Підручник Алгебра і початки аналізу 10 клас (профільний рівень) - О. С. Істер - Генеза 2018 рік

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Алгебраїчне рівняння n-го степеня 68

Амплітуда коливань 218

Аргумент функції 13

Арифметичний корінь n-го степеня 87

Арифметичний кубічний корінь 87

Арккосинус 259

Арккотангенс 262

Арксинус 257

Арктангенс 261

Асимптота 413

- вертикальна 413

- горизонтальна 414

- похила 414

Від’ємний кут повороту 165

Вільний член алгебраїчного рівняння 68

- многочлена 63

Винесення множника з-під знака кореня 103

Властивості кореня n-го степеня 95-99

- обернених тригонометричних функцій 264

- основних видів функцій 35

- степеневої функції 86

- степеня з раціональним показником 142, 143

- тригонометричних функцій 213

Внесення множника під знак кореня 104

Внутрішня функція 367

Гармонічні коливання 218

Геометричний зміст похідної 351

Границя функції в точці 335

- числової послідовності 327

- функції на нескінченності 330

Графік функції 32

- у = cos Х 211

- у = ctg x 212

- у = sin х 210

- y = tg x 212

Графічний спосіб задання функції 16

Диференціювання функції 343

Ділення многочленів 64

-- з остачею 65

Додатний кут повороту 165

Достатня умова існування екстремуму 385

Дотична до графіка функції 351

Друга похідна функції 417

Екстремуми функції 383

Елементи множини 7

Заміна змінної у тригонометричних рівняннях 295

Зведене алгебраїчне рівняння 69

Знаки тригонометричних функцій по чвертях 184

Зростання функції 24

Інтервал 7

Ірраціональні нерівності 131

- рівняння 118

- числа 6

Коефіцієнти алгебраїчного рівняння n-го степеня 68

Корінь многочлена 64

Корінь (розв’язок) рівняння 44

Корінь n-го степеня 86

Косинус кута 166, 167

Косинусоїда 211

Котангенс кута 166, 167

Котангенсоїда 213

Критичні точки функції 375

Кут повороту 164

Кутовий коефіцієнт дотичної 351

Локальний екстремум 383

Максимум функції 383

Метод допоміжного кута 227

- інтервалів 55

- математичної індукції 74

Миттєва швидкість руху 350

Мінімум функції 383

Многочлен 63

Множина 7

- скінченна 7

- нескінченна 7

Множина значень функції 14

- тригонометричних функцій 182, 184

Монотонність функції 24

Найбільше значення функції 27

Найменше значення функції 27

Найменший додатний період тригонометричної функції 210, 215

Найпростіші тригонометричні нерівності 315

- рівняння 281

Нерівність 54

- з параметром 59

Нескінченна границя функції 337

Нулі функції 23

Обернена функція 38

Обернені тригонометричні функції 256

Об’єднання множин 8

Область визначення тригонометричних функцій 181

- функції 13

- допустимих значень (ОДЗ) рівняння 47

- нерівності 56

Одиничне коло 167

Однорідні рівняння 305

Ознака зростання, спадання функції 375

- сталості функції 374

Окіл точки 383

Основна тригонометрична тотожність 192

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу 192-195

Переріз множин 8

Період гармонічних коливань 218

Періодичність тригонометричних функцій 186

- функцій 209

Підмножина 7

Побудова графіків функцій за допомогою перетворень 34, 36

Показник кореня 87

Порожня множина 7

Похідна найпростіших функцій 344

- складеної функції 368

- степеневої функції 359

- функції в точці 343

- у = sin x 360

- у = cos x 360

- y = tg x 361

- у = ctg x 361

Початкова фаза коливань 218

Початковий радіус 164

Правила диференціювання 357, 358

Правило для формул зведення 202

Приріст аргументу 342

- функції 343

Проміжки знакосталості функції 23

- зростання функції 24

- монотонності функції 24

- спадання функції 24

Протилежні числа 6

Радіанна міра кута 174

Радикал 87

Рівносильні перетворення рівнянь 45

- нерівностей 55

Рівняння дотичної 352

- cos t = а 281

- ctg t = а 285

- sin t = а 283

- tg t = а 285

- хn = а 89

- ха = m 156

- = а 118

- = 119

- = g(x) 120

- з параметром 48

- рівносильні 45

Рівняння-наслідки 46

Розв’язки нерівності 54

Середня швидкість руху 349

Симетрія області визначення відносно нуля 25

Синус кута 166, 167

Синусоїда 211

Січна до графіка функції 350

Складена функція 367

Словесне задання функції 17

Спадання функції 24

Способи задання функції 15

Стала функція 25

Стандартний вигляд многочлена 63

Старший коефіцієнт алгебраїчного рівняння 68

- многочлена 63

- член многочлена 63

Степенева функція 153

- з натуральним показником 84

Степінь з раціональним показником 141

Схема дослідження функції у = f(х) на екстремуми 385

- зростання, спадання 376

- та побудова її графіка 391

- знаходження найбільшого і найменшого значення функції у = f(х) на проміжку [а; b] 399

- розв’язування прикладних задач на знаходження найбільшого або (і) найменшого значення деякої величини 402

- опуклості функції у = f(х) та точок її перегину 419

Таблиця похідних 362

Табличний спосіб задания функції 16

Тангенс кута 166, 167

Тангенсоїда 212

Теорема Безу 66

- Ферма 384

Теорема про корінь n-то степеня з добутку 95

- з дробу 96

- із степеня 97

Теорема про границі послідовностей 328

Тотожно рівні многочлена 64

Точка екстремуму 383

- максимуму 383

- мінімуму 383

- перегину 418

Тригонометричні формули додавання 224

- функції кута 168

- числового аргументу 175

Фізичний зміст похідної 350 Формула косинуса подвійного кута 235

- різниці 225

- суми 225

- різниці косинусів 247

- синусів 247

- тангенсів 247

- синуса подвійного кута 234

- різниці 226

- суми 226

- суми косинусів 247

- синусів 246

- тангенсів 247

- тангенса подвійного кута 235

- різниці 227

- суми 227

Формули зведення 201

- перетворення добутку тригонометричних функцій в суму 249

- половинного кута 237

- пониження степеня 236

- потрійного кута 238 Функція зростаюча 24

- непарна 25

- неперервна в точці 333

- ні парна, ні непарна 26

- оборотна 38

- опукла вниз 417

- опукла догори 417

- парна 25

- спадна 24

-, що задана формулою 15

- у = kx + b 32

- у = х2 32

- у = 33

- y = 33

- у = ах2 + bх + с 33

- у = 113

- у = arcsin х 256

- у = arccos х 258

- у = arctg x 260

- у = arcctg x 262

Ціла частина числа 327

Циклічна (кругова) частота коливань 218

Числова функція 13

Числові проміжки 7Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити