Підручник Математика 5 клас - О.С. Істер - Генеза 2018 рік

Розділ 1 НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ

§26. Об'єм прямокутного паралелепіпеда і куба

Сірникова коробочка повністю вміщується в пеналі, пенал — у коробці з-під взуття. Кажуть, що об’єм пенала більший за об’єм сірникової коробочки, а об’єм коробки з-під взуття більший за об’єм пенала.

Об’єм має кожне тіло. Об’єм можна вимірювати і виражати числом, якщо задано одиницю об’єму. За одиницю об’єму беруть об’єм одиничного куба, тобто об’єм куба, довжина ребра якого дорівнює 1 одиниці довжини: 1 мм, 1 см, 1 дм тощо. Одиницями об’єму є, наприклад, 1 кубічний сантиметр (1 см3) — об’єм куба, довжина ребра якого дорівнює 1 см (мал. 185); 1 кубічний дециметр (1 дм3) — об’єм куба, довжина ребра якого дорівнює 1 дм; 1 кубічний метр (1 м3) — об’єм куба, довжина ребра якого дорівнює 1 м.

На малюнку 186 зображено фігуру, яка складається з З кубиків з ребром 1 см. Тому об’єм такої фігури 3 см3.

Якщо виміри прямокутного паралелепіпеда виражено натуральними числами, то його об’єм показує, скільки одиничних кубів треба, щоб його заповнити. Виведемо правило обчислення об’єму прямокутного паралелепіпеда. Нехай його виміри 5 см, 4 см і 3 см (мал. 187).

Мал. 185

Мал. 186

Мал. 187

Обчислимо, скільки одиничних кубів з ребром 1 см, тобто кубів з об’ємом 1 см3, уміститься в цьому паралелепіпеді. Основою прямокутного паралелепіпеда є прямокутник зі сторонами 5 см і 4 см, тому основа містить 5 ∙ 4 = 20 кубиків. Щоб повністю заповнити паралелепіпед, треба викласти три таких шари, оскільки висота паралелепіпеда 3 см. Отже, кількість усіх кубиків: 20 ∙ 3 = 60. Об’єм одного кубика 1 см3, тому об’єм прямокутного паралелепіпеда 60 см3.

Ми знайшли об’єм прямокутного паралелепіпеда як добуток трьох його вимірів 5 ∙ 4 ∙ 3 (см3).

! Об’єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює добутку трьох його вимірів (довжини, ширини і висоти).

Якщо позначити об’єм буквою V1, а виміри — буквами а, b і с, то маємо формулу

V = аbс.

Під час обчислень треба стежити, щоб усі виміри виражалися в одних і тих самих одиницях довжини: якщо, наприклад, усі виміри подано в сантиметрах, то отримаємо об’єм у см3.

Приклад 1. Виміри прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 3 дм, 12 см і 60 мм. Знайди об’єм паралелепіпеда.

Розв’язання. Виразимо виміри в сантиметрах: 3 дм = 30 см, 60 мм = 6 см. Тоді

V = 30 ∙ 12 ∙ 6 = 2160 (см3).

Добуток довжини і ширини (а ∙ b) — це площа основи. Отже,

! об’єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює добутку площі основи на висоту.

Якщо позначити площу основи буквою S, а висоту — буквою h (мал. 188), то отримаємо формулу

V = Sh.

1 V — перша буква латинського слова volume — об’єм.

Мал. 188

Об’єм куба, ребро якого дорівнює а, обчислимо за формулою: V = а ∙ а ∙ а, або:

V = а3 .

Саме тому третій степінь числа називають кубом цього числа.

Знайдемо співвідношення між одиницями об’єму: 1 дм3 — це об’єм куба з ребром 1 дм, або 10 см. Об’єм цього куба в кубічних сантиметрах дорівнює 103 = 10 ∙ 10 ∙ 10 = 1000. Отже,

1 дм3 = 1000 см3 ,

1 м3 = 1000 дм3 .

Оскільки 1 м = 100 см, то 1 м3 = 100 ∙ 100 ∙ 100 = = 1 000 000 см3. Отже,

1 м3 = 1 000 000 см3 .

Для вимірювання об’єму рідини використовують літр (1 л). Літр містить 1 дм3 рідини:

1 л = 1 дм3 .

Для вимірювання дуже великих об’ємів, наприклад морів і океанів, використовують 1 кубічний кілометр — об’єм куба, ребро якого дорівнює 1 км. Оскільки 1 км = 1000 м, то 1 км3 = 10003 м3, тобто:

1 км3 = 1 000 000 000 м3 .

Для вимірювання невеликих об’ємів використовують одиницю кубічний міліметр (1 мм3).

?Фігура складається з 12 кубиків зі стороною 1 см кожний. Який об’єм цієї фігури? Що таке кубічний сантиметр? кубічний метр? Як обчислюють об’єм прямокутного паралелепіпеда з вимірами а, b і с? Як знайти об’єм прямокутного паралелепіпеда, якщо відомі площа основи й висота? Як знайти об’єм куба? Скільком кубічним сантиметрам дорівнює один кубічний дециметр? Скільком кубічним дециметрам дорівнює один літр? Скільком літрам дорівнює один кубічний метр?

872. Обчисли (усно) об’єм прямокутного паралелепіпеда, якщо його виміри а, b, с дорівнюють:

1) а = 2 см, b = 5 см, с = 8 см;

2) а = 3 дм, b = 4 дм, с = 2 дм.

873. З кубиків з ребром 1 см складено фігури (мал. 189—193). Знайди їх об’єми.

Мал. 189

Мал. 190

Мал. 191

Мал. 192

Мал. 193

874. Знайди об’єми фігур, зображених на малюнку 194 і малюнку 195, якщо об’єм кожного кубика дорівнює 1 м3.

Мал. 194

Мал. 195

875. Обчисли об’єм прямокутного паралелепіпеда з вимірами:

1) 15 см, 20 см і 30 см; 2) 2 м, 15 м і 40 м.

876. Обчисли об’єм прямокутного паралелепіпеда, якщо його виміри:

1) а = 12 см, Ь = 15 см, с - 8 см;

2) а = 10 дм, Ь = 17 дм, с = 21 дм.

877. Знайди об’єм куба, ребро якого дорівнює:

1) 2 см; 2) 5 дм; 3) 3 м.

878. Обчисли об’єм куба, ребро якого дорівнює:

1) 7 мм; 2) 12 см.

879. Щоб спорудити басейн, викопали заглиблення, яке має форму прямокутного паралелепіпеда. Довжина заглиблення 8 м, ширина 7 м, глибина 2 м. Скільки кубічних метрів землі викопали?

880. Маса 1 см3 міді 9 г. Яка маса мідного куба, якщо довжина його ребра 4 см?

881. Довжина дерев’яного бруска 8 дм, ширина 2 дм, товщина 1 дм. Яка його маса, якщо маса 1 дм3 дерева дорівнює 630 г?

882. Обчисли (усно) об’єм V прямокутного паралелепіпеда, якщо площа його основи S і висота h дорівнюють:

1) S = 12 см2, h = 4 см; 2) S = 28 дм2, h = 2 дм.

883. Знайди об’єм прямокутного паралелепіпеда, площа основи якого дорівнює 30 м2, а висота — 4 м.

884. Розглянь ланцюжок одиниць об’єму:

1 мм3 1 см3 1 дм3 1 м3.

У скільки разів кожна одиниця об’єму, починаючи з другої, більша за попередню? У скільки разів 1 дм3 більший за 1 мм3? 1 м3 більший за 1 см3?

885. Вирази:

1) у кубічних сантиметрах: 13 дм3, 3 м3, 5000 мм3;

2) у кубічних дециметрах: 12 м3, 6000 см3, 7 л;

3) у літрах: 4000 см3, 8 дм3, 5 м3.

886. Вирази:

1) у кубічних сантиметрах: 8000 мм3, 15 дм3, 7 м3;

2) у кубічних дециметрах: 15 л, 18 000 см3, 13 м3;

3) у літрах: 27 000 см3, 14 дм3, 8 м3.

887. Обчисли об’єм прямокутного паралелепіпеда, який можна скласти з восьми рівних кубів, якщо ребро кожного дорівнює 6 см.

888. Сарай, що має форму прямокутного паралелепіпеда, заповнено сіном. Довжина сараю 10 м, ширина 5 м, висота 4 м. Знайди масу сіна в сараї, якщо маса 10 м3 сіна дорівнює 6 ц.

889. У скільки разів об’єм куба з ребром 5 см менший від об’єму куба з ребром 2 дм?

890. У скільки разів об’єм куба, ребро якого дорівнює 4 см, менший від об’єму куба, ребро якого дорівнює 12 см?

891. Об’єм кімнати 90 м3. Висота кімнати 3 м. Знайди площу підлоги.

892. Обчисли площу S основи прямокутного паралелепіпеда, якщо його об’єм V і висота її дорівнюють:

1) V = 780 см3, h = 12 см;

2) V = 520 дм3, h = 40 см.

893. Приміщення складу має форму прямокутного паралелепіпеда. Його довжина 25 м, ширина 12 м і об’єм 1200 м3. Знайди висоту складу.

894. Об’єм кімнати становить 60 м3, її висота 3 м, довжина 5 м. Знайди ширину кімнати, площі її підлоги та стін.

895. Довжина класу 8 м, ширина 5 м і висота 3 м. У ньому навчається 20 учнів. Скільки квадратних метрів площі та скільки кубічних метрів повітря в цьому класі припадає на одного учня?

896. Прямокутний паралелепіпед з вимірами 8 см, 1 дм, 12 см розрізали на кубики з ребром 2 см. Скільки кубиків отримали?

897. На малюнку 196 і малюнку 197 зображено фігури, які складено з однакових кубиків. Обчисли їх об’єми, якщо ребро куба дорівнює 5 см.

Мал. 196

Мал. 197

898. На малюнках 198 і 199 зображено фігури з однакових кубиків. Обчисли їх об’єми, якщо ребро кубика дорівнює 4 см.

Мал. 198

Мал. 199

899. Заміни числом букву х, щоб рівність була правильною:

1) 8 дм3 115 см3 = х см3;

2) 15 дм3 18 см3 = х см3;

3) 15 см3 8 мм3 = х мм3;

4) 17 м3 2 дм3 = х л;

5) 5 м3 112 дм3 217 см3 = х см3;

6) 8 дм3 5 см3 12 мм3 = х мм3.

900. Устав у клітинку таке число, щоб рівність була правильною:

901. Бак для води має форму прямокутного паралелепіпеда з вимірами 1 м 70 см, 1 м і 80 см. Скільки літрів води вміщує бак?

902. 1 л води має масу 1 кг. Скільки тонн води міститься в резервуарі, що має форму прямокутного паралелепіпеда з вимірами 5 м, 2 м і 3 м?

903. Один з резервуарів для зберігання води має форму прямокутного паралелепіпеда з вимірами 2 м 20 см, 4 м і 1 м 50 см; а інший — форму куба 3 ребром 2 м 50 см. Який з резервуарів містить більше води? На скільки літрів?

904. В акваріум, що має форму прямокутного паралелепіпеда завширшки 40 см і завдовжки 60 см, налили 8 відер води по 12 л у кожному. Яка глибина води в акваріумі?

905. Довжина акваріума 70 см, ширина 45 см, висота 65 см. Скільки відер води по 9 л у кожному треба влити в цей акваріум, щоб рівень води був нижче від верхнього краю акваріума на 5 см?

906. Куб і прямокутний паралелепіпед мають однакові об’єми. Знайди ребро куба, якщо виміри прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 9 см, 3 см і 1 см. Порівняй площі повних поверхонь паралелепіпеда і куба.

907. Знайди об’єм куба, якщо площа його поверхні дорівнює 150 см2.

908. У скільки разів збільшиться об’єм куба, якщо його ребро збільшити у 2 рази?

909. У скільки разів збільшиться об’єм прямокутного паралелепіпеда, якщо його довжину збільшити у 2 рази, ширину — у 4 рази, а висоту — у 3 рази?

Розв’язання. Нехай довжина паралелепіпеда — а, ширина — b, висота — с. Тоді його об’єм V = аbс. Після збільшення маємо паралелепіпед з довжиною 2а, шириною 4b і висотою 3с. Його об’єм

V1 = 2а ∙ 4b ∙ 3с = (2 ∙ 4 ∙ 3) ∙ аbс = 24аbс,

тобто він у 24 рази більший за об’єм початкового.

910. У ливарній майстерні виготовили деталь, яка складається з двох прямокутних паралелепіпедів (мал. 200). Скільки кубічних дециметрів металу потрібно для того, щоб відлити таку деталь? п’ять таких деталей?

911. Обчисли об’єм залізної деталі, зображеної на малюнку 201 (усі виміри на малюнку дано в сантиметрах). Скільки грамів важить ця деталь, якщо 1 см3 заліза важить 8 г?

Мал. 200

Мал. 201

912. Виміри бруска мила, що має форму прямокутного паралелепіпеда, дорівнюють 8 см, 4 см і 2 см. Щодня витрачають однакову кількість мила. За 14 днів усі виміри мила зменшилися у 2 рази. На скільки днів ще вистачить цього мила, якщо й надалі витрачатимуть щодня таку саму кількість?

Перевір свою компетентність!

913. На яке число треба поділити 185, щоб остача дорівнювала 3, а неповна частка 14?

914. O 8 годині від станції вирушив електропоїзд зі швидкістю 70 км/год, а через 3 години в тому самому напрямі вирушив другий електропоїзд зі швидкістю 65 км/год. Якою буде відстань між поїздами о 16 годині?

915. Розв’яжи рівняння:

1) (4х + 5х) ∙ 13 = 1404;

2) (7х - х) : 12 = 315.

916. На одній чашці зрівноважених терезів стоїть банка із цукром, а на другій — важки масою 3 кг 500 г. Скільки грамів цукру в банці, якщо порожня банка легша від цукру в 6 разів?

917. Проектна діяльність. За кожен вдих-видих людина поглинає 20 см3 кисню і виділяє 175 см3 вуглекислого газу. Обчисли, скільки поглинуть кисню і виділять вуглекислого газу учні твого класу за один урок, якщо людина робить у середньому за 1 хв 15 видихів.

Домашня самостійна робота № 5

1. На якому малюнку зображено гострий кут?

2. Знайди периметр квадрата, сторона якого дорівнює 7 см.

А) 49 см; Б) 28 см; В) 21 см; Г) 35 см.

3. Обчисли площу прямокутника, що має сторони 9 см і 4 см.

А) 13 см2; Б) 36 см2; В) 26 см2; Г) 16 см2.

4. За даними малюнка 202 обчисли градусну міру ∠MON.

A) 50°;

Б) 40°;

B) 60°;

Г) 70°.

Мал. 202

5. Одна із сторін трикутника дорівнює 20 см, друга — у 2 рази довша за першу, а третя — на 8 см коротша від другої. Знайди периметр трикутника.

А) 92 см; Б) 32 см; В) 108 см; Г) 56 см.

6. Маса 1 см3 міді 9 г. Яка маса мідного куба, якщо довжина його ребра 5 см?

А) 1350 г; Б) 225 г; В) 1125 г; Г) 45 г.

7. На малюнку 203 ОМ — бісектриса ∠AOB, ОК — бісектриса ∠AOM. ∠KOM = 29°. Знайди градусну міру кута АОВ.

A) 126°; Б) 106°;

B) 96°; Г) 116°.

8. Сторони прямокутника дорівнюють 6 см і 8 см. Обчисли площу квадрата, якщо його периметр дорівнює периметру прямокутника.

А) 28 см2; Б) 36 см2; В) 49 см2; Г) 64 см2.

Мал. 203

9. Сума довжини всіх ребер прямокутного паралелепіпеда дорівнює 60 см. Знайди суму довжин трьох його ребер, що виходять з однієї вершини.

А) 30 см; Б) 20 см; В) 15 см; Г) 12 см.

10. Одна сторона трикутника на 2 см менша від другої і на 4 см менша від третьої. Знайди довжину найменшої сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 30 см.

А) 6 см; Б) 8 см; В) 10 см; Г) 12 см.

11. Яким із запропонованих чисел може виражатися загальна кількість ребер піраміди?

А) 2012; Б) 2017; В) 2001; Г) 1999.

12. Куб і прямокутний паралелепіпед мають однакові об’єми. Знайди ребро куба, якщо прямокутний паралелепіпед має виміри 2 см, 4 см і 8 см.

А) 2 см; Б) 4 см; В) 6 см; Г) 8 см.

Завдання для перевірки знань № 5 (§20—§26)

1. Знайди периметр і площу квадрата, сторона якого дорівнює 17 см.

2. Знайди периметр і площу прямокутника, одна зі сторін якого дорівнює 12 см, а інша — у 3 рази менша.

3. Знайди об’єм і площу поверхні куба з ребром 4 дм.

4. Виміряй кут АОВ на малюнку 204 транспортиром і побудуй кут CDM, градусна міра якого на 10° більша за градусну міру кута АОВ.

5. Устав числа в порожні клітинки:

6. Знайди об’єм прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють 8 см, 5 см і 1 дм.

Мал. 204

7. Одна сторона трикутника дорівнює 7 см, а інша — на 2 см менша від першої. Периметр трикутника дорівнює 18 см. Знайди третю сторону трикутника.

8. На малюнку 205 ∠AOK = 120°, ∠MOB = 135°. Знайди кут МОК.

Мал. 205

9. Об’єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює 90 см3. Його довжина дорівнює 6 см, висота — 3 см. Знайди суму довжин усіх ребер цього паралелепіпеда.

Додаткові завдання

10. Збільшиться чи зменшиться площа прямокутника, якщо одну з його сторін збільшити у 8 разів, а іншу зменшити у 2 рази? У скільки разів?

11. Прямокутний паралелепіпед і куб мають однакові об’єми. Виміри паралелепіпеда дорівнюють 8 дм, 4 дм і 2 дм. Знайди ребро куба. Порівняй площі поверхонь, а також суми довжин усіх ребер паралелепіпеда і куба.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити