Підручник Математика 10 клас (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) - О.С. Істер - Генеза 2018 рік

Шановні десятикласниці та десятикласники!

Шановні вчительки та вчителі!

ЧАСТИНА І. АЛГЕБРА

РОЗДІЛ 1 ФУНКЦІЇ, ЇХ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ

§1. ЧИСЛОВА ФУНКЦІЯ. ГРАФІК ФУНКЦІЇ

§2. МОНОТОННІСТЬ І НЕПЕРЕРВНІСТЬ ФУНКЦІЇ. ПАРНІ ТА НЕПАРНІ ФУНКЦІЇ

§3. КОРІНЬ n-ГО СТЕПЕНЯ. АРИФМЕТИЧНИЙ КОРІНЬ n-ГО СТЕПЕНЯ

§4. ВЛАСТИВОСТІ АРИФМЕТИЧНОГО КОРЕНЯ n-ГО СТЕПЕНЯ

§5. СТЕПІНЬ З РАЦІОНАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ І ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ

§6. СТЕПЕНЕВІ ФУНКЦІЇ, ЇХ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ

РОЗДІЛ 2 ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

§7. СИНУС, КОСИНУС, ТАНГЕНС I КОТАНГЕНС КУТА

§8. РАДІАННЕ ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ. У ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ ЧИСЛОВОГО АРГУМЕНТУ

§9. ВЛАСТИВОСТІ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ

§10. ОСНОВНІ СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ТРИГОНОМЕТРИЧНИМИ ФУНКЦІЯМИ ОДНОГО АРГУМЕНТУ

§11. ФОРМУЛИ ЗВЕДЕННЯ

§12. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ФУНКЦІЙ. ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ

§13. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФОРМУЛИ ДОДАВАННЯ

§14. ФОРМУЛИ ПОДВІЙНОГО І ПОЛОВИННОГО КУТА, ФОРМУЛИ ПОНИЖЕННЯ СТЕПЕНЯ

§15. ФОРМУЛИ СУМИ Й РІЗНИЦІ ОДНОЙМЕННИХ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ. ФОРМУЛИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ДОБУТКУ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ У СУМУ

§16. НАЙПРОСТІШІ ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ

РОЗДІЛ 3 ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

§17. ГРАНИЦЯ ФУНКЦІЇ В ТОЧЦІ

§18. ПОХІДНА ФУНКЦІЇ. ПОХІДНІ НАЙПРОСТІШИХ ФУНКЦІЙ

§19. ФІЗИЧНИЙ І ГЕОМЕТРИЧНИЙ ЗМІСТ ПОХІДНОЇ

§20. ПРАВИЛА ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ. ТАБЛИЦЯ ПОХІДНИХ

§21. ОЗНАКИ СТАЛОСТІ, ЗРОСТАННЯ ТА СПАДАННЯ ФУНКЦІЇ

§22. ЕКСТРЕМУМИ ФУНКЦІЇ

§23. ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНОЇ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ І ПОБУДОВИ ЇХНІХ ГРАФІКІВ

§24. НАЙБІЛЬШЕ І НАЙМЕНШЕ ЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ НА ПРОМІЖКУ

Завдання для перевірки знань за курс алгебри 10 класу

ЧАСТИНА ІІ ГЕОМЕТРІЯ

РОЗДІЛ 1 ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ

§1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, АКСІОМИ СТЕРЕОМЕТРІЇ ТА НАЙПРОСТІШІ НАСЛІДКИ З НИХ

§2. ВЗАЄМНЕ РОЗМІЩЕННЯ ПРЯМИХ У ПРОСТОРІ

§3. ПАРАЛЕЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ, ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ.ЗОБРАЖЕННЯ ФІГУР У СТЕРЕОМЕТРІЇ

§4. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМОЇ І ПЛОЩИНИ

§5. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПЛОЩИН

РОЗДІЛ 2 ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ

§6. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ У ПРОСТОРІ. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМОЇ І ПЛОЩИНИ

§7. ПЕРПЕНДИКУЛЯР І ПОХИЛА. ТЕОРЕМА ПРО ТРИ ПЕРПЕНДИКУЛЯРИ

§8. ДВОГРАННИЙ КУТ. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПЛОЩИН

§9. ВІДСТАНІ У ПРОСТОРІ

§10. ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ У ПРОСТОРІ. ОРТОГОНАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

РОЗДІЛ 3 КООРДИНАТИ І ВЕКТОРИ ПРОСТОРІ

§11. ПРЯМОКУТНА СИСТЕМА КООРДИНАТ У ПРОСТОРІ

§12. ВЕКТОРИ У ПРОСТОРІ. ДІЇ З ВЕКТОРАМИ

§13. КООРДИНАТИ ВЕКТОРА. ДІЇ НАД ВЕКТОРАМИ, ЯКІ ЗАДАНО КООРДИНАТАМИ

§14. СКАЛЯРНИЙ ДОБУТОК ВЕКТОРІВ

§15. СИМЕТРІЯ ВІДНОСНО ТОЧКИ ТА СИМЕТРІЯ ВІДНОСНО ПЛОЩИНИ

Завдання для перевірки знань за курс геометрії 10 класу

ВІДПОВІДІ ТА ВКАЗІВКИ ДО ЗАДАЧ І ВПРАВ

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити