Підручник Геометрія 9 клас - О. С. Істер - Генеза 2017 рік

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Абсолютна величина вектора 55

Абсциса точки 7

Аналітична геометрія 21

Вектор 54

Векторні величини (вектори) 54

Вимірювання висоти предмета, основа якого недоступна 114

- відстані до недоступної точки 113

Від’ємна піввісь 6

Відкладання вектора, рівного даному, від заданої точки 56

Вісь абсцис 6

- ординат 6

- симетрії 180

Властивість діагоналей паралелограма 97

Властивості добутку вектора на число 72

- додавання векторів 66

- переміщення 170, 171

- перетворення подібності 195

- подібних фігур 196, 197

- скалярного добутку 78

Декартові координати 7

Довжина вектора 55

- кола 149, 151

Додатна піввісь 6

Знаходження площі трикутника за двома сторонами і кутом між ними 120

- - - - радіусом вписаного кола 124

- - - - - описаного кола 124

Зовнішній кут правильного многокутника 140

Кінець вектора 54

Коефіцієнт подібності 196

Колінеарні вектори 55

Координати вектора 61

- середини відрізка 22

- точки 7

- точки перетину двох прямих 41

Координатна площина 6

Координатні чверті 8

Круг 156

Кут між векторами 78, 81

- повороту 185

Кутовий коефіцієнт прямої 40

Метод координат 21

Множення вектора на число 72

Модуль вектора 55, 62

Нульовий вектор (нуль-вектор) 55

Образ точки 169

Одиничне півколо 12

Ордината точки 7

Осі координат 6

Основна тригонометрична тотожність 14

Осьова симетрія 180

Паралельне перенесення 189

Переміщення 170

Перетворення подібності 194

---- симетрії відносно прямої 180

точки 175

- фігури 169

Поворот 185

Подібні фігури 195

Початок вектора 54

- координат 6

Правило паралелограма додавання векторів 68

- побудови різниці двох векторів 68

- трикутника додавання векторів 67

Правильний многокутник 139

Прообраз точки 169

Протилежно напрямлені вектори 55

Прямокутна система координат 6

Рівні вектори 56

Рівність фігур 171

Рівняння кола 30

- прямої загальне 35

- -, що проходить через дві точки 38

- фігури 29 Різниця векторів 68

Розв’язування трикутників за двома сторонами і кутом між ними 111

- - - - - - - протилежним одній з них 112

- - - стороною і двома кутами 111

- - - трьома сторонами 112

Розташування прямої відносно системи координат 36, 37

Сегмент 157

Сектор 157

Симетрія відносно прямої 179

- - точки 174

Скалярний добуток векторів 78

- квадрат вектора 78

Скалярні величини (скаляри)54

Співнапрямлені вектори 55

Сума векторів 66

Теорема косинусів 94

- про відношення довжини кола до його діаметра 150

- - добуток вектора на число 72

- - коло, описане навколо правильного многокутника, і коло, вписане в нього 140

- - паралельне перенесення 190

- - перетворення симетрії відносно прямої 180

- - - - - точки 176

- - поворот навколо точки 185

- - площі подібних фігур 202

- - площу круга 156

- - рівність векторів 62

- скалярний добуток векторів 79

- синусів 104

Тригонометричні тотожності 14

- функції 14

Узагальнена теорема Піфагора 95

- - синусів 105

Умова колінеарності векторів 74

- паралельності прямих 41

- перпендикулярності прямих 45

Формула відстані між двома точками із заданими координатами 24

- Герона 122

- довжини дуги кола 152

- медіани 97

- площі сегмента 158

- - сектора 157

Формули паралельного перенесення 190

Центр повороту 185

- правильного многокутника 141

- симетрії 175

Центральний кут правильного многокутника 141

Центрально-симетричні фігури 175

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ

Теорема косинусів с2 - а2 + b2 - 2db cos С

b2 - а2 + с2 - 2ac cosB

а2 = b2 + с2 - 2bс cos А

Теорема синусів

де R - радіус описаного кола

ЗНАЧЕННЯ СИНУСА, КОСИНУСА І ТАНГЕНСА ДЕЯКИХ КУТІВ

ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ТОТОЖНОСТІ

sin2 а + cos2 а = 1

Площа трикутника

де R - радіус описаного кола

S = рr, де r - радіус вписаного кола - формула Герона,

де

- півпериметр

Довжина кола і площа круга

С = 2 R

С = d, де d - діаметр S = пR2

Довжина дуги кола і площа сектора

Площа сегмента

ДЕКАРТОВІ КООРДИНАТИ НА ПЛОЩИНІ

Координати середини відрізка М(хМ; уМ)

Відстань між точками А(х1, у1) і В(х2; у2)

Рівняння кола (х - а)2 + (у - b)2= r2, де Q(a; b) - центр кола, r - радіус кола

Рівняння прямої

Загальне рівняння прямої: ах + by + с - 0

Рівняння прямої, що проходить через точки А(х1; у1) і В(х2; у2):

Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом:

у = kx + І, де k = tga

ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ

Координати вектора

Модуль вектора

Додавання, віднімання векторів множення вектора на число А,

Додавання векторів

правило трикутника

правило паралелограма

Віднімання векторів

Скалярний добуток векторівPersonalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити