Інформатика 6 клас - Й.Я. Ривкінд

Розділ 4. Текстовий процесор

 

4.3.   ФРАГМЕНТИ ТЕКСТУ ТА ОПЕРАЦІЇ НАД НИМИ


1.  Якими способами можна виділити об’єкти у вікні папки?

2. Які операції може виконувати операційна система над файлами, папками, вікнами? Якими способами можна їх виконати?

3. Що таке фрагмент графічного зображення? Які операції над ним можна виконувати в графічному редакторі Paint?

ВИДІЛЕННЯ ФРАГМЕНТІВ ТЕКСТУ

У попередньому пункті були розглянуті деякі операції редагування тексту: видалення, уставлення та замінювання символів. Ці операції можна виконувати не тільки над окремими символами, але й над деякою послідовністю символів, яку називатимемо фрагментом тексту. Наприклад, переставити місцями фрагменти тексту, видалити чи замінити фрагменти.

Перед виконанням будь-яких операцій над фрагментом тексту його потрібно спочатку виділити. Як правило, виділений фрагмент зафарбовується в тексті блідо-синім кольором (рис. 4.11).

Рис. 4.11. Виділений фрагмент тексту в документі

Виділення фрагмента тексту можна здійснити, використовуючи клавіші клавіатури, мишу або елементи керування Стрічки (табл. 4.3).

Таблиця 4.3

Способи виділення фрагментів тексту

Щоб зняти виділення фрагмента, потрібно вибрати місце в документі поза областю виділення або натиснути будь-яку клавішу керування курсором.

 Для тих, хто хоче знати більше

Для виділення фрагментів тексту зручно також користуватися такими сполученнями клавіш (табл. 4.4):

Таблиця 4.4

Деякі сполучення клавіш для виділення фрагментів тексту

Фрагмент

тексту

Сполучення

клавіш

Фрагмент

тексту

Сполучення

клавіш

Від поточного місця до кінця слова

Ctrl + Shift + →

Від поточного місця до кінця абзацу

Ctrl + Shift + ↓

Від поточного місця до початку слова

Ctrl + Shift + ←

Від поточного місця до початку абзацу

Ctrl + Shift +↑

Від поточного місця до початку документа

Ctrl + Shift + Home

Від поточного місця до кінця (початку) екрана

Alt + Ctrl + Shift + Page Down (Alt + Ctrl + Shift + Page Up)

Від поточного місця до кінця документа

Ctrl + Shift + End

Весь документ

Ctrl + А (англ.)

ОПЕРАЦІЇ НАД ФРАГМЕНТАМИ ТЕКСТУ

Після того як потрібний фрагмент тексту виділено, його можна перемістити, скопіювати в різні місця текстового документа, замінити на інший або видалити.

Такі операції ви вже виконували і вад файлами та папками, і над фрагментами графічних зображень, і над об’єктами на слайдах презентацій. Аналогічно виконуються ці операції і над фрагментами тексту. Надати команди можна різними способами: сполученнями клавіш, вибором кнопок на Стрічці, з використанням контекстного меню тощо (табл. 4.5).

Таблиця 4.5

Виконання операцій над виділеним фрагментом тексту

Спосіб виконання

Порядок виконання

Видалення

3 використанням Стрічки

Виконати Основне => Буфер обміну => Вирізати

3 використанням клавіш клавіатури

Натиснути клавішу Delete, або Backspace, або сполучення Ctrl + X

3 використанням контекстного меню

Виконати команду Вирізати


Операція переміщення фрагмента тексту здійснюється аналогічно до операції копіювання за однієї відмінності: замість команди Копіювати потрібно виконувати команду Вирізати (кнопка   сполучення клавіш Ctrl + X), а також під час перетягування фрагмента вказівник матиме вигляд 

 Для тих, хто хоче знати більше

Нагадаємо, що Буфер обміну, який ви використовували в графічному редакторі Paint, уміщував тільки один об’єкт. На відміну від нього, Буфер обміну Microsoft Office 2007 може одночасно зберігати двадцять чотири об'єкти. Використання цієї особливості можливе тільки за відкритого вікна Буфера обміну Microsoft Office 2007 (рис. 4.12). Для його відкриття слід вибрати кнопку відкриття діалогового вікна   групи Буфер обміну на вкладці Основне.

Заповнення Буфера відбувається послідовно після виконання команд Вирізати або Копіювати. Новий об’єкт завжди додається на початок списку і відображається першим у списку. Об'єкт, який містіться в Буфері обміну, може використовуватися для вставлення в документ багаторазово.


Рис. 4.12. Вікно Буфера обміну Microsoft Office


Для роботи з Буфером обміну використовують кнопки Вирізати, Копіювати, Вставити на Стрічці.

АВТОМАТИЧНИЙ ПОШУК І ЗАМІНЮВАННЯ ФРАГМЕНТІВ ТЕКСТУ

Текстовий процесор Word може здійснювати автоматичний пошук у документі деякого фрагмента тексту. Наприклад, якщо ви хочете швидко знайти потрібне слово чи місце в документі, не переглядаючи його, то слід:

1. Виконати Основне => Редагування => Знайти   що приведе до відкриття вікна Пошук і замінювання з поточною вкладкою Знайти (рис. 4.13).

2. Ввести в текстове поле Знайти фрагмент тексту, який потрібно знайти в документі. Наприклад слово «комп’ютер».

3. Вибрати кнопку Знайти далі, щоб знайти по черзі кожне входження фрагмента в текст.

Рис. 4.13. Вікно Пошук з вкладкою Знайти

Рис. 4.14. Вікно Пошук з вкладною Замінити

За такого способу пошуку після кожного вибору кнопки Знайти текст у вікні буде прокручуватися, наступний знайдений фрагмент ставатиме виділеним і розміщуватиметься в Робочій області вікна.

Якщо ж у документі потрібно замінити деякий фрагмент тексту на інший, то слід виконати такий алгоритм:

1. Виконати Основне => Редагування => Замінити 

2. Увести в поле Знайти (рис. 4.14) потрібний фрагмент тексту (наприклад, слово товар).

3. Увести в поле Замінити на текст для замінювання цього фрагмента (наприклад, слово гроші).

4. Вибрати кнопку Замінити все для того, щоб замінювання відбувалося автоматично в усьому документі, для вибіркового замінювання - вибирати кнопку Знайти далі та потім, за потреби, кнопку Замінити.

Працюємо з комп’ютером

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1. Відкрийте текстовий документ з файлу вправа 4.3.docx, який міститься в папці Розділ 4\Пункт 4.3.

2. Установіть зручний масштаб перегляду текстового документа.

3. Виділіть різні фрагменти тексту (окремі слова, один рядок, кілька рядків, абзац, кілька абзаців, цілу сторінку тексту) різними способами. Для цього скористайтеся таблицею 4.3 цього пункту.

4. Скопіюйте деякі фрагменти тексту за наданим у документі зразком. Скористайтеся командами контекстного меню, наведеними в таблиці 4.5 цього пункту.

5. Перемістіть деякі фрагменти за наданим у документі зразком. Скористайтеся кнопками Стрічки, наведеними в таблиці 4.5 цього пункту.

6. Знайдіть у тексті всі слова повідомлення. Скільки слів знайдено?

7. Замініть у тексті всі літери а на символ @. Скільки було виконано замін?

8. Збережіть документ у файлі з тим самим іменем у вашій палці.

Найважливіше в цьому пункті

Фрагмент тексту - це деяка послідовність символів тексту. Для роботи з фрагментом його потрібно виділити. Виділення фрагмента тексту можна здійснити, використовуючи клавіші клавіатури, мишу або елементи керування Стрічки. Після того як потрібний фрагмент тексту виділено, його можна перемістити, скопіювати в різні місця текстового документа, замінити або видалити.

Операції над фрагментами тексту можна виконувати, використовуючи різні способи: сполучення клавіш, елементи керування на Стрічці, за допомогою контекстного меню тощо.

Текстовий процесор Word може здійснювати автоматичний пошук і замінювання в документі деякого фрагмента тексту. Для цього потрібно виконати Основне => Редагування => Знайти   (або Замінити   і у вікні, що відкриється, увести потрібні фрагменти тексту для пошуку та замінювання, потім вибрати кнопку Знайти далі або іншу.

Дайте відповіді на запитання

1°. Що може бути фрагментом тексту?

2°. Як у тексті позначається виділений фрагмент?

З*. Які способи виділення фрагментів тексту існують у текстовому процесорі Word?

4°. Як відмінити виділення фрагмента тексту?

5°. Які операції над фрагментами тексту можна виконувати?

6*. Для чого використовують кнопки 

7*. Як виконати видалення, копіювання або переміщення фрагмента тексту?

8*. Які особливості використання Буфера обміну Microsoft Office 2007?

9*. Як здійснити пошук фрагмента тексту в документі?

10*. Як здійснити автоматичне замінювання в документі фрагмента тексту на інший?

 Виконайте завдання

1°. Відкрийте текстовий документ з файлу завдання 4.3.1.docx, який міститься в папці Розділ 4\Пункт 4.3. Виконайте його редагування за зразком, наданим у документі. Збережіть документ у вашій папці з тим самим іменем.

2*. Відкрийте текстовий документ з файлу завдання 4.3.2.doсx, який міститься в папці Розділ 4\Пункт 4.3. Упорядкуйте рядки тексту за зразком, наданим у документі. Збережіть документ у вашій палці з тим самим іменем.

З*. Відкрийте текстовий документ з файлу завдання 4.3.3.docx, який міститься в папці Розділ 4\Пункт 4.3. Виконайте завдання на автоматичну заміну фрагментів тексту, які наведені в документі. Збережіть документ у вашій папці з тим самим іменем.

4*. Відкрийте текстовий документ з файлу завдання 4.3.4.docx, який міститься в папці Розділ 4\Пункт 4.3. Замініть усі слова «комп’ютер», «комп’ютера», «комп’ютеру», … на слово «ПК». Збережіть документ у вашій папці з тим самим іменем.

5*. Відкрийте текстовий документ з файлу завдання 4.3.5.docx, який міститься в папці Розділ 4\Пункт 4.3. Опрацюйте виділення фрагментів тексту за наведеною таблицею.

Фрагмент

тексту

Сполучення

клавіш

Фрагмент

тексту

Сполучення

клавіш

Від поточного місця до кінця слова

Ctrl + Shift + →

Від поточного місця до кінця абзацу

Ctrl + Shift + 

Від поточного місця до початку слова

Ctrl + Shift + ←

Від поточного місця до початку абзацу

Ctrl + Shift + ↑

Від поточного місця до початку документа

Ctrl + Shift + Home

Від поточного місця до кінця (початку) екрана

Alt + Ctrl + Shift + Page Down (Alt + Ctrl + Shift + Page Up)

Від поточного місця до кінця документа

Ctrl + Shift + End

Весь документ

Ctrl + А (англ.)


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити