Підручник Інформатики 5 клас - Н. В. Морзе - Оріон 2018 рік

Розділ 3 ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ

15. ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ

ПРИГАДАЙ

► для чого використовують форматування тексту;

► де в повсякденному житті тобі траплявся відформатований текст;

► які властивості символів впливають на зовнішній вигляд тексту;

► які властивості та яких об’єктів змінюють при форматуванні абзаців

ТИ ДІЗНАЄШСЯ

як змінювати значення параметрів форматування тексту;

які параметри форматування змінюють для абзаців;

як форматувати сторінки текстового документа

Вивчаємо

1. Як змінювати значення параметрів форматування тексту?

Ти вже знаєш, що при створенні документів важливим є оформлення тексту. Процес зміни зовнішнього вигляду текстового документа чи його окремих об’єктів називають форматуванням (мал. 144).

Форматування тексту — внесення змін у зовнішній вигляд тексту: встановлення шрифту, кольору, накреслення символів, вирівнювання абзаців, параметрів сторінок тощо.

Мал. 144

При форматуванні текстового документа змінюється його зовнішній вигляд, форма подання об’єктів: шрифт тексту, розмір, колір, місце взаємного розташування окремих об’єктів, зміна значень деяких властивостей графічних об’єктів, таблиць тощо.

Змінити значення параметрів форматування тексту можна за допомогою інструментів груп Шрифт і Абзац вкладки Основне (мал. 144) в Microsoft Word (панелі інструментів Форматування (мал. 145) у LibreOffice Writer) або відповідних вказівок контекстного меню виділеного фрагмента. Форматування графічних об’єктів виконують за допомогою інших інструментів.

Мал. 123

Мал. 145

Для форматування вже введених об’єктів текстового документа слід виділити об’єкт і змінити значення потрібних параметрів форматування.

При оформленні документа різні текстові об’єкти можуть мати однакові значення параметрів форматування, наприклад, шрифт, розмір, накреслення тощо. Для копіювання значень параметрів форматування одного об’єкта на інший слід:

1) виділити текстовий об’єкт, значення параметрів форматування якого слід скопіювати;

2) натиснути кнопку групи Буфер обміну;

3) виділити об’єкт тексту, до якого треба застосувати скопійовані значення параметрів форматування.

Змінити значення параметрів форматування можна як після, так і під час введення тексту.

2. Які параметри форматування змінюють для абзаців?

Абзац — об’єкт текстового документа, який завершується натисненням клавіші Enter і має такі властивості: вирівнювання, відступ, міжрядковий інтервал та інші.

Як і в текстовому редакторі OOo4Kids Writer, вирівнювання абзацу можна встановити за допомогою відповідних інструментів

Вирівнювання абзацу — це властивість абзацу, яка визначає спосіб розташування рядків абзацу відносно його лівої та правої меж.

Наприклад, до абзаців, що містять заголовки, зазвичай використовують вирівнювання по центру, епіграф вирівнюють за правою межею, а основний текст — за шириною.

Для абзаців текстових документів крім вирівнювання застосовують й інші параметри форматування (мал. 146).

Мал. 146

Для форматування абзаців використовують параметри, значення яких можна змінити в діалоговому вікні Абзац (мал. 147, 148). Його можна викликати двома способами: за допомогою контекстного меню або інструментів групи Абзац вкладки Основне в Microsoft Word (вказівки Абзац меню Формат у LibreOffice Writer).

Відступи абзацу — це властивості абзацу, які визначають відстань рядків абзацу від межі лівого та правого полів сторінки.

У тексті, що містить велику кількість абзаців, прийнято їх відокремлювати один від одного.

Для цього збільшують інтервали перед чи після абзацу або задають відступ першого рядка абзацу — «червоний рядок». Також можна застосувати обидва способи одночасно.

Інтервали між рядками, перед і після абзацу, як і розмір шрифта, вимірюють у пунктах (пт).

Пункт — одиниця вимірювання довжини (1 пт - 0,353 мм).

Для зручності читання тексту часто збільшують інтервал між рядками абзацу. Для цього використовується параметр Міжрядковий інтервал: одинарний, 1,5 рядка, подвійний та інші (мал. 149).

Міжрядковий інтервал — властивість абзацу, яка визначає відстань між рядками тексту в абзаці.

Змінювати значення відступів абзаців можна й за допомогою лінійки масштабування. Як у графічному редакторі, у робочій області вікна текстового процесора Microsoft Wordможна відобразити горизонтальну та вертикальну лінійки масштабування за допомогою вказівки Лінійка з групи Показати чи приховати, що розміщується на вкладці Вигляд.

На горизонтальній лінійці також розташовані маркери відступів ліворуч, праворуч і першого рядка абзацу (мал. 150). За допомогою цих маркерів можна визначати та змінювати відступи. Для цього достатньо відповідний маркер перетягнути мишею в потрібне місце.

Мал. 147

Мал. 148

Мал. 149

Мал. 150

3. Як форматувати сторінки текстового документа?

У текстовому документі можна змінювати значення параметрів форматування сторінок, зокрема розміри полів, орієнтацію сторінки, розмір аркуша паперу тощо.

Поля сторінки визначають відстань від краю аркуша паперу до початку відображення тексту.

За замовчуванням документ друкується з одного боку аркуша паперу. У цьому разі розрізняють верхнє, нижнє, ліве та праве поля (мал. 151). Під час підготовки журнальних і книжкових видань застосовують двобічний друк. При цьому замість лівого та правого полів використовують поняття внутрішніх і зовнішніх полів (мал. 152).

Мал. 151

Мал. 152

Якщо передбачається зшивання надрукованого документа, то можна вибрати розташування корінця для переплетення — ліворуч або зверху, та задати значення додаткової відстані.

Добираючи розмір паперу, слід враховувати, на якому принтері документ буде надруковано. Так, аркуш формату А4 можна роздрукувати на будь-якому сучасному принтері, тоді як формат паперу АЗ підтримується лише спеціальними принтерами.

Орієнтація сторінки може бути книжкова, — якщо сторінка розташовується вертикально, або альбомна, — якщо горизонтально (мал. 153).

Щоб змінити значення параметрів форматування сторінок у Microsoft Word, слід на вкладці Розмітка сторінки в області Параметри сторінки обрати відповідні інструменти (мал. 154). Крім того, можна натиснути кнопку для виклику вікна Параметри сторінки, на відповідних вкладках якого можна вказати потрібні значення параметрів.

Переглянути та змінити значення параметрів форматування сторінки в LibreOffice Writer можна у вікні Стиль сторінки (мал. 155), яке викликають за допомогою вказівки Формат/Сторінка. Розміри полів, орієнтацію сторінки та розмір паперу можна задавати на вкладці Сторінка цього вікна.

Мал. 153

Мал. 154

Мал. 155

Діємо

Вправа 1. Форматування тексту.

Завдання. У файлі Окуляри встанови параметри форматування символів та абзаців: вирівнювання, відступи, інтервал після абзацу й міжрядковий інтервал за зразком (мал. 157), використовуючи вказівки контекстного меню. Зміни розміри полів у документі й додай нумерацію сторінок.

1. Відкрий документ Окуляри, що зберігається в папці Текстові документи.

2. За допомогою відповідної вказівки контекстного меню відкрий діалогове вікно Абзац. Визнач, які значення параметрів форматування потрібно встановити (мал. 156).

3. Встанови потрібні значення параметрів для тексту документа Окуляри.

4. Встанови значення параметрів полів сторінок для всього документа: ліве — 2,5 см, решта — 1,5 см, застосувавши шаблон полів — Звичайне (мал. 157).

5. Збережи результати роботи у файлі з тим самим іменем у папці Тексти своєї структури папок.

Мал. 156

Мал. 157

Вправа 2. Форматування тексту, збереженого з Інтернету. Завдання. Знайди в Інтернеті матеріали про використання MineCraft в освіті. Можна розпочати із сайта Освіторії (мал. 158). Скопіюй матеріали з різних сайтів до одного текстового документа, встанови задані значення параметрів форматування.

Мал. 158

1. Створи в папці Тексти своєї структури папок текстовий документ MineCraft в освіті.

2. Запиши в першому абзаці заголовок MineCraft в освіті та задай такі значення параметрів форматування: шрифт — Arial, розмір шрифту — 16 пт, накреслення символів — напівжирне, колір символів — темно-синій, вирівнювання абзацу — по центру.

3. Відкрий вікно браузера та скористайся пошуковою системою, щоб знайти матеріали про використання MineCraft в освіті.

4. Скопіюй текстові фрагменти з різних веб-сторінок до текстового документа.

5. Задай для всіх абзаців тексту такі значення параметрів форматування: шрифт — Times New Roman, розмір шрифту — 14 пт, вирівнювання абзацу — за шириною, відступ першого рядка абзацу — 1 см.

6. Збережи результати роботи.

Вправа 3. Прислів’я.

Завдання. Відкрий файл Прислів’я (мал. 159), що зберігається в папці Текстові документи.

Постав у відповідність початок і кінець кожного прислів’я та, використовуючи буфер обміну, об’єднай їх.

Для першого прислів’я встанови вирівнювання по центру, для другого — за правою межею.

Для решти залиш вирівнювання за лівою межею, але встанови такі значення відступів: для третього прислів’я— відступ ліворуч 2 см; для четвертого — відступ зліва 6 см, відступ праворуч — 5 см; для п’ятого — відступ зліва 3 см.

Мал. 159

Для всіх абзаців, крім першого, що містить заголовок, встанови інтервал перед абзацом 12 пт.

Обговорюємо

Поясни, які дії передбачає процес форматування тексту.

2. Форматування яких текстових об’єктів документа можна здійснювати за допомогою зміни параметрів у діалоговому вікні Шрифт?

3. Чим абзац текстового документа відрізняється від сторінки?

4. Які параметри можна використати при форматуванні абзацу?

5. Які параметри сторінки змінюють під час форматування текстового документа?

Працюємо в парах

1. Пограйте у гру «Об’єкти форматування». Для цього по черзі називайте параметри форматування тексту. Партнер має визначити, до форматування символів, абзаців чи сторінок належать названі параметри. Програє той, хто дасть першу неправильну відповідь чи не зможе назвати наступний параметр. Для формулювання речень скористайтесь матеріалами рубрики Вивчаємо. Розпочинайте, наприклад, так: «Міжрядковий інтервал встановлюють при форматуванні…». Правильність відповіді перевіряйте експериментально.

2. Наведіть приклади документів, у яких при оформленні окремих фрагментів доцільно використовувати вирівнювання абзацу по центру, за правою межею. Обговоріть у парі.

3. Перегляньте список дій, які можна виконувати з фрагментами І тексту:

1) створення; 2) зміна розміру шрифту; 3) копіювання; 4) переміщення; 5) вирівнювання; 6) зміна кольору літер; 7) заміна; 8) виправлення помилок; 9) встановлення абзацного відступу; 10) зміна міжрядкового інтервалу; 11) зміна стилю накреслення літер; 12) видалення; 13) вставляння.

Обговоріть у парах, які з цих дій виконують для форматування тексту, а які — для його редагування.

4. Обговоріть, який, на вашу думку, текст краще використовувати в рефераті з історії: форматований чи неформатований. Наведіть три аргументи, що підтверджують ваш вибір.

Міркуємо

5. Оленка та Максим готують повідомлення на шкільний інформаційний стенд про участь учнів 5 класу в акції милосердя «Подарунок у сиротинець». За прийнятими у школі правилами текст повідомлення має складатись не більш ніж із 10 речень. Повідомлення буде надруковано на звичайному аркуші для друку.

Запропонуй дітям параметри форматування для оформлення їхнього повідомлення.

6. Визнач, які значення параметрів форматування встановлено до текстових об’єктів на сторінках підручника з інформатики. Чи можна точно визначити значення параметрів форматування в уже надрукованому тексті?

7. Переглянь підручники, за якими ти навчаєшся (мал. 160).

Порівняй параметри форматування підручника з інформатики й історії. Чи залежить форматування від навчального предмета? Вислови припущення. Аргументуй свою позицію другові та вислухай його аргументи.

Мал. 160

Оціни свої знання та вміння

ü Я знаю, що називають форматуванням тексту.

ü Я вмію змінювати значення параметрів форматування символів: шрифт, розмір, колір, накреслення.

ü Я знаю, які параметри форматування можна застосувати до абзаців.

ü Я вмію змінювати значення параметрів форматування абзаців: вирівнювання, встановлення відступів абзаца, інтервалів перед та після абзацу, міжрядкового інтервалу.

Словничок

Форматування тексту.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити