;

г) демографічна політика.

11. Назвіть подальший перспективний шлях розвитку електроенергетики світу:

а) збільшення видобутку палива;

б) збільшення імпорту палива;

в) збільшення імпорту електроенергії;

г) використання нетрадиційних видів енергоносіїв.

12. Назвіть країни, з якими Україна межує на заході:

а) Молдова, Росія;

б) Росія, Угорщина;

в) Білорусь, Румунія;

г) Польща, Словаччина.

13. Назвіть галузь промисловості будівельних матеріалів, яка орієнтується на розміщення родовищ мергелю, вапняків, крейди, доломітів:

а) виробництво цементу;

б) цегельне виробництво;

в) виробництво лінолеуму;

г) залізобетонних конструкцій.

II. Завдання на встановлення відповідності

14. Установіть відповідність між галузями промисловості та сировиною, яку вони використовують:

1 паливна промисловість

А нафта

2 хімія органічного синтезу

Б фосфорити

3 основна хімія

В кухонна сіль

4 харчова промисловість

Г кам’яне вугілля


Д марганцева руда

15. Установіть відповідність між галузями господарства та сферою їхньої діяльності:

1 металургія

А виробництво одягу

2 легка промисловість

Б виробництво коксу

3 хімічна промисловість

В видобування нафти

4 паливна промисловість

Г виробництво лікувальних препаратів


Д заготівля силосу

16. Установіть відповідність між експортною продукцією та країною, яка її виробляє:

17. Установіть відповідність між експортною продукцією та країною, яка її виробляє:

III. Завдання з вибором трьох правильних варіантів відповідей із семи

18. Оберіть галузі тваринництва, які отримали найбільший розвиток в Україні:

1 скотарство

2 вівчарство

3 конярство

4 птахівництво

5 оленярство

6 свинарство

7 кролівництво

19. Назвіть галузі господарства України, які мають достатню кількість вітчизняної сировини для власного розвитку:

1 виробництво алюмінію

2 виробництво сталі

3 виробництво цукру

4 виробництво лляних тканин

5 виробництво паливно-змащувальних речовин

6 виплавка чавуну

7 виробництво бавовняних тканин

20. Назвіть причини, що стримують надходження іноземних інвестицій в Україну:

1 висока частка тіньового сектора економіки

2 надійна та досконала чинна законодавча база

3 прозорість процесів приватизації

4 високий рівень корумпованої влади

5 висока купівельна спроможність населення

6 неможливість прогнозування змін у законодавстві

7 наявність значної кількості кваліфікованих кадрівPersonalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити