Підручник Алгебра і початки аналізу 10 клас (профільний рівень) - А. Г. Мерзляк - Гімназія 2018 рік

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Арккосинус 171

Арккотангенс 185

Арксинус 177

Арктангенс 184

Асимптота вертикальна 332

— горизонтальна 329

— похила 330

Вісь котангенсів 91

— тангенсів 91

Геометричний зміст похідної 346

Границя друга чудова 283

— перша чудова 323

— послідовності 252

— функції в точці 287, 296, 297

Диференціювання 348

Дотична до графіка функції 340

Закон руху точки 339

Знак кореня n-го степеня 40

Квантор загальності 255

— існування 255

Корінь n-го степеня 39

— арифметичний n-го степеня 41

— кубічний 40

Косинус кута повороту 88

Косинусоїда 114

Котангенс кута повороту 89

Кут в 1 радіан 81

— І чверті 96

— II чверті 96

— III чверті 96

— IV чверті 96

Метод заміни змінної 71

— розкладання на множники 216

Механічний зміст похідної 347

Миттєва швидкість 339

Наслідок рівняння 63

Нерівність Єнсена 435

— —для опуклої вгору функції 436

— — — — вниз функції 437

— найпростіша тригонометрична 231

Область визначення рівняння 62

Одиничне коло 83

Ознака зростання функції 393

— опуклості функції вгору 438

— — — вниз 427

— спадання функції 393

— сталості функції 391

— точки максимуму функції 407

— точки мінімуму функції 408

Окіл точки 403

Основна тригонометрична тотожність 125

Період функції 99

— — головний 101

— спільний 104

Підкореневий вираз 40

Поворот точки навколо початку

координат 83

Послідовність збіжна 252

— зростаюча 246

— незростаюча 246

— необмежена 247

— нескінченно мала 262

— неспадна 246

— обмежена зверху 246

знизу 246

— розбіжна 254

— спадна 246

— стаціонарна 245

Початкові умови 246

Похідна функції 348

— — в точці 345

— друга 425

— — в точці 425

Принцип вкладених відрізків 275

Приріст аргументу функції в точці 337

— функції в точці 337

Радикал 40 Радіан 81

Радіанна міра 82

Рекурентний спосіб задания послідовності 246

Рівняння дотичної 376

— ірраціональне 64

— найпростіше тригонометричне 206

— -наслідок 63

— однорідне тригонометричне n-го степеня 208

— рівносильні 62

—, — на множині 62

— функціональне 25

Синус кута повороту 88

Синусоїда 113

Степінь з раціональним показником 56

Сторонній корінь рівняння 63

Тангенс кута повороту 89

Теорема Больцано—Коші перша 314

— Больцано—Коші друга про проміжне значення функції 315

— Вейєрштрасса 274

— — перша 317

— — Друга 318

— Лагранжа 387

— про двох конвоїрів 268

— Ролля 385

— Ферма 383

Точка екстремуму 404

— критична 406

— локального максимуму 417

— — мінімуму 417

— максимуму 403

— мінімуму 403

— множини внутрішня 404

— перегину 429

— розриву 305

— строгого максимуму 405

— — мінімуму 405

Формула загального члена 245

— косинуса подвійного кута 148

— — половинного кута 152

— — потрійного кута 151

— — різниці 133

— — суми 133

— рекурентна п.32

— різниці косинусів 163

— — котангенсів 163

— — синусів 162

— — тангенсів 163

— синуса подвійного кута 148

— — половинного кута 151

— — потрійного кута 151

— — різниці 134

— — суми 134

— суми косинусів 163

— — котангенсів 163

— — синусів 162

— —тангенсів 163

— тангенса подвійного кута 148

— — половинного кута 151

— — різниці 134

— —суми 134

— n-го члена послідовності 245

Формули додавання 132

— зведення 141

— перетворення добутку тригонометричних функцій у суму 164

— подвійного кута 148

— половинного кута 152

— пониження степеня 149

— потрійного кута 151

Функції взаємно обернені 30

Функція двічі диференційовна 425

—, — —в точці 425

—, — — на множині 425

— диференційовна 348

—, — в точці 347

—, — на множині 348

— неперервна 305

— — в точці 303

— — на множині 305

— обернена 29

— обмежена 122, 316

— — на множині 316

— оборотна 28

— — на множині 30

— опукла вгору на проміжку 426

— — вниз на проміжку 426

—, строго опукла вгору на проміжку 427

—,— — вниз на проміжку 427

— періодична 99

— раціональна 306

— степенева з натуральним показником 16

— — — раціональним показником 57

— — із цілим показником 19

— тригонометрична 90

Функції взаємно обернені 30

Хорда графіка функції 320

Числа несумірні 104

— сумірні 104

Число Ейлера 283

δ-окіл точки 298

— — —проколотий 298Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити