Історія України 11 клас

Тема 1. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945). ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941-1945)

§ 1. УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

1. Україна в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни

2. Радянсько-німецькі договори 1939 р. Початок Другої світової війни.

3. Вступ Червоної армії на територію Західної України.

4. Радянізація нових територій.

5. Становище в Україні в 1939 р. — у першій половині 1941 р.

§ 2. ОБОРОННІ БОЇ В УКРАЇНІ 941-1949 рр. ОКУПАЦІЯ УКРАЇНИ

1. Початок Великої Вітчизняної війни.

2. Відступ Червоної армії.

3. Мобілізаційні заходи та евакуація.

4. Оборонні бої в 1941 р.

5. Бойові дії на території України протягом 1942 р.

6. Окупація України.

§ 3. ЖИТТЯ МИРНОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В РОКИ ВІЙНИ

1. «Новий порядок».

2. Життя населення України в умовах окупації.

3. Концентраційні табори та масове знищення людей.

4. Голокост — геноцид єврейського народу.

5. Остарбайтери'.

6. Становище працівників, евакуйованих у східні райони СРСР.

§ 4. АНТИНАЦИСТСЬКИЙ РУХ ОПОРУ

1.Форми і течії руху Опору. Колабораціонізм1.

2.Радянський партизанський і підпільний рух.

3. Діяльність ОУН та УПА.

4. Українська дивізія «Галичина».

5. Діяльність ОУН та УПА в 1943-1944 pp.

6. Еволюція світогляду ОУН.

§ 5. ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ ВІД НАЦИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ

1. Початок визволення України.

2. Бої на Лівобережжі.

3. Визволення Києва.

4. Звільнення Правобережжя та Південної України.

5. Примусове виселення народів з Криму.

§ 6. ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ПЕРІОД ВІЙНИ

1. Вигнання окупантів з України.

2. Становище в західних областях України.

3. Завершення Великої Вітчизняної війни.

4. Героїзм українського народу.

5. Ціна перемоги.

6. Культура в роки війни.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО ТЕМИ 1

Тема 2. УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1945 р. — початок 1950-х років)

§ 7. УКРАЇНА В ПІСЛЯВОЄННІЙ ВІДБУДОВІ

1. Адміністративно-територіальні зміни.

2. Україна в ООН і міжнародних організаціях.

3. Внутрішньополітичне й економічне становище УРСР.

4. Відбудова народного господарства.

5. Становище сільського господарства в повоєнній Україні.

6. Голод 1946-1947 pp.

7. Зміни в житті та побуті населення.

§ 8. ЗАХІДНА УКРАЇНА В ПОВОЄННІ РОКИ

1. Відновлення політики радянізації в західних областях України.

2. Становище церкви. Ліквідація Української греко-католицької церкви.

3. Боротьба ОУН та УПА.

4. Життя населення в період протистояння радянської влади та ОУН і УПА.

5. Операція «Вісла».

§ 9. ПІСЛЯВОЄННЕ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА

1. Особливості суспільно-політичного життя.

2. Становище творчої інтелігенції. Ідеологічні кампанії.

3. Література і мистецтво.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО ТЕМИ 2

Тема 3. ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (середина 1950-х — середина 1960-х років)

§ 10. ПОЧАТКОВИЙ ПЕРІОД ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

1. Внутрішньополітичне становище України в середині 1950-х років.

2. Стан промисловості.

3. Стан сільського господарства. Перші спроби аграрних перетворень.

4. Соціальне та економічне життя населення.

5. Входження Кримської області до складу УРСР.

§ 11. ПЕРШІ КРОКИ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ

1. XX з'їзд КПРС і початок лібералізації

2. Реабілітація політичних в'язнів.

3. Ставлення суспільства до діяльності М. Хрущова.

4. Загострення боротьби за владу серед вищого партійного керівництва України.

§ 12. СПРОБА ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ РЕФОРМ

1. Зміни в управлінні господарством.

2. Розвиток промисловості.

3. Аграрна політика в другій половині 1950-х — першій половині 1960-х років.

4. Нові явища в соціальній сфері.

5. Зміни в повсякденному житті населення.

§ 13. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ, ОСВІТА І НАУКА

1. Науково-технічна революція.

2. Реформи освіти.

3. Здобутки науки.

§ 14. «ВІДЛИГА» В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ

1. Посилення зросійщення.

2. «Відлига» в українській літературі та мистецтві.

3. Шістдесятництво в українській культурі

§ 15. ДИСИДЕНТСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ. РЕЛІГІЙНА ПОЛІТИКА

1. Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості.

2. Релігійна політика.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО ТЕМИ 3

Тема 4. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (середина 1960-х — початок 1980-х років)

§ 16. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЗМІНИ В УPCPPCP

1. Усунення від влади М. Хрущова.

2. Зміни в структурі партійно-державного керівництва України.

3. Українське керівництво другої половини 1960-х — першої половини 1980-х років.

4. Ідеологічні орієнтири партійно-державного керівництва.

5. Конституція УРСР 1978 р.

§ 17-18. СТАНОВИЩЕ ЕКОНОМІКИ УРСР ПРОТЯГОМ ДРУГОЇ половини 1960-х-ПОЧАТКУ 1930-х років

1. Причини, що зумовили реформування економіки в другій половині 1960-х років.

2. Спроби реформування економіки в другій половині 1960-х років.

3. Економічне становище УРСР у 1970-і — на початку 1980-х років. Промисловість.

4. Окремі здобутки української економіки другої половини 1960-х — першої половини 1980-х років.

5. Аграрна політика. Становище в сільському господарстві в УРСР у 1960-х — на початку 1980-х років.

§ 19. ЗДОБУТКИ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

1. Соціально-демографічна ситуація.

2. Зміни в соціальній структурі населення.

3. Зміни в національній структурі населення.

4. Матеріальний рівень життя населення та його соціальні прояви.

§ 20. ЖИТТЯ ПАРТІЙНО-ДЕРЖАВНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ ТА НАРОДУ

1. Привілейоване становище партійно-державної номенклатури.

2. Повсякденне життя населення.

3. Моральний стан радянського суспільства.

§ 21. КУЛЬТУРА В СЕРЕДИНІ 1960-х - У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1980-х років

1. Освіта.

2. Стан науки: здобутки та проблеми.

3. Розвиток літератури.

4. Формування опозиційних течій у культурі та реакція на них влади.

5. Суперечності в розвитку українського мистецтва.

§ 22. ОПОЗИЦІЙНИЙ РУХ

1. Активізація опозиційного руху в середині 1960-х — на початку 1970-х років.

2. Форми діяльності дисидентів.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО ТЕМИ 4

Тема 5. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ТА ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985-1991)

§ 23. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИКИ «ПЕРЕБУДОВИ»

1. Причини та початок «перебудови».

2. Чорнобильська катастрофа.

3. Політика «прискорення» та її наслідки в Україні.

§ 24. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ В 1985-1991 pp.

1. Стан економіки.

2. Рівень життя населення.

3. Розгортання страйкового руху.

§ 25. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В 1985-1991 pp.

1.Гласність і лібералізація.

2.Зрушення в політичному житті України.

3.Пожвавлення громадської активності.

4.Формування багатопартійної системи.

§ 26. НАЦІОНАЛЬНЕ ТА ДУХОВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

1. Активізація національного руху в другій половині 1980-х років.

Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

§ 27. ДЕРЖАВОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

1. Особливості розбудови законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні.

2. Прийняття Конституції України 1996 р.

3. Становлення інституту президентства в Україні.

§ 28. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ В 1990-х роках

1. Формування партійно-політичної системи.

2. Участь народу в державотворчих процесах.

§ 29. ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1990-Х років

1. Стан господарства після розпаду СРСР.

2. Спроби реформування економіки.

3. Падіння виробництва протягом першої половини 1990-х років.

4. Соціальне та економічне становище населення.

5. Роздержавлення, приватизація та фінансова система України.

6. Трудова еміграція.

§ 30. ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1990-х років - НА ПОЧАТКУ НОВОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ

1. Основні тенденції розвитку економіки в другій ПОЛОВИНІ 1990-х років.

2. Пошуки шляхів стабілізації економіки України на початку XXI ст.

3. Здійснення аграрної реформи.

§ 31. УКРАЇНСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

1. Включення населення в ринкові відносини.

2. Соціальна диференціація суспільства.

3. Кроки до інтеграції української економіки в європейський і світовий економічний простір.

4. Демографічні зміни.

5. Міжнаціональні відносини.

§ 32. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

1. Основні чинники та особливості розвитку культури в Україні.

2. Стан освіти.

3. Основні тенденції розвитку науки.

4. Здобутки української літератури.

5. Надбання українського мистецтва.

6. Фізична культура і спорт.

7. Проблеми української культури на початку XXI ст.

§ 33. УКРАЇНСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

1. Стан навколишнього середовища та проблеми охорони довкілля.

2. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

3. Міжнародна співпраця у сфері охорони довкілля.

4. Екологічні проблеми на початку XXI ст.

§ 34. РЕЛІГІЙНЕ ТА ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

1. Основні чинники та особливості релігійного життя України в умовах незалежності.

2. Розкол в українському православ’ї.

3. Релігійні конфесії в сучасній Україні.

4. Відносини державної влади та релігійних конфесій.

§ 35. СУЧАСНА УКРАЇНА В МІЖНАРОДНІЙ ПОЛІТИЦІ

1. Початок міжнародного визнання Української держави.

2. Основні принципи зовнішньої політики незалежної України.

3. Україна в міжнародних політичних організаціях.

4. Ядерне роззброєння.

5. Пошуки зовнішньополітичних орієнтирів наприкінці XX — на початку XXI ст.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО ТЕМИ 6

Короткий словник термінів і понять

Хронологічна таблиця


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити