Підручник Алгебра і початки аналізу 10 клас (профільний рівень) - А. Г. Мерзляк - Гімназія 2018 рік

Предметний покажчик

Аргумент функції 13

Арккосинус 198

Арккотангенс 213

Арксинус 205

Арктангенс 211

Асимптота вертикальна 346

горизонтальна 346

похила 348

База індукції 50

Відрізок 262

Вільний член цілого раціонального рівняння 45

Вісь котангенсів 127

тангенсів 127

Геометричний зміст похідної 282

Границя функції в точці 263

Диференціювання 285

Діаграма Ейлера 7

Ділене 42

Ділення многочленів націло 42

Дільник 42

Доповнення множини 10

Дотична до графіка функції 278

Закон руху точки 276

Знак кореня n-го степеня 70

Індуктивний метод 48

перехід 50

Індуктивні висновки 48

Індукція 48 Інтервал 262

Коефіцієнти цілого раціонального рівняння 45

Корінь n-го степеня 69

арифметичний n-го степеня 71

кубічний 70

многочлена 43

Косинус кута повороту 124

Косинусоїда 145

Котангенс кута повороту 125

Кут в 1 радіан 117

— І чверті 132

— II чверті 132

— III чверті 132

— IV чверті 132

Метод заміни змінної 103

інтервалів 37

математичної індукції 49

розкладання на множники 239

Механічний зміст похідної 282

Миттєва швидкість 277

Множина 6

порожня 7

Найбільше значення функції на множині 14

Найменше значення функції на множині 14

Наслідок рівняння 94

нерівності 107

Нерівності найпростіші тригонометричні 248

рівносильні 107

Об’єднання множин 8

Область визначення рівняння 93

функції 13

симетрична відносно початку координат 16

значень функції 13

Одиничне коло 118

Ознака зростання функції 311

опуклості функції вгору 337

вниз 337

спадання функції 311

сталості функції 309

точки максимуму функції 318

точки мінімуму функції 318

Окіл точки 317

Основна тригонометрична тотожність 156

Остача 43

Переріз множин 8

Період функції 136

головний 137

спільний 139

Підкореневий вираз 70

Підмножина 7

власна 7

Похідна 281

друга 336

Приріст аргументу функції в точці 274

функції в точці 275

Радикал 70

Радіан 117

Радіанна міра 118

Рівняння дотичної 301

ірраціональне 95

найпростіше тригонометричне 31

наслідок п.13

однорідне тригонометричне n-го степеня 232

рівносильні 93

ціле раціональне 45

Різниця множин 9

Розтягнення від осі ординат 21

Розрив 36

Симетрія відносно осі ординат 21

Синус кута повороту 124

Синусоїда 144

Степінь з раціональним показником 87

Стискання до осі ординат 21

Сторонній корінь рівняння 94

Тангенс кута повороту 125

Теорема Везу 44

Лагранжа 309

Ролля 308

Ферма 307

Точка екстремуму 319

критична 320

локального максимуму 329

мінімуму 329

максимуму 318

мінімуму 318

перегину п.42

Формула косинуса подвійного аргументу 173

половинного аргументу 177

потрійного аргументу 175

різниці 162

суми 162

різниці косинусів 185

котангенсів 186

синусів 185

тангенсів 186

синуса подвійного аргументу 173

половинного аргументу 177

потрійного аргументу 175

різниці 163

суми 163

суми косинусів 185

котангенсів 186

синусів 185

тангенсів 185

тангенса подвійного аргументу 173

половинного аргументу 177

різниці 163

суми 163

Формули додавання 161

зведення 169

перетворення добутку тригонометричних функцій у суму 186

подвійного аргументу 173

половинного аргументу 176

пониження степеня 173

потрійного аргументу 175

Функції взаємно обернені 31

Функція 12

двічі диференційовна 337

в точці 336

на множині 336

диференційовна 285

в точці 283

на множині 284

непарна 16

неперервна 36, 265

в точці 265

на множині 265

обернена 31

обмежена 154

оборотна 30

на множині 32

опукла вгору на проміжку 337

вниз на проміжку 337

парна 16

періодична 135

раціональна 266

складена 296

степенева з натуральним показником 60

раціональним показником 87

з цілим показником 64

тригонометрична 126

Характеристична властивість 6

Частка 42

неповна 43

Числа сумірні 139

несумірні 139Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити