Підручник Математика 10 клас (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) - О.С. Істер - Генеза 2018 рік

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Частина І. АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Алгоритм дослідження функції на екстремум 202

- - - зростання, спадання 193

- - - та побудови її графіка 207

- знаходження найбільшого

і найменшого значення функції на проміжку 215

- розв’язування прикладних задач на знаходження найбільшого і найменшого значення величини 217

Аргумент функції 6

Арифметичний корінь n-го степеня 28

Арифметичний кубічний корінь 29

Арккосинус 146

Арккотангенс 147

Арксинус 146

Арктангенс 146

Асимптота 209

Від’ємний кут повороту 68

Винесення множника з-під знака кореня 40

Властивості кореня n-го степеня 36-39

- степеневої функції 61

- степеня з раціональним показником 48

- тригонометричних функцій 114, 115

Внесення множника під знак кореня 40

Геометричний зміст похідної 176

Границя функції в точці 162

Графік функції 10

- - у = cos х 111

- - у = ctg х 112

- - у = sin х 110

- - у = tg х 111

- - у = хn 27

- - у = ха 57-60

Графічний спосіб задания функції 9

Диференціювання функції 169

Додатний кут повороту 68

Достатня умова існування екстремуму 201

Дотична до графіка функції 176

Екстремуми функції 200

Знаки тригонометричних функцій по чвертях 87

Зростання функції 16

Корінь n-го степеня 28

- непарного степеня 30

Косинус кута 70, 71

Косинусоїда 111

Котангенс кута 70,71

Котангенсоїда 113

Критичні точки функції 192

Кут повороту 68

Кутовий коефіцієнт дотичної 176

Локальний екстремум 200

Максимум функції 199

Миттєва швидкість руху 175

Мінімум функції 200

Множина значень функції 7

- - тригонометричної функції 85, 87

Монотонність функції 17

Найбільше значення функції 214

Найменше значення функції 214

Найменший додатний період 109

- - - тригонометричної функції 109, 110, 115

Найпростіші тригонометричні рівняння 148-153

Неперервна функція 19, 160

Обернені тригонометричні функції 145-147

Область визначення функції 6

- - тригонометричної функції 84

Одиничне коло 71

Ознака зростання, спадання функції 191

- сталості функції 191

Окіл точки 199

Основна тригонометрична тотожність 94

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу 94-96

Періодичність тригонометричних функцій 89

- функцій 109

Підкореневий вираз 29

Побудова графіків тригонометричних функцій за допомогою перетворень 116

Показник кореня 29

Похідна функції в точці 168

Початковий радіус 68

Правила диференціювання 181

- обчислення границі функції в точці 162

Правило для запам’ятовування формул зведення 103

Приріст аргументу 167

- функції 168

Проміжок зростання функції 16, 190

- монотонності функції 16, 190

- спадання функції 16, 190

Радіанна міра кута 77

Радикал 29

Рівняння дотичної до графіка функції 177

- cos t = а 148

- ctg t = а 153

- sin t = a 150

- tg t = a 152

- xn = a 30

- xa = a 60

Середня швидкість руху 174

Симетрія області визначення відносно нуля 18

Синус кута 70, 71

Синусоїда 111

Січна до графіка функції 175

Словесне задания функції 10

Спадання функції 16

Способи задання функції 8

Степенева функція 57

- - з натуральним показником 26

Степінь із раціональним показником 46

Табличний спосіб задания функції 9

Таблиця похідних 185

Тангенс кута 70, 71

Тангенсоїда 112

Теорема про корінь n-го степеня з добутку 36

- - - - - з дробу 37

- - - - - із степеня 38

- Ферма 200

Тотожні перетворення виразів, що містять арифметичний корінь n-го степеня 40

Точка екстремуму 200

- максимуму 199

- мінімуму 200

- розриву 20

Тригонометричні формули додавання 121-123

- функції кута 70, 71

- - числового аргументу 79

Фізичний зміст похідної 175

Формула косинуса подвійного кута 129

- - різниці 121

- - суми 121

- різниці косинусів 138

- - синусів 138

- - тангенсів 138

- синуса подвійного кута 129

- - різниці 122

- - суми 122

- суми косинусів 138

- - синусів 138

- - тангенсів 138

- тангенса подвійного кута 129

- - різниці 123

- - суми 123

Формули зведення 102

- перетворення добутку тригонометричних функцій в суму 140

- половинного кута 131, 132

- пониження степеня 130, 131

Функція непарна 18

- ні парна, ні непарна 19

- парна 18

що задана формулою 8

Числова функція б

Частина II. ГЕОМЕТРІЯ

Абсолютна величина вектора 333

Абсциса точки 324

Аксіома 225

- паралельності прямих 226

Аксіоми планіметрії 225

- стереометрії 226, 227

Апліката точки 325

Вектор 332

Взаємне розміщення двох площин 268

- - - прямих у просторі 237

- - прямої і площини 259

Відстань від прямої до площини 306

- - точки до площини 288, 306

- - - - прямої 305

- між двома точками 326

- між площинами 307

Вісь абсцис 324

-аплікат 324

- ординат 324

Властивості паралельного проектування 249, 250

- паралельних площин 270

- перпендикуляра і похилої 288, 289

- прямої і площини, перпендикулярних між собою 281

Геометричні тіла 224

Градусна міра двогранного кута 298

Грані двогранного кута 298

Двогранний кут 298

Добуток вектора на число 336, 344

Зображення плоских фігур 250

Колінеарні вектори 333

Координати вектора 342

- - середина відрізка 326

- точки 324 Координатні осі 324

- площини 324

Кут між векторами 350

- - мимобіжними прямими 312

- - площинами 314

- - прямими, що перетинаються 312

- - прямою і площиною 313

Лінійний кут двогранного кута 298

Мимобіжні прямі 237

Модуль вектора 333, 342

Неозначувані поняття 224

Нульовий вектор 332

Ознака колінеарності векторів 344

- мимобіжності прямих 241

- паралельності площин 268

- - прямих 239

- - прямої і площини 260

- перпендикулярності площин 299

- - прямої і площини 279

Ордината точки 325

Ортогональна проекція фігури 315

Ортогональне проектування 315

Осі координат 324

Основа перпендикуляра 288

- похилої 288

Паралельна проекція точки 248

Паралельне проектування 248

Паралельні відрізки 241

- промені 241

- пряма і площина 259

- прямі 237

Паралельність площин 268

Переставна властивість додавання векторів 334

- - скалярного добутку векторів 350

Перпендикуляр 288

Перпендикулярні площини 299

- прямі 278, 313

Півплощина 298

Плоскі фігури 224

Площина 221

- проекції 248

Побудова перпендикулярних прямої і площини 280

Похила 288

Початок координат 324

Правило многокутника 335

- паралелограма 334

- трикутника 334

Проектуюча пряма 248

Проекція похилої 288

- прямої на площину 313

Протилежно напрямлені вектори 333

Просторові фігури 224

Пряма 224

- перпендикулярна до площини 279

Прямокутна система координат у просторі 324

Ребро двогранного кута 298

Рівні вектори 333

Різниця векторів 336, 343

Розподільна властивість скалярного добутку 350

Симетрія відносно площини 356

- - точки 355

Скалярний добуток векторів 350

- квадрат вектора 350

Співнапрямлені вектори 333

Сполучна властивість додавання векторів 334

- - скалярного добутку векторів 350

Стереометрія 224

Сума векторів 334, 343

Теорема, обернена до ознаки паралельності прямої і площини 260

- про існування і єдиність площини, що проходить через дві прямі, які перетинаються 228

- - - - - -, - - -пряму і точку, що не лежать на ній 227

- - - площини, паралельної даній 269

- - - прямої, паралельної даній 238

- - перетин площини паралельними прямими 239

- - площу ортогональної проекції 315

- - три перпендикуляри 290

- - скалярний добуток векторів 351Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити