Інформатика 6 клас - Й.Я. Ривкінд

Розділ 4. Текстовий процесор

 

4.2. СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА. УВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ


1. Як увести велику літеру? Символи верхнього регістру? Як змінити мову введення тексту?

2.  Назвіть клавіші редагування. Поясніть їх призначення.

3. Які помилки вам траплялися на уроках української мови? Як ви їх виправляли?

СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА

Створити новий документ у текстовому процесорі Word можна кількома способами. З одним з них ви вже ознайомилися - під час запуску програми Word відкривається вікно програми з новим порожнім документом, і користувач може відразу починати вводити потрібний текст.

Якщо вікно програми Word уже відкрито, то новий документ можна створити, виконавши алгоритм:

1. Відкрити меню, вибравши кнопку Office 

2. Вибрати команду Створити.

3. Вибрати у вікні Створення документа (рис. 4.5) шаблон Новий документ.

4.  Вибрати кнопку Створити.

Рис. 4.5. Вікно створення нового документа

Під час опрацювання нового документа доцільно дотримуватися такої послідовності операцій (рис. 4.6):

Рис. 4.6. Послідовність операцій під час опрацювання нового документа

УВЕДЕННЯ ТЕКСТУ З КЛАВІАТУРИ

Традиційно введення тексту в текстовий документ здійснюється а клавіатури. При цьому текст уводиться користувачем послідовно — літера за літерою, слово за словом, речення за реченням. Цей процес є досить копітким і трудомістким.

Ви вже маєте деякий досвід уведення тексту в клавіатурному тренажері, у текстових написах у графічному редакторі та на слайдах у презентаціях. І знаєте, що текст уводиться в тій позиції, де розміщено текстовий курсор.

Під час уведення тексту з клавіатури потрібно дотримуватися таких правил:

• між словами потрібно уводити тільки один пропуск;

• перед розділовими знаками (такими як ; : . , ! ?) пропуск не ставиться, а після них вводиться один пропуск або здійснюється перехід на новий абзац (винятком є кома, що відділяє цілу та дробову частину в десяткових дробах, - у такому разі після коми пропуск не ставиться);

• після відкриваючих і перед закриваючими дужками {}[]() і лапками "" « « пропуск не ставиться;

• дефіс у словах уводиться без пропусків;

• перед тире і після нього вводяться пропуски;

• для запобігання розриву деякої фрази в кінці рядка між словами слід вводити нерозривний пропуск (Ctrl + Shift 4- пропуск);

• перехід на новий рядок відбувається автоматично, тобто коли текст досягає останньої позиції рядка, курсор автоматично переходить на новий рядок. При цьому слово, яке не вмістилося в попередньому рядку, автоматично переноситься на наступний;

•   для введення тексту з нового абзацу слід натиснути клавішу Enter;

•   для переходу на новий рядок у межах одного абзацу (наприклад, під час введення вірша) треба вводити розрив рядка (Shift + Enter);

•   перехід на нову сторінку текстового документа здійснюється автоматично.

ЕЛЕМЕНТАРНІ ОПЕРАЦІЇ РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ

Після введення тексту користувачеві, як правило, доводиться редагувати текст, виправляючи в ньому помилки, допущені під час уведення.

До елементарних операцій редагування тексту в текстовому документі належать операції видалення, вставлення та замінювання символів. Виконуються вони так само, як і під час редагування текстового напису в графічному редакторі та текстового об’єкта в презентаціях:

-   для видалення символів зліва від курсора використовується клавіша Backspace, а справа від курсора - клавіша Delete;

-   для вставлення символів у текст необхідно розпочати їх уведення в потрібне місце тексту {режим вставлення).

Крім режиму вставлення, існує режим замінювання, у якому під час введення тексту символи, розміщені праворуч від курсора, замінюються на нові. Переключення між цими режимами здійснюється вибором індикатора Вставити/Замінювання в Рядку стану або натисненням клавіші Insert на клавіатурі. Поточний режим уведення тексту відображається на індикаторі в Рядку стану (рис. 4.7).

Рис. 4.7. Індикатори режимів вставлення та замінювання в Рядку стану

Якщо в тексті потрібно приєднати до поточного абзацу наступний абзац, то курсор слід установити в кінці поточного абзацу та натиснути клавішу Delete. Для розділення тексту на абзаци слід у потрібних місцях тексту встановити курсор і натиснути клавішу Enter.

Для вставлення в текст додаткового абзацу треба встановити курсор у те місце тексту, де потрібно розпочати новий абзац, і натиснути клавішуEnter. Після цього можна вводити текст нового абзацу. Для завершення введення абзацу потрібно ще раз натиснути Enter.

Для тих, хто хоче знати більше

Під час введення та редагування тексту інколи зручно включати режим відображення прихованих символів, вибравши на Стрічці вкладку Основне, а потім у тупі Абзац - кнопку Відобразити всі знаки 

До прихованих належать символи, які вводяться користувачем у ході набору тексту, але не виводяться на папері під час друкування, і, зазвичай, не відображаються на екрані. Але якщо включити режим відображення цих символів, то у відповідних місцях тексту з’являться спеціальні позначки (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

Приклади прихованих символів

ПЕРЕВІРКА ПРАВОПИСУ

Текстовий процесор Word під час уведення тексту здійснює автоматичну перевірку правопису. Пошук орфографічних помилок у тексті проводиться за орфографічним словником, який установлено в Microsoft Office, і слова з помилками підкреслюються червоною хвилястою лінією (під час друкування документа ця лінія не виводиться).

Є кілька причин, через які Word позначає слово як помилкове:

- Слово було написано з помилкою. Наприклад, у слові пропущено літеру або введено зайву (програма). Можна спробувати виправити це слово за словником: відкрити контекстне меню цього слова і вибрати правильний варіант його написання (рис. 4.8). Якщо в контекстному меню правильного варіанта немає, потрібно виправити помилку вручну відомими вам способами.

Рис. 4.8. Контекстне меню слова з помилкою

-   Слово було написано без помилки, але відсутнє в словнику. Наприклад, у документі підкреслюється ваше прізвище, назва вашого міста або науковий термін. У цьому разі можна або не звертати уваги на підкреслення, або вибрати команду Додати до словника в контекстному меню цього слова. Також слово можна виключити з перевірки, вибравши команду Пропустити або Пропустити все (у цьому разі всі такі слова в тексті не будуть перевірятися).

-   Слово було написано без помилок, але введено іншою мовою. Перевірка правопису відбувається за правилами тієї мови, якою було введено фрагмент тексту, а не тієї, яка є встановленою на момент перевірки. Щоб виправити таку помилку, потрібно в контекстному меню слова вибрати команду Мова і в списку, що відкриється, вибрати потрібну мову (рис. 4.9).

Рис. 4.9. Установлення мови перевірки правопису тексту

Якщо в тексті допущено синтаксичну помилку, то цей фрагмент тексту підкреслюється зеленою хвилястою лінією. Для виправлення цієї ситуації потрібно відкрити контекстне меню цього фрагмента, установити причину помилки та усунути її.

Перевірку правопису можна виконати і після введення всього тексту. Для цього на Стрічці на вкладці Рецензування в групі Правопис потрібно вибрати кнопку Правопис і граматика  що приводить до відкриття діалогового вікна Правопис (рис. 4.10).

У цьому вікні програма послідовно виводить повідомлення що знайдені помилки та можливі варіанти їх усунення. Користувач може внести запропоновані виправлення в текст або не звертати уваги на вказівки і поради програми.

Наприклад, на рисунку 4.10 програма пропонує для заміни помилкового слова два інших. Користувачу потрібно в списку Рекомендації вибрати правильне слово, після чого вибрати кнопку Замінити. Або, у разі інших рішень, вибрати одну з кнопок у правій частині діалогового вікна Правопис.

Рис. 4.10. Вікно перевірки правопису

СКАСУВАННЯ, ПОВЕРНЕННЯ АБО ПОВТОРЕННЯ ВИКОНАНИХ ДІЙ

Якщо під час редагування тексту або виконання інших операцій деякі з них було виконано помилково або призвели до небажаних результатів, то останню виконану дію можна відмінити. Для цього на Панелі швидкого доступу слід вибрати кнопку Скасувати 

Щоб повернути скасовану дію, потрібно скористатися кнопкою Повернути 

Таким способом можна скасувати або повернути не одну, а кілька останніх дій, вибравши відповідну кнопку потрібну кількість разів. Скасувати кілька останніх дій можна також, відкривши список виконаних дій кнопки Скасувати і вибравши назву тієї операції, включно до якої дії скасовуються.

Виконання деяких операцій, здійснених під час редагування тексту, користувач може повторити автоматично потрібну кількість разів. Для

цього після виконання дії потрібно вибрати кнопку Повторити  яка автоматично з'являється на місці кнопки Повернути.

Якщо виконати скасування, повернення чи повторення дії неможливо, то зображення на кнопках буде блідого кольору.

Працюємо з комп’ютером

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1. Запустіть текстовий процесор Word.

2. Установіть зручний масштаб перегляду текстового документа.

3. Уведіть за зразком наведений текст у двох абзацах (перехід на новий абзац здійснюється натисканням клавіші Enter). Слідкуйте за дотриманням правил уведення тексту та правописом.

Назва нашої держави впродовж її існування була різною. Одна з перших-Київська Русь.

У часи Русі зародилася й теперішня назва - Україна. Це слово вперше внесено в літопис у 1187 році.

4. Об’єднайте перший і другий абзаци в один. Для цього встановіть курсор у кінці першого абзацу та натисніть клавішу Delete.

5.  Скасуйте останню дію, потім поверніть її. Для цього скористайтеся кнопками Скасувати  та Повернути  на Панелі швидкого доступу.

6. Розділіть текст на чотири абзаци по одному реченню. Для цього встановіть курсор у кінці першого речення та натисніть клавішу Enter. Повторіть дії для інших речень.

7. Виконайте перевірку правопису в усьому тексті та виправте помилки, якщо ви їх припустилися. Для цього відкривайте контекстне меню слів з помилками (вони будуть підкреслені червоною лінією) та обирайте потрібний варіант виправлення.

8. Збережіть текстовий документ у файлі з іменем вправа 4.2 у вашій папці.

9. Закрийте вікно текстового процесора та перевірте наявність створеного файлу у вашій папці.

Найважливіше в цьому пункті

Для створення нового текстового документа потрібно запустити програму текстового процесора Word. Якщо вікно програми Word уже відкрито, то новий документ можна створити, виконавши Office => Створити => Створення документа => Новий документ => Створити.

Під час опрацювання нового документа доцільно дотримуватися такої послідовності операцій: введення тексту => редагування => форматування => збереження. Введення тексту здійснюється з клавіатури в позиції розміщення текстового курсора з дотриманням правил введення. До операцій редагування тексту в текстовому процесорі Word належать видалення, вставлення та заміна тексту, об’єднання та розділення абзаців, перевірка правопису в тексті тощо.

Текстовий процесор Word під час введення тексту здійснює автоматичну перевірку орфографії та граматики і підкреслює помилки хвилястими лініями червоного та зеленого кольору. Для виправлення помилки потрібно відкрити контекстне меню підкресленого слова та вибрати дію із запропонованого списку. Для виконання перевірки правопису також можна використати кнопку Правопис і граматика 

На вкладці Рецензування в груш Правопис. Дайте відповіді на запитання

1°. Які існують способи створення нового документа?

2°. Якої послідовності дій слід дотримуватися під час опрацювання нового документа в текстовому процесорі?

З*. Яких правил потрібно дотримуватися під час введення тексту з клавіатури?

4*. Які операції належать до редагування тексту?

5*. Чому під час введення тексту трапляється, що попередній текст замінюється на новий? Як виправити цю ситуацію?

в*. Чому деякі слова в тесті підкреслюються хвилястими лініями?

Як виправити цю ситуацію?

7*. Для чого призначено кнопки   Де вони розміщуються?

8*. Для чого призначено кнопку  Де вона розміщується?

Виконайте завдання

1°. Відкрийте текстовий документ з файлу завдання 4.2.1.docx, який міститься в папці Розділ 4\Пункт 4.2. Видаліть у ньому розташовані поруч слова, що повторюються. Скасуйте виконані дії. Потім поверніть їх. Збережіть файл у вашій палці з тим самим іменем.

2*. Відкрийте текстовий документ з файлу завдання 4.2.2.docx, який міститься в папці Розділ 4\Пункт 4.2. Перегляньте текст відкритого документа та знайдіть допущені помилки. Відредагуйте текст, виправивши в ньому помилки. Збережіть файл у вашій папці з тим самим іменем.

З*. Запустіть програму Word і введіть поданий текст за зразком. Збережіть документ у файлі з іменем завдання 4.2.3 у вашій папці.

Україна є однією з найбільших держав Європи - її площа становить 603,7 тис. квадратних кілометрів. За розмірами території вона перевищує такі великі країни в Європі, як Франція (544 тис. квадратних кілометрів) та Іспанія (505 тис. квадратних кілометрів).

Наша країна займає більше як 5,7 % території всієї Європи. Відстань по прямій лінії між крайньою північною та південною точками становить 893 км, а між західною та східною - 1316 км. Загальна довжина її сухопутних і морських кордонів становить 7590 км.

4*. Запустіть програму Word і введіть стислу автобіографію (3-4 речення). Перевірте правопис у тексті. Збережіть документ у файлі з іменем завдання 4.2.4 у папці Мої документи.

5*. Відкрийте текстовий документ з файлу завдання 4.2.5.docx, який міститься в папці Розділ 4\Пункт 4.2. Відредагуйте текст, наведений у документі, згідно зі зразком (видалення зайвих символів, вставлення та замінювання слів, об’єднання та розбиття абзаців). Збережіть файл у вашій папці з тим самим іменем.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити