Підручник Алгебра і початки аналізу 10 клас (профільний рівень) - О. С. Істер - Генеза 2018 рік

Шановні десятикласники та десятикласниці!

Шановні вчительки та вчителі!

РОЗДІЛ 1 ФУНКЦІЇ, МНОГОЧЛЕНИ, РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ

§ 1 МНОЖИНА. ОПЕРАЦІЇ НАД МНОЖИНАМИ

§ 2 ЧИСЛОВІ ФУНКЦІЇ. ОБЛАСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ І МНОЖИНА ЗНАЧЕНЬ ФУНКЦІЇ.СПОСОБИ ЗАДАННЯ ФУНКЦІЙ

§ 3 ВЛАСТИВОСТІ ФУНКЦІЙ

§ 4 ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ ОСНОВНИХ ВИДІВ ФУНКЦІЙ. ПОБУДОВА ГРАФІКІВ ФУНКЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ. ОБЕРНЕНА ФУНКЦІЯ

§ 5 РІВНЯННЯ

§ 6 НЕРІВНОСТІ

§ 7 ДІЛЕННЯ МНОГОЧЛЕНІВ. ТЕОРЕМА БЕЗУ ТА НАСЛІДКИ З НЕЇ

§ 8 МЕТОД МАТЕМАТИЧНОЇ ІНДУКЦІЇ

РОЗДІЛ 2 СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ

§ 9 КОРІНЬ n-го СТЕПЕНЯ. АРИФМЕТИЧНИЙ КОРІНЬ n-го СТЕПЕНЯ

§ 10 ВЛАСТИВОСТІ АРИФМЕТИЧНОГО КОРЕНЯ n-го СТЕПЕНЯ. ПЕРЕТВОРЕННЯ КОРЕНІВ. ДІЇ НАД КОРЕНЯМИ

§ 11 ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИРАЗІВ, ЩО МІСТЯТЬ КОРЕНІ

§ 12 ФУНКЦІЯ КОРЕНЯ n-го СТЕПЕННЯ ТА ЇЇ ГРАФІК

§ 13 ІРРАЦІОНАЛЬНІ РІВНЯННЯ

§ 14 ІРРАЦІОНАЛЬНІ НЕРІВНОСТІ

§ 15 СТЕПІНЬ З РАЦІОНАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ, ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ. ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИРАЗІВ, ЩО МІСТЯТЬ СТЕПІНЬ З РАЦІОНАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ

§ 16 СТЕПЕНЕВІ ФУНКЦІЇ, ЇХ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ

РОЗДІЛ 3 ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

§ 17 СИНУС, КОСИНУС, ТАНГЕНС І КОТАНГЕНС КУТА

§ 18 РАДІАННЕ ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ ЧИСЛОВОГО АРГУМЕНТУ

§ 19 ВЛАСТИВОСТІ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ

§ 20 ОСНОВНІ СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ТРИГОНОМЕТРИЧНИМИ ФУНКЦІЯМИ ОДНОГО Й ТОГО САМОГО АРГУМЕНТУ

§ 21 ФОРМУЛИ ЗВЕДЕННЯ

§ 22 ПЕРІОДИЧНІСТЬ ФУНКЦІЙ. ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ. ГАРМОНІЧНІ КОЛИВАННЯ

§ 23 ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФОРМУЛИ ДОДАВАННЯ

§ 24 ФОРМУЛИ ПОДВІЙНОГО, ПОТРІЙНОГО І ПОЛОВИННОГО АРГУМЕНТІВ. ФОРМУЛИ ПОНИЖЕННЯ СТЕПЕНЯ

§ 25 ФОРМУЛИ СУМИ І РІЗНИЦІ ОДНОЙМЕННИХ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ. ФОРМУЛИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ДОБУТКУ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ У СУМУ

РОЗДІЛ 4 ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ В НЕРІВНОСТІ

§ 26 ОБЕРНЕНІ ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ, ЇХ ВЛАСТИВОСТІ І ГРАФІКИ

§ 27 РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ, ЩО МІСТЯТЬ ОБЕРНЕНІ ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

§ 28 НАЙПРОСТІШІ ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ

§ 29 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ РІВНЯНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАМІНИ ЗМІННОЇ

§ 30 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ РІВНЯНЬ РІЗНИМИ МЕТОДАМИ

§ 31 ТРИГОНОМЕТРИЧНІ НЕРІВНОСТІ

РОЗДІЛ 5 ГРАНИЦЯ ТА НЕПЕРЕРВНІСТЬ ФУНКЦІЇ. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАНННЯ

§ 32 ГРАНИЦЯ ПОСЛІДОВНОСТІ. ОСНОВНІ ТЕОРЕМИ ПРО ГРАНИЦІПОСЛІДОВНОСТІ. ПОНЯТТЯ ГРАНИЦІ ФУНКЦІЇ НА НЕСКІНЧЕННОСТІ

§ 33 ГРАНИЦЯ ТА НЕПЕРЕРВНІСТЬ ФУНКЦІЇ В ТОЧЦІ

§ 34 ПОХІДНА ФУНКЦІЇ. ПОХІДНІ НАЙПРОСТІШИХ ФУНКЦІЙ

§ 35 ФІЗИЧНИЙ І ГЕОМЕТРИЧНИЙ ЗМІСТ ПОХІДНОЇ

§ 36 ПРАВИЛА ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ. ТАБЛИЦЯ ПОХІДНИХ

§ 37 ПОХІДНА СКЛАДЕНОЇ ФУНКЦІЇ

§ 38 ОЗНАКИ СТАЛОСТІ, ЗРОСТАННЯ ТА СПАДАННЯ ФУНКЦІЇ

§ 39 ЕКСТРЕМУМИ ФУНКЦІЇ

§ 40 ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНОЇ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ТА ПОБУДОВИ ЇХ ГРАФІКІВ

§ 41 НАЙБІЛЬШЕ І НАЙМЕНШЕ ЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ НА ПРОМІЖКУ

§ 42 ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНОЇ ДО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ НЕРІВНОСТЕЙ ТА ДОВЕДЕННЯ НЕРІВНОСТЕЙ

§ 43 АСИМПТОТИ ГРАФІКА ФУНКЦІЇ

§ 44 ДРУГА ПОХІДНА. ОПУКЛІСТЬ ФУНКЦІЇ ТА ТОЧКИ ПЕРЕГИНУ. ЗАСТОСУВАННЯ ДРУГОЇ ПОХІДНОЇ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ТА ПОБУДОВИ ЇХ ГРАФІКІВ

ВІДПОВІДІ ТА ВКАЗІВКИ ДО ЗАДАЧ І ВПРАВ

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити