Підручник Геометрія 9 клас - О. С. Істер - Генеза 2017 рік

Розділ 5 ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ

Домашня самостійна робота № 5

Кожне завдання має по чотири варіанти відповіді (А-Г), серед яких лише один є правильним. Оберіть правильний варіант відповіді.

1. На якому з малюнків 207-210 точки M і M' симетричні відносно прямої а?

Мал. 207

Мал. 208

Мал. 209

Мал. 210

А. мал. 207;

Б. мал. 208;

В. мал. 209;

Г. мал. 210.

2. У яку точку при повороті навколо точки O на кут 90° проти годинникової стрілки переходить точка N (мал. 211):

А. K;

Б. M;

В. P;

Г. L?

3. Паралельне перенесення задано формулами: x' = х - 1; у' = у + 3. У яку точку при цьому паралельному перенесенні переходить точка Т(2; -5):

А. T'(3; 8);

Б. T’(-2; 1);

В. T'(5; -6);

Г. T'(1; -2)?

Мал. 211

4. При переміщенні трикутник ABC перейшов у трикутник A'B'C'. Знайдіть кут A трикутника A'B'C', якщо трикутник ABC є рівнобедреним і його кут при вершині C дорівнює 140°.

А. 20°;

Б. 40°;

В. 140 °;

Г. 100 °.

5. Укажіть координати точки, що симетрична точці M(-1; 5) відносно початку координат.

А. (5; -1);

Б. (1; 5);

В. (-1; -5);

Г. (1; -5).

6. Медіани двох правильних трикутників відносяться як 2 : 7. Як відносяться площі цих трикутників?

А. 4 : 7;

Б. 2 : 7;

В. 4 : 49;

Г. 2 : 49.

7. Точки A(-2; у) і B(x; 5) симетричні відносно осі абсцис. Знайдіть x і у.

A. x = -2, у = 5; Б. x = 2, у = 5;

B. x = -2, у = -5; Г. x = 2, у = -5.

8. При паралельному перенесенні точка A(-2; 3) переходить у точку A'(4; 0). У яку точку при такому паралельному перенесенні перейде точка B(3; -1)?

А. B'(-3; 2);

Б. B'(9; -4);

В. B'(-9; 4);

Г. B'(3; -2).

9. Сторони п’ятикутника відносяться як 3 : 4 : 5 : 6 : 7. Знайдіть найменшу сторону подібного йому п’ятикутника, периметр якого дорівнює 75 м.

А. 3 см;

Б. 12 см;

В. 21 см;

Г. 9 см.

10. Запишіть рівняння прямої, яка симетрична прямій x - 2у - 10 = 0 відносно початку координат.

A. x - 2у + 10 = 0; Б. x + 2у - 10 = 0;

B. x + 2у + 10 = 0; Г. x - 2у = 0.

11. Виконали паралельне перенесeння прямої 3x - у = 0. Запишіть рівняння цієї прямої, якщо вона проходить через точку М(-1; 4).

A. x - 3у + 13 = 0; Б. 3x - у + 7 = 0;

B. 3x - у - 7 = 0; Г. 3x + у - 1 = 0.

12. Периметри двох подібних трикутників відносяться як 2 : 3, а сума їх найбільших сторін дорівнює 30 см. Знайдіть периметр другого трикутника, якщо сторони першого відносяться як 4 : 5 : 6.

А. 30 см;

Б. 40 см;

В. 45 см;

Г. 60 см.

Завдання для перевірки знань № 5 до § 18-24

1. Дано пряму а і точку M, що їй не належить. Побудуйте точку M', симетричну точці M відносно прямої а.

2. У яку точку при повороті навколо точки O на кут 90° проти годинникової стрілки перейде точка A (мал. 212)?

3. Паралельне перенесення задано формулами: x' = x + 3, у' = у - 2. У яку точку

Мал. 212

при цьому паралельному перенесенні переходить точка L(-3; 8)?

4. При переміщенні трикутник ABC перейшов у трикутник А'В'С'. Знайдіть кути трикутника А'В'С', якщо трикутник ABC рівнобедрений з основою AC, а кут В дорівнює 40°.

5. Дано відрізок MN, M(-4; 2), N(-2; 5). Побудуйте відрізок, симетричний відрізку MN відносно початку координат, та знайдіть координати його кінців.

6. Площі двох правильних трикутників відносяться як 9 : 4. Як відносяться висоти цих трикутників?

7. Точки A(x; -6) і B(4; у) симетричні відносно осі ординат. Знайдіть x і у.

8. Сторони чотирикутника відносяться як 2 : 3 : 4 : 6. Знайдіть сторони подібного йому чотирикутника, периметр якого дорівнює 45 см.

9. Запишіть рівняння прямої, яка симетрична прямій 3х - 4у - 24 = 0 відносно початку координат.

Додаткові завдання

10. Периметри двох подібних п’ятикутників відносяться як 3 : 4, а сума їх найменших сторін дорівнює 28 см. Знайдіть сторони кожного з п’ятикутників, якщо сторони одного з них відносяться як 2 : 5 : 6 : 7 : 9.

11. Виконали паралельне перенесення прямої 2х + у - 8 = 0. Запишіть рівняння прямої, яку при цьому отримали, якщо вона проходить через точку А(5; 1).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити