Математика 6 клас - О.С. Істер

Розділ 3 Відношення і пропорції


У цьому розділі ви:

-   згадаєте про коло, круг та відсотки; j ознайомитеся з поняттями відношення та пропорції, масштабу, випадкової події;

-   дізнаєтеся про стовпчасті та кругові діаграми, циліндр, конус, кулю;

-   навчитеся розв'язувати рівняння на основі властивості пропорції, знаходити ймовірність випадкової події, здійснювати відсоткові розрахунки, розв'язувати задачі на пряму та обернену пропорційні залежності величин та на поділ числа у заданому відношенні.


§20. Відношення. Основна властивість відношення


Розглянемо задачу.

Задача. Довжина дороги між селами дорівнює 10 км. Заасфальтовано 8 км цієї дороги. У скільки разів довжина всієї дороги більша за її заасфальтовану частину? Яку частину дороги заасфальтовано?

Розв’язання. 1) Щоб знайти, у скільки разів довжина всієї дороги більша за її заасфальтовану частину, треба 10 поділити на 8, тобто 

Отже, довжина всієї дороги в 1,25 раза більша за її заасфальтовану частину.

2) Оскільки довжина дороги 10 км, то 1 км становить  дороги, а тому 8 км становлять  дороги, або (після скорочення)  дороги. Той самий результат отримали б, поділивши 8 на 10. 

При розв’язуванні задачі ми знайшли частки двох чисел. Такі частки називають відношенням двох чисел.

Частку двох чисел називають відношенням цих чисел.

Відношення показує, у скільки разів перше число більше за друге або яку частину перше число складає від другого.

Якщо дві величини вимірюються однією й тією самою одиницею, то відношення їх числових значень називають відношенням цих величин (відношення довжин, відношення мас, відношення площ тощо). Наприклад, відношення 3 кг до 8 кг дорівнює  Щоб знайти відношення 1год до 25 хв, необхідно представити 1 год у хвилинах: 1 год = 60 хв; тоді шукане відношення дорівнює 

Оскільки відношення двох чисел можна записати дробом, а значення дробу не змінюється, якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на одне й те саме число, відмінне від нуля, то відношення двох чисел не зміниться, якщо кожне із чисел відношення помножити або поділити на одне й те саме, відмінне від нуля, число.

Маємо основну властивість відношення.

Приклад 1. 20 : 16 = 5 : 4 (поділили кожне із чисел відношення на 4).

Приклад 2. Замінити відношення  відношенням натуральних чисел.

І спосіб.
ІІ. спосіб
Для дробу  оберненим є дріб 

Тому для відношення  відношення  називають оберненим. Наприклад, для відношення  оберненим є відношення  а для відношення 19 : 12 оберненим є відношення 12 : 19.

Що називають відношенням двох чисел? Що показує відношення двох чисел? Як знайти відношення величин, які вимірюються однією і тією самою одиницею? Сформулюй основну властивість відношення.

509. Запиши відношення:

1) числа 2 до числа 7; 2) числа 15 до числа 8.

510. Запиши відношення:

1) числа 8 до числа 13; 2) числа 17 до числа 9.

511. (Усно) Сторони трикутника дорівнюють 4 см, 6 см і 7 см. Знайдіть відношення найменшої сторони до найбільшої. Знайдіть відношення найбільшої сторони до середньої за значенням сторони.

512. Знайди відношення чисел:

1) 12 до 9; 2) 40 до 105;  3) 4,2 до 3,5; 

513. Знайди відношення чисел:

1) 15 до 9; 2) 70 до 90;    3) 7,2 до 6,4; 

514. Знайди відношення величин:

1) 5 дм до 4 дм;         2) 20 кг до 12 кг;

3) 42 хв до 1 год;       4) 4 см до 12 мм;

5) 800 г до 2 кг;         6) 1 м2 до 25 дм2.

515. Знайди відношення величин:

1) 3 км до 4 км;         2)    18 ц до 6 ц;

3) 100 м до 1 км;       4) 1 год до 10 хв;

5) 15 кг до 250 г;       6) 20 см2 до 1 дм2.

516. У супермаркет привезли 2,4 ц груш та 3,6 ц яблук. У скільки разів більше привезли яблук, ніж груш? Яку частину привезених фруктів складають груші; яблука?

517. За книжку заплатили 12 грн, а за блокнот — 4 грн. У скільки разів книжка дорожча за блокнот? Яку частину вартості покупки складають вартість книжки; вартість блокнота?

518. Скороти відношення: 1) 25 : 35; 2) 50 : 40; 

519. Знайди відношення, обернене до даного:

1) 6 : 12;   2) 15 : 6;

520. Заміни відношення дробових чисел відношенням натуральних чисел:

521. Заміни відношення дробових чисел відношенням натуральних чисел:

522. Відношення числа х до числа 16 дорівнює  Знайди число х.

523. Відношення числа 20 до числа а дорівнює  Знайди число а.

524. Як зміниться відношення а : b, якщо число:

1) а збільшити у 2 рази;    2) а зменшити у 3 рази;

3) b збільшити у 1,5 раза; 4) b зменшити у 5 разів?

525. Розв’яжи рівняння:

526. У коробці лежать 3 білі і 5 чорних кульок. Яку найменшу кількість кульок треба витягнути навмання з коробки, щоб серед них обов’язково було:

1) дві білі кульки; 2) одна біла і одна чорна кульки; 3) дві чорні кульки; 4) дві кульки одного кольору?


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити