Підручник Алгебра 9 клас - Г. П. Бевз - Освіта 2017 рік

Предметний покажчик

Аргумент функції 75

Вибірка 211 Вирази 258

— зі змінними 258

— раціональні 258

— цілі 258 Відсотки 234

— прості 236

— складні 236

Відсоткові гроші 236

Властивості

— функцій 85

— числових нерівностей 17

Гістограма 211

Графік рівняння 261

— функції 75

Дискримінант 260

Доведення нерівностей 60

Знаки десяткові 225

— нерівності 9

— — строгої 8

— — нестрогої 8

Знаменник геометричної прогресії 171

Значення функції 75, 85

— найбільше 87

— найменше 87 Значущі цифри 225

Імовірність 202

— події 202

---- випадкової 202

---- достовірної 202

---- неможливої 202

Квадратний корінь 260

Коефіцієнт 259

Комбінаторика 196

Комбінаторне правило

— добутку 197

— суми 196

Корені квадратного рівняння 260

Масові явища 211

Математичне моделювання 227

Многочлен 259

Множина 41

— дійсних чисел 258

— порожня 43

Медіана вибірки 213

Мода вибірки 213

Модель 227

Наближені значення 223

— обчислення 223

Нерівності 8

— зі змінними 9

— з невідомими 31

— квадратні 118

— лінійні 33

— нестрогі 8

— подвійні 24

— рівносильні 31

— строгі 8

— тотожні 31

— числові 8

Нулі функції 86

Область визначення функції 75

— значень функції 75

Обчислення сум 181

Об’єднання множин 42

— числових проміжків 43

Одночлен 259

Основна властивість дробу 256

— пропорції 257

Оцінювання значень 25

Парабола 111

Переріз множин 42

— числових проміжків 43

Перетворення виразів

— графіків 98

Події 204

— елементарні 204

— однаково можливі 204

— попарно несумісні 204

Послідовність 152

— зростаюча 154

— нескінченна 153

— спадна 154

— скінченна 153

Похибка абсолютна 223

— відносна 224

Правила округлення чисел 258

— підрахунку цифр 225

Прикладні задачі 227

Прогресія арифметична 161

— геометрична 171

Проміжки 32

— числові 43

— знакосталості функції 86

— спадання функції 87

— зростання функції 87

Пропорційність обернена 76

— пряма 75

Простір елементарних подій 205

Рівняння 260

— квадратні 260

— лінійні 260

— рівносильні 260

Розв’язок нерівності 31

— рівняння 260

— системи нерівностей 52

— системи рівнянь 127

Середнє арифметичне 61

— геометричне 61

Середнє значення вибірки 213

Система нерівностей 52

— рівнянь 126

Статистика 211

Сукупність нерівностей 45

Сума нескінченної геометричної прогресії 182

— членів арифметичної прогресії 162

---- геометричної прогресії 172

Теорема Вієта 260

Тотожні вирази 258

Тотожність 259

Факторіал 198

Формула коренів квадратного рівняння 260

— складних відсотків 236

Функція 74

— зростаюча 86

— квадратична 109

— лінійна 76

— непарна 87

— парна 87

— спадна 87

Центральні тенденції 212

Частота 212

— випадкової події 202

— відносна 212

Частотні таблиці 212

Числа дійсні 258

— ірраціональні 258

— раціональні 256

Числові проміжки 43Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити